Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetssökande som blir sjuk

Den här sidan vänder sig till dig som jobbar på Arbetsförmedlingen och träffar någon som är arbetssökande och blir sjuk.

Försäkringskassans uppdrag

Försäkringskassans uppdrag inom sjukförsäkringen är att besluta och betala ut sjukpenning och att samverka med hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra aktörer. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och ge stöd för individer att komma tillbaka i arbete.

Vårt uppdrag inom sjukförsäkringen

 

Sjukanmälan för arbetslösa

En person som är arbetslös kan ha rätt till sjukpenning redan från början av sjukperioden. Hen ska sjukanmäla sig första sjukdagen via Försäkringskassans självbetjäningstjänst. Där ska hen också ange i vilken omfattning hen inte kan arbeta på grund av sin sjukdom.

Sjukpenning för arbetssökande

Sjukpenning i särskilda fall

Bedömningsgrunderna ändras under sjukskrivningsperioden

Arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge en person har varit sjuk. Detta kallas för rehabiliteringskedjan. För den som är arbetslös bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden redan från första dagen i sjukperioden.

Rehabiliteringskedjan

Plan för återgång i arbete

För en person som inte har en arbetsgivare eller inte kan gå tillbaka till i arbete hos sin arbetsgivare kan Försäkringskassan hjälpa till att göra en skriftlig plan.

Syftet med planen är att den ska ge en överblick över de åtgärder och insatser som behövs för att personen ska kunna få tillbaka sin arbetsförmåga. Utifrån planen kan vi ta ställning till om hen är i behov av några rehabiliteringsinsatser som behöver samordnas med andra aktörer, till exempel vårdgivare eller Arbetsförmedlingen.

Plan för återgång i arbete

 

Försäkringskassan deltar i olika möten med den som är sjukskriven och syftet är att ge stöd till den sjukskrivne för att komma tillbaka i arbete. På mötena deltar även andra aktörer som har en roll i rehabiliteringen.

Avstämningsmöte

Ett avstämningsmöte är ett möte mellan den som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst en ytterligare part, vilken kan påverka den sjukskrivnes situation, till exempel arbetsgivaren eller en vårdgivare. Syftet med ett avstämningsmöte är att ta reda på vad den som är sjukskriven på grund av sin sjukdom kan eller inte kan göra och att ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas för att hen ska komma tillbaka till arbete.

Det kan även vara aktuellt med ett avstämningsmöte när det är oklart om personen kan börja söka nytt arbete. Vid ett sådant möte kan både arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen behöva vara med. Det är vi som kallar till avstämningsmöte, men initiativet kan också komma från någon annan aktör.

Omställningsmöte

Försäkringskassan erbjuder den som är arbetssökande ett omställningsmöte med Arbetsförmedlingen i samband med att hen riskerar att inte längre ha rätt till sjukpenning eller när vi avslår ansökan, eller drar in sjuk- eller aktivitetsersättningen.

Omställningsmötet ska i möjligaste mån hållas innan vi har fattat beslut om rätten till sjukpenning. Vid mötet ska personen få den information som behövs från Arbetsförmedlingen för att återgången till arbetet ska bli så smidig som möjligt.

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Om du riskerar att inte längre få ersättning från sjukförsäkringen eller få avslag på ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning kan du bli erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en handläggare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från sjukförsäkringen till arbetslivet.

Gemensam kartläggning

Om en person inte kan återgå i arbete utan behöver stöd från både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samtidigt, kan vi göra en gemensam kartläggning. Då träffar vi personen tillsammans med handläggare från båda myndigheterna i syfte att gemensamt komma fram till vilka insatser som behövs för att hen ska komma tillbaka till arbete.

Gemensam kartläggning kan innebära ett eller flera möten och mynnar ut i en gemensam planering. Kartläggningen är en del i den rehabiliteringssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som kallas Förstärkt samarbete.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad