Användarstöd

På denna sida finns information samt underlag kring Tjänsten, dels som stöd till slutanvändaren, dels som underlag för framtagande av utbildningsmaterial till slutanvändaren,. För mer information om ansvar se sidan om Anslutning. För teknisk information se sidan för Teknisk beskrivning.

Informationen är indelad i följande avsnitt

- Beskrivning av tjänsten
- Användning av tjänsten vid handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd
- Support

Beskrivning av tjänsten 

SSBTEK står för Sammansatt Bastjänst Ekonomisk Bistånd och är en sammansatt bastjänst som förmedlar information från flera statliga myndigheter och organisationer; a-kassorna, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Idag hanteras mycket av informationsflödet manuellt via brev, fax eller telefon. Detta är tids- och resurskrävande både för kommuner och informationslämnande myndigheter och organisationer samt ökar risken för felaktiga utbetalningar. Den nya tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter.

Tjänsten har utvecklats inom ramen för E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning.
Projektet är en samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden samt A-kassornas Samorganisation.  I projektet ingår även ett antal referenskommuner och Sambruk.

Tjänsten kommer driftsättas 18 maj 2014.

För mer information se följande dokument:

Allmän beskrivning av Tjänsten.pdf

Användning av Tjänsten vid handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd 

SSBTEK kan förmedla mer information än vad som behövs för att handlägga ärenden inom ekonomiskt bistånd. I sammanställningen har enbart den information tagits med och beskrivits som behövs för handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Vilken information som är nödvändig för att kunna utreda rätten till ekonomiskt bistånd har tidigare identifierats och dokumenterats i en kravfångst som upprättades inom projektet Effektiv Informationsförsörjning – Ekonomiskt bistånd (EIF).

Information om kravställning SSBTEK.pdf

Support 

Enligt avtalet för tjänsten är det anslutande part (kommun och socialtjänsten) som ansvara för första linjens support till och utbildning av användare medan leverantör av SSBTEK ansvarar för andra linjens support samt generell information om Tjänsten. För tjänsten skiljs på verksamhetsfrågor (innehåll i tjänsten) och tekniska frågor/ felanmälan. Nedan beskrivs de olika processerna.

Verksamhetsfrågor
För information om tjänsten och vem som äger och ansvarar för vilken information:

Allmän beskrivning av Tjänsten.pdf

Har du sedan frågor kring informationen i tjänsten var god kontakta respektive informationsägare och deras kundtjänst.

A-kassorna
Se respektive a-kassa på www.samorg.org/akassorna
www.samorg.org

Arbetsförmedlingen
Telefon 0771 - 416 416
www.arbetsformedlingen.se

Bastjänst: AFLI, www.arbetsformedlingen.se/afli

Centrala Studiestödsnämnden
Kundstöd, telefon 0771 – 276 000
www.csn.se

Bastjänst: Kommunfråga
SSBTEK – Sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd (csn.se)

Försäkringskassan
Kundcenter för partner, telefon 0771 - 17 90 00
www.forsakringskassan.se

Bastjänst: LEFI Online,
www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/lefi_online

Pensionsmyndigheten
Kundservice, telefon 0771 – 776 776
www.pensionsmyndigheten.se

Bastjänst: LEFI Online, 
www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/lefi_online

Skatteverket
Skatteupplysningen, telefon 0771 – 567 567
www.skatteverket.se

Bastjänst: Beskattningsuppgifter
www.skatteverket.se

Tekniska fel/problem
För teknisk information av tjänsten se sidan 
Teknisk beskrivning av tjänsten

Har du sedan tekniska frågor om tjänsten SSBTEK eller vill göra en felanmälan, kontakta Försäkringskassans Kundcenter
för partner, telefon 0771 - 17 90 00.

Beskrivning av supportflöden


 

Beskrivning av supportflöden. Flödesschema tekniska fel/problem

Beskrivning av supportflöden. Flödesschema verksamhetsfrågor