Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – det här gäller

Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här.

Om du eller någon du bor med är smittbärare

 

Covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig sjukdom

Från och med april klassas inte covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att om du är smittad av covid-19 från och med 1 april 2022, så kan du inte längre få smittbärarpenning.

Om du var smittad av covid-19 innan 1 april 2022 och fick förhållningsregler från vården, kan du fortfarande ansöka om smittbärarpenning.

Här hittar du information om smittbärarpenning, reseersättning och hur du ansöker om ersättning.

Sjuk

 

Ersättningen för karens upphörde den 1 april 2022.

Du kan inte längre ansöka om ersättning för karens.

Karensavdrag Länk till annan webbplats.

 

Under pandemin infördes tillfälliga regler för ersättning för sjuklön­ekostnader. Dessa regler har nu upphört.

På sidan om ersättning för sjuklöne­kostnader kan du läsa mer om ersättnings­nivåerna och vad du som arbetsgivare behöver göra.

Ersättning för sjuklöne­kostnader

 

Under coronapandemin infördes tillfälliga regler för sjukpenning vid uppskjuten vård och behandling till följd av pandemin. Från och med den 1 januari 2024 upphörde dessa regler att gälla.

Om du tillhör en riskgrupp

 

Ersättningen för riskgrupper upphörde den 1 april 2022.

Regeringen beslutade om en tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerade att bli allvarligt sjuka av covid‑19 med anledning av pandemin. Ersättningsperioderna var från 1 juli 2020 till 30 september 2021 och från 8 december 2021 till 31 mars.

Vilka är riskgrupperna?

Risk­grupperna som kan ha rätt till ersättning är:

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, eller leverförfettning, som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4‑nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten.
 8. Intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
 9. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
 10. Trisomi 21 (Downs syndrom).
 11. Schizofreni eller bipolär sjukdom.
 12. Ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Att enbart vara 70 år eller äldre ger inte rätt till ersättning.

Hur ansöker jag?

Ersättningen upphörde den 1 april 2022.

Skicka med läkarintyg

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av riskgrupperna för covid‑19. Om du redan har fått ersättning för en period, behöver du inget nytt läkarintyg om du söker för fler dagar.

Om du måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående

 

Ersättningen upphörde den 1 april 2022.

Regeringen beslutade om en tillfällig ersättning för den som har varit tvungen att avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19 med anledning av pandemin. Ersättningsperioderna var från 1 juli 2020 till 30 september 2021 och från 8 december 2022.

När har jag rätt till ersättning?

Du kan få ersättning om du går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

 • Du till viss del, alltså på deltid, arbetar som personlig assistent eller vårdar en anhörig och får närståendepenning och har ett arbete du måste avstå från för att undvika att smitta den närstående med covid-19. Som närstående räknas make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn. Ni ska också leva i hushållsgemenskap, det vill säga du kan inte få ersättning om du till exempel vårdar en närstående som du inte bor tillsammans med.
 • Det krävs också att du inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån eller att din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.
 • För dig som arbetar som personlig assistent krävs att den du är assistent åt har beviljats assistansersättning från Försäkringskassan eller har kommunalt beviljad assistans. Du ska också ha arbetat som assistent i minst 80 timmar under den månad du ansöker för.
 • För dig som har närståendepenning krävs att du varit beviljad det under den kalendermånad som du ansöker för.

Du kan inte få ersättning för den tid som personen i riskgruppen är inlagd på sjukhus.

Vilka är riskgrupperna?

Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19. Regeringen har beslutat att följande sjukdomstillstånd kan ge rätt till ersättning:

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärt­funktionen, cerebro­vaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, eller leverförfettning, som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten.
 8. Intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
 9. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
 10. Trisomi 21 (Downs syndrom).
 11. Schizofreni eller bipolär sjukdom.
 12. Ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Hur ansöker jag?

Ersättningen upphörde den 1 april 2022.

Skicka med läkarintyg

Om den du arbetar som assistent åt eller den närstående du vårdar inte har fyllt 70 år behöver du skicka med ett läkarintyg som visar att hen ingår i någon av riskgrupperna för covid-19. Om du redan har fått ersättning för en period, behöver du inget nytt läkarintyg om du söker för fler dagar.

Om du drabbas av arbetsskada

 

Covid-19 är en smittsam sjukdom som kan orsaka en arbetsskada. Om du har smittats av coronavirus i arbetet och fått sjukdomen covid-19 kan det vara en arbetsskada. Det gäller dig som

 • arbetar vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där du behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande
 • arbetar i ett laboratorium där coronaviruset hanteras
 • har blivit smittad i annat arbete och fått skador av covid-19 när sjukdomen var klassad som samhällsfarlig. Covid-19 var klassad som samhällsfarlig sjukdom 2 februari 2020 till och med 31 mars 2022.

Om du skadat dig i arbetet

Om du är eller ska bli förälder

 

Kan jag få ersättning för vab?

Från och med 1 april 2022 gäller ordinarie regler när du ansöker om ersättning för vab.

Vård av barn (vab)

 

Regeringens beslut om att covid-19 inte längre klassas som allmänfarlig sjukdom påverkar inte rätten till graviditetspenning.

Du kan läsa mer på vår sida om graviditetspenning.

Graviditets­penning

Information till arbetsgivare om graviditets­penning

Information till arbets­givare – Medarbetare väntar barn

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

 

Från och med 1 april 2022 återinförs karensdagen och kravet på läkarintyg. Det innebär att du som har varit frånvarande från ditt program på grund av sjukdom från och med 1 april och ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från och med maj 2022 inte får ersättning för den första sjukdagen.

Det är viktigt att du sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

Det innebär också att du från och med 1 april 2022 behöver skicka in ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen om du är sjukfrånvarande från ditt program i mer än sju dagar.

Det finns mer information om krav på läkarintyg på Arbetsförmedlingens webbplats:

Om du är sjuk i mer än sju dagar - Arbets­förmedlingen (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Från och med 1 april 2022 gäller ordinarie regler när du behöver vabba.

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

Senast uppdaterad