Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Det som är bra delar man lika på

På den här sidan kan du som är förälder läsa om hur du kan dela lika på föräldrapenningen och varför det är viktigt.

Fler delar lika

Diagram som visar andel föräldrapenningdagar för kvinnor och mänFöräldraförsäkringen har funnits i över 45 år. Redan från början hade båda föräldrarna rätt till lika många dagar med föräldrapenning och man kunde avstå dagar till varandra. 1974 tog mammor ut 99,5 procent av alla föräldrapenningdagar medan pappor tog ut 0,5 procent. 2016 tog mammor ut cirka 75 procent av de utbetalda föräldrapenningdagarna medan pappor tog ut cirka 25 procent. 2020 hade mammornas andel av dagarna sjunkit till cirka 70 procent papporna ökat sitt uttag till cirka 30 procent.

Diagram som visar snitt andel uttagna föräldrapenningdagar 2019Utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går alltså långsamt. Därför har regeringar genom åren gjort förändringar i reglerna i föräldraförsäkringen för att få fler att dela på ansvaret. 1995 kom den så kallade mamma- eller pappamånaden. Då reserverades en månad av föräldrapenningen till vardera föräldern. 2002 infördes den andra reserverade månaden och från och med 2016 är tre månader reserverade för vardera föräldern.


Hur delar ni på Föräldraledigheten?

30 sekunder

Olika par pratar om hur de delar på föräldraledigheten.

Normer, lön, yrke och utbildningsnivå kan påverka hur mycket pappor är föräldralediga

Föräldrars ålder, utbildning, inkomst, födelseland och arbetsmarknadssektor har stor betydelse för hur mycket föräldrapenning pappor använder. Det visar en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Pappor med hög utbildning har till exempel ett högre föräldrapenninguttag än andra grupper av pappor .

Även faktorer på arbetsplatsen tycks påverka pappors beslut att vara föräldralediga. Pappor som arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser, eller på arbetsplatser där andra män tidigare varit föräldralediga, tenderar att ta ut mer föräldrapenning än andra pappor.

Men även normer utanför arbetslivet har betydelse för hur mammor och pappor delar på föräldrapenning och föräldraledighet. En intervjustudie med blivande förstagångsföräldrar visade att traditionella och jämställda ideal existerar sida vid sida, men att det finns en stark moderskapsnorm som kan begränsa pappornas uttag av föräldraledighet. I intervjuerna framkommer även att kvinnors och mäns arbete verkar värderas olika och ekonomiska argument för hur man delar på föräldraledigheten används olika beroende på vem av föräldrarna som har högst inkomst. I par där mamman har en högre inkomst än pappan kan paret avstå från en betydande del av hennes inkomst för att hon ska vara föräldraledig en längre tid. Men när det istället är papporna som har en hög inkomst är paren inte alls lika beredda att avstå från hans inkomst.

Rapporter och analyser

Innehållet på den här sidan kommer dels från analyser som Försäkringskassan gjort och dels från forskning.

Försäkringskassans rapporter

Försäkringskassan 2013b De jämställda föräldrarna. Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? Socialförsäkringsrapport 2013:8. Stockholm: Försäkringskassan.

Försäkringskassan 2016 Föräldrapenning och yrke. Kort analys 2016:1. Stockholm: Försäkringskassan.

Försäkringskassan 2018 Föräldraskap och deras förverkligande. Socialförsäkringsrapport 2018:3. Stockholm: Försäkringskassan

Andra myndigheters rapporter

ESO 2015 En familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet. Rapport 2015:5. Stockholm: Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Forskningsrapporter

Bygren & Duvander 2006 Parent’s Workplace Situation and Father’s Parental Leave Use. Journal of Marriage and the Family 68:363–372.

Evertsson, Boye och Erman 2015 Fathers on call – A study on the sharing of care work among parents in Sweden. A mixed methods approach. Working paper 27(2015) Families and Societies. See familiesandSocieties.eu.

Haas och Hwang 2008 The impact of taking parental leave on fathers’ participation in childcare and relationships with children: Lessons from Sweden, Community, Work and Family 11(1):85-104.

Vanliga frågor

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att uppmuntra till att dela lika och att informera om eventuella konsekvenser av olika val som föräldrar gör när det gäller föräldraledighet och vab.

Vi talar inte om för er föräldrar hur ni ska använda era föräldrapenningdagar, utan informerar er så att ni kan göra medvetna val.

Ja, föräldrar har möjlighet att vara föräldralediga utan att ta ut föräldrapenning. Det innebär att statistiken över hur män och kvinnor delar på föräldrapenningdagarna inte ger hela bilden av hur man delar på föräldraledigheten. Ett exempel på detta är att kvinnor som fick sitt första barn 2009 var i genomsnitt var föräldralediga på hel- eller deltid under 15,3 månader samtidigt som de tog ut föräldrapenning för 9,5 månader, medan män i genomsnitt var föräldralediga under 3,8 månader och tog ut föräldrapenning för 2,2 månader.

Nej, självklart är män inte sämre föräldrar än kvinnor. Det är fullt möjligt att ha en bra relation med och ta stort ansvar för sitt barn även om man inte är föräldraledig.

Däremot visar undersökningar som vi har gjort att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Alltså verkar fördelningen av föräldraledigheten påverka hur ansvaret för barnet fördelas mellan föräldrarna.

Föräldraförsäkringen är flexibel och ni kan fördela dagarna som ni vill, förutom de dagar som är reserverade för varje förälder.

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att informera om eventuella konsekvenser av att inte dela lika på föräldraledigheten. Det beror dels på att arbetsmarknaden ännu inte är jämställd när det gäller föräldraledighet, dels på att FN:s barnkonvention säger att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar (artikel 9), samt att båda föräldrarna har ett ansvar för barns uppfostran och utveckling (artikel 18).

Arbetsgivare med kollektivavtal betalar ofta ut en så kallad föräldralön, något som många föräldrar inte känner till. Föräldralönen täcker en del av inkomstbortfallet när man är föräldraledig. På så sätt skulle många familjer tjäna på att dela mer lika, även om en av er tjänar mer än den andra. Dessutom visar statistiken från Försäkringskassan att kvinnor tar ut merparten av föräldrapenningen, även om de tjänar mer.

Om du vill räkna på just din ekonomi så finns det ett planeringsverktyg på Mina sidor eller i Föräldrakollen.

Ja, det stämmer. Kvinnor får i genomsnitt 5 500 kronor mindre i pension per månad än män. Det beror inte bara på grund av längden på föräldraledigheten, utan också på att kvinnor både jobbar deltid oftare och vabbar mer.

Självklart är vi medvetna om att familjer ser olika ut. Tyvärr har vi för lite statistiskt underlag för att dra slutsatser av hur uttaget av föräldrapenning ser ut i samkönade par. Vi tror dock att många föräldrapar, oavsett kön, vinner på att dela föräldradagarna mer lika.