Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Att förebygga sjukfrånvaro

Det är ditt ansvar som arbetsgivare att förebygga och förkorta sjukfrånvaro bland dina medarbetare. Genom att agera tidigt kan du ge det stöd och de förutsättningar som behövs för att kunna rehabilitera. Det finns också ersättningar att söka för de insatser du gör.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Det ingår i ditt ansvar att veta hur dina medarbetare mår. Vid behov behöver du anpassa arbetsmiljön med små eller stora förändringar. När en medarbetare är sjuk ska du löpande överväga om det är något du kan göra för att hen ska kunna komma tillbaka till sitt vanliga jobb eller för att underlätta vägen tillbaka till arbetslivet.

Du ansvarar för att

  • skapa en god arbetsmiljö
  • förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
  • ha rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • ha en organisation för arbetsanpassning.

Det lönar sig att förebygga sjukfrånvaro

Bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat bidrar till en lägre sjukfrånvaro. Frånvaro kostar oftast mer än vad till exempel sjuklönen kostar. När du agerar tidigt kan du förebygga sjukskrivningar och behovet av lång rehabilitering och kostnader för sjukfrånvaro minskar.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Du kan få bidrag för att förebygga sjukskrivningar eller för att underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget heter Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och täcker hälften av dina kostnader när du tar hjälp av en extern anordnare, till exempel företagshälsovården.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du kan göra skatteavdrag för kostnaderna

Du kan göra skatteavdrag för kostnader för insatser som bidrar till bättre hälsa bland dina medarbetare. Det kan till exempel vara företagshälsovård, förebyggande behandling hos sjukgymnast eller fysioterapeut eller andra friskvårdsinsatser.

Hälso- och sjukvård (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få ersättning från Afa Försäkring

Om du har kollektivavtal kan det finnas möjlighet att ansöka om ersättning för rehabilitering från Afa Försäkring. Rehabiliteringsinsatsen kan vara både i förebyggande syfte och för att förkorta en sjukskrivning. Det kan handla om till exempel beroendebehandling, stress- och livsstilsförändring, omskolning eller psykologsamtal.

Rehabiliteringsstödet (afaforskning.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En medarbetare som riskerar att bli sjukskriven

När du märker att en medarbetare inte mår bra finns det saker du kan göra för att arbetsplatsen eller situationen ska bli bättre. Det finns också ersättningar att ansöka om både för dig och för medarbetaren.

 

Om du har en medarbetare som mår dåligt är det viktigt att du visar att du är redo att stötta. Det spelar ingen roll om hens sjukdom är förknippad med jobbet eller privatlivet. Bjud in till samtal och fråga om det är något du som arbetsgivare kan göra för att underlätta.

I vissa situationer kan det hjälpa med andra arbetsuppgifter under en begränsad tid. Det kan handla om mindre stressande uppgifter, arbete som inte innebär tunga lyft eller annat som är lämpligt i situationen. Det kan ibland underlätta med mer flexibla arbetstider. Ta dig tid, lyssna och överväg vad som kan vara möjligt.

Du kan också ta stöd av företagshälsovården. Du kan få hjälp med att ta reda på orsaken till att din medarbetare mår dåligt och att hitta rätt insatser.

 

Det är vanligt att drabbas av psykisk ohälsa någon gång under livet. Det påverkar måendet och hur en person fungerar på jobbet. Psykisk ohälsa kan leda till sjukskrivning för stress, depression, utmattning eller ångest.

Det finns förebyggande åtgärder för att undvika sjukskrivning. Om en medarbetare ändå blir sjukskriven är det du som ansvarar för rehabiliteringen. Prata med hen för att ta reda på hur du kan stötta på bästa sätt under sjukskrivningen.

 

Om en medarbetare är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld i en nära relation kan du som arbetsgivare ha en viktig roll. Även här kan företagshälsovården hjälpa dig med hur du kan hantera situationen.

Jämställdhetsmyndigheten har information om våld i nära relationer och vad du kan göra om du är orolig för en anställd eller en kollega.

Mäns våld mot kvinnor (jamstalldhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om en medarbetare har ett missbruk har du som arbetsgivare ansvar för rehabiliteringen och hens mående. Även om ett första samtal kan kännas svårt så är det ett viktigt steg. Ta hjälp av HR-avdelning och företagshälsovård för att få veta hur du går vidare.

 

Om din medarbetare har varit med om en olycka som har gett bestående skador eller nedsättning, kan hen behöva arbetshjälpmedel. Du är skyldig att skaffa och betala de hjälpmedel som hen behöver för att klara av sitt jobb.

Ett exempel på sådant som generellt ses som arbetsgivarens ansvar är att se till att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad. Det kan till exempel handla om höj- och sänkbara skrivbord eller ergonomiskt anpassade skrivbordsstolar.

Du kan ansöka om bidrag för hjälpmedlet från Försäkringskassan.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Beroende på vilket arbetshjälpmedel som behövs kan det också vara så att medarbetaren själv kan ansöka om det.

Arbetshjälpmedel

 

Om medarbetaren har svårt att ta sig till och från arbetsplatsen på grund av en tillfällig sjukdom, skada eller operation kan hen få ersättning för resorna. Ersättningen heter Arbetsresor och det är medarbetaren själv som ansöker.

Om din medarbetare blir sjuk

 

Om en medarbetare ofta är borta från jobbet på grund av sjukdom behöver du prata med hen. Fråga om orsaken till frånvaron och om du kan göra något för att hjälpa till.

Det finns ersättningar för både arbetsgivare och medarbetare som i vissa fall kan täcka kostnader för sjuklön och karensavdrag.

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

Ersättning för höga sjuklönekostnader

 

Under tiden som en medarbetare genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering, kan hen i vissa fall få ersättning från Försäkringskassan. Syftet med behandlingen ska vara att förebygga sjukdom eller för att förkorta sjukdomstiden.

Försäkringskassan betalar ut ersättning för den tid som medarbetaren genomgår behandlingen eller rehabiliteringen och därför inte kan jobba. Övrig tid jobbar hen med lön som vanligt. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och godkännas av oss. Friskvård räknas inte som medicinsk behandling.

Med förebyggande sjukpenning behöver medarbetaren inte vara sjukskriven och du behöver inte göra en sjukanmälan. Vi betalar ut den förebyggande sjukpenningen från och med första behandlingsdagen utan karensavdrag.

Stöd från andra aktörer

 

Du kan ta hjälp av Företagshälsovården eller annan sakkunnig om du saknar egna resurser eller kunskap om arbetsanpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Företagshälsovården kan hjälpa dig med

  • att minska risker i arbetsmiljön
  • rutiner för hur du fångar upp tidiga tecken på att någon mår dåligt
  • arbetsanpassning
  • rutiner för hur kontakten med medarbetaren ska skötas.

Även om du tar hjälp är det ändå alltid du som har det yttersta ansvaret.

 

Arbetsmiljöverket reglerar hur arbetsgivare ska garantera sunda och säkra arbetsförhållanden generellt i verksamheten, men även med individuell arbetsanpassning.

Enligt arbetsmiljölagen har alla anställda i Sverige rätt till en bra arbetsmiljö. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och målet är att medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska kunna utföra sitt vanliga arbete, eller återgå till arbetet efter sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöverket har också vägledande material som checklistor, utbildningar och annat stöd för arbetsgivare och skyddsombud.

Arbetsanpassning – förebygg eller åtgärda sjukfrånvaro (av.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Mynak har som uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv . De ska också sammanställa och sprida den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet.

På deras webbplats finns den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet, men även råd och praktisk vägledning för dig som är arbetsgivare eller representerar arbetsgivaren som chef med ansvar för en verksamhet.

Publikationer (mynak.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad