Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tema psykisk ohälsa

Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 vanligast vid sjukskrivning. Den allra vanligaste sjukskrivningsorsaken är stressrelaterad psykisk ohälsa och där har också den största ökningen skett i antalet sjukfall.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykiatriska diagnoser omfattar koderna F00–F99 i WHO:s klassifikation av sjukdomar (ICD-10). Med psykisk ohälsa menas oftast stressrelaterad psykisk ohälsa, olika ångestsyndrom och lättare depressioner.

På engelska kallas dessa diagnoser Common mental disorders och är vanliga sjukskrivningsdiagnoser. Psykiska sjukdomar som schizofreni, bipolära sjukdomar och svårare depressioner är mer ovanliga sjukskrivningsdiagnoser.

Psykisk ohälsa i siffror

Kort analys

Fram till millennieskiftet dominerade rörelseorganens sjukdomar de längre sjukskrivningarna. Idag står psykisk ohälsa, främst stressrelaterad psykisk ohälsa för över hälften av alla längre sjukfall.

Från ryggont till utmattning (Försäkringskassans lägesrapport) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utveckling av pågående sjukfall med psykiatriska diagnoser 2005–2023

Antalet pågående sjukfall inom psykiatriska diagnoser ökade under åren 2010 till 2023 från 30 000 till 90 000.

Efter en nedgång under pandemin har antalet pågående sjukfall med psykiatriska diagnoser åter ökat. Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat mest.

Antal pågående sjukfall efter diagnoskapitel

Flest sjukfall med psykiatriska diagnoser finns inom vård, omsorg och sociala insatser

Kontaktyrken inom branscherna, vård, omsorg och sociala insatser är välkända riskyrken för sjukfrånvaro. I synnerhet inom psykiatriska diagnoser och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010- Excel, 738 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvinnor står för 4 av 5 pågående sjukfall med stressrelaterad psykisk ohälsa (F43)

En viktig förklaring till att kvinnor är överrepresenterade inom sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser, är att de är sysselsatta i kontaktyrken med bristande arbetsmiljö.

Sådana yrken finns inom vård, omsorg, sociala insatser och utbildningsområdet. Kvinnor förväntas fortfarande ta ett större ansvar för både dagligt hushållsarbete och omsorg om barn och anhöriga. Det här förstärker den totala arbetsbelastningen.

Antal pågående sjukfall på grund av stress

Mer än hälften av alla sjukskrivna i Västsverige har psykiatriska diagnoser

Västra Götalands län, Värmlands län och Dalarnas län är de län där det är vanligast att vara sjukskriven med psykiatriska diagnoser.

Mer än hälften av alla pågående sjukfall i de här tre länen är med psykiatriska diagnoser.

Antal pågående sjukfall efter diagnoskapitel Länk till annan webbplats.

Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser (Socialförsäkringsrapport 2020:8) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Korta fakta om psykisk ohälsa

  • Psykiatriska diagnoser (F00–F99) är sedan 2014 de vanligaste anledningarna till sjukskrivning.
  • Personer med psykiatriska diagnoser är den grupp som har längst sjukskrivningstider och störst risk att inte komma tillbaka till arbetslivet. Det leder till att de psykiatriska diagnoserna står för ungefär en tredjedel av alla startade sjukfall och hälften av alla pågående sjukfall.
  • Stressrelaterad psykisk ohälsa (F43) står för ungefär en femtedel av alla pågående sjukfall.
  • Sjukfall i psykiatriska diagnoser är vanligare hos personer i yngre medelåldern, men ökar i alla åldrar.
  • Det är väl belagt att strukturella problem i arbetslivet ger stora och varaktiga konsekvenser för sjukfrånvaron. En stor del av sjukfrånvaron kan kopplas till arbetsrelaterad stress. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse har ökat över tid sedan 1990‑talet.
  • Stressrelaterad psykisk ohälsa står för 20 procent eller 8 miljarder av sjukpenningutgifterna. Utmattningssyndrom är den enskilda diagnos som står för störst andel av utbetalt belopp med sjukpenning, 8,5 procent eller 3,4 miljarder av utgifterna.

Statistik

Analyser

Andra myndigheter

Om du själv eller din medarbetare drabbas av psykisk ohälsa

Vad ska jag göra om jag drabbas av psykisk ohälsa?

Att förebygga sjukfrånvaro bland medarbetare