Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Planerad vård utomlands

 
Planerad vård utomlands 14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ansöker om planerad vård utomlands.

 

Planerad vård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES‑land eller Schweiz för att få vård.

När kan jag få ersättning för planerad vård utomlands?

Du kan välja mellan flera alternativ när du ska ansöka om ersättning för planerad vård utomlands. Samtliga alternativ har som villkor att

 • du ska vara försäkrad för vårdförmåner i Sverige
 • vården skulle bekostas av det allmänna om du fick den i Sverige, det vill säga du hade själv bara betalat en patientavgift.

Du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige om du bor eller arbetar här, eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln. Om du är bosatt utomlands kan du kontakta Försäkringskassan för att få mer information om vad som gäller för dig.

Försäkrad i Sverige

I Sverige är det regionerna som ansvarar för hälso‑ och sjukvården. Vilken vård utomlands som du kan ha rätt till ersättning för beror därför på vilken vård regionerna erbjuder.

Vilka alternativ finns för planerad vård utomlands?

Du som vill få ersättning för planerad vård utomlands kan välja mellan att ansöka om

 • ett förhandstillstånd (S2) för att få ett intyg att ta med dig och visa upp för vårdgivaren
 • ett förhandsbesked att visa upp för vårdgivaren och sedan ansöka om ersättning i efterhand
 • ersättning i efterhand, det vill säga när du har fått vård utan att ha ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked.

Ansök om förhandstillstånd eller förhandsbesked för att vara säker på att den vård som du vill få godkänns av din hemregion och ger rätt till ersättning. Ansök i god tid innan.

Om du ansöker på förhand behöver du inte själv avgöra vilket som blir det bästa alternativet för dig, utan du kan välja i din ansökan att Försäkringskassan ska utreda som är mest förmån­ligt för dig utifrån regelverken.

 

Länderna inom EU/EES och Schweiz har gemensamma regler för vilket land som i första hand ska betala vårdkostnader i olika situationer. Om ett annat land än Sverige ska betala dina vårdkostnader, så kontaktar Försäkringskassan den behöriga myndigheten i det landet för att reglera vårdkostnaderna.

När du ansöker om förhandstillstånd tillämpar Försäkringskassan en EU-förordning:

Förordning 883/2004 (eur-lex.europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om förhandsbesked tillämpar Försäkringskassan en svensk lag:

Ersättningslagen (2013:513) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om ersättning i efterhand för planerad vård tillämpar Försäkringskassan en svensk förordning:

Gränssjukvårdsförordningen (1962:390) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I enstaka fall tillämpar Försäkringskassan också EUF-fördraget:

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vad är ett förhandstillstånd (S2)?

Förhandstillstånd (S2) är ett intyg från Försäkringskassan om rätt till planerad vård. Det gäller i EU/EES‑länder, Schweiz och Storbritannien. Det finns även förhandstillstånd för planerad vård i Turkiet. Du tar med dig intyget till det land där du planerat din vård och behöver bara betala den patientavgift som gäller i vårdlandet. Övriga vårdkostnader regleras mellan Försäkringskassan och den behöriga myndigheten i vårdlandet.

Kan jag få ett förhandstillstånd?

Du kan få ett förhandstillstånd om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige
 • vårdgivaren är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i vårdlandet, och accepterar förhandstillståndet för just den vård du önskar
 • väntetiden i Sverige inte är medicinskt försvarbar med hänsyn till ditt aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp
 • vården du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige.

När du har fått vården kan du också ansöka om ersättning för

 • resa och logi
 • merkostnader för medföljande.

Särskilda regler för Turkiet

Du kan få ett förhandstillstånd för planerad vård i Turkiet om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige
 • vården skulle bekostas av det allmänna om du fick den i Sverige, det vill säga du hade själv bara betalat en patientavgift
 • vården ges av en vårdgivare som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Turkiet, och accepterar förhandstillståndet för just den vård du önskar.

Hur ansöker jag om förhandstillstånd?

Du ansöker om ett förhandstillstånd på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av

 • en personlig behandlingsplan från vårdgivaren med uppgifter om vilken vård du ska få samt när och var vården ska ges
 • underlag som styrker att vårdgivaren accepterar intyg S2 för just den vård du önskar
 • journaler som visar vilken behandling som du har fått eller erbjudits i Sverige för dina besvär.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett och skicka in bilagorna med post.

5421 Ansök om planerad vård utomlands Pdf, 154 kB.

Skicka dina underlag och blanketten till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

När får jag mitt beslut och intyget?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader. Om du uppfyller villkoren får du tillsammans med beslutet ditt förhandstillstånd (S2) som du visar upp för vårdgivaren i det andra landet. Då behöver du bara betala den patientavgift som gäller i vårdlandet.

Kan jag få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande och patientavgift?

Ja, om du har beviljats ett förhandstillstånd kan du ansöka om ersättning i efterhand för utgifter som du haft för resa och logi. Du kan även ansöka om ersättning för resekostnader för medföljande.

Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du skicka in blanketten du får hemskickad tillsammans med ditt förhandstillstånd och kvittona till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund.

 

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett besked om hur mycket ersättning du kan få för vården och när du kan få den. Du ansöker och får beskedet innan du åker. När du har fått vården ansöker du om ersättning. Förhandsbesked gäller för vård inom EU och några EES‑länder.

Kan jag få ett förhandsbesked?

Du kan få ett förhandsbesked om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige
 • vården som du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige
 • vården ges av behörig hälso‑ och sjukvårdspersonal.

Du kan inte få förhandsbesked om du åker till Turkiet, Schweiz eller Storbritannien.

Vad kan jag få ersättning för när jag har ett förhandsbesked?

När du har ett förhandsbesked kan du aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige eller vad du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i din region är det du som betalar mellanskillnaden.

Du får inte ersättning för patientavgifter i samband med ett förhandsbesked. Du får inte heller ersättning för andra kostnader, till exempel resa och logi.

Kan jag få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift?

Nej, du kan inte få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift som du har haft i samband med ett beviljat förhandsbesked.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Du ansöker om ett förhandsbesked på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av:

 • en personlig behandlingsplan där det framgår när och var vården ska ges och namn på den medicinskt ansvariga vårdgivaren
 • journaler som visar vilken behandling som du har fått eller erbjudits i Sverige för dina besvär

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett och skicka in bilagorna med post.

5421 Ansök om planerad vård utomlands Pdf, 154 kB.

Skicka dina underlag och blanketten till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader.

Längre handläggningstid

Vi har längre handläggningstid än normalt. Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna.

Hur ansöker jag om ersättning för mina vårdkostnader?

När du har fått den planerade vården ansöker du om ersättningen på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av:

 • originalkvitton eller slutfakturor
 • medicinska underlag i form av journaler, operationsrapporter och dylikt.

Du kan också skicka in en obetald faktura till oss men du ansvarar för att den blir betald i tid och du får själv betala eventuella påminnelseavgifter.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

 

Vad är ersättning i efterhand?

Du kan få ersättning i efterhand även om du inte hade ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked när du fick vården.

Kan jag få ersättning i efterhand?

Du kan få ersättning i efterhand för planerad vård i ett EU/EES‑land om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige
 • vården skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått den i Sverige
 • vården har getts av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
 • du har betalat mer än den patientavgift som gäller i vårdlandet.

De här länderna tillhör EU/EES

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Vad kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för:

 • hälso‑ och sjukvård
 • tandvård
 • läkemedel
 • hjälpmedel
 • medicinska förbrukningsvaror
 • övriga vårdprodukter.

Du kan få ersättning för både privat och offentlig vård i ett annat EU/EES‑land.

Hur mycket ersättning får jag?

Du kan aldrig få mer ersättning än vad du själv har betalat för vården. Som regel kan du inte heller få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige. Detta innebär i så fall att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i din region, så betalar du mellanskillnaden.

Hur ansöker jag om ersättning i efterhand?

När du har fått den planerade vården ansöker du om ersättningen på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av:

 • originalkvitton eller slutfakturor
 • medicinska underlag i form av journaler, operationsrapporter och dylikt
 • journaler som visar vilken behandling som du har fått eller erbjudits i Sverige för dina besvär.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett och skicka in bilagorna med post.

5422 Ansök om ersättning efter planerad vård utomlands Pdf, 966 kB.

Skicka dina underlag och blanketten till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader

Längre handläggningstid

Vi har längre handläggningstid än normalt. Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna.

Nationella kontaktpunkter

Varje land har en eller flera nationella kontaktpunkter som informerar om möjligheter till vård inom EU/EES.

För Försäkringskassan innebär kontaktpunktansvaret att ansvara för information om gränsöverskridande vård till de personer som omfattas av lagarna om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förteckningen över nationella kontaktpunkter hittar du här:

National contact points for cross-border healthcare (ec.europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ett förhandstillstånd är ett intyg som gör att du bara behöver betala den patientavgift som gäller i vårdlandet.

  Ett förhandsbesked är ett löfte om ersättning som du kan få i efterhand, men du ansvarar för att betala kostnaden eller eventuellt den obetalda fakturan som bifogas en ansökan.

 • Du kan ansöka inom tio år från det datum då du betalade eller skulle ha betalat vårdkostnaden. Den här regeln började gälla den 1 januari 2011. Det innebär att du inte kan ansöka om ersättning för vårdkostnader som du betalade eller skulle ha betalat före det datumet.

 • Försäkringskassan kan inte ge information om enskilda vårdgivare utomlands men du kan vända dig till en nationell kontaktpunkt i ett annat EU/EES‑land. Förteckningen över nationella kontaktpunkter hittar du här:

  National contact points for cross-border healthcare (ec.europa.eu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Den här informationen behöver ett recept innehålla:

  • Patientens för‑ och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
  • Datum när receptet är utfärdat
  • Läkarens för‑ och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
  • Läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning osv.), mängd, styrka och dosering.
 • Försäkringskassans beslut går i regel att ompröva eller överklaga. Vad som gäller för dig framgår av beslutsbrevet som du har fått.

  Allmän information om omprövning, överklagan och skadestånd

  Om du inte är nöjd

 • Du kan fortfarande ansöka om ett förhandstillstånd för planerad vård i Storbritannien.

  Däremot kan du inte längre få ett förhandsbesked för planerad vård eller tandvård i Storbritannien.

  Om du har fått planerad vård eller tandvård i Storbritannien till och med den 31 december 2020 kan du ansöka om ersättning i efterhand. Det gäller även om du ansöker efter den 31 december 2020.

Senast uppdaterad