Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kronofogden

Här kan du som jobbar på Kronofogden läsa om regelverk och rutiner som berör din verksamhet, och om tjänster som Försäkringskassan erbjuder dig. Du kan också läsa om i vilka situationer du som handläggare kan behöva ha kontakt med oss.

 

Försäkringskassan handlägger utmätningsbeslut från Kronofogden i de ärenden där vi betalar ut ersättningen. Kronofogden skickar besluten till oss via filöverföring fem gånger per vecka. De beslut som inte kan skickas via filöverföring ska skickas till:

Försäkringskassans Kundcenter för partner
Box 93
662 22 Åmål

Vi får i regel ert beslut dagen efter att det har tagits.

I de fall avvikelsebeloppet är mer än 100 kronor och vi inte kan göra avdrag enligt ert beslut skickar vi ett meddelande till er på blankett FK 3575, Meddelande till Kronofogden.

 

De internationella reglerna för indrivning av underhållsbidrag behandlar frågor om erkännande och verkställighet av domar, lagval, domsrättsfrågor och administrativt samarbete. Reglerna består av EG‑förordningar och multilaterala konventioner. Försäkringskassan är svensk centralmyndighet för det administrativa samarbetet i dessa gränsöverskridande ärenden.

Reglerna om administrativt samarbete mellan myndigheter finns i konventionen om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar av den 23 november 2007.

2007 års Haagkonvention (assets.hcch.net, pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen).

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 (eur-lex.europa.eu, pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (New York‑konventionen). SFS 1958:522.

SFS 1958:522 (rkrattsbaser.gov.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även vägledning Indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden ‑  Försäkringskassan som centralmyndighet 2006:1.

Indrivning av underhållsbidrag i internationella ärenden (Vägledning 2006:1) Pdf, 680 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjerättsligt underhåll inom EU ‑ Försäkringskassan som centralmyndighet

Som centralmyndighet ska Försäkringskassan hjälpa till med ansökningar. Det kan gälla ansökningar om att fastställa ett underhållsbidrag eller en verkställbarhetsförklaring och verkställighet. Ansökningarna kan komma från sökande både i Sverige och i andra länder. Om den som ansöker bor i Sverige ska vi hjälpa till med att sammanställa ansökan och skicka den till centralmyndigheten i det andra landet. Vi kan också be myndigheten i det andra landet om hjälp med att ta fram uppgifter eller få tillgång till skriftliga dokument även när det inte finns någon ansökan än. I underhållsförordningen finns nämligen bestämmelser om vilka uppgifter som centralmyndigheter ska kunna få från andra myndigheter och också under vilka förutsättningar uppgifterna kan vidarebefordras och användas.

Familjerättsligt underhåll ‑ Försäkringskassans administrativa samarbete med länder utanför EU

Det administrativa samarbetet med länder utanför EU görs inom ramen för 2007 års Haagkonvention eller New York‑konventionen. Vi är centralmyndighet och förmedlande organ för ansökningar som ska skickas till andra länder och centralmyndighet och mottagande organ för inkommande ansökningar från andra länder.

En ansökan kan gälla något av följande:

  • Att driva in ett underhållsbidragsbelopp.
  • Att bestämma ett underhållsbidrag eller att ändra ett befintligt.
  • Erkännande och verkställbarhetsförklaring av en dom om underhållsbidrag.

Vi kan ta emot en ansökan från utlandet. Om ansökan gäller fastställelse av ett nytt eller ändring av ett underhållsbidrag så anlitar vi en advokat för den sökandes räkning.

Om ett befintligt underhållsbidrag behöver erkännas och verkställbarhetsförklaras kommer vi att skicka det till den tingsrätt i Sverige som ligger närmast den svarande.

En ansökan som gäller verkställighet skickar vi till er på Kronofogden.

Vi hjälper också till att sammanställa och skicka motsvarande ansökningar till det andra landets centralmyndighet alternativt mottagande organ.

Senast uppdaterad