Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som du kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka efter en sjukskrivning. När du köper rehabiliteringstjänster från en företagshälsovård eller annan aktör kan du få bidrag, som täcker hälften av dina kostnader upp till ett visst belopp.

Få hjälp med att uppfylla ditt rehabiliteringsansvar

Som arbetsgivare har du ett arbetsmiljöansvar där du ska förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Men du har också ett rehabiliteringsansvar som innebär att du ska hjälpa en medarbetare när han eller hon:

 • får en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada
 • blivit sjukskriven och behöver rehabilitering för att kunna återgå i arbete.

I arbetet med att uppfylla båda ansvarsområden kan du ibland behöva ta hjälp av en företagshälsovård (eller annan aktör med motsvarande kompetens). De kan erbjuda förebyggande insatser för en medarbetare som visar tecken på ohälsa. De ger också rehabiliteringsinsatser till en redan sjukskriven medarbetare för underlätta tillfrisknande och återgång i arbete.

Du kan få bidrag

Arbetsgivare som tar extern hjälp för att förebygga eller förkorta ohälsa och sjukfrånvaro kan få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Syftet med bidraget är att underlätta för dig som arbetsgivare att agera direkt när du märker att en medarbetare mår dåligt. Genom tidigt agerande kan du undvika sjukskrivningar. Likaså kan ett tidigt engagemang för en medarbetare som redan är sjukskriven bidra till ett snabbare tillfrisknande.

För att kunna söka bidrag ska du anlita en företagshälsovård (eller en annan aktör) som Försäkringskassan godkänt som anordnare. Bidraget omfattar arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser för en enskild medarbetare (ej för grupper) och täcker såväl psykiska som fysiska besvär.

Du betalar företagshälsovården när insatserna är genomförda och får tillbaka hälften av pengarna i efterskott, av Försäkringskassan. Som mest kan du få 10 000 kronor per anställd och år. Sammanlagt kan en arbetsgivare få som mest 200 000 kronor per år.

Vad omfattar bidraget?

Du kan söka bidraget om du till exempel behöver hjälp med att utreda din medarbetares ohälsa och identifiera vilket åtgärder som bör vidtas. Om en medarbetare lider av psykisk ohälsa kan det handla om anpassning av arbetsuppgifter eller stödsamtal. Gäller det fysiska besvär kan medarbetaren få hjälp av ergonom eller arbetsterapeut för att anpassa arbetsplatsen eller arbetsutrustning. Har du en medarbetare som är sjukskriven mer än 30 dagar är du enligt lag skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete. Även detta kan företagshälsovården hjälpa dig med.

Så kan arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser användas

Du kan få stöd vid till exempel:

 • upprepad korttidsfrånvaro hos en medarbetare
 • ohälsa eller signaler om ohälsa hos en medarbetare
 • om du behöver göra en plan för medarbetarens återgång i arbete
 • när medarbetarens arbetsförmåga är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
 • om det finns risk för att det kan bli en sjukskrivning
 • om det finns risk för att det blir svårigheter för medarbetaren att återgå i arbete vid sjukfrånvaro.

Du kan få bidrag för att:

 • utreda medarbetarens ohälsa
 • utreda medarbetarens behov för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • göra en planering för medarbetares återgång i arbete vid sjukskrivning
 • anlita en rehabiliteringsledare/rehabiliteringskoordinator eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder för en medarbetare
 • erbjuda stödsamtal för att en medarbetare ska kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete
 • få stöd när det gäller att anpassa en medarbetarens arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetstider
 • se över medarbetarens arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik.
 

Detta får du inte bidrag för:

 • medicinsk eller annan behandling, exempelvis besök hos naprapat eller sjukgymnast.
 • hälsofrämjande insatser, till exempel
  • friskvård
  • rökavvänjningskurs
  • gruppgymnastik
  • viktminskningsprogram
 • tjänster som till exempel
  • screeningverktyg för att identifiera ohälsa på företag generellt
  • organisationsutveckling
  • grupp- och medarbetarutveckling
  • ledarskapsutbildningar
  • chefscoachning
  • föreläsningar
  • coachande aktiviteter för grupper eller liknande.
 

Så funkar det: Få bidrag för att förebygga ohälsa

1 minut

Du som arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro bland dina medarbetare.

Så tycker arbetsgivare om bidraget

Tre olika arbetsgivare berättar hur de använt bidraget och nyttan det gjort.

Så tycker arbetsgivare om bidraget

Hur ansöker jag?

1. Kontakta en godkänd anordnare

Kontakta en godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, till exempel en företagshälsovård eller en annan aktör.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – godkända anordnare sorterat efter postadressxls öppnas i nytt fönster

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – godkända anordnare sorterat efter anordnarexls öppnas i nytt fönster

2. Anordnare redovisar genomförda insatser

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

3. Ansök om bidraget

Ansök på blankett:

7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Använd anordnarens redovisning som underlag. Redovisningen ska inte skickas in tillsammans med ansökan. Den ska bara skickas in till Försäkringskassan på begäran.

Ansökan skickar du till adressen som finns i ansökningsblanketten, bifoga ett underlag som styrker kostnaden och leverantören.

 

Vid frågor om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd mejla eller ring till:

arbetsplatsinriktatrehabiliteringsstod@forsakringskassan.se

0771-17 90 00

Vanliga frågor

Ja, ansökan för utredningar och insatser som gjorts under innevarande år ska ha kommit till Försäkringskassan senast den 1 februari följande år.

Kostnaden styrker du genom att bifoga en kopia av fakturan eller fakturaunderlaget du fått från företagshälsovården.

Ja, du kan ansöka om en eller flera delar av stödet. Du väljer vilken eller vilka delar du ansöker om vid ett tillfälle. För de insatser som utförts under innevarande år ska ansökan ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari följande år.