Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Föräldraledig medarbetare

Här kan du läsa vad som gäller kring föräldraledighet för medarbetare och vilket ansvar du har som arbetsgivare.

Ledighet i samband med graviditet och förlossning

En medarbetare som är gravid har rätt att vara helt ledig i samband med sitt barns födelse. Hen har rätt att vara ledig under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.

Ledighet för föräldrar

Medarbetare som har barn under 8 år har rätt att vara lediga från arbetet, med eller utan föräldrapenning från Försäkringskassan. Medarbetaren har rätt att:

 • ta ut en sammanhängande ledighet
 • förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid
 • dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår.

Om du och din medarbetare är överens, kan hen dela upp ledigheten över fler perioder.

När barnet är under 18 månader

En medarbetare med barn under 18 månader har rätt att vara helt ledig från sitt arbete, utan krav på att ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

En medarbetare som har adopterat har rätt att vara helt ledig från sitt arbete under ett och ett halvt år räknat från den tidpunkt då hen fick barnet i sin vård.

När barnet är över 18 månader

Ledig med föräldrapenning

En medarbetare har rätt att vara ledig i den omfattning som hen tar ut föräldrapenning. Föräldrapenning kan betalas ut som hel (100 procent), tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent), en fjärdedels (25 procent) eller en åttondels ersättning (12,5 procent).

Ledig på deltid utan föräldrapenning

En medarbetare som inte tar ut föräldrapenning har rätt att förkorta sin normala arbetstid med upp till en fjärdedel för att ta hand om sitt barn. Det gäller om barnet inte har fyllt 8 år eller om det är äldre men ännu inte har avslutat sitt första skolår.

Du som arbetsgivare kan utöver detta ha kollektivavtal som ger medarbetarna rätt till arbetstidsförkortning fram till barnets 12-årsdag.

Vem ska göra vad?

Medarbetaren ska meddela arbetsgivaren senast två månader innan ledigheten att hen tänker vara ledig och hur länge. På vissa arbetsplatser finns kollektivavtal som gör att medarbetaren ska meddela arbetsgivaren tidigare eller senare.

Medarbetaren ska:

 • Meddela dig att hen tänker vara ledig och hur länge.
 • Anmäla föräldrapenning till Försäkringskassan.

Arbetsgivaren ska:

 • Lämna svar på inkomstförfrågan om Försäkringskassan ber om det.

Föräldraförsäkringen är till för att alla föräldrar ska kunna kombinera arbete med föräldraskap. Som arbetsgivare har du ett ansvar att uppmuntra ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Men det finns även mycket att tjäna på det.

Arbetsgivares inställning spelar en viktig roll när föräldrar står inför beslut om hur de ska dela på föräldraledigheten. Normer som finns i samhället kring hur män och kvinnor förväntas bete sig finns även bland arbetsgivare.

Vad kan du som arbetsgivare tjäna på ett mer jämställt uttag?

Behåll och attrahera nya medarbetare

Om du som arbetsgivare underlättar för dina medarbetare att dela på ansvaret för barnen, blir du en mer attraktiv arbetsgivare. Rätt kompetens i företaget ger konkurrensfördelar och är en förutsättning för verksamhetens framgång.

Som arbetsgivare behöver du även följa diskrimineringslagen och säkerställa att verksamhetens anställningsvillkor är lika för kvinnor och män enligt lagen.

Minskad risk för sjukskrivning 

Det finns ett samband mellan fördelningen av föräldrapenninguttag och fördelningen av hushållsarbete. Till exempel tar pappor ett större ansvar för, och utför en större andel av, hushållsarbetet i familjer som delat föräldrapenninguttaget mer jämställt. Studier har visat att risken för sjukskrivning kan öka för kvinnor som har ett huvudansvar för hem och familj samtidigt som hon förvärvsarbetar i hög utsträckning.

I familjer där föräldrarna har ett jämställt uttag av föräldrapenning, är också VAB-uttaget mer jämställt.

Vad kan medarbetaren tjäna på ett mer jämställt uttag?  

 • I familjer som tar ut ett jämställt uttag av föräldrapenningen och pappan tidigt engageras i sina barns liv, har han och barnen bättre kontakt senare i livet.
 • Pappors ökade uttag av föräldrapenning bidrar till höjd inkomst för mamman, främst bland lågavlönade kvinnor.
 • Mammors ökade eller minskade uttag av föräldrapenningen påverkar inte mannens framtida inkomst.
 

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Om du inte besvarar vår inkomstförfrågan får medarbetaren ingen föräldrapenning. Det beror på att Försäkringskassan inte kan handlägga ärendet utan de inkomstuppgifter som du ska skicka in. Från att vi får in en komplett ansökan, tar det högst 30 dagar innan medarbetaren får sina pengar.

Ja, i vissa fall har en person som inte är biologisk förälder rätt att vara föräldraledig. Det gäller en person som

 • bor tillsammans med en förälder
 • är rättslig vårdnadshavare för ett barn
 • har tagit emot ett barn i syfte att adoptera det

Ja, rätten att vara föräldraledig finns från och med anställningens första dag.

När ett barn föds eller adopteras är antalet ersättningsdagar högst 480 sammanlagt för båda föräldrarna. En medarbetare har rätt till arbetstidsförkortning för att ta hand om sitt barn som inte har fyllt 8 år eller som är äldre men ännu inte har avslutat sitt första skolår.
Om medarbetaren föder eller adopterar flera barn samtidigt, får hen och den andra föräldern ytterligare 180 dagar gemensamt.

Nej, i föräldraledighetslagen finns särskilda bestämmelser som förbjuder en arbetsgivare att missgynna en arbetssökande eller en medarbetare av skäl som har samband med föräldraledighet.

Föräldraledighet får inte leda till sämre löneutveckling eller på annat vis sämre arbetsvillkor än vad personen hade före sin föräldraledighet.

Om medarbetaren vill förlänga sin föräldraledighet, ska hen meddela dig som arbetsgivare senast två månader innan hen skulle börjat jobba.
Om medarbetaren vill avbryta sin föräldraledighet, ska hen meddela dig om det så snart som möjligt. Det är du som arbetsgivare som bestämmer när medarbetaren kan börja arbeta igen, men huvudregeln är att du inte kan inte skjuta på medarbetarens återgång i arbete mer än en månad. Men på några arbetsplatser finns kollektivavtal som gör att arbetsgivaren kan skjuta på det längre.

Ja, det kan du. Många medarbetare har via avtal rätt till viss kompensation, till exempel tio procent av lönen, när de är föräldralediga.

Ja, en förälder har rätt att gå ner i arbetstid med 25 procent så länge minst en av föräldrarna får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för barnet. Föräldern har rätt att göra det till och med juni det år barnet fyller 19.