Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – det här gäller

27 oktober 2020

Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här.

Nya regler för läkarintyg från 1 november

Från och med 1 november 2020 gäller nya regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

Det innebär följande:

Sjukpenning

 • Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

 • Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort.

Vab

 • För föräldrar som vabbar gäller krav på läkarintyg från och med 1 november – om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre. Det gäller även om en förälder behöver vabba för att barnets ordinarie vårdare är sjuk.

 • Om ditt barn blir frisk innan 1 november 2020 behöver du inte lämna in något läkarintyg. Det gäller även om du lämnar in en ansökan om ersättning efter 1 november.

 • Om ditt barn fortfarande är sjukt efter 1 november måste du lämna in ett läkarintyg dag 8 av barnets sjukperiod.

Försäkringskassan följer noggrant utvecklingen av covid-19 i samhället och vi kommer även fortsatt att löpande anpassa oss efter rådande situation. Det gäller både läkarintyg för sjukpenning och för ersättning för vab.

Om du tillhör en riskgrupp

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–31 december.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Planerade förändringar

Regeringen planerar att fatta beslut om förändringar i ersättningen för riskgrupper. Det gäller förändringar i diagnoslistan, riskgrupp 2, samt en utökning av antalet dagar som man kan få ersättning för, från 90 till 180 dagar.

Datum för när förändringarna träder i kraft är ännu inte beslutade. Förändringarna kommer gälla retroaktivt från 1 juli 2020.

Förändringar i ersättning för riskgrupperna

När har jag rätt till ersättning?

Du kan få ersättning om du

 • har arbete men en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och
 • saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas,
 • kan visa upp ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19.

Vilka är riskgrupperna?

Riskgrupperna som kan ha rätt till ersättning är:

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4.  En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
 8. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.

Att enbart vara 70 år eller äldre ger inte rätt till ersättning.

Hur mycket får jag?

Du ersätts med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag. Du kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar ett heltidsarbete.

 • 804 kronor per dag vid 100 procent.
 • 603 kronor per dag vid 75 procent.
 • 402 kronor per dag vid 50 procent.
 • 201 kronor per dag vid 25 procent.

Hur ansöker jag?

Ansök om ersättning för riskgrupper på Mina sidor.

Skicka med läkarintyg

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av riskgrupperna för covid-19. Om du redan har fått ersättning för en period, behöver du inget nytt läkarintyg om du söker för fler dagar.

Ska jag eller min arbetsgivare göra en sjukanmälan?

Nej, vare sig du eller din arbetsgivare ska göra en sjukanmälan.

Hur länge har jag rätt till ersättning?

Du kan ansöka om ersättning för högst 90 kalenderdagar under perioden 1 juli–31 december. 

Regeringen har inte fattat något formellt beslut om att utöka antalet dagar. Det innebär att du inte kan få ersättning för fler än 90 dagar.

När kommer pengarna?

Utbetalningen kommer när vi är färdiga med handläggningen. Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.  Du kan se utbetalningen en bankdag innan pengarna kommer under Utbetalningar på Mina sidor.

Frågor och svar

För dig som tillhör en riskgrupp

För dig som är vårdgivare

 

Om du måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för den som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.

Beslutet gäller dig som

 • är anhörig och som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i riskgrupp som har beviljats personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller som har beviljats assistansersättning, eller
 • är anhörig och till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i riskgrupp.

Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–31 december.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

När har jag rätt till ersättning?

Du kan få ersättning om du går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

 • Du till viss del, alltså på deltid, arbetar som personlig assistent eller vårdar en anhörig och får närståendepenning och har ett arbete du måste avstå från för att undvika att smitta den närstående med covid-19. Som närstående räknas make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn. Ni ska också leva i hushållshållsgemenskap, det vill säga du kan inte få ersättning om du till exempel vårdar en närstående som du inte bor tillsammans med.
 • Det krävs också att du inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån eller att din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.
 • För dig som arbetar som personlig assistent krävs att den du är assistent åt har beviljats assistansersättning från Försäkringskassan eller har kommunalt beviljad assistans. Du ska också ha arbetat som assistent i minst 80 timmar under den månad du ansöker för.
 • För dig som har närståendepenning krävs att du varit beviljad det under den kalendermånad som du ansöker för.

Du kan inte få ersättning för den tid som personen i riskgruppen är inlagd på sjukhus. 

Vilka är riskgrupperna?

Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19. Regeringen har beslutat att följande sjukdomstillstånd kan ge rätt till ersättning:

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
 8. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.

Hur mycket kan jag få?

Du ersätts för den tid som du måste avstå från att arbeta för att undvika att smitta den närstående. Ersättningen beräknas utifrån schablonbelopp och som mest kan du få 804 kronor före skatt per dag.  Du kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar ett heltidsarbete.

 • 804 kronor per dag vid 100 procent
 • 603 kronor per dag vid 75 procent
 • 402 kronor per dag vid 50 procent
 • 201 kronor per dag vid 25 procent

Hur länge har jag rätt till ersättning?

Du kan ansöka om ersättning för högst 90 kalenderdagar under perioden 1 juli–31 december.

Regeringen har inte fattat något formellt beslut om att utöka antalet dagar. Det innebär att du inte kan få ersättning för fler än 90 dagar.

Hur ansöker jag?

För den här ersättningen kan du bara ansöka med pappersblankett. Du kan ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 juli till och med den 31 december.

6023 Ansök om viss smittbärarpenning – för dig som är närstående till någon i riskgrupp för covid-19

Ska jag eller min arbetsgivare göra en sjukanmälan?

Nej, vare sig du eller din arbetsgivare ska göra en sjukanmälan.

Skicka med läkarintyg

Om den du arbetar som assistent åt eller den närstående du vårdar inte har fyllt 70 år behöver du skicka med ett läkarintyg som visar att hen ingår i någon av riskgrupperna för covid-19. Om du redan har fått ersättning för en period, behöver du inget nytt läkarintyg om du söker för fler dagar.

När kommer pengarna?

Utbetalningen kommer när vi är färdiga med handläggningen. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende krävs att beslut om rätt till närståendepenning eller assistansersättning är fattat för den månad som du ansöker om ersättning för. Det gör att beslut om din rätt till ersättning för närstående till riskgrupp endast kommer att kunna fattas för tid bakåt i tiden. För att underlätta handläggningen kan du skicka in din ansökan om närståendepenning eller din tidrapport för utförd assistans så snart det är möjligt.

Frågor och svar

Om du vårdar eller är assistent åt närstående i riskgrupp för covid-19

Information för hälso- och sjukvården

 

Om du är smittbärare

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning.

Nya rekommendationer för dig som bor med covidsmittad person

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet.

Om du berörs av förhållningsreglerna kommer du bli kontaktad av en smittspårare från vården och få mer information om vad som gäller.

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är anställd

Smittbärarpenning och reseersättning för dig som är arbetssökande

Smittbärarpenning och reseersättning för dig med aktiebolag

Smittbärarpenning för dig med enskild firma

Reseersättning för dig som är studerande

Försäkringskassans kundforum om coronaviruset

På kundforumet kan du ställa generella frågor om Försäkringskassans ersättningar med anledning av coronaviruset. Här kan du även se svar på frågor som andra har ställt.

Kundforum för coronaviruset

 

Sjuk

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars till och med 31 december 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars.

Om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön gör din arbetsgivare karensavdrag som vanligt. Sedan ansöker du om ersättning för karens på Mina sidor. Din arbetsgivare gör inte något nytt karensavdrag om du blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar. Om du har flera arbetsgivare som gör karensavdrag inom 5 kalenderdagar har du bara rätt till ersättning för det första karensavdraget.

Om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början ansöker du om ersättning för karens på Mina sidor när dagarna med karensavdrag har passerat.

Om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön ansöker du om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor. Om du har rätt till sjukpenning betalar vi ut ersättning utan karensavdrag. Är du egenföretagare och just nu föräldraledig ska du ansöka om ersättning för karens på Mina Sidor.

Om du har ett aktiebolag ansöker du om ersättning för karens som anställd. Du får ersättning för sjuklönekostnaderna i efterhand precis som alla andra arbetsgivare. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

Hur mycket får jag?

Du får ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

Om din ansökan gäller karensavdrag som gjordes på din lön före 1 juni får du 700 kronor före skatt.

Hur ansöker jag?

Ansök om ersättning för karens på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

6016 Ansök om ersättning för karens

Så fungerar karensavdraget

30 sekunder

Om du har varit sjuk och fått karensavdrag på din lön, så kan du ansöka om ersättning på 804 kronor före skatt från Försäkringskassan.

Från och med 1 juni höjs ersättningen från 700 kronor till 804 kronor före skatt. Höjningen uppdateras i Försäkringskassans system 25 juni. Om du har fått ersättning för karens med det lägre beloppet för tid från och med 1 juni till och med 24 juni kommer du att få en tilläggsutbetalning. Det sker automatiskt. Du behöver inte kontakta Försäkringskassan.

Om din ansökan gäller ersättning för karensavdrag som gjorts på din lön före 1 juni får du 700  kronor före skatt.

När kommer pengarna?

Ersättningen betalas ut så snart vi är färdiga med handläggningen, normalt inom 5 dagar. Om vi behöver fler uppgifter från dig kan det ta längre tid.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

När du signerat din ansökan digitalt får du en kvittens på skärmen. Eftersom e-tjänsten för att ansöka om karens är tillfällig kan du inte se din ansökan på Mina sidor. Men du kan se utbetalningen en bankdag innan pengarna kommer under Utbetalningar på Mina sidor.

Frågor och svar

För dig som är anställd, arbetssökande eller föräldraledig

För dig som är arbetsgivare

För dig som är egenföretagare

För dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Arbetsförmedlingen)

 

På grund av coronaviruset har regeringen infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen. Det gäller för månaderna april, maj, juni och juli. För redovisningsperioden augusti till och med december gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis efter det datum då arbetsgivare senast ska har lämnat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. På Skatteverkets webbplats kan du läsa när du senast ska lämna in din arbetsgivardeklaration.

När ska jag lämna arbetsgivardeklaration? öppnas i nytt fönster

Du får ersättningen några dagar efter att Försäkringskassan har tagit ett beslut. Om du lämnar in arbetsgivardeklarationen senare i månaden kommer du att få ersättningen i slutet av månaden.

Du som har ett eget aktiebolag och som är anställd i ditt bolag får i egenskap av arbetsgivare ersättning  i efterhand för sjuklönekostnaderna. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

Ersättning för sjuklönekostnader

Frågor och svar

Sjuklönekostnader för dig som är arbetsgivare

Sjuklönekostnader för dig som är egen företagare

 

Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning. Det gäller oavsett om du är anställd, arbetslös eller föräldraledig.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Detta gäller inte om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning efter dag 21. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

I vanliga fall behöver du som är anställd också lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning från dag 15. Men Försäkringskassan har beslutat att du tillsvidare inte behöver visa något läkarintyg förrän efter dag 21, om du sjukanmält dig efter 13 mars.

I vissa fall kan du behöva visa upp ett läkarintyg för din arbetsgivare innan dag 21.

Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Frågor och svar

Om läkarintyg för dig som är anställd, arbetssökande eller föräldraledig

Om läkarintyg för dig som är arbetsgivare

Om läkarintyg för dig som är egenföretagare

Om läkarintyg för dig som är partner till Försäkringskassan (Hälso sjukvården, företagshälsovården och Arbetsförmedlingen)

 

Regeringen har beslutat om att tillfälligt utöka möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete mellan dag 181 - 365 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med den 2 april till och med den 31 december 2020.För att veta vad som gäller för dig, kontakta din handläggare.

Rehabiliteringskedjan

Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

 

Om du drabbas av arbetsskada

Covid-19 är en smittsam sjukdom som kan orsaka en arbetsskada. Om du har smittats av coronavirus i arbetet och fått sjukdomen covid-19 kan det vara en arbetsskada. Det gäller dig som arbetar

 • vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där du behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande
 • i ett laboratorium där coronaviruset hanteras.

Hur ansöker jag om ersättning?

Det sker ingen automatisk prövning av om du har rätt till arbetsskadeersättning, du måste själv ansöka skriftligen. Vid prövningen måste du också uppfylla övriga krav för ersättningen.

Ersättningsinformation

Om du har skadat dig i arbetet

Du som arbetsgivare ska anmäla arbetsskadan

Det är du som arbetsgivare som ska anmäla om en medarbetare fått en skada eller avlidit på grund av att hen har smittats av coronavirus i sitt arbete och fått sjukdomen covid-19. Det gäller medarbetare som arbetat

 • vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där de behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande
 • i ett laboratorium där coronaviruset hanteras.

Skador i arbetet

Vid dödsfall

Om någon avlider på grund av en arbetsskada orsakad av covid-19 kan efterlevande ansöka om efterlevandeersättning. En sådan ansökan görs då till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten

 

Om du är eller ska bli förälder

Riksdagen har beslutat att barnfamiljer som har bostadsbidrag ska få ett tillfälligt tilläggsbidrag från och med juli 2020. Pengarna betalas ut automatiskt till de barnfamiljer som har bostadsbidrag. Du behöver inte ansöka om pengarna.

Tilläggsbidraget kommer att vara 25 procent av det belopp du brukar få i bostadsbidrag varje månad. Du behöver inte betala skatt på pengarna.

Tilläggsbidraget kommer att betalas ut till och med december 2020.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

 

Kan jag få ersättning för vab?

Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. En konkret misstanke kan till exempel vara att en läkare eller en sjuksköterska har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du kan i dagsläget inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.

Från och med den 25 april kan du få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till 31 december 2020.

Du får ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas. Det gäller

 • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
 • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
 • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får du behålla din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning om du måste vara hemma. När du ansöker om din ersättning anger du vård av barn i din ansökan.

Vad gäller nu när jag ansöker?

Du behöver inte skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Det gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta.

Det gäller även om du redan har skickat in en ansökan och väntar på ett beslut, eller
om du har varit hemma och ännu inte har ansökt om ersättning.

Du behöver inte heller skicka in något läkarintyg när barnets ordinarie vårdare, till exempel en dagbarnvårdare, är sjuk i mer än sju dagar.

Kom ihåg att du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Särskilda regler gäller för dig som ska vabba i följande situationer

 • Om ditt barn har fyllt 12 år men inte 16 år och inte har ett förhandsbeslut
 • Om ditt barn är allvarligt sjukt

Ansök om vab

Frågor och svar om vab med anledning av coronaviruset

Frågor och svar om vab

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

 

Regeringen har beslutat att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läkaren måste skriva ett läkarutlåtande där det framgår att barnet behöver skyddas.

För att ha rätt till den förebyggande ersättningen behöver du avstå från att arbeta och ditt barn ska ha varit allvarligt sjuk under 2020.

Förebyggande ersättning för vab kan betalas ut från och med den 1 juli 2020 och längst till och med den 31 december 2020. Barnet måste vara under 18 år.

Ett barn bedöms vara allvarligt sjuk när

 • Det finns en påtaglig fara för barnets liv, eller
 • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Ersättningen kan betalas ut till den förälder som behöver avstå från arbete och vårdar barnet. Alla barnets föräldrar kan ha rätt till ersättningen om de avstår från arbete för att skydda barnet från smitta och inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Föräldern och barnet måste antingen vara folkbokförda på samma adress, eller så måste barnet bo lika mycket tid hos sina föräldrar. Ersättningen betalas ut i max 90 dagar per förälder.

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

Information till läkare

Intyg och utlåtande för vård av barn (vab)

 

När du är gravid kan du ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i din arbetsmiljö. Det är din arbetsgivare som ansvarar för din arbetsmiljö. Det innebär att när du är gravid gör din arbetsgivare en riskbedömning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5). Detta ansvar har arbetsgivaren alltid.

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Det innebär att arbetsgivaren gör en riskbedömning av din arbetsmiljö precis som i normala fall. Arbetsgivaren bedömer endast din arbetsmiljö, inte om du har andra riskfaktorer som gör att du ska vara mer försiktig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du blir förbjuden att fortsätta arbeta av din arbetsgivare har du rätt till graviditetspenning under hela perioden du är avstängd fram till 11:e dagen före beräknad förlossning.

Graviditetspenning

Du kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning.

Föräldrapenning innan barnet fötts

 

Som förälder har du ansvar för barnets försörjning även om det inte bor hos dig. Om du inte har råd att betala kan ditt barn få underhållsstöd från Försäkringskassan. Du måste sedan betala tillbaka hela eller delar av det beloppet till Försäkringskassan. Om du har fått längre inkomster kan du inte slippa eller skriva av dina skulder till Försäkringskassan. Men du kan ansöka om att skjuta upp din betalning om dina ekonomiska förutsättningar att klara betalningarna har förändrats. Det kallas för att söka anstånd med betalning.

Om du vill ansöka om att skjuta upp din betalning av underhållsstödet kan du göra det på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

Blankett FK-2572pdf öppnas i nytt fönster

 

Om du korttidsarbetar, är uppsagd eller deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

Så påverkas din sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Om du har blivit uppsagd är det viktigt att du tänker på att skydda din SGI. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år.

Många ersättningar som du kan få från Försäkringskassan, till exempel sjukpenning eller ersättning för vab, är baserad på din SGI.

Din tidigare SGI är skyddad i tre månader från sista dagen du arbetade. Därefter kan den fortfarande vara skyddad om du gör något av det här:

 • anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast första dagen du blev arbetslös
 • börjar studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN
 • är sjukskriven och får sjukpenning
 • är föräldraledig och får föräldrapenning

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa vad du behöver göra om du blir arbetslös.

När du blir arbetslös (arbetsformedlingen.se)

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt system för stöd till korttidsarbete. Arbetsgivare ska under en begränsad tid kunna få stöd, om de behöver införa korttidsarbete på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Din SGI är skyddad om du har fått lägre lön på grund av att du är korttidspermitterad från den 16 mars 2020 eller senare under förutsättning att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Det innebär att din SGI inte sänks trots att du får lägre lön.

Din SGI är inte skyddad om du blir korttidspermitterad utan att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Då fastställs SGI utifrån din aktuella inkomst om du inte är i en annan situation som ger SGI-skydd.

Det är viktigt att du kontaktar din arbetsgivare för att få redan vad som gäller i ditt fall.

I SGI-guiden finns mer information om SGI-skydd.

Starta SGI-guiden

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk under tiden som du korttidsarbetar (är permitterad), så bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ditt arbete och den arbetstid som gäller under korttidsarbetet. Din sjukpenning beräknas på den inkomst du hade före korttidsarbetet. Det gäller under förutsättning att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd för korttidsarbete. Information om korttidsarbete och lagen om stöd vid korttidsarbete som började gälla den 7 april, hittar du hos Tillväxtverket

Tillväxtverket

Frågor och svar

Frågor och svar om ersättning från Försäkringskassan vid korttidsarbete (permittering)

 

Karensdag och läkarintyg

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen och kravet på läkarintyg för dig som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Beslutet om karensdag gäller retroaktivt från den 11 mars och beslutet om läkarintyg gäller retroaktivt från den 13 mars.

Det betyder att du som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning precis som vanligt, och ska fortsatt markera eventuell frånvaro. Har du varit sjuk någon gång under perioden 11-31 mars kommer du att få ersättning för din karensdag i utbetalningen månaden efter. Du behöver inte särskilt ansöka om karensdagen.

Det är viktigt att du fortsatt sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

Nya tillfälliga belopp för aktivitetsstöd

Regeringen har beslutat att tillfälligt höja beloppen för a-kassa. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd.

 • Grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag. Det betyder att du kan få minst 510 kronor i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.
 • För de första 100 ersättningsdagarna från a-kassan kan du få ett högre belopp, beroende på din tidigare inkomst. Det största beloppet du kan få höjs från 910 till 1 200 kronor i aktivitetsstöd per dag för ett program på heltid.

Ersättningshöjningen kommer att gälla under perioden 13 april 2020–3 januari 2021. Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd utifrån de uppgifter som din a-kassa skickar. Om uppgifterna inte har kommit in när du ska få dina pengar kommer du att få resten av pengarna i efterhand.

Regeringen har även höjt a-kassan ska höjas från 760 till 1 000 kronor från dag 101. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd. Det betyder att det högsta beloppet som du kan få från dag 101 höjs från 760 till 1000 kronor i aktivitetsstöd per dag för ett program på heltid. Den tillfälliga höjningen gäller från den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Om du har utvecklingsersättning eller etableringsersättning får du samma belopp som förut.

Ersättning om skolan eller förskolan stänger

Från den 25 april ändras reglerna för dig  som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och är förälder till barn vars skola eller förskola stängs med anledning av covid-19. Ändringen innebär att du kan  få behålla din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning om du måste vara hemma. Detta gäller som längst till 31 december 2020.

Du kan läsa mer om vad som gäller om ditt barns skola stängs under Vård av barn (vab) på den här sidan.

Ersättningsinformation

Vård av barn (vab)

 

Övrigt

Från det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.

Regeringen har beslutat om förlängd ersättningsperiod för högkostnadsskyddet inom tandvård för patienter som förhindrats att gå till tandläkaren på grund av covid 19

Högkostnadsskyddet för tandvård beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Perioden startar vid första besöket efter att den tidigare löpt ut.

Enligt beslutet får du som hade en pågående ersättningsperiod den 1 april 2020 en ny ersättningsperiod från den 1 september 2020 om du:

 • betalat mer än 3 000 kronor och
 • inte varit hos tandläkaren eller tandhygienisten under perioden 1 april till och med den 31 augusti 2020.

Ersättningsperioden börjar då om från den 1 september 2020. Längden på den nya ersättningsperioden motsvarar det antal dagar som den 1 april 2020 återstod av den tidigare ersättningsperioden.

Som minst får du 90 dagar, även om det återstod mindre av din ersättningsperiod den 1 april. Då kan du hinna besöka tandvården innan den nya perioden löper ut. De tandvårdskostnader som du kommit upp i den 1 april 2020 läggs samman med kostnaderna för tandvård som utförs under den nya ersättningsperioden. På så sätt slipper du börja om från noll.

Du som patient behöver inte göra något för att få din nya ersättningsperiod, det sker automatiskt om du uppfyller kriterierna. Är du osäker på om du uppfyller kriterierna kan du höra av dig till din tandläkare eller tandhygienist.

Frågor och svar

För patienter och allmänhet Förändrade regler om ny ersättningsperiod för högkostnadsskydd inom tandvård

För vårdgivare Om förändrade regler gällande ny ersättningsperiod för högkostnadsskydd inom tandvård

Ersättningsinformation

Tandvårdsstöd

För dig som jobbar inom tandvården

Ny ersättningsperiod för tandvård

 

Regeringen har föreslagit att privata anordnare av personlig assistans ska kunna ansöka om ersättning för skyddsutrustning till följd av covid-19. Förslaget bereds inom regeringskansliet. Det finns inget beslut ännu och det går inte att ansöka om ersättningen. Vi kommer löpande uppdatera informationen här.

 

Stängda gränser kan innebära att du inte kan ta dig till ditt arbete i ett eller flera länder inom EU/EES eller Schweiz. Det är Försäkringskassans bedömning att beslut om vilket land du ska vara socialförsäkrad i inte kommer att ändras. En förutsättning är att du behåller din nuvarande anställning.

Du som har ett intyg A1 behöver därför inte kontakta Försäkringskassan om dina arbetsförhållanden i övrigt är oförändrade. Det gäller även om du nu på grund av rådande omständigheter arbetar i annat land än vad som anges på intyget.

Du som blivit uppsagd från ett arbete som innebar arbete i andra länder bör kontakta Försäkringskassan så att vi kan avgöra vilket land du ska vara försäkrad i. Det ska du göra för att inte gå miste om förmåner eller riskera att bli återbetalningsskyldig. Det gäller även om uppsägningen beror på rådande omständigheter.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad i den här frågan genom att följa informationen på Försäkringskassans webbplats.

Arbeta utomlands

Försäkrad i Sverige

 

Om du befinner dig utomlands och inte kan ta dig tillbaka till Sverige kan det påverka ersättningar som du får från Försäkringskassan.

Ansök om att få behålla dina ersättningar om du är fast utomlands

För att ha rätt till vissa ersättningar från Försäkringskassan måste du bo i Sverige. I vanliga fall får du därför inte behålla ersättningar från Försäkringskassan om du vistas utanför EU/EES eller Schweiz i mer än sex månader.

Om du befinner dig utanför EU/EES eller Schweiz och inte kan resa tillbaka till Sverige på grund av konsekvenserna av coronapandemin, kan du ansöka om att dina ersättningar kan fortsätta att betalas ut. Du ska skicka in en skriftlig ansökan om detta till Försäkringskassan. I din ansökan ska du skriva skälen för varför förmånen ska fortsätta att betalas ut. Din ansökan ska vara egenhändigt undertecknad.

Skicka din ansökan till:
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

På Försäkringskassan kan du läsa om vilka förmåner som är bosättningsbaserade.

Försäkrad i Sverige

Om du blir sjuk utomlands

Om du blir sjuk när du befinner dig i ett EU/EES-land eller Schweiz är det din arbetsgivare som bedömer om du har rätt till sjuklön. Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du insjuknar när du befinner dig i ett land utanför EU/ESS kan du tidigast få sjukpenning från och med den dagen du återvänder till Sverige.

Om du behöver söka vård under tiden du befinner dig utomlands gäller olika regler beroende på vilket land du befinner dig i.

Resa utomlands

Så påverkas din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om du är fast utomlands

Om dina semesterdagar är slut kan du bli tvungen att ta tjänstledigt från din anställning. I så fall är din SGI skyddad i upp till tre månader från det datum du som du är tjänstledig.

Om du blir uppsagd och får uppsägningslön ses det som att du har inkomst av eget arbete. Det innebär att din SGI omfattas av skydd i tre månader när uppsägningslönen är slut.

För att ha skydd för din SGI vid arbetslöshet ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete och vara beredd att anta ett arbete. Kontakta Arbetsförmedlingen för att ta reda på vad som gäller för dig.

Kontakta Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)