Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vårt uppdrag

Försäkringskassans uppdrag är att administrera den svenska socialförsäkringen, utom pensioner. Utöver det betalar vi ut ersättningar inom andra försäkringsområden, till exempel arbetsmarknadsersättningar, tandvårdsersättning och bilstöd. Vårt jobb styrs av lagar och regler, men också av uppdrag från regering och riksdag.

Socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för hela samhällsekonomin. Försäkringskassan har hand om ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

Vår verksamhet ska vara rättssäker, effektiv och präglas av god service och hög tillgänglighet. De som har rätt till en ersättning ska få den i tid och det stöd de behöver för att kunna ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Vi ska också aktivt motverka felaktiga utbetalningar och brott.

Riksdag och regering styr oss

Riksdagen stiftar de lagar som styr vår verksamhet. Regeringen styr oss genom förordningar, ett årligt regleringsbrev och olika uppdrag. Vi svarar också på förslag från regeringen, som vill ha vår syn på vilka konsekvenser förslagen kan få om de genomförs. Det är en viktig del i den svenska demokratin.

Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publikationer

 

Vår verksamhet finansieras genom skatter och avgifter. Varje år lämnar vi ett underlag till regeringen med ett förslag på budget för de kommande tre åren. Riksdagen beslutar sedan om budgeten.

Varje kvartal redovisar vi hur mycket pengar som har gått åt för de olika ersättningar som vi betalar ut och gör en prognos. Varje år lämnar vi också en årsredovisning till regeringen.

 

Försäkringskassan är sektorsansvarig myndighet för ekonomisk säkerhet. Det innebär främst att vi ska se till att samhällets utbetalningar fungerar vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Det gäller till exempel utbetalning av barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och pension.

Ansvaret innebär att vi ska stödja andra myndigheter och samverka med Försvarsmakten när det gäller behovet av stöd till det militära försvaret. Vi ska också samverka med andra aktörer, till exempel kommuner och regioner.

I sektorn ingår också Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Riksgälden, Skatteverket och Statens servicecenter.

Samverkan ger starkare totalförsvar

Regeringen beslutade i maj 2022 om en ny struktur för civilt försvar och krigsberedskap för att minska sårbarheten i samhället. Strukturen består bland annat av 60 beredskapsmyndigheter som är uppdelade i 10 sektorer. Myndigheterna ansvarar för verksamheter som är viktiga att upprätthålla i kris, under höjd beredskap och ytterst i krig.

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagar och regler styr oss

Vårt jobb styrs av de lagar, förordningar, konventioner och avtal som reglerar de ersättningar vi betalar ut.

Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som reglerar de flesta ersättningar som vi betalar ut, men också hur vi behandlar personuppgifter.

Socialförsäkringsbalken (2010:110) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningslagen innehåller regler för hur myndigheter ska handlägga ärenden och sköta kontakterna med allmänheten. Lagen reglerar också hur beslut kan rättas, ändras och överklagas.

Förvaltningslagen (2017:900) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utifrån lagar, regler och vägledande domar tar vi fram vägledningar och rättsliga ställningstaganden som stöd i handläggningen.

Vägledningar och rättsliga ställningstaganden

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) styr bland annat hur vi hanterar information, till exempel när vi handlägger försäkringsärenden eller när någon vill ta del av en allmän handling.

Offentlighetsprincipen och sekretess – Kortfattat om lagstiftningen (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagar, förordningar och internationella överenskommelser finns i Lagrummet.

Lagrummet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi ska också tillämpa EU-förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen. Förordningarna kan tillämpas på nästan alla ersättningar från Försäkringskassan. Det finns en nordisk konvention om social trygghet som är ett komplement till EU‑förordningarna. Sverige har också avtal om social trygghet med flera länder.

 

Bilaterala överenskommelser om rehabilitering inom Norden

Försäkringskassan har träffat bilaterala överenskommelser med Danmark, Finland, Island och Norge om rätten till arbetslivsinriktad rehabilitering. Överenskommelserna ger personer som arbetar i ett nordiskt land och är bosatt i ett annat rätt till rehabilitering i bosättningslandet.

Överenskommelse med Danmark Pdf, 166 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse med Finland Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse med Island Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse med Norge Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal om Social trygghet

Algeriet
Överenskommelse om sjukvårdsförmåner. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Australien
Överenskommelse om sjukvård. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bosnien-Hercegovina
Förordning om tillämpning av den Jugoslaviska konventionen. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Chile
Konventionstext om social trygghet. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Indien
Konventionstext om socialtrygghet. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats.

Israel
Konventionstext och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kanada
Konventionstext och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KapVerde
Konventionstext och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marocko
Konventionstext och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Quebec
Överenskommelse och tillämpningsöverenskommelse. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Serbien
Förordning om tillämpning av den Jugoslaviska konventionen. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sydkorea
Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Turkiet
Konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

USA
Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet. Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (1986:734) om tillämpning av en konvention den 27 maj 1985 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om social trygghet.Regeringskansliets rättsdatabaser (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den statliga värdegrunden styr oss

Den statliga värdegrunden består av sex principer som gäller för alla som är anställda i staten. Den beskriver hur vi ska agera för att vår verksamhet ska stämma överens med dessa principer.

Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning (statskontoret.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår organisation och ledning

Försäkringskassans organisationsschema.

Försäkringskassan är organiserad i försäkringsavdelningar och stödavdelningar. Utöver det finns en internrevision, ett allmänt ombud och ett dataskyddsombud.

Försäkringsavdelningarna har det primära ansvaret för att utreda rätten till, besluta om och betala ut olika ersättningar till personer och företag. Övriga avdelningar har en stödjande eller styrande funktion.

Det finns ett hundratal servicekontor för personliga möten. De drivs av Statens servicecenter.

Statens servicecenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår styrelse och ledning

 

Regeringen utser den styrelse som leder Försäkringskassan med fullt ansvar. Generaldirektör Nils Öberg ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

 • Ulf Bengtsson, ordförande, direktör på Kommuninvest
 • Mats Galvenius, vice vd Svensk försäkring
 • Heidi Stensmyren, chef för tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner vid Karolinska universitetssjukhuset
 • Eva Liedström Adler, före detta generaldirektör Arbetsgivarverket och före detta rikskronofogde
 • Anita Linder, tidigare lagman vid Kammarrätten i Stockholm
 • Tomas Landeström, IT-chef på Polismyndigheten
 • Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan

Allmänna ombudet

 

Generaldirektör
Nils Öberg

Överdirektör
Maria Rydbeck

Avdelningen för ledningsstöd och analys
Chef: Stefan Blom

Avdelningen för barn och familj
Chef: Alexandra Wallin

Avdelningen för funktionsnedsättning
Chef: Leif Höök

Avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor
Chef: Vivianne Yllenius

HR‑avdelningen
Chef: Magnus Lundström

IT‑avdelningen
Chef: Peter Haglind

Kommunikationsavdelningen
Chef: Sten Eriksson

Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd
Chef: Andreas Spång

Rättsavdelningen
Chef: Marie Axelsson

Avdelningen för sjukförsäkring
Chef: Ulrika Havossar

Avdelningen för verksamhetsstöd
Chef: Lena Sandh

Internrevisionen
Chef: Christopher Grahl

 

Socialförsäkring handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Sverige har haft lagar om socialförsäkring sedan början av 1900-talet. Sedan 2001 omfattas alla som bor eller arbetar i Sverige av socialförsäkringen.

På medeltiden hade många yrkesgrupper gemensamma kassor. Den som blev sjuk fick pengar från kassan och förväntades betala tillbaka när hen blev frisk. Under 1700-talet bildades de första sjukkassorna. Som medlem i sjukkassan betalade man en avgift och kunde sedan få hjälp om man blev sjuk.

1891 kom den första lagen om sjukkassor, som innebar att staten skulle stötta de frivilliga sjukkassorna med bidrag och råd. På den tiden var ungefär tre procent av befolkningen försäkrad av sjukkassorna. Det var först på 1900-talet som socialförsäkringen utvecklades. Sedan 1955 finns det en allmän sjukförsäkring för den som arbetar.

Utbildningsmaterial för gymnasielärare

Några viktiga årtal

 • 1901 – lagen om ersättning vid olycksfall i arbetet
 • 1914 – lagen om folkpension
 • 1948 – barnbidrag
 • 1955 – allmän sjukförsäkring med inkomstrelaterad sjukersättning och subventionerad sjukvård
 • 1955 – yrkesskadeförsäkring
 • 1960 – allmän tilläggspension (ATP)
 • 1974 – föräldraförsäkring
 • 1977 – arbetsskadeförsäkring
 • 1992 – rehabiliteringspenning
 • 1993 – assistansersättning
 • 1999 – nytt pensionssystem
 • 2001 – socialförsäkringen omfattar alla som bor eller arbetar i Sverige.

Vad är egentligen den svenska socialförsäkringen?

1 minut

Varje år betalar Försäkringskassan ut cirka 248 miljarder kronor i olika ersättningar till människor runt om i landet. Vår analytiker Ulrik Lidwall berättar om hur socialförsäkringen fungerar.

Socialförsäkringens historia

2 minuter

Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den här filmen berättar om hur socialförsäkringen vuxit fram och sätter de olika förmånerna i sina tidsperspektiv.

Sjukförsäkringen - från skråsamhälle till välfärdsstat

4 minuter

Den allmänna sjukförsäkringen inrättades 1955. Filmen berättar historien om sjukförsäkringen, vilka system andra länder har samt hur sjuktalen har förändrats under åren.

Barnbidraget 65år

5 minuter

Barnbidraget har fyllt 65 år. Möt tre kvinnor som var småbarnsföräldrar på 50-talet och hör deras berättelser om vad barnbidraget betydde för dem.

Senast uppdaterad