Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fackförbund, fackombud

Här kan du som jobbar på ett fackförbund eller är fackombud på en arbetsplats läsa mer om vilka regler som gäller och vilken information som finns när en medlem har drabbats av en arbetsskada.

 

Här kan du läsa om arbetsskadeförsäkringen och om hur du kan stödja en medlem dels när hen anmäler en arbetsskada och dels när hen ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Anmälan

Det är den som är anställd som har ansvar för att underrätta sin arbetsgivare om att hen drabbats av en arbetsskada. Skador som uppstår i arbetet eller på väg till eller från arbetsplatsen kan omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att anmäla skadan till Försäkringskassan. Arbetsplatsens skyddsombud ska också kunna hjälpa till att fylla i arbetsskadeanmälan. Anmälan görs elektroniskt på anmalarbetsskada.se. Här finns också information om hur det går till.

Anmäl arbetsskada (anmalarbetsskada.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en medlem inte är överens med arbetsgivaren om vad som hänt eller vilken skada hen drabbats av, kan arbetsgivaren bifoga sin beskrivning som bilaga till anmälan. Det är dock varken medarbetaren eller arbetsgivaren som avgör om det är en arbetsskada i lagens mening, det ansvaret ligger på Försäkringskassan. Arbetsgivaren intygar inte heller att besvären uppstått på det sätt som medarbetaren angivet genom att skriva under blanketten.

Efter att anmälan om arbetsskada har kommit in till Försäkringskassan skickar vi en bekräftelse på att vi har tagit emot den till medarbetaren som fått skadan. Det här innebär inte att vi tagit ställning till om skadan är en arbetsskada eller inte. Det innebär inte heller att vi automatiskt kommer att påbörja en utredning för att avgöra om besvären eller skadan är en arbetsskada.

Vi tar bara ställning till om en skada är en arbetsskada om det krävs för att avgöra om en person har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att personen själv måste ansöka om ersättning om hen fått en kostnad till följd av skadan. Om hen uppfyller övriga villkor för att få ersättning prövar vi om skadan är en arbetsskada. Det finns inget krav på att en anmälan om arbetsskada är underskriven av arbetsgivaren för att vi ska kunna pröva om besvären är en arbetsskada, men det underlättar vår utredning.

Ersättning från arbetsskadeförsäkringen

Livränta och ersättning för kostnader

Den som drabbas av en arbetsskada kan ansöka om olika ersättningar från arbetsskadeförsäkringen. De vanligaste är livränta (ersättning för bestående inkomstförlust) och ersättning för kostnader (för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands). De här ersättningarna beskrivs mer på Försäkringskassans sida för privatpersoner. Du kan använda den sidan för att hjälpa dina medlemmar att förstå om det är aktuellt att ansöka om någon av ersättningarna.

Om du har skadat dig i arbetet eller under din utbildning

Arbetsskadeguiden

På arbetsbetsskadeguiden.se kan den som skadat sig i arbetet svara på några enkla frågor och därefter få vägledning i hur hen ska gå vidare beroende på sin situation.

Arbetsskadeguiden (arbetsskadeguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ditt stöd till din medlem

Arbetsskadeförsäkringen kan uppfattas som krånglig och det finns vissa situationer där du som fackombud kan vara ett extra stöd till din medlem.

Kostnader för tandvård, särskilt hjälpmedel eller vård utomlands.

För att Försäkringskassan ska kunna pröva om din medlem har rätt till ersättning för kostnader för tandvård, särskilt hjälpmedel eller vård utomlands behöver kvitto på kostnaden bifogas ansökan. Har ännu ingen kostnad uppstått eller om den riskerar att bli hög och din medlem i förhand vill veta om kostnaden helt eller delvis kan ersättas från arbetsskadeförsäkringen, kan hen bifoga ett kostnadsförslag på vad vården eller hjälpmedlet kommer att kosta. Först då kan vi göra en prövning om besvären är en arbetsskada och om aktuell kostnad bedöms som nödvändig och därmed kan ersättas med anledning av arbetsskadan. Om kvitto eller kostnadsförslag saknas kommer vi att avvisa ansökan. Om ansökan avvisas på grund av att kvitto eller kostnadsförslag saknas kan den enskilde komma in med ny ansökan längre fram när det här underlaget finns.

Om vi godkänner ett kostnadsförslag behöver din medlem själv betala kostnaden och därefter skicka in en ny ansökan och bifoga kvittot till oss. Om det inte finns några nya omständigheter betalar vi ut ersättningen till medlemmen i enlighet med tidigare beslut. Din medlem är alltså betalningsskyldig och kan få ersättning i efterhand från oss.

Ansökan om livränta

Ett vanligt scenario är att man ansöker om livränta för tidigt, det vill säga innan det är medicinskt klarlagt att de besvär en person fått kommer att vara bestående eller hindra hen att kunna ha samma inkomst som tidigare.

En av grundförutsättningarna för att pröva om din medlem har en bestående nedsatt förmåga att skaffa inkomst genom arbete är att besvären ska antas kunna bestå minst ett år framåt i tiden. Det här är en framåtsyftande bedömning, men missuppfattas ofta med att det räcker att personen har varit sjukskriven i ett år. Enligt lag ska man ska kunna anta att besvären är bestående ett år framåt i tiden, det räcker alltså inte att man i efterhand kan konstatera att besvären bestått ett år. Det här innebär att det behöver finnas sådana medicinska uppgifter att det går att anta att besvären kommer vara så omfattande att det påverkar förmågan att skaffa inkomst under ett år framåt. I vissa fall är det här så tydligt att en läkare kan göra bedömningen med säkerhet och då är det bra om det framgår på de medicinska underlagen. Ibland kan prognosen vara mer svårbedömd. Därför underlättar det vår utredning om det av de medicinska underlagen framgår uppgifter om planerad medicinsk behandling, om eventuella behov av arbetslivsinriktad rehabilitering samt övriga åtgärder och faktorer som kan påverka återgång till ordinarie-, eller till annat arbete.

Det finns ett särskilt läkarutlåtande för att underlätta vår bedömning om en person uppfyller grundförutsättningarna för att ha rätt till livränta. Det här utlåtandet heter Läkarutlåtande för livränta, blankettnummer FK7808.

Observera att vi inte gör en prövning om besvären är en arbetsskada bara för att en enskild person vill ha det klarlagt eller för att ett privat försäkringsbolag önskar så. Arbetsskadeförsäkringen ersätter inte heller för sveda och värk, lyte och men, eller dylikt.

Arbetsskadesjukpenning

Förutom livränta och ersättning för vissa kostnader finns det även möjlighet att få arbetsskadesjukpenning i vissa fall.

Arbetsskadesjukpenning för karensavdrag

Den som har beviljas livränta får automatiskt ersättning för två dagars karensavdrag. Har hen haft fler dagars karensavdrag eller fortsättningsvis kommer att få fler karensavdrag på grund av godkänd arbetsskada kan hen ansöka om att få ersättning även för dem. Underlag som styrker karensavdrag ska bifogas ansökan.

Arbetsskadesjukpenning för studerande

Den som helt saknar, eller har låg SGI, kan få en särskild arbetsskadesjukpenning om hen drabbas av en arbetsskada när hen går en yrkesförberedande utbildning eller vid någon form av arbetsmarknadsåtgärd som innebär sjukskrivning i mer än 180 dagar.

Arbetsskadesjukpenning vid återinsjuknande

Om den som har livränta blir försämrad av en arbetsskada, kan hen ha rätt till arbetsskadesjukpenning för ytterligare arbetsoförmåga. Oftast är det dock så att personen har rätt till vanlig sjukpenning från sjukförsäkringen och då har hen inte rätt till arbetsskadesjukpenning.

Vårdkostnader

Den som inte är bosatt i Sverige, men arbetar i landet och drabbas av en arbetsskada, kan få ersättning för vårdkostnaderna om hen annars inte har rätt till subventionerad vård. Hen ska i så fall kontakta Försäkringskassan.

Privata försäkringar

Många anställda är försäkrade i arbetet även via privata försäkringsbolag. I sådana fall ska i regel den anställda själv, och inte arbetsgivaren, göra anmälan till försäkringsbolaget. Majoriteten av alla anställda med kollektivavtal är försäkrade via AFA Försäkring och du kan läsa mer om de här via afa.se.

Övrig ersättningsinformation

På Försäkringskassans sidor för privatpersoner finns information som kan vara intressant för dig som jobbar på ett fackförbund

Sjukpenning

Om du har skadat dig i arbetet eller under din utbildning

Närståendepenning för anställda

Smittbärarpenning och reseersättning för anställda

Särskilt högriskskydd

Arbetshjälpmedel

Graviditetspenning

Senast uppdaterad