Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Antalet sjukskrivna varierar över tid

En person som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall kan ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Antalet sjukskrivna varierar över tid och är vanligast i psykiatriska diagnoser.

Sjukpenning är en ersättning till en person som har en tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen ska kompensera för minskad inkomst under tiden som man inte kan arbeta. Den som är anställd får normalt sjuklön från arbetsgivaren de första två veckorna och sjukpenning från Försäkringskassan först från dag 15.

Antal pågående sjukfall

Pågående sjukfall är ett mått för att redovisa hur många som är sjukskrivna med sjukpenning eller rehabiliteringspenning från Försäkringskassan i slutet av en månad.

Utvecklingen av de pågående sjukfallen påverkas av

  • hur många personer som startar ett sjukfall
  • hur långa sjukfallen blir
  • hur många som får avslag på ansökan om sjukpenning.

Bland alla pågående sjukfall i slutet på varje månad finns både personer som nyligen påbörjat en sjukskrivning och personer som varit sjukskrivna en längre tid.

Pågående sjukfall per månad från december 1994 till december 2023

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal personer som är sjukskrivna

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2020 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 001382-2020) Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Antalet pågående sjukfall har varierat över tid och påverkas bland annat av förändringar på arbetsmarknaden och regelverkets utformning. Under början av 2000-talet var det strax över 300 000 per månad som hade ett pågående sjukfall. Antalet minskade sedan fram till 2010 för att sedan öka igen. Under åren 2015 till 2020 ökade avslagen efter dag 180 i rehabiliteringskedjan, vilket påverkade antalet. Sedan 2021 minskar andelen avslag vilket ökat antalet pågående sjukfall.

Hur många som är sjukskrivna per månad varierar också under året. Det är fler sjukskrivna under vintern än under sommarhalvåret, och det är fler kvinnor än män som är sjukskrivna.

I december 2023 hade 203 046 personer ett pågående sjukfall. Av dem var 65 procent kvinnor.

En psykiatrisk diagnos är den vanligaste anledningen till sjukskrivning i åldrarna 30–39 år

Av alla pågående sjukfall i december 2023 berodde nästan hälften på psykiatriska diagnoser. I genomsnitt är de personerna sjukskrivna längre än de som blir sjukskrivna för andra diagnoser. Jämfört med antalet startade sjukfall består antalet pågående sjukfall i högre grad av diagnoser som leder till långvariga sjukskrivningar.

Andel pågående sjukfall per diagnoskapitel i december 2023 efter kön och åldersgrupp (%)

Diagram förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal personer som är sjukskrivna efter diagnos Länk till annan webbplats.

Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser (Socialförsäkringsrapport 2020:8) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

I diagrammet redovisar vi andelen pågående sjukfall i psykiatriska diagnoser, rörelseorganens sjukdomar och övriga sjukdomar uppdelat på kön och ålder.

Psykiatriska diagnoser som till exempel stressrelaterad psykisk ohälsa och rörelseorganens sjukdomar, bland annat ryggbesvär, är de vanligaste diagnosgrupperna för både kvinnor och män. Andelen sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser är högre bland kvinnor.

Sjukfrånvaron ökar med åldern, medan sjukfrånvaron i psykiatriska diagnoser dominerar i yngre åldrar. Andelen är högst bland de som är mellan 30 och 39 år. Bland kvinnor och män i de äldre åldersgrupperna är andelen sjukfall i psykiatriska diagnoser mindre.

Fakta om sjukpenning

En person kan ha rätt till sjukpenning om hens förmåga att arbeta är tillfälligt nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Beroende på nedsättningens omfattning kan sjukpenningen betalas ut som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

Sjukpenningen under det första året motsvarar knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).

Sjuk

Socialförsäkringen i siffror 2022 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad