Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskning och kunskap

I Försäkringskassans uppdrag ingår att stödja forskning inom socialförsäkringens område. Vi ser behov av forskningsbaserad kunskap inom många olika ämnesområden.

Med vår forskningsverksamhet vill vi

  • bidra till en kunskapsbaserad och effektiv förvaltning och administration av socialförsäkringen
  • bidra till innovation, kvalificerad kunskapsuppbyggnad och stabilitet
  • stärka Försäkringskassan som en expertröst i en bred och initierad samhällsdebatt om socialförsäkringen.

Sedan 2023 tillämpar Försäkringskassan en ny modell för vår forskningsfinansiering. Det innebär bland annat en övergång från utlysningar varje år, till fleråriga utlysningar i samarbeten med andra forskningsfinansiärer.

Med den utlysning som genomfördes i våras i samarbete med Forte kring psykisk ohälsa, så har Försäkringskassan därmed bundit upp nuvarande utrymme att finansiera forskning fram till 2027.

Försäkringskassan har mycket kunskap om socialförsäkringen eftersom vi har i uppdrag att ta fram och publicera officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Vi gör också utredningar och analyser som svar på regeringsuppdrag och om andra samhällsfrågor.

Statistik och analys

Forskning om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Forte och Försäkringskassan har därför etablerat ett forskningssamarbete för att utveckla kompetens och få ny kunskap om psykisk ohälsa i arbetslivet.

Totalt handlar det om drygt 42 miljoner kronor till forskningen. Nio projekt har fått treåriga projektbidrag i denna gemensamma utlysning.

Utlysningen har två inriktningar:

  • Forskning om åtgärder som stödjer individen i sjukförsäkringsprocessen och som bidrar till hållbar återgång i arbete eller förebygger längre sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa.
  • Forskning som belyser samverkan mellan välfärdsaktörer kopplat till sjukförsäkringen och psykisk ohälsa.

De beviljade forskningsprojekten:

Forskare

Titel

Title

Erik Andersson, Karolinska Institutet

Individanpassat stöd till arbete för personer som lider av tvångssyndrom

Individual placement and support for individuals with obsessive-compulsive disorder

Helena Tinnerholm Ljungberg, Karolinska Institutet

Personlig assistent – ett utmanande yrke? Personliga assistenters och arbetsgivares erfarenheter av underlättande och hindrande faktorer för återgång i arbete efter sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa

Personal assistant – a challenging occupation? Personal assistants’ and employers’ experiences of facilitators and barriers for return to work after sickness absence due to Common Mental Disorders

Monica Bertilsson, Göteborgs universitet

Chefer som agerar: Att förebygga sjukskrivning hos medarbetare med psykisk ohälsa i offentlig sektor och betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext.

Managers in action: Prevention of sick leave in employees with mental ill-health in the public sector and the importance of organizational and workplace context.

Victoria Blom, Gymnastik och Idrottshögskolan

Samverkansinriktad digital rehabilitering för individer som är sjukskrivna pga. stressrelaterad psykisk ohälsa: Utvärdering av samverkan samt effekter på psykisk ohälsa och återgång i arbete

Collaborative-focused digital rehabilitation for individuals on sick leave due to stress-related mental health problems: Evaluation of collaboration and effects on mental health and return to work

Elin Lindsäter,

Region Stockholm

Utmattning som transdiagnostisk symtomdimension: Nya metoder för bedömning och behandling i primärvård

Fatigue as a transdiagnostic symptom dimension: Novel approaches to assessment and treatment in primary care

Anna Finnes,

Region Stockholm

Vägen ut ur sjukskrivning: är integrerade arbetsfokuserade insatser effektiva för behandling av stressrelaterad ohälsa?

The way out of sick leave: are integrated work-focused interventions effective for the treatment of stress-related illness?

Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska Institutet

Arbetsinriktade interventioner inom primärvård för anställda sjukskrivna pga depression, ångest eller stressreaktion: En feasibility studie av vad som fungerar, för vem och under vilka förhållanden

Work-directed interventions in primary care among employees on sickness absence due to common mental disorders: A feasibility study exploring what works, for whom, and under which circumstances

Lena Enqvist, Umeå universitet

Rättsliga dimensioner av rehabiliteringssamverkan - förutsättningar för samarbete mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och företagshälsovård vid återgång i arbete för anställda med psykisk ohälsa

Legal Dimensions of Collaborative Rehabilitation - the role of Swedish Social Security, Employers, and Occupational Health in Enabling Mental Health Return-to-Work

Jacqueline Borg, Västra Götalandsregionen

Vilka interventioner för ADHD och autism kan minska sjukskrivning och stödbehov? Utvärdering av effekter och individuella behov

Evaluation of interventions for sickness absence in patients with ADHD and autism

 

Forskningsprojekt

Ansvarig forskare

Start och planerad leverans

Socialförsäkringarna inför utmaningen från gig ekonomin - socialförsäkringsskydd för plattformsarbetare och andra i nya arbetsformer med särskild inriktning på sjukpenning, föräldrapenning och arbetsskadeersättning.

Anna‑Maria Westregård

2020‑2023

Försäkringskassans samverkan gällande arbetslösa med ohälsa – betydelse för organisation och försäkrade.

Richard Ulmestig

2020‑2024

Att fråga om våld och ta hand om svaret: Möjligheter och hinder för arbetslivsrelaterad
rehabilitering vid långtidssjukskrivning kopplad till våldsutsatthet.

Hanna Kusterer

2021‑2024

Betydelsen av beroendeområden med olika social struktur för depression och ångest.

Emelie Agardh

2022‑2024

Chefers kunskap om arbetsförmåga hos medarbetare med vanlig psykisk sjukdom.

Monica Bertilsson

2021‑2024

Fördjupad utredning av aktivitetsförmåga vid psykisk sjukdom som underlag för bedömning av behov av sjukskrivning och rehabiliterande insatser.

Christina Andersson

2022‑2024

Förutsättningar för ökad inkludering och hållbarhet i arbetslivet för unga vuxna med OCD.

Åsa Andersén

2022‑2025

Föräldrapenning och nyanlända familjers integration i arbetsliv och förskola

Caroline Hall

2019‑2023

Sociodemografiska faktorer och risken att utveckla långtidssjukdom och komplikationer efter mild respektive svår Covid-19
- Ett fokus på nedsatt arbetsförmåga och utvecklandet av sjukdom i efterförloppet av Covid-19.

Maria Roswall

2021‑2025

Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsmarknaden - framgångsfaktorer för förvärvsarbete och därmed minska beroende av socialförsäkringen.

Magnus Tideman

2019‑2023

Förtroende som feedback—hur policyförändringar och kunskap påverkar förtroendet för socialförsäkringarna.

Maria Oskarsson

2019‑2023

Vilka faktorer stärker individens arbetsförmåga och möjligheter att arbeta med psykisk ohälsa - en prospektiv enkät- och registerundersökning.

Gunnel Hensing

2020‑2025


För ytterligare information och frågor om forskningsmedel kontakta:
aafou@forsakringskassan.se

Senast uppdaterad