Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Filmer om möten med Försäkringskassan

Försäkringskassan har tagit fram sex filmer som visar fiktiva, men realistiska möten, mellan myndigheten och personer i olika situationer. Filmerna är till för att reflektera över rättighetsfrågor ur flera perspektiv.

Till varje film finns diskussionsfrågor, fördjupad information och ett filmklipp där en specialist inom respektive område uttalar sig.

Möten med Försäkringskassan

Försäkringskassan har tagit fram sex filmer som visar fiktiva, men realistiska möten, mellan myndigheter och personer i olika situationer. Filmerna är till för att reflektera över rättighetsfrågor ur flera perspektiv.

Till varje film finns diskussionsfrågor, fördjupad information och ett filmklipp där en specialist inom respektive område uttalar sig.

Film – köket

Stereotypa uppfattningar kan påverka möten mellan människor och det kan leda till omotiverade skillnader i bemötande.

Köket

2 minuter

En film som utspelar sig i ett kök när en förälder ringer Försäkringskassan om föräldrapenning.

 

Reflektera kring filmen Köket. Vilka tankar och känslor väckte den?

Frågeställningar:
 • Handläggaren informerar om villkoren för personer utan inkomst, utan att känna till just den här förälderns ekonomiska situation. Tror du att handläggarens föreställningar om mannens ekonomiska situation har samband med hans härkomst?
 • Upplever du några andra problem i filmen? Hur skulle du i så fall vilja lösa dem?
 • Tror du att det hade varit någon skillnad om föräldern hade varit en kvinna?
 • Tror du att det hade varit någon skillnad om föräldern hade verkat vara av svensk härkomst?
Fördjupad information

Regeringsformen slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för alla människors frihet och värdighet. Det handlar i grunden om att respektera de mänskliga rättigheterna, vilka utgör grunden för det demokratiska samhället.

Alla som har att göra med en myndighet har rätt att bli väl bemötta. När människor har kontakt med myndigheter ska de få likvärdig tillgång till den service och de tjänster myndigheterna erbjuder. För att vi ska uppnå det behöver vi se människor som individer med olika behov och förutsättningar.

Alla människor har föreställningar och normer, det vill säga tankar om vad som är mer rätt och ”normalt”. Vi behöver bli medvetna om det eftersom de påverkar hur vi bemöter andra människor. Om vi som medarbetare i staten låter oss påverkas i bemötande, handläggning eller beslut utifrån en förutbestämd bild, riskerar vi att diskriminera.

Vad säger specialisten? – Kommentarer om filmen köket
Vad säger specialisten?
4 minuter

Mikael Öhman Almén, samordnande projektledare på Forum för levande historia, kommenterar filmen Köket.

Film – fikarummet

Våra attityder och åsikter kan i vissa situationer utgöra grund för diskriminering eller kränkning.

Fikarummet

59 sekunder

Tre personer, varav en är chef, sitter i ett fikarum på Försäkringskassan när en fjärde person kommer in.

 

Reflektera kring filmen Fikarummet. Vilka tankar och känslor väckte den?

Frågeställningar:
 • På vilket sätt uttalar sig chefen negativt om hbtqi-personer?
 • Hur tror du att olika maktförhållanden påverkar situationen?
 • Vad skulle du ha gjort om du hade varit där?
Fördjupad information

Som det hörs på namnet förbjuder diskrimineringslagen diskriminering.

Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som är: kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner om att diskriminera är former av diskriminering.

Som medarbetare i staten måste vi leva upp till de krav som ställs på oss utifrån den statliga värdegrunden. Det innebär bland annat att använda ett korrekt och respektfullt språk. I filmen säger chefen ”han eller hon eller vad man nu säger” och ”den här som ville byta kön”, vilket inte är korrekt. I stället för ”könsbyte” ska vi använda de korrekta benämningarna ”könskorrigerande eller könsbekräftande behandling”.

Chefen i filmen säger också ”Tycker du att det är en bra anledning till att få sjukpenning?”. Hennes uttalanden skulle kunna bero på en negativ inställning till transpersoner. I en situation som den i filmen finns en risk att det kan vara fråga om trakasserier på arbetsplatsen. Det är särskilt allvarligt när en chef uttrycker något sådant.

Vad säger specialisten? – Kommentarer om filmen fikarummet
Vad säger specialisten?
3 minuter

Olle Andersson Brynja, utredare på Diskrimineringsombudsmannen, kommenterar filmen Fikarummet.

Film – mötet

I våra möten med andra styrs vi ibland av våra stereotypa föreställningar och det kan i vissa fall leda till omotiverade skillnader i hur vi bemöter och förhåller oss till andra.

Mötet

1 minut

Två personer som inte känner varandra kommer in på ett servicekontor och blir mottagna av en handläggare.

 

Reflektera kring filmen Mötet. Vilka tankar och känslor väckte den?

Frågeställningar:
 • I filmen ger handläggaren mannen hjälp, men inte kvinnan. Varför tror du att det blir så?
 • Vad har man för ansvar som medarbetare i staten?
 • Hur tycker du att man ska göra för att alla ska få likvärdigt bemötande och likvärdig service?
Fördjupad information

Medarbetare i staten måste leva upp till de krav som ställs utifrån den statliga värdegrunden. Principen om effektivitet och service betyder att alla människor som möter myndigheter ska ha likvärdig tillgång till den service och de tjänster myndigheterna erbjuder. Principen betyder också att de ska bli likvärdigt bedömda.

För att leva upp till kraven på likvärdig service och likvärdig tillgång till information och tjänster, måste alla människor behandlas som enskilda individer. Det kräver i sin tur att alla ska var medvetna om de föreställningar som finns och som kan påverka oss i vårt bemötande och leda till diskriminering.

Handläggaren ger mer hjälp till mannen än till kvinnan. Det går inte att veta om det var ”rätt” i meningen att servicen var likvärdig eftersom handläggaren inte tog reda på kvinnans behov utan bara reagerade på att mannen ställde följdfrågor. Det finns en risk för att handläggarens sätt att bemöta dem olika grundar sig på hans stereotypa föreställningar om kön och etnicitet.

Vad säger specialisterna? – Kommentarer om filmen Mötet

Mötet
4 minuter

Kristin Liljeqvist, ansvarig jämställdhetsintegrering Anders Stridh, verksamhetsutvecklare och strateg. Båda är från Skatteverket och de kommenterar filmen Mötet.

Film – vardagsrummet

Barn ska inte behöva ta ett vuxenansvar. Barnombudsmannen vill förbjuda att barn tolkar åt sina föräldrar och tar ett vuxenansvar i möten med myndigheter.

Lika Rättigheter – Vardagsrummet – Syntolkning

2 minuter

En förälder sitter i vardagsrummet och läser ett brev från Försäkringskassan när hennes dotter kommer in.

 

Reflektera kring filmen Vardagsrummet. Vilka tankar och känslor väckte den?

Frågeställningar:
 • Vad var det för problem med brevet?
 • Hur tror du att barnet kan påverkas av att behöva hjälpa sin mamma i kontakten med en myndighet?
Fördjupad information

Svenska myndigheter ska använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt, allt enligt språklagen (2009:600).

Det är viktigt att de personer som berörs av ett beslut kan förstå det, annars påverkas både rättssäkerheten och förtroendet för myndigheterna negativt. Utöver att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk kan det ibland vara nödvändigt för en myndighet att använda tolk. Genom att använda tolk garanterar myndigheten en rättssäker utredning och ser även till att den person som berörs får likvärdig tillgång till information, service och tjänster.

Mamman pratar finska, vilket är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. De andra är samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani och jiddisch. Samiska, finska och meänkieli har ett särskilt starkt skydd genom lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen slår fast att enskilda personer som är bosatta i vissa kommuner har rätt att använda sitt minoritetsspråk i kontakt med myndigheterna när ärendet gäller myndighetsutövning. Det betyder att personen i filmen kan ha rätt att få sitt beslut översatt.

Mamman tar hjälp av sitt barn för att kontakta Försäkringskassan. Barn kan i många fall tvingas tolka åt föräldrar eller andra vuxna som har svårt att hantera sitt ärende själva. Om en myndighet accepterar att ett barn tolkar eller på annat sätt för en vuxens talan uppstår flera svårigheter. Främst handlar det om att inte utsätta barnet för en situation där det tvingas ta ansvar eller får information som kan vara svår att bearbeta och hantera. Det är oförenligt med barnkonventionen. Dessutom måste myndigheten kunna lita på tolkens objektivitet och den som ärendet gäller måste kunna tala obehindrat.

Vad säger specialisten? – Kommentarer om filmen Vardagsrummet
Lika Rättigheter – Barnombudsmannen
1 minut

Shanti Ingeström som är utredare på Barnombudsmannen, kommenterar filmen Vardagsrummet.

Film – sovrummet

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör hen själv. Barn med funktionsnedsättning riskerar oftare än andra barn att inte få sin röst hörd.

Lika Rättigheter – Sovrummet

2 minuter

 

Reflektera kring filmen sovrummet. Vilka tankar och känslor väckte den?

Frågeställningar:

Handläggaren vänder sig till pappan istället för till barnet som ärendet gäller. Varför är det ett problem?
Utifrån barnkonventionen, hur tycker du att handläggaren borde ha agerat?

Fördjupad information

Som medarbetare i staten måste vi arbeta i enlighet med barnkonventionen.

Huvudprinciperna i barnkonventionen är

 • att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras
 • att barnets bästa ska komma i första rummet
 • barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling
 • barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen (När åsikterna beaktas tas hänsyn till barnets ålder och mognad).

Handläggaren pratar som om barnet vore mycket yngre än vad hen är och riktar sig bara till pappan. För att leva upp till kraven i principerna måste handläggaren ta reda på hur hon bäst kommunicerar med pojken.

Det är också viktigt att pojken får uttrycka sina åsikter och får dem beaktade för att utredningen i hans ärende ska bli riktig och rättssäker.

Vad säger specialisten? – Kommentarer om filmen Sovrummet
Lika Rättigheter – Myndigheten för delaktighet
5 minuter

Erika Dahlin, utredare Myndigheten för delaktighet, kommenterar filmen Sovrummet.

Film – kontoret

Stereotypa uppfattningar kan påverka möten mellan människor. Filmen visar på stereotypa föreställningar om kön.

Lika Rättigheter – Kontoret

2 minuter

 

Reflektera kring filmen Kontoret. Vilka tankar och känslor väckte den?

Frågeställningar:

Varför tror du att handläggaren utgår ifrån att det är kvinnan ska ta hand om barnet?
Vilket bemötande tror du att ett samkönat par hade fått?

Fördjupad information

Alla myndigheter ska arbeta för ett mer jämställt samhälle. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

De sex jämställdhetspolitiska delmålen är

 • en jämn fördelning av makt och inflytande
 • ekonomisk jämställdhet
 • jämställd utbildning
 • jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 • jämställd hälsa
 • att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

För att vi ska kunna bidra till jämställdhet i samhället behöver vi bli medvetna om de föreställningar som vi har med oss och som kan leda till diskriminering. I filmen vänder sig handläggaren nästan bara till kvinnan och har en avvisande attityd mot mannen när han vill visa läkarutlåtandet.

I filmen väcks också frågan om handläggaren lämnar otydlig, ofullständig och möjligen felaktig information. Vi har ett ansvar för att den information vi lämnar är riktig och relevant. Förmånen föräldrapenning vid vård av långvarigt sjukt barn finns inte. Troligen är det tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn som menas. Här har handläggaren inte tillräckligt med kunskap om försäkringen och om de enskildas omständigheter. Som medarbetare i en myndighet ska vi givetvis ge korrekt information och vi har ett eget ansvar för att hålla oss uppdaterade inom myndighetens arbetsområde.

Vad säger specialisten? – Kommentarer om köket
Lika Rättigheter – Jämställdhetsmyndigheten
3 minuter

Lillemor Dahlgren, avdelningschef Jämställdhetsmyndigheten, kommenterar filmen Kontoret.

Senast uppdaterad