Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Dina personuppgifter

Försäkringskassan har många uppgifter om privatpersoner. Det finns lagar och regler om hur vi får behandla uppgifterna. De är till för att skydda dina personuppgifter så att din personliga integritet inte kränks. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur vi behandlar personuppgifter, lagar och regler och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Så behandlar Försäkringskassan personuppgifter

Försäkringskassan behandlar personuppgifter inom flera olika förmåner som till exempel sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag.

Vi får bara behandla personuppgifterna för vissa ändamål, till exempel för att

 • handlägga ärenden
 • informera om socialförsäkringen
 • planera, styra och utvärdera vår verksamhet
 • ta fram statistik
 • lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

Försäkringskassan arbetar löpande med att säkra behandlingen av personuppgifter och följa upp kvaliteten bland annat genom att utföra tester i IT-systemen. Det kan ge anledning till behandling av dina personuppgifter.

Försäkringskassan arbetar med att motverka felaktiga utbetalningar. Det innebär att vi gör kontroller av ärenden. Dina personuppgifter kan komma att behandlas i sådana kontroller.

Vi får inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vissa uppgifter får dock sparas för arkivering av allmänt intresse, forskning eller statistik.

Så hämtar vi in och lämnar ut uppgifter

Vi får bara hämta in sådana personuppgifter som vi behöver för de olika ändamålen.

De flesta personuppgifterna får vi från personen själv. Ibland hämtar vi uppgifter från andra myndigheter, till exempel från Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Arbetsförmedlingen och a-kassorna.

Ibland lämnar vi personuppgifter till andra myndigheter, till exempel Skatteverket, CSN, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk och kommunerna. Det gör vi till exempel när du har fått en utbetalning från oss. Vi lämnar bara sådana uppgifter som de behöver och som vi har rätt att lämna ut.

Vi lämnar även personuppgifter till andra mottagare. Vi lämnar till exempel uppgifter till banken för att du ska kunna få pengar utbetalda från oss.

Ibland kan vi behöva lämna eller hämta in personuppgifter från en myndighet i ett annat land, både inom EU/EES och utanför EU/EES (så kallat tredje land). Det kan till exempel vara om du arbetar eller har arbetat där eller om du eller någon av dina familjemedlemmar bor eller har bott där.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig och som finns hos Försäkringskassan. Den informationen får du i form av ett registerutdrag. För att beställa ett registerutdrag behöver du fylla i den här blanketten. 

Beställa registerutdragpdf öppnas i nytt fönster

Om du har en säker digital brevlåda kommer vi att skicka ditt registerutdrag till den. Om du inte har en säker digital brevlåda skickas registerutdraget med vanlig post.

Det är gratis att skaffa en säker digital brevlåda men du måste ha e-legitimation.

Läs din myndighetspost digitalt

Du har rätt att

 • få felaktiga uppgifter rättade
 • komplettera ofullständiga personuppgifter under vissa förutsättningar
 • begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

När vi får in din begäran är vi skyldiga att så fort som möjligt meddela dig vilka åtgärder som din begäran leder till.

Datainspektionen är den myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet. Om du vill klaga på hur Försäkringskassans hanterar dina personuppgifter gör du det hos Datainspektionen. Information om hur du gör finns på

Datainspektionen.se öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Försäkringskassans dataskyddsombud övervakar att vi som myndighet följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

dataskyddsombud@forsakringskassan.se

Lagar och regler som styr hur vi behandlar personuppgifter

 • EU:s dataskyddsförordning (2016/679)
 • lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning med tillhörande förordning
 • 114 kap. socialförsäkringsbalken
 • lagen (2001:99) om den officiella statistiken med tillhörande förordningar.