Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Så jobbar vi med vårt uppdrag

Försäkringskassan är Sveriges tredje största myndighet med medarbetare och kontor över hela landet. Vi administrerar ett fyrtiotal olika ersättningar och bidrag. Varje år betalar vi ut pengar som motsvarar en femtedel av statens budget.

Uppdraget att handlägga ärenden och betala ut ersättning innebär att vår verksamhet sträcker sig över nästan alla branscher. Vi informerar, utbildar och samverkar med arbetsgivare, kommuner, hälso- och sjukvården och myndigheter i Sverige och utomlands.

Vi för statistik och analyserar hur våra ersättningar påverkar individer och samhället. Vi bygger it‑tjänster och utvecklar våra handläggningsprocesser för att kunna ge god service, vara tillgängliga för alla och bidra till ett hållbart samhälle.

Stödet ska hamna rätt

Vi ska se till att alla får de pengar de har rätt till. Därför granskar vi de uppgifter vi får när någon ansöker om ersättning och under tiden som pengarna betalas ut. Vissa uppgifter får vi från den som ansöker om eller får en ersättning, men vi hämtar också information från våra egna system och från annat håll. Det kan till exempel vara från andra myndigheter, arbetsgivare eller hälso- och sjukvården. Vissa kontroller sker automatiskt och andra gör vi när vi handlägger ett ärende.

Vi bedömer vem som har rätt till ersättning utifrån villkoren i de lagar och förordningar som riksdag och regering har beslutat. Det finns också regler för hur vi som myndighet ska göra för att fatta beslut och principer om effektivitet och service som vi ska följa.

Om vi har betalat ut för mycket pengar, så utreder vi varför det blev fel. Det kan bero på att vi hade fel uppgifter när vi beslutade om en ersättning eller att den som fått ersättning under en längre tid inte har anmält att något ändrats. Vi kräver tillbaka felutbetald ersättning och gör en polisanmälan när vi misstänker att någon medvetet har försökt få pengar utan att ha rätt till det. Straffet för ett sådant brott kan bli allt från böter till fängelse i 2 år.

Ersättning från Försäkringskassan – steg för steg

 

Vi samarbetar med flera olika myndigheter lokalt, regionalt och nationellt. Vi hjälps åt för att komma åt bedrägerier och ekonomisk brottslighet.

Om den som jobbar på en annan myndighet misstänker att någon får pengar på fel grunder kan hen meddela oss enligt lagen om underrättelseskyldighet.

Vi bidrar till ett hållbart samhälle

Vi ska främja en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. För oss handlar hållbarhet främst om hur socialförsäkringen ger trygghet för många människor och hur socialförsäkringssystemet bidrar till ett fredligt samhälle. Men det handlar också om hur vi som myndighet arbetar med områden såsom mänskliga rättigheter, miljö- och arbetsmiljöfrågor, ansvar i leverantörskedjan, rättssäkerhet, brottsbekämpning, antikorruption och ansvarsfull hantering av statens medel.

I vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter att våra beslut och aktiviteter ska ta hänsyn till samtliga tre dimensioner av hållbarhet.

 

Försäkringskassans miljöarbete handlar om att systematiskt och genom ständiga förbättringar minska vår miljöpåverkan. Vi integrerar arbetet i hela vår verksamhet för att bidra till de nationella miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Våra övergripande miljömål utgår från våra viktigaste miljöfrågor, åtaganden i våra riktlinjer för miljöarbetet, lagar och andra bindande krav. De övergripande miljömålen gäller

  • utbildning och kompetens i miljöfrågor
  • tjänsteresor och egna transporter
  • energianvändning
  • avfallshantering
  • inköp och upphandling.

Vårt miljöarbete styrs på ett övergripande plan av riktlinjer. De innehåller en del som motsvarar de krav ställs på en miljöpolicy.

Riktlinjer (2024:04) Miljöarbete Pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s generalförsamling. Den innehåller bland annat en politisk deklaration och 17 globala mål med 169 delmål för hållbar utveckling globalt. Vi bidrar direkt eller indirekt till flera av målen genom att administrera socialförsäkringen och andra bidrag och ersättningar, men också genom bland annat arbete med tvärsektoriella frågor.

Globala målen (globalamalen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa bild: globalamalen.se

 

Försäkringskassan ingår i myndighetsnätverket ”Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030”, kallat GD‑Forum (generaldirektörsforum). Syftet är bland annat att bidra mer kraftfullt till de globala målen och integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i respektive verksamhet.

GD-Forum (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så behandlar vi personuppgifter

Vi har många uppgifter om privatpersoner och förhåller oss till lagar och regler om hur vi får behandla uppgifterna, så att människors personliga integritet skyddas. Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person, till exempel personnummer, namn och adress, men även bilder, hälsouppgifter eller diarienummer. Behandling av personuppgifter kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

 

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med till exempel sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag. Då får vi bara behandla personuppgifterna för vissa ändamål, till exempel för att:

• handlägga ärenden
• informera om socialförsäkringen
• planera, styra och utvärdera vår verksamhet
• ta fram statistik
• lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

I vissa förmånsslag sker handläggningen automatiserat.

De flesta personuppgifterna får vi från den som ansöker om en ersättning.

Vi arbetar löpande med att säkra behandlingen av personuppgifter och följa upp kvaliteten, bland annat genom att utföra tester och utveckling i it-systemen. När vi utvecklar nya eller befintliga it-system kan vi ibland behöva behandla personuppgifter. Det kan till exempel bli aktuellt vid testning eller vid byte av it-system. Vi gör också kontroller i ett urval av ärenden och har uppsikt över medarbetarnas sökningar i it-systemen.

Vi får inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vissa uppgifter får dock sparas för arkivering av allmänt intresse, forskning eller statistik.

 

Vi kan hämta uppgifter från andra myndigheter, till exempel från Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Arbetsförmedlingen och a-kassorna.

Vi lämnar också personuppgifter till andra myndigheter, till exempel Skatteverket, CSN, Kronofogden, Pensionsmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk och kommunerna. Det gör vi till exempel när någon har fått en utbetalning från oss.

Vi lämnar även personuppgifter till andra, till exempel till banken för att man ska kunna få pengar utbetalda från oss.

Ibland kan vi behöva lämna eller hämta personuppgifter från en myndighet i ett annat land, både inom och utanför EU/EES. Det kan till exempel vara om en person arbetar eller har arbetat där.

 

Vi behandlar också personuppgifter inom verksamhet som inte handlar om ersättningar. Det kan handla om allt från att någon begär att få ta del av en allmän handling eller begär ett registerutdrag till HR-ärenden och samarbetsforum med andra myndigheter och aktörer. Vi behandlar också personuppgifter för att ta fram statistik

Behandlingen av personuppgifter i vår övriga verksamhet är oftast nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för myndighetsutövning eller när vi ska utföra en uppgift av allmänt intresse.

En person har rätt att ta del av de personuppgifter som Försäkringskassan har om hen.

Behandling av personuppgifter

Inköp och upphandling

Vi köper varor och tjänster till ett värde motsvarande cirka 3 miljarder kronor per år. Inköpen sker vanligtvis via ramavtal som vi själva har upphandlat eller som ingår i den statliga inköpssamordningen. De största inköpsområdena är it-relaterade varor och tjänster, förbrukningsvaror och konsulttjänster. Alla våra inköp måste följa lagen om offentlig upphandling.

Inköp och upphandling

Så använder vi AI

På Försäkringskassan använder vi AI inom flera områden, till exempel som stöd i handläggningen för att identifiera relevant information i läkarintyg. Stödet ger inga förslag till beslut, det är handläggaren som ansvarar för att göra helhetsbedömningen och fatta beslut i ärendet.

Försäkringskassan och AI

Vårt ansvar för mänskliga rättigheter

Det är vår skyldighet att i handläggning, bemötande och beslut agera i enlighet med internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Det innebär till exempel att vi alltid ska beakta barns bästa, göra våra tjänster tillgängliga samt upptäcka och motverka våld.

Fakta om mänskliga rättigheter (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lika rättigheter – mänskliga rättigheter

3 minuter

 

Försäkringskassan har tagit fram sex filmer som visar fiktiva, men realistiska möten, mellan myndigheter och personer i olika situationer. Filmerna är till för att reflektera över rättighetsfrågor ur flera perspektiv.

Till varje film finns diskussionsfrågor, fördjupad information och ett filmklipp där en specialist inom respektive område uttalar sig.

Filmer om möten med Försäkringskassan

Senast uppdaterad