Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Försäkrad i Sverige Actions
Loading...

Försäkrad i Sverige

Text Försäkrad i Sverige Actions
Loading...

Att vara försäkrad i Sverige betyder att du omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet och har rätt till olika typer av förmåner. Försäkringskassan beslutar om du är försäkrad i Sverige och har rätt till förmåner. För att du ska få en förmån måste du också uppfylla de villkor som gäller för varje förmån. En del av förmånerna baseras på bosättning och andra på arbete.

Bosättningsbaserade förmåner

Om du bor i Sverige längre tid än ett år är du oftast försäkrad för bosättningsbaserade förmåner.

Din bosättningsbaserade försäkring upphör när du inte längre anses bosatt i Sverige. Men så länge du anses vara bosatt i Sverige kan du i vissa fall få förmåner utbetalda till dig när du vistas i ett annat land. Det beror på varför du är utomlands och i vilket land du vistas.

Om du arbetar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz är du i regel inte försäkrad för bosättningsbaserade förmåner i Sverige. Läs mer om vad som gäller på våra sidor om att arbeta utomlands.

Arbeta utomlands

 • föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå
 • barnbidrag
 • förlängt barnbidrag
 • adoptionsbidrag om du adopterar ett barn som inte bor i Sverige eller är svensk medborgare.
 • underhållsstöd
 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg för pensionärer
 • ålderspension i form av garantipension
 • äldreförsörjningsstöd
 • särskilt pensionstillägg till ålderspensionen för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.
 • assistansersättning
 • handikappersättning och vårdbidrag
 • bilstöd
 • rehabilitering och särskilt bidrag för rehabilitering
 • statligt tandvårdsstöd
 • ersättning enligt gränssjukvårdsförordningen
 • sjukpenning i särskilda fall
 • sjuk- eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.
 • änkepension och omställningspension i form av garantipension
 • efterlevandestöd.
 

Arbetsbaserade förmåner

Om du arbetar i Sverige är du oftast försäkrad för arbetsbaserade förmåner. Det gäller dig som är anställd, egen företagare eller uppdragstagare. De arbetsbaserade förmånerna ska alla täcka någon form av inkomstbortfall. Det betyder att storleken på dem beror på vilka inkomster du har eller har haft.

Din arbetsbaserade försäkring upphör vanligtvis tre månader efter det att ditt arbete i Sverige anses ha upphört. I vissa fall kan försäkringstiden dock bli längre eller kortare än tre månader.

En del av de arbetsbaserade förmånerna kan du alltid få utbetalda till dig, oavsett i vilket land du bor. Det gäller till exempel pensioner. Andra förmåner kan du bara i vissa fall få utbetalda till dig när du vistas utomlands. Det beror på varför du är utomlands, och om landet du vistas i tillhör EU/EES eller inte.

Läs mer om vad som gäller våra sidor om att arbeta, arbeta, studera eller få vård utomlands.

Arbeta, studera eller få vård utomlands

 • graviditetspenning.
 • föräldrapenning på sjukpenningnivå och grundnivå
 • tillfällig föräldrapenning
 • inkomstgrundad ålderspension
 • sjukpenning
 • rehabilitering och rehabiliteringsersättning
 • arbetsskadeersättning
 • inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning.
 • närståendepenning
 • barnpension
 • omställningspension
 • änkepension.