Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Skillnaden mellan Sjukpenningtalet 1.0 och det nya Sjukpenningtalet 2.0

Sjukpenningtalen visar hur många dagar med sjukpenning som har betalats ut relaterat till dem som är sjukpenningförsäkrade. Syftet med sjukpenningtalen är att visa utvecklingen inom sjukpenningförsäkringen.

När befolkningen och antalet sysselsatta personer på arbetsmarknaden ökar, ökar också antalet ersatta sjukpenningdagar. Sjukpenningtalen sätter ersatta sjukpenningdagar i relation till antalet sjukpenningförsäkrade. Det är först när en person ansöker om sjukpenning som det fastställs om hen är sjukpenningförsäkrad eller inte. Därför saknas uppgift om vilka i befolkningen som är sjukpenningförsäkrade och därför måste antalet uppskattas.

Sjukpenningtalet 1.0 underskattar sjukfrånvaron eftersom det relaterar till befolkningen 16–64 år oavsett om personen har en varaktig arbetsinkomst eller inte. Sjukpenningtalet 2.0 använder i stället sysselsatta och arbetssökande i åldern 15–69 år, vilket ger en mer rättvisande bild av vilka som är sjukpenningförsäkrade.

Sjukfrånvaron har stora säsongsvariationer vilket gör att jämförelser mellan olika kalendermånader blir osäkra. Sjukpenningtalen är rullande‑12 mått vilket hanterar säsongsvariationer och möjliggör jämförelser mellan kalendermånader och över tid.

Sjukpenningtalet 1.0 kommer fortsättningsvis att publiceras parallellt med Sjukpenningtalet 2.0 varje månad.

Sjukpenningtalet

  • visar utvecklingen av sjukpenningförsäkringen
  • möjliggör jämförelse mellan kön, ålder, län och kommun
  • möjliggör jämförelser mellan kalendermånader och över tid
  • 1.0 relaterar till hela befolkningen 16–64 år
  • 2.0 relaterar till sysselsatta samt arbetssökande 15–69 år
  • i båda måtten ingår alla utbetalda nettodagar med sjuk- och rehabiliteringspenning

Sjukpenningtalet 2.0 – sjukpenning relaterad till sysselsatta och arbetssökande

I det nya måttet används sysselsatta och arbetssökande i åldern 15–69 år, i stället för hela befolkningen, vilket ger en bättre bild av dem som kan antas vara sjukpenningförsäkrade. Det ger i sin tur en mer rättvisande bild av sjukfrånvaron i olika grupper på arbetsmarknaden, till exempel mellan kommuner och åldersgrupper. Eftersom allt fler arbetar högre upp i åldrarna, kommer Sjukpenningtalet 2.0 också finnas för åldersgruppen 65–69 år.

Den nya populationen kommer att vara mindre än den som använts tidigare vilket gör att Sjukpenningtalet 2.0 kommer att ligga på en högre nivå än Sjukpenningtalet 1.0. I december 2023 var det cirka 1 miljon fler sjukpenningförsäkrade i Sjukpenningtalet 1.0 än i Sjukpenningtalet 2.0. Det resulterar i att Sjukpenningtalet 1.0 blir 10,2 och Sjukpenningtalet 2.0 blir 12,6 i december 2023. Statistik för Sjukpenningtalet 2.0 finns redovisad från och med april 2021.

Sjukpenningtalet 1.0 – sjukpenning relaterad till befolkningen

I Sjukpenningtalet 1.0 består antalet sjukpenningförsäkrade av befolkningen i åldern 16–64 år oavsett om man är sysselsatt eller arbetslös. Det ger en systematisk överskattning av antalet personer som är sjukpenningförsäkrade och ger därmed en underskattning av sjukfrånvaron. I grupper där färre har ett arbete som ger inkomst leder det också till att sjukfrånvaron underskattas, till exempel bland yngre och äldre åldersgrupper på arbetsmarknaden. Mer information om sjukfrånvaro i grupper där färre arbetar:

Sjukfrånvaro i grupper där färre arbetar (Korta analyser 2021:1) Pdf, 706 kB, öppnas i nytt fönster.

Definition av måttet Sjukpenningtalet 2.0

Sjukpenningtalet 2.0 är ett rullande-12 mått. Det anger antal utbetalda nettodagar för en given 12-månaders period med sjuk- och rehabiliteringspenning, relaterat till uppskattat antal sjukpenningförsäkrade i åldrarna 15–69 år.

Exempel: För april 2021 är det summan av nettodagarna från och med 2020-05-01 till och med 2021-04-30 och det genomsnittliga antalet sjukpenningförsäkrade för samma period. Decembervärdet innehåller därmed helårsvärdet för respektive år.

Med nettodagar menas att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar, till exempel två dagar med halv ersättning blir en nettodag.

Sjukpenningförsäkrade är summan av antalet sysselsatta och arbetslösa i åldern 15–69 år enligt SCB:s definition av befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Det kompletteras med personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa men som haft sjukpenning under perioden.

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukpenningförsäkringen ställer krav på att arbetsinkomsten ska vara varaktig. Därför klassificeras individer som sjukpenningförsäkrade först efter att ha varit sysselsatta eller inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen (arbetslös) i minst 4 månader i följd.

Definition av måttet Sjukpenningtalet 1.0

Sjukpenningtalet 1.0 är ett rullande-12 mått. Det anger antal utbetalda nettodagar för en 12‑månadersperiod med sjuk- och rehabiliteringspenning relaterat till sjukpenningförsäkrade i åldrarna 16–64 år. Uppskattningen av sjukpenningförsäkrade i Sjukpenningtalet 1.0 motsvarar i stort sett hela den folkbokförda befolkningen i dessa åldrar. Personer med hel aktivitetsersättning eller sjukersättning exkluderas eftersom de inte kan få sjukpenning.

Senast uppdaterad