Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Att förebygga sjukfrånvaro bland medarbetare

Som arbetsgivare har du ett ansvar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro bland dina medarbetare. Genom att agera tidigt kan du förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering.

Alla arbetsgivare ska i dialog med sina medarbetare ta reda på hur de mår. Vid behov ska arbetsmiljön anpassas. Målet är att en medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska kunna vara kvar på sitt vanliga arbete.

Det kan handla om att anpassa arbetsuppgifter och arbetstider eller att lära ut nya sätt att jobba för att undvika att medarbetaren ska behöva bli sjukskriven. Oavsett vad orsaken till nedsättningen är eller hur den har uppkommit så är det du som arbetsgivare som ska anpassa arbetet för medarbetaren.

Som arbetsgivare har du ansvar för att

  • skapa en god arbetsmiljö
  • förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
  • ha rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • ha en organisation för arbetsanpassning.

Arbetsanpassning för en medarbetare kan till exempel handla om:

  • ändrade arbetstider
  • anpassade arbetsuppgifter
  • arbetshjälpmedel
  • socialt stöd
  • särskilda arbetsinstruktioner
  • personligt anpassad skyddsutrustning.

Sjukfrånvaro kostar

Bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat bidrar till en lägre sjukfrånvaro. Kostnaderna för en medarbetares sjukfrånvaro är ofta mycket högre än själva sjuklönen, men genom att agera tidigt kan du förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering, vilket innebär att kostnader för sjukfrånvaro kan minska. Det är bra både för din medarbetare och dig som arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket

Enligt arbetsmiljölagen har alla anställda i Sverige rätt till en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket reglerar hur arbetsgivare ska garantera sunda och säkra arbetsförhållanden generellt i verksamheten, men även med individuell arbetsanpassning.

Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och målet är att medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska kunna utföra sitt vanliga arbete, eller återgå till arbetet efter sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket har också vägledande material som checklistor, utbildningar och annat stöd för arbetsgivare och skyddsombud.

Arbetsanpassning – förebygg eller åtgärda sjukfrånvaro (arbetsmiljoverket.se) öppnas i nytt fönster

Företagshälsovården

Om du som arbetsgivare saknar egna resurser eller kunskap om arbetsanpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga sjukfrånvaro, så ska du ta hjälp av företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig.

Tänk på att även om du tar hjälp av företagshälsovården i arbetsmiljöarbetet är det ändå alltid du som arbetsgivare som har det yttersta ansvaret. Hjälpen blir ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet.

Företagshälsovården kan hjälpa dig med

• att minska risker i arbetsmiljön
• rutiner för hur du fångar upp tidiga tecken på att någon mår dåligt
• arbetsanpassning
• rutiner för hur kontakten med den sjukskrivna medarbetaren ska skötas.

Stöd för dig som arbetsgivare

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Du kan få bidrag för att förebygga sjukskrivningar eller underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och täcker hälften av dina kostnader när du tar hjälp av en extern anordnare, till exempel företagshälsovården.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Så funkar det: Få bidrag för att förebygga ohälsa

1 minut

Du som arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att förebygga och förkorta sjukfrånvaron bland dina medarbetare.

Rehabiliteringsstöd

Om du har kollektivavtal kan det finnas möjlighet att ansöka om ersättning för rehabilitering från AFA Försäkring. Rehabiliteringsinsatsen kan vara både i förebyggande syfte eller för att förkorta en sjukskrivning. Det kan handla om till exempel beroendebehandling, stress- och livsstilsförändring, omskolning eller psykologsamtal.

Rehabiliteringsstöd (afaforsakring.se)

Ett arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen kan göra det möjligt för medarbetaren att fortsätta arbeta trots sina besvär. Både du och medarbetaren kan ansöka om bidrag för arbetshjälpmedel från Försäkringskassan – vem som ska ansöka beror på vilket typ av hjälpmedel det handlar om.

 

Medarbetaren kan få förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan för den tid som hen genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller för att förkorta sjukdomstiden.

Försäkringskassan betalar ut ersättning för den tid som medarbetaren genomgår behandlingen eller rehabiliteringen och därför inte kan arbeta. Övrig tid arbetar medarbetaren med lön som vanligt. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och godkännas av Försäkringskassan. Friskvård räknas inte som medicinsk behandling.

Medarbetaren får ingen karensdag vid förebyggande sjukpenning. Försäkringskassan betalar ut den förebyggande sjukpenningen från och med första behandlingsdagen.

Med förebyggande sjukpenning behöver medarbetaren inte vara sjukskriven och du som arbetsgivare behöver inte göra någon sjukanmälan.

  

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak)

Mynak är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Mynak har också till uppgift att sammanställa och sprida den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet.

På deras webbplats finns den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet, men även råd och praktisk vägledning för dig som är arbetsgivare eller representerar arbetsgivaren som chef med ansvar för en verksamhet.

Mynak (mynak.se)

Arbetsgivar- och partsägda organisationer

Följande arbetsgivar- och partsägda organisationer erbjuder utbildningar och stödmaterial:

AFA Försäkring (afaforsakring.se)

Alna (alna.se)

Arbetsmiljöupplysningen (arbetsmiljoupplysningen.se)

Prevent (prevent.se)

Sunt arbetsliv (suntarbetsliv.se)

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Ja, som arbetsgivare kan du göra avdrag för kostnader för insatser som bidrar till bättre hälsa bland dina medarbetare. Det kan till exempel vara företagshälsovård, förebyggande behandling hos sjukgymnast eller fysioterapeut eller andra friskvårdsinsatser.

Skatteverket (skatteverket.se)


Oavsett om orsaken är arbetssituationen eller något i privatlivet, kan du alltid fråga om det finns något du som arbetsgivare kan göra för att underlätta. Det kan till exempel vara en tillfällig anpassning av arbetsuppgifterna eller ändrade arbetstider.

Du kan också ta hjälp av företagshälsovården för att stödja din medarbetare.

Nej, det är inte säkert. Om medarbetaren behöver ta ledigt för att få förebyggande vård eller behandling kan hen ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte. Då behöver du som arbetsgivare inte betala sjuklön och medarbetaren slipper karensavdrag.

Medicinsk behandling eller rehabilitering kan till exempel vara att gå till en psykolog, smärtbehandling, gymnastik, syn- och hörselrehabilitering eller arbetsterapi. Däremot räknas inte friskvård som medicinsk behandling.

Förebyggande sjukpenning för anställda

Om medarbetaren har mycket korttidsfrånvaro bör du prata med hen. Fråga om orsaken till frånvaron och om du kan göra något för att hjälpa till. Om du behöver stöd kan du kontakta företagshälsovården eller motsvarande som kan hjälpa till med kartläggning och hälsosamtal för bedömning och planering av åtgärder.

Ja. Om hen har svårt att ta sig till och från jobbet på grund av en tillfällig sjukdom eller skada så kan hen få ersättning för resorna, till exempel till bensin eller taxi.

Sjukpenning för anställda 

Ja, om hjälpmedlet eller anpassningen normalt behövs i verksamheten. Men om hjälpmedlet ligger utanför ditt normala ansvar som arbetsgivare kan du ansöka om bidrag från Försäkringskassan för anpassning av en arbetsplats eller ett individuellt arbetshjälpmedel.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Beroende på vilket arbetshjälpmedel som behövs kan det även vara så att medarbetaren själv kan ansöka om det.

Arbetshjälpmedel

På Jämställdhetsmyndigheten kan du läsa mer om våld i nära relationer och vad du kan göra om du är orolig för en anställd eller kollega.

Mäns våld mot kvinnor (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Du kan även kontakta din företagshälsovård eller motsvarande aktör för stöd om du är orolig för eller har en medarbetare som utsätts för våld i nära relation.

Relaterade länkar

Information för arbetsgivare

Information för medarbetaren