Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

6 minuter

[Beskrivande text]

 

Här kan du läsa vad som gäller för dig som arbetar i flera olika länder inom EU/EES eller i Schweiz. Informationen gäller inte för dig som är utsänd under en begränsad period.

Med arbete avses all sorts förvärvsarbete, oavsett omfattning. Om du arbetar på distans i ett annat land räknas arbetet oftast vara utfört i det land du fysiskt befinner dig, även om din arbetsgivare eller uppdragsgivare är i ett annat land.

Om du är utsänd under en begränsad period hittar du information om utsändning på sidan Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz.

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar utomlands?

Ja, om du bor i Sverige och arbetar i minst två olika länder inom EU/EES eller i Schweiz, ska du anmäla det till Försäkringskassan så att vi kan utreda vilket land du ska vara försäkrad i. Det gör du genom att ansöka om intyg A1.

Du ansöker om intyg A1 genom att redogöra för din arbetssituation på den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)pdf öppnas i nytt fönster Kom ihåg att bifoga anställningsbevis för alla dina anställningar. Där ska det framgå hur mycket du arbetar för respektive arbetsgivare eller uppdragsgivare i respektive land.

Är du egenföretagare ska du även skicka in handlingar som visar att det egna företaget i Sverige är aktivt. 

Du som är anställd som flyg- eller kabinpersonal ska skicka in handlingar som visar var du har din stationeringsort och vilka länder du flyger till och från, till exempel anställningsavtal och arbetsschema.

Du behöver ha intyg A1 när du arbetar som anställd eller egenföretagare i mer än ett land inom EU/EES eller Schweiz. Intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det är i det landet du är försäkrad och till det landet som sociala avgifter ska betalas för dig. Du får intyget från socialförsäkringsmyndigheten i det land där du är försäkrad. I Sverige är det Försäkringskassan. Intyget är giltigt till det datum som står på intyget eller tills myndigheten återkallar det.

Du eller din arbetsgivare kan visa upp intyget för berörda institutioner i de länder som du arbetar för att visa att sociala avgifter inte ska betalas för dig där.

 

Om du bor i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz och arbetar i minst två olika EU/EES-länder eller Schweiz ska du i stället anmäla det till den myndighet som motsvarar Försäkringskassan i det land där du bor. Då kommer den myndigheten att utreda var du ska vara försäkrad.

Vad händer när jag har anmält?

När du har anmält till oss utreder vi om du ska vara försäkrad i Sverige eller i ett annat land. Att vara försäkrad i Sverige innebär dels att du kan få ersättning från Försäkringskassan, dels att du eller din arbetsgivare ska betala sociala avgifter i Sverige.

Försäkrad i Sverige

Om vi kommer fram till att du är försäkrad i Sverige skickar vi intyg A1 till dig. Du visar intyget för det land där du arbetar, så att de vet att du kan få ersättning från Försäkringskassan och betalar sociala avgifter i Sverige.

Om vi kommer fram till att du ska vara försäkrad i ett annat land kontaktar vi motsvarigheten till Försäkringskassan där. Då kommer du få ditt intyg A1 från det landet.

Du kan inte vara försäkrad i Sverige och ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz samtidigt. Vilken ersättning du kan få och vilka sociala avgifter du eller din arbetsgivare ska betala varierar mellan länderna. Ta därför reda på vad som gäller i det land där du är försäkrad.

Din anställningsform kan påverka var du är försäkrad

Här kan du läsa var du är försäkrad när du arbetar i olika länder, utifrån den anställning som du har.

Du är försäkrad i det land där du bor om du arbetar i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och arbetar minst 25 procent av din totala arbetstid eller får lön motsvarande minst 25 procent i det land där du bor.

Du är försäkrad i det land där din arbetsgivare har sitt säte om du arbetar mindre än 25 procent av din totala arbetstid eller får lön motsvarande mindre än 25 procent i det land där du bor.

 

Du är försäkrad i det land där du bor om du arbetar i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och arbetar minst 25 procent av din totala arbetstid eller får lön motsvarande minst 25 procent i det land där du bor.

Om du arbetar mindre än 25 procent av din totala arbetstid eller får lön motsvarande mindre än 25 procent i det land där du bor är du försäkrad i

  • det land där arbetsgivarna har sitt säte, om du har två eller flera arbetsgivare med säte i samma land
  • det land du inte bor i, om du har två eller flera arbetsgivare som har säte i två länder, varav det ena är ditt bosättningsland
  • ditt bosättningsland, om du har två eller flera arbetsgivare som har sina säten i andra länder än ditt bosättningsland.
 

Om du är offentligt anställd i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, och bara har en arbetsgivare, är du försäkrad i det land där din arbetsgivare finns oavsett var du utför ditt arbete.

Om du är offentligt anställd i ett land och arbetar för en privat arbetsgivare i ett annat land, är du försäkrad i det land där din offentliga arbetsgivare finns.

Vem räknas som offentligt anställd?

Offentligt anställd är ett begrepp som används inom EU/EES och Schweiz när man avgör vilket land en person ska vara försäkrad i. Varje land bestämmer vem som räknas som offentligt anställd i det landet. I Sverige gäller att de som arbetar inom stat, kommun eller region räknas som offentligt anställda.

 

Du är försäkrad i det land där du bor om du arbetar i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och arbetar minst 25 procent i det land där du bor.

Du är försäkrad i det land där din verksamhet har sitt huvudsakliga intresse om du arbetar mindre än 25 procent i det land där du bor.

Uträkningen baseras på omsättning, arbetstid, antal tillhandahållna tjänster och/eller inkomst i respektive land. Var verksamheten har sitt huvudsakliga intresse bedöms utifrån följande punkter:

  • Var finns verksamhetens fasta och permanenta säte?
  • Är verksamheten tillfällig eller varaktig?
  • Hur många tjänster tillhandahåller det egna företaget?
  • Vilket lands lagstiftning skulle egenföretagaren själv vilja vara omfattad av?

Om du har ett eget aktiebolag räknas du som anställd av en privat arbetsgivare. Läs mer om vad som gäller för dig under rubriken Om du är anställd av en privat arbetsgivare.

 

Om du arbetar som anställd i ett land och som egenföretagare i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz, är du försäkrad i det land där du arbetar som anställd.

 

Vanliga frågor

Om du arbetar på distans räknas det oftast som arbete i det land där du är när du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel arbetar en del av din dag hemifrån, men din ordinarie arbetsplats är i ett annat land, så anses du oftast arbeta i två länder. Intyg A1 visar vilket land du är försäkrad i. Du ansöker om intyg A1 på den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220) pdf öppnas i nytt fönster

Om du arbetar som offentligt anställd och bara har en arbetsgivare ska du vara försäkrad i det land du är anställd oavsett vilket land du utför ditt arbete i.

När du arbetar i mer än ett land inom EU/EES eller i Schweiz behöver vi utreda vilket land du ska vara försäkrad i. Arbetar du mer än 25 procent av din totala arbetstid i Sverige och du bor i Sverige, så är du förmodligen försäkrad här. Försäkringskassan ska utreda det, så du behöver ansöka om intyg A1. Använd den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)pdf öppnas i nytt fönster

Du är försäkrad i det land där du bor om du

  • kör genom flera länder inom EU/EES eller Schweiz
  • arbetar minst 25 procent i det land där du bor.

Du är försäkrad i det land där din arbetsgivare har sitt säte om du arbetar mindre än 25 procent i det land där du bor. Det är antalet lastningar och lossningar i respektive land som avgör hur mycket du arbetar i det land där du bor.

Intyg A1 visar vilket land du är försäkrad i. Du ansöker om intyg A1 på den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)

Om du arbetar som flyg- eller kabinpersonal är du försäkrad och kan få ersättning från det land där din stationeringsort finns. Om du är stationerad i Sverige ska du ansöka om intyg A1 som visar vilket land du är försäkrad i. Du ansöker på den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)pdf öppnas i nytt fönster

Kom ihåg att bifoga handlingar som visar var du har din stationeringsort och vilka länder du flyger till och från, till exempel anställningsavtal och arbetsschema.

Om du inte är stationerad i Sverige ska du vända dig till myndigheten i det land där du är stationerad för att ansöka om intyg A1.

Om du har mer än en arbetsgivare, så kan det påverka vilket land du är försäkrad i.


Ja, det finns möjlighet att göra undantag från reglerna genom att Försäkringskassan träffar en överenskommelse med myndigheten i det andra landet. Du ansöker om undantag, så kallad dispens, hos myndigheten i det land som du vill vara försäkrad i.

Vill du vara försäkrad i Sverige ska du kontakta Försäkringskassan.

Ditt intyg A1 gäller inte om förutsättningarna förändras. Om du byter arbetsgivare ska du kontakta oss, så utreder vi vad som gäller för dig.

Ditt intyg A1 gäller inte om förutsättningarna förändras. Om du fördelar din arbetstid mellan länderna på ett annat sätt ska du kontakta oss, så utreder vi vad som gäller för dig.

Ditt intyg A1 gäller inte om förutsättningarna förändras. Om du flyttar till ett annat land ska du kontakta myndigheten i det landet som utfärdade ditt intyg A1. Om du har fått intyg A1 från Sverige ska du kontakta oss.

Du ska kontakta Försäkringskassan eftersom det var vi som utfärdade ditt senaste intyg A1.

Det beror på om den ersättning du får likställs med arbete eller inte.

Om ersättningen grundas på ett tidigare arbete, så kan den likställas med arbete. I så fall anses du arbeta i två länder och behöver ansöka om intyg A1. Föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa är vanliga ersättningar som ofta likställs med arbete. Om du inte är försäkrad i det land som du får ersättning från, så kan du bli återbetalningsskyldig. Kontakta Försäkringskassan om du bor i Sverige.

Om din ersättning inte likställs med arbete, så bör du kontakta myndigheten som betalar ut ersättningen för att säkerställa att du fortfarande har rätt till din ersättning. Kontakta Försäkringskassan om du får din ersättning från Sverige.

Du kan bara vara försäkrad i ett land inom EU/EES eller Schweiz och de flesta ersättningar beror på vilket land du är försäkrad i.

Nej, för närvarande kan man inte göra det.

Ja, du behöver ansöka om intyg A1. Du kan bara vara försäkrad i ett land och intyg A1 visar vilket land du är försäkrad i. Samtliga arbetsgivare du har ska bara betala arbetsgivaravgifter i det land där du är försäkrad.

Ja, men inte från Sverige. Pension räknas inte som arbete, så om du bara arbetar i ett land ska du vara försäkrad där. Du anses då inte arbeta i flera länder. Du kan ansöka om intyg A1 som visar att du är försäkrad i det land där du arbetar. Ansök om intyget från det landet. Kontakta även Försäkringskassan eftersom du arbetar i ett annat land.

Arbeta inom EU/EES eller Schweiz

Det beror på hur länge du är tjänstledig och hur mycket du arbetar i respektive land. Om du är tjänstledig utan lön räknas det inte som att du arbetar i Sverige. Men i vissa situationer kan det ändå räknas som att du arbetar i två länder. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller i just din situation.