Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkrad i Sverige

Här kan du läsa om vad som gäller när du är försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. Vissa ersättningar kan du få om du bor i Sverige och andra om du arbetar här.

För att ha rätt till ersättningarna nedan ska du bo i Sverige:

 • föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå
 • barnbidrag
 • förlängt barnbidrag
 • underhållsstöd
 • adoptionsbidrag om du adopterar ett barn som inte bor i Sverige eller är svensk medborgare
 • vårdbidrag
 • sjukpenning i särskilda fall
 • rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall
 • sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning  
 • handikappersättning
 • assistansersättning
 • bilstöd
 • garantipension
 • särskilt pensionstillägg
 • äldreförsörjningsstöd
 • efterlevandestöd
 • garantipension till omställningspension
 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • boendetillägg
 • statligt tandvårdsstöd
 • ersättning enligt gränssjukvårdsförordningen.

Du har rätt till de här ersättningarna om du är försäkrad i Sverige, och det är du om du bor här. För att avgöra om du bor i Sverige väger Försäkringskassan bland annat in hur du bor, från vilket land som du får din inkomst, hur länge du ska vara i Sverige och hur ofta du besöker andra länder. Det har också betydelse var dina familjemedlemmar bor.  

Du kan bara vara försäkrad i ett land inom EU/EES eller Schweiz.

Om du bor i Sverige men arbetar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan du oftast inte få de här ersättningarna.

Om du bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, men arbetar i Sverige, kan du ha rätt till de här ersättningarna.

Om du flyttar utomlands, eller är utomlands i längre perioder kan det påverka din rätt till ersättning.

Information om vad som gäller för dig som bor eller arbetar utomlands finns på våra sidor om att resa, arbeta, studera eller få vård utomlands och i Sverige.

Resa, arbeta, studera eller få vård utomlands

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

 
För att ha rätt till ersättningarna nedan ska du arbeta eller ha arbetat i Sverige:
 • graviditetspenning
 • föräldrapenning på sjukpenningnivå och grundnivå
 • tillfällig föräldrapenning
 • sjukpenning
 • rehabilitering, rehabiliteringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel
 • inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning
 • arbetsskadeersättning
 • närståendepenning
 • inkomstgrundad ålderspension
 • inkomstrelaterad efterlevandepension
 • efterlevandeförmåner från arbetsskadeförsäkringen
 • efterlevandeskydd i form av premiepension.

För att räknas som arbetande i Sverige ska du vara anställd, egenföretagare eller uppdragstagare här. De ersättningar du kan ha rätt till om du arbetar eller har arbetat i Sverige är till för dig som får någon typ av inkomstbortfall. Hur mycket du kan få beror alltså på vilka inkomster du har eller har haft.

Du som bor i Sverige eller flyttar utanför EU/EES eller Schweiz är försäkrad i minst tre månader efter att du har slutat arbeta i Sverige. Under den tid som du är försäkrad kan du beviljas ersättning.

Du som bor i eller flyttar till ett annat land inom EU/EES eller Schweiz är du oftast inte längre försäkrad i Sverige när du slutar arbeta här, och kan inte få ersättning från Försäkringskassan. Men om du redan har en ersättning som grundar sig på arbete, kan du fortsätta få den och även beviljas andra ersättningar.

Om du börjar arbeta i ett annat land kan du oftast inte längre få ersättning.

Om du flyttar utomlands, eller är utomlands i längre perioder kan det påverka din rätt till ersättning.

Information om vad som gäller för dig som bor eller arbetar utomlands finns på våra sidor om att resa, arbeta, studera eller få vård utomlands och i Sverige.

Resa, arbeta, studera eller få vård utomlands

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

 

 Var är mina familjemedlemmar försäkrade?

Det är inte säkert att dina familjemedlemmar är försäkrade i och kan få ersättning från samma land som du. Därför är det viktigt att både barn och vuxna i familjen anmäler när de flyttar till eller från Sverige, och att alla vuxna i familjen anmäler om de börjar arbeta i ett annat land än tidigare.