Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien

 
Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz 6 minuter
 

Här kan du läsa vad som gäller för dig som arbetar i flera olika länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien. Informationen gäller inte för dig som är utsänd under en begränsad period.

Med arbete avses all sorts förvärvsarbete, oavsett omfattning. Om du arbetar på distans i ett annat land räknas arbetet oftast vara utfört i det land du fysiskt befinner dig, även om din arbetsgivare eller uppdragsgivare är i ett annat land.

Om du är utsänd under en begränsad period hittar du information om utsändning på sidan Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz.

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar utomlands?

Ja, om du bor i Sverige och arbetar i minst två olika länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien, ska du anmäla det till Försäkringskassan så att vi kan utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det gör du genom att ansöka om intyg A1.

Du ansöker om intyg A1 genom att redogöra för din arbetssituation via e-tjänsten.

Om du är utsänd ska din arbetsgivare komplettera med uppgifter i blankett:

Ladda upp blanketten i din ansökan.

 

Anmäl på blankett:

Kom ihåg att bifoga anställningsbevis för alla dina anställningar. Där ska det framgå hur mycket du arbetar för respektive arbetsgivare eller uppdragsgivare i respektive land.

Är du egenföretagare ska du även skicka in handlingar som visar att det egna företaget i Sverige är aktivt till exempel de senaste fakturorna eller förra årets deklaration.

Du som är anställd som flyg‑ eller kabinpersonal ska skicka in handlingar som visar var du har din stationeringsort och vilka länder du flyger till och från, till exempel anställningsavtal och arbetsschema.

Om du bor i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz och arbetar i minst två olika EU/EES-länder eller Schweiz ska du i stället anmäla det till den myndighet som motsvarar Försäkringskassan i det land där du bor. Då kommer den myndigheten att utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av.

 

Du behöver ha intyg A1 när du arbetar som anställd eller egenföretagare i mer än ett land inom EU/EES eller Schweiz. Intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det är det landet du kan få ersättning från och till det landet som sociala avgifter ska betalas för dig.

Du får intyget från socialförsäkringsmyndigheten i det land vars lagstiftning du omfattas av. I Sverige är det Försäkringskassan. Intyget är giltigt till det datum som står på intyget eller tills myndigheten återkallar det.

Du eller din arbetsgivare kan visa upp intyget för berörda institutioner i de länder som du arbetar för att visa att sociala avgifter inte ska betalas för dig där.

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Om vi kommer fram till att du ska omfattas av

 • svensk lagstiftning skickar vi intyg A1 till dig. Du visar intyget för det land där du arbetar, så att de vet att du kan få ersättning från Försäkringskassan och betalar sociala avgifter i Sverige.
 • ett annat lands lagstiftning kontaktar vi motsvarigheten till Försäkringskassan där. Då kommer du få ditt intyg A1 från det landet.

Du kan inte omfattas av två länders socialförsäkringslagstiftning samtidigt. Vilken ersättning du kan få och vilka sociala avgifter du eller din arbetsgivare ska betala varierar mellan länderna. Ta därför reda på vad som gäller i det land vars lagstiftning du omfattas av.

Din anställningsform kan påverka vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av

Här kan du läsa om vilket lands socialförsäkringslagstiftning som gäller för dig när du arbetar i olika länder, utifrån den anställning som du har.

 

Du omfattas av lagstiftningen i det land där du bor om du arbetar i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien och arbetar minst 25 procent av din totala arbetstid eller får lön motsvarande minst 25 procent i det land där du bor.

Du omfattas av lagstiftningen i det land där din arbetsgivare har sitt säte om du arbetar mindre än 25 procent av din totala arbetstid eller får lön motsvarande mindre än 25 procent i det land där du bor.

Gränsöverskridande distansarbete

Vid gränsöverskridande arbete kan du som arbetar under 50 procent på distans från landet du bor i under vissa förutsättningar ändå omfattas av lagstiftningen där din arbetsgivare har sitt säte.

Detta är ett undantag som flera EU-länder kommit överens om och heter "Framework Agreement in the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in case of habitual cross-border telework". Vilka länder som skrivit under överenskommelsen om distansarbete kan du se här.

Cross-border telework in the EU, the EEA and Switzerland (på engelska) (belgium.be) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt överenskommelsen ska distansarbetet baseras på informationsteknologi och bygga på att du utför dina arbetsuppgifter platsoberoende i din arbetsgivares it-miljö.

Du ska först komma överens med din arbetsgivare om att du kommer att arbeta från landet du bor i och därefter skicka in en ansökan om A1 intyg enligt överenskommelsen för att den ska prövas. Om ingen sådan begäran lämnas in fortsätter de vanliga reglerna att gälla.

 

Du omfattas av lagstiftningen i det land där du bor om du arbetar i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien och arbetar minst 25 procent av din totala arbetstid eller får lön motsvarande minst 25 procent i det land där du bor.

Om du arbetar mindre än 25 procent av din totala arbetstid eller får lön motsvarande mindre än 25 procent i det land där du bor omfattas du av lagstiftningen i

 • det land där arbetsgivarna har sitt säte, om du har två eller flera arbetsgivare med säte i samma land
 • det land du inte bor i, om du har två eller flera arbetsgivare som har säte i två länder, varav det ena är det land där du bor
 • det land där du bor, om du har två eller flera arbetsgivare som har sina säten i andra länder.

 

Om du är offentligt anställd i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, och bara har en arbetsgivare, är du försäkrad i det land där din arbetsgivare finns oavsett var du utför ditt arbete.

Om du är offentligt anställd i ett land och arbetar för en privat arbetsgivare i ett annat land, är du försäkrad i det land där din offentliga arbetsgivare finns.

Vem räknas som offentligt anställd?

Offentligt anställd är ett begrepp som används inom EU/EES och Schweiz när man avgör vilket lands lagstiftning en person omfattas av. Varje land bestämmer vem som räknas som offentligt anställd i det landet. I Sverige gäller att de som arbetar inom stat, kommun eller region räknas som offentligt anställda.

 

Du omfattas av lagstiftningen i det land där du bor om du arbetar i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och arbetar minst 25 procent i det land där du bor.

Du omfattas av lagstiftningen i det land där din verksamhet har sitt huvudsakliga intresse om du arbetar mindre än 25 procent i det land där du bor.

Uträkningen baseras på omsättning, arbetstid, antal tillhandahållna tjänster eller inkomst i respektive land. Var verksamheten har sitt huvudsakliga intresse bedöms utifrån

 • var verksamhetens fasta och permanenta säte finns
 • om verksamheten är tillfällig eller varaktig
 • hur många tjänster det egna företaget tillhandahåller
 • vilket lands lagstiftning egenföretagaren själv skulle vilja omfattas av.

Om du har ett eget aktiebolag räknas du som anställd av en privat arbetsgivare. Läs mer om vad som gäller för dig under rubriken Om du är anställd av en privat arbetsgivare

 

Om du arbetar som anställd i ett land och som egenföretagare i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz, omfattas du av lagstiftningen i det land där du arbetar som anställd.

Frågor och svar

 • Om du arbetar på distans räknas det oftast som arbete i det land där du är när du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel arbetar en del av din dag hemifrån, men din ordinarie arbetsplats är i ett annat land, så anses du oftast arbeta i två länder. Intyg A1 visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av. Du ansöker om intyg A1 på Mina sidor.

  Om du inte kan använda Mina sidor

  Anmäl på blankett:

  Om du arbetar som offentligt anställd och bara har en arbetsgivare ska du omfattas av lagstiftningen i det land du är anställd oavsett vilket land du utför ditt arbete i.

 • När du arbetar i mer än ett land inom EU/EES eller i Schweiz behöver vi utreda vilket lands socialförsäkring du ska omfattas av. Arbetar du mer än 25procent av din totala arbetstid i Sverige och du bor i Sverige, så omfattas du förmodligen av svensk lagstiftning. Försäkringskassan ska utreda det, så du behöver ansöka om intyg A1 på MIna sidor.

  Om du är utsänd ska din arbetsgivare komplettera med uppgifter i blankett:

  Om du inte kan använda Mina sidor

  Anmäl på blankett:

 • Du omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land där du bor om du kör genom flera länder inom EU/EES eller Schweiz och arbetar minst 25 procent i det land där du bor.

  Du omfattas av lagstiftningen i det land där din arbetsgivare har sitt säte om du arbetar mindre än 25 procent i det land där du bor.

  Det är antalet lastningar och lossningar i respektive land som avgör hur mycket du arbetar i det land där du bor.

  Intyg A1 visar vilket lands lagstiftning du omfattas av. Du ansöker om intyg A1 på Mina sidor.

  Om du är utsänd ska din arbetsgivare komplettera med uppgifter i blankett:

  Om du inte kan använda Mina sidor

  Anmäl på blankett:

 • Du som arbetar som flyg- eller kabinpersonal och har en stationeringsort inom EU/EES eller i Schweiz omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land där din stationeringsort finns. Det är det landet du kan få ersättning från.

  Om du är stationerad i Sverige ska du ansöka om intyg A1 från Försäkringskassan. Kom ihåg att bifoga handlingar som visar var du har din stationeringsort och vilka länder du flyger till och från, till exempel anställningsavtal och arbetsschema. Du ansöker på Mina sidor.

  Om du inte kan använda Mina sidor

  Anmäl på blankett:

  Om du inte är stationerad i Sverige ska du kontakta myndigheten i det land där du är stationerad för att ansöka om intyg A1. Kontakta Försäkringskassan om din stationeringsort är i ett land utanför EU/EES eller i Schweiz.

  Om du har mer än en arbetsgivare gäller andra regler för dig. Läs mer om det under rubriken Om du är anställd av två eller fler privata arbetsgivare.

 • Ja, det finns möjlighet att göra undantag från reglerna genom att Försäkringskassan träffar en överenskommelse med myndigheten i det andra landet. Du ansöker om undantag, så kallad dispens, hos myndigheten i det land vars lagstiftning du vill omfattas av.

  Vill du omfattas av svensk lagstiftning ska du kontakta Försäkringskassan.

  Läs om undantaget för vad som gäller för gränsöverskridande distansarbete under rubriken ”Om du har en privat arbetsgivare”.

 • Ditt intyg A1 gäller inte om förutsättningarna förändras. Om du byter arbetsgivare ska du kontakta oss, så utreder vi vad som gäller för dig.

 • Ditt intyg A1 gäller inte om förutsättningarna förändras. Om du fördelar din arbetstid mellan länderna på ett annat sätt ska du kontakta oss, så utreder vi vad som gäller för dig.

 • Ditt intyg A1 gäller inte om förutsättningarna förändras. Om du flyttar till ett annat land ska du kontakta myndigheten i det landet som utfärdade ditt intyg A1. Om du har fått intyg A1 från Sverige ska du kontakta oss.

 • Du ska kontakta Försäkringskassan eftersom det var vi som utfärdade ditt senaste intyg A1. Du kan också behöva kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du bor.

 • Det beror på om den ersättning du får likställs med arbete eller inte. Föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa likställs ofta med arbete.

  Om ersättningen grundas på ett tidigare arbete, så kan den likställas med arbete. I så fall anses du arbeta i två länder och du ska anmäla det till motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du bor. Den myndigheten utreder då vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det behöver göras för att du ska kunna få vårdförmåner och ersättning från rätt land och för att du eller din arbetsgivare ska veta vilket land sociala avgifter ska betalas till.

  Om du inte omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land som du får ersättning från så kan du bli återbetalningsskyldig. Kontakta myndigheten som betalar ut ersättningen för att säkerställa att du fortfarande har rätt till din ersättning. Kontakta Försäkringskassan om du får ersättning från Sverige.

 • Ja, du behöver ansöka om intyg A1. Du kan bara omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i ett land och intyg A1 visar vilket lands lagstiftning du omfattas av. Samtliga arbetsgivare du har ska bara betala arbetsgivaravgifter i det land vars lagstiftning du omfattas av.

 • Ja, men inte från Sverige. Pension räknas inte som arbete, så om du bara arbetar i ett land ska du omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det landet. Du anses då inte arbeta i flera länder. Du kan ansöka om intyg A1 som visar att du omfattas av lagstiftningen i det land där du arbetar. Ansök om intyget från det landet.

  Arbeta inom EU/EES eller Schweiz

 • Det beror på hur länge du är tjänstledig och hur mycket du arbetar i respektive land. Om du är tjänstledig utan lön räknas det inte som att du arbetar i Sverige. Men i vissa situationer kan det ändå räknas som att du arbetar i två länder. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller i just din situation.

Senast uppdaterad