Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Merkostnadsersättning för barn

Hur fungerar merkostnadsersättning för barn? (Teckenspråk)

17 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om merkostnadsersättning för barn.

 

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.

Kan jag få merkostnadsersättning?

Du kan få merkostnadsersättning om

 • ditt barn har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada.
 • du har av Försäkringskassan godtagna merkostnader på minst 11 625 kronor per år på grund av barnets funktionsnedsättning.
 • du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder.
 • du och ditt barn är försäkrade i Sverige. Det är ni om ni bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Merkostnader är:

 • skäliga kostnader som du har till följd av ditt barns funktionsnedsättning
 • kostnader utöver de kostnader som är vanliga för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning
 • löpande kostnader eller engångskostnader.

Om du exempelvis köper en cykel till ditt barn och cykeln behöver anpassas utifrån ditt barns funktionsnedsättning så är det den överskjutande kostnaden jämfört med en cykel utan anpassning som kan räknas som en merkostnad.

Det finns inte några schabloner för vad som kan vara en merkostnad, men det kan gälla

 • hälsa, vård och kost, exempelvis dyrare livsmedel
 • slitage och rengöring
 • resor, till exempel resa med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor och resor med din bil om ditt barn har svårt att åka med allmänna kommunikationer
 • hjälpmedel (om det inte finns likvärdiga hjälpmedel att låna från kommunen eller landstinget)
 • hjälp i den dagliga livsföringen
 • övriga ändamål, till exempel anpassade fritidsaktiviteter och leksaker

Vissa av de här kostnaderna kan du också få ersättning för från till exempel kommunen eller landstinget. I så fall kan du inte få merkostnadsersättning för dem, eftersom du då inte har någon merkostnad.

Kostnaden fördelas över hela den period du använder varan

En merkostnad kan gälla en vara som du kommer att använda i flera år. Då fördelar vi kostnaden jämnt över den period som du använder varan. Möbler och hushållsmaskiner kan exempelvis ofta beräknas användas i tio år. Om du till exempel har köpt en tvättmaskin som vi godkänner som merkostnad utifrån ditt barns situation och vi bedömer att du kan ha den i tio år, så fördelar vi kostnaden över tio år. Om tvättmaskinen kostade 6 000 kronor, räknar vi in 600 kronor i dina årliga merkostnader.

 

Hur mycket pengar får jag?

Du kan få merkostnadsersättning på en av fem nivåer som beror på hur stora merkostnader du har för ditt barn.

För att få merkostnadsersättning ska du 2019 ha merkostnader på minst 11 625 kronor per år. Det innebär att du inte kan få merkostnadsersättning om dina kostnader är lägre än 11 625 kronor per år, även om de kostnader som du har är skäliga och beror på ditt barns funktionsnedsättning.

Om du har flera barn med funktionsnedsättning kan du som mest få den högsta nivån per barn. Beloppen justeras vid varje årsskifte.

Om du under 2019 har merkostnader som uppgår till:

 • 11 625 kronor per år kan du få 1 163 kronor per månad.
 • 16 275 kronor per år kan du få 1 550 kronor per månad.
 • 20 925 kronor per år kan du få 1 938 kronor per månad.
 • 25 575 kronor per år kan du få 2 325 kronor per månad.
 • 30 225 kronor per år kan du få 2 713 kronor per månad.

Du betalar ingen skatt på ersättningen.

Två föräldrar kan få merkostnadsersättning

Du och barnets andra förälder kan få merkostnadsersättning för samma barn, och då delar ni på ersättningen. Försäkringskassan räknar ut de totala merkostnaderna för barnet och ni kan välja hur ersättningen ska fördelas mellan er. Om ni inte väljer får ni hälften var. Om ni inte är överens gör Försäkringskassan en fördelning i fjärdedelar utifrån vilka merkostnader som var och en av er har.

Hur ansöker jag?

1. Ansök på Mina sidor

Ansök om merkostnadsersättning på Mina sidor. Du använder samma ansökan för att ändra fördelningen av omvårdnadsbidraget mellan dig och den andra föräldern.

Om ni är två som vill ansöka gemensamt behöver ni göra varsin ansökan via Mina sidor och ange varandras personnummer i fältet övrigt. På så sätt kan våra handläggare se att ni har ansökt gemensamt.

 

2. Skicka in läkarutlåtande

När du har gjort din ansökan skickar du in ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3. Vi kontaktar dig

När vi har fått din ansökan bokar en handläggare tid med dig för ett samtal där ni går igenom de merkostnader som beror på ditt barns funktionsnedsättning.

Om dina kostnader bedöms som skäliga och motiverade utifrån din situation godkänns de av Försäkringskassan. Ett krav för att dina kostnader ska kunna godkännas är att de har uppstått till följd av ditt barns funktionsnedsättning och att det är kostnader utöver de kostnader som är vanliga för barn utan funktionsnedsättning i samma ålder.

När detta är klart räknas dina godkända merkostnader samman för att se om du kommer upp i den nivå som kan ge merkostnadsersättning.

Du kan förbereda dig inför samtalet genom att skriva ner vilka ökade kostnader du har till följd av ditt barns funktionsnedsättning. Om du har skrivit att du behöver tolk kommer handläggaren att boka det till samtalet.

4. Du får ett beslut

Om kostnaderna är tillräckligt höga får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare.

5. Utbetalning

Merkostnadsersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 19 april sker den 18 april 2019.
 

6. Meddela oss om något förändras

Ring din personliga handläggare om merkostnaderna som du har för ditt barn ändras. Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

Vanliga frågor

Nej. Du kan inte få merkostnadsersättning för den hjälp som du får av en anhörig utan att betala för det. Det beror på att du inte har någon merkostnad då.

Nej det stämmer inte. Vi begär inte in några kvitton för att beräkna merkostnader.  Du och din handläggare går igenom vika merkostnader du har på grund av din funktionsnedsättning och därefter gör handläggaren en bedömning.

Ja. Arvode för god man räknas som en merkostnad under förutsättningen att det är huvudmannen själv som betalar. Kostnad för god man eller förvaltare kan godtas först när det finns ett arvodesbeslut från överförmyndaren.

I beslutsbrevet som du får när du beviljas merkostnadsersättning står det hur länge beslutet gäller. Du kan få merkostnadsersättning med eller utan tidsbegränsning. Om beslutet är tidsbegränsat kan du, om du anser att du fortfarande har rätt till merkostnadsersättning, ansöka igen när beslutet slutar att gälla.

Ja, du kan beviljas merkostnadsersättning från upp till tre månader före ansökningsmånaden. Det förutsätter att du redan då hade tillräckligt höga skäliga merkostnader för att ha rätt till ersättning.

Ja, i vissa situationer:

 • Du får behålla den merkostnadsersättning du redan har så länge du har samma merkostnader. Men du kan inte få en högre nivå om dina kostnader ökar.
 • Du kan beviljas merkostnadsersättning när du fyllt 65 år, men bara om du har fått din funktionsnedsättning och dina merkostnader på grund av den innan du fyllde 65 år. Det är därför viktigt med ett läkarutlåtande som beskriver funktionsnedsättningen före 65 års ålder.

Ja, du får behålla den ersättning du redan har så länge du har samma merkostnader.

Ja, du får behålla merkostnadsersättningen om vården beräknas pågå högst sex månader.

Ja, om du är blind har du rätt till merkostnadsersättning på den högsta ersättningsnivån. Om du samtidigt får hel aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension har du rätt till 40 procent av prisbasbeloppet. Men om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning som uppgår till ett högre belopp än vad som motsvarar merkostnadsersättning på denna garanterade nivå, kan du få merkostnadsersättning på en högre nivå.

Ja, om du är gravt hörselskadad har du rätt till merkostnadsersättning som motsvarar 40 procent av prisbasbeloppet. Men om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning som uppgår till ett högre belopp än vad som motsvarar merkostnadsersättning på denna garanterade nivå, kan du få merkostnadsersättning på en högre nivå.

Nej. Det förmånsintyg som finns för handikappersättning motiverades från början utifrån att det var en pensionsförmån precis som sjuk- och aktivitetsersättning, vilket idag inte är fallet. Merkostnadsersättning utgår endast från merkostnader som en person har utifrån sin eller sitt barns funktionsnedsättning. Ersättningen är skattefri och har därmed ingen koppling till pension. Det innebär att förmånsintyget kommer att finnas kvar inom handikappersättningen men det kommer inte att finnas för merkostnadsersättning.

Nej. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning är två fristående ersättningar och de är inte beroende av varandra. Det görs ingen sammanvägd bedömning av ditt barns behov av omvårdnad och dina merkostnader kopplade till barnets funktionsnedsättning.

Om du har ansökt om båda ersättningarna så utreder vi om du har rätt till ersättningarna och du får två separata beslut.

Ja, ett beslut om merkostnadsersättning ska följas upp regelbundet, minst vart fjärde år om det inte finns skäl för uppföljning med längre mellanrum eller när förhållanden som påverkar rätten till ersättningen ändras.

Exempel på ändrade förhållanden är om en eller flera av dina merkostnader har upphört eller om ditt hälsotillstånd har blivit bättre.

Om du har tekniska problem

Om din e-legitimation inte fungerar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor.

För dig om lever med skyddad identitet eller har barn med skyddad identitet

Om du behöver ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Relaterade länkar