Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Rättsliga ställningstaganden

Rättsliga ställningstaganden tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom Försäkringskassan. De rättsliga ställningstagandena publiceras på webbplatsen för att allmänheten ska få kännedom om dem.

Rättsliga ställningstaganden görs i principiella frågor när det saknas svar i en rättsfråga eller när rättsläget är oklart. Internt blir alla ställningstaganden som myndigheten gör i rättstillämpningsfrågor bindande. Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden är däremot inte bindande för till exempel domstolar.

2024

2023

2022

Rättsligt ställningstagande om prövningen av om ett beslut är oriktigt enligt 113 kap. 3 § första stycket 2 och 3 SFB

Ett nytt rättsligt ställningstagande har beslutats. I ställningstagandet klargörs hur prövningen av villkoret oriktigt i 113 kap. 3 § första stycket 2 och 3 SFB ska göras i vissa situationer. Det gäller situationer när det finns flera villkor för att fatta ett visst beslut, men samtliga villkor inte prövats i det ursprungliga ärendet, eftersom det saknats anledning att pröva dem (exempelvis när ansökan avslagits redan på grund av att ett av villkoren inte varit uppfyllt).

Slutsatser i ställningstagandet: Begreppet oriktigt avser utgången i ärendet, dvs. beslutet i sak. Om ett beslut innehåller ett kvalificerat fel, ska Försäkringskassan göra den prövning och utredning som behövs för att avgöra om utgången i det ursprungliga ärendet är oriktig. Ett sådant behov av ytterligare prövning och utredning finns dock bara när:

  • beslutet inte kan stå fast på den grund som det fattades på,
  • det beror på ett kvalificerat fel, och
  • det inte går att avgöra om utgången i ärendet är oriktig utan att fler villkor prövas.

Rättsligt ställningstagande om tolkningen av begreppet ”första gången ska lämnas” i 41 kap. 11 § SFB i vissa situationer

Det har klargjorts i ett rättsligt ställningstagande hur begreppet ”första gången ska lämnas” i 41 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken (SFB) ska tolkas i en situation då det finns hinder mot att göra en ny livränteprövning av samma sak. Begreppet ska då tolkas som tidpunkten då förutsättningarna för livränta enligt 41 kap. 2 § SFB är uppfyllda.

2021

Rättsligt ställningstagande i bilstöd om begreppet objektivt ekonomiskt perspektiv - en liten ändring har gjorts och ställningstagandet har fått ett nytt nummer 2021:06

Det har gjorts en liten ändring i det rättsliga ställningstagandet som rör begreppet objektivt ekonomiskt perspektiv. Det är på grund av att det har skett ändringar i 61 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1221) som dessa ändringar har gjorts. Den övre rimliga beloppsgränsen uppgår även fortsättningsvis till 7,5 gånger prisbasbeloppet. Det rättsliga ställningstagandet har fått ett nytt nummer 2021:06.

2020

2019

2018

2018:11 Utgått

2018:04 Utgått

2018:03 Utgått

2017

2017:02 Utgått

2016

2016:02 Utgått

2015

2015:06 – Utgått, ersatt av 2016:04

2015:03 – Utgått

2014

2008:03 – Utgått, ersatt av 2010:05

2008:02 – Utgått, ersatt av 2017:01

2008:01 – Utgått, ersatt av 2008:03

2007

2014:02 – Utgått

2013

2012

2012:03 – Utgått

2012:02 – Utgått

2012:01 – Utgått

2011

2011:01 – Utgått

2010

2010:04 – Utgått

2010:03 – Utgått

2010:02 – Utgått

2010:01 – Utgått

2009

2009:03 – Utgått

2008

2007:04 – Rättsliga ställningstaganden 2007:4 utgår enligt beslut den 19 december 2007. Informationen finns hädanefter i Vägledning 2005:1, Utbetalning av socialförsäkringsförmåner.

2007:03 – Utgått, Pensionsmyndigheten har tagit över förmånen

2007:02 – Utgått, Pensionsmyndigheten har tagit över förmånen

2007:01 – Utgått, Pensionsmyndigheten har tagit över förmånen

2006

2006:16 – Utgått, ersatt av 2007:04

2006:15 – Utgått, ersatt av 2008:04

2006:13 – Utgått

2006:10 – Utgått, ersatt av 2008:02

2006:09 – Utgått

2006:06 – Utgått, ersatt av 2009:02

2006:03 – Beslut: Rättsliga ställningstagande 2006:03 upphävd 2011-07-07

2006:02 – Utgått, ersatt av 2006:08

2005

2005:11 – Utgått, ersatt av 2010:03

2005:10 – Beslut: Rättsliga ställningstagande 2005:10 upphävd 2007-05-01

2005:09 – Utgått, Pensionsmyndigheten har tagit över förmånen

2005:08 – Utgått

2005:05 – Utgått ersatt av 2010:03

2005:04 – Utgått ersatt av 2013:02

2005:02 – Utgått

Relaterade länkar

Senast uppdaterad