Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Hur används föräldrapenningdagarna?

22 februari 2021

Här kan du läsa om delar av den officiella statistiken om föräldrapenning. Fokus ligger framför allt på hur föräldrar väljer att ta ut föräldrapenning för sitt barn över tid och på hur föräldrar väljer att dela på föräldrapenningdagarna.

Vilka får föräldrapenning?

Föräldrapenning betalas ut till föräldrar för att de ska kunna vara hemma och ta hand om sina barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Alla föräldrar som har vårdnad om ett barn har rätt till föräldrapenning. Under 2020 betalade Försäkringskassan ut föräldrapenning till 857 049 föräldrar. Av dessa var 54 procent kvinnor och 46 procent män. Totalt betalades föräldrapenning ut för 56 miljoner föräldrapenningdagar. Sedan 2019 har 30 procent av dagarna tagits ut av män.

Hur tar föräldrar ut föräldrapenning under barnets första år?

Föräldrar kan få föräldrapenning under sammanlagt 480 dagar per barn. I diagrammet redovisas det genomsnittliga uttaget av föräldrapenningdagar efter barnets ålder, för barn som föddes 2012. För dessa barn kunde föräldrapenning betalas ut tills de var 8 år gamla. Majoriteten av alla dagar togs ut innan barnen var två år. Det mönstret ser vi både för barn som fötts under tidigare och senare år. Det är framför allt under barnets första och andra levnadsår som föräldrar använder föräldrapenningen och är föräldralediga på heltid. Det är också under de första åren som kvinnor tar ut störst andel av dagarna. Från det att barnet är över två år är skillnaden mellan kvinnors och mäns uttagna dagar per år små. Det gör att de skillnader som ses mellan kvinnor och mäns totala uttag av dagar beror på hur de fördelat dagarna innan barnet var två år.

Genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar för barn födda 2012, redovisat efter barnets ålder

Diagrammet visar i vilka åldrar som föräldrar tar ut mest föräldrapenning för sitt barn. Majoriteten av alla dagar togs ut innan barnen var två år och flest dagar togs ut av kvinnorna.

Logotypen för sveriges officiella statistik

Statistikdatabasen: Genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar efter barnets ålder

Jämställt uttag av föräldrapenningdagarna

De flesta par av olika kön delar inte lika på föräldrapenningdagarna. Bland barnen som föddes 2005 hade strax under 10 procent av deras föräldrar ett jämställt uttag. Ett jämställt uttag är definierat som att vardera föräldern har tagit ut mellan 40 och 60 procent av föräldrapenningdagarna när barnet fyllt två år. Andelen föräldrapar som har delat jämställt har ökat över tid. Strax över 19 procent av föräldraparen till barn födda 2018 delade jämställd på dagarna.

I statistikdatabasen finns 40/60-statistiken uppdelat efter län, föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst. I Stockholm, Västerbotten och Uppsala län finns det flest föräldrapar som haft ett jämställt uttag. Ett jämställt uttag är vanligast bland föräldrapar med eftergymnasial utbildning. Även inkomst har betydelse för hur par väljer att dela upp dagarna och i par där kvinnor har en hög inkomst var det 34 procent av föräldraparen till barn födda 2017 som hade ett jämställt uttag. Motsvarande siffra för kvinnor med låg inkomst var 14 procent.

Barn vars föräldrar delat jämställt (40/60) på föräldrapenningdagarna efter barnets födelseår, procent

Diagrammet visar att andelen föräldrar som delat lika på dagarna har ökat, av föräldraparen till barn födda 2017 delade 18 procent jämställt på dagarna.

Logotypen för sveriges officiella statistik

Statistikdatabasen: Barn vars föräldrar delat jämställt på föräldrapenning efter län

Betald och obetald föräldraledighet. Hur flexibla är föräldrar under barnens två första levnadsår (Socialförsäkringsrapport 2020:3) (öppnas i nytt fönster)

Fakta om föräldrapenning

Föräldrar som har gemensam vårdnad har rätt till hälften av föräldrapenningdagarna var. En förälder kan dock föra över dagar med föräldrapenning till den andra föräldern, med undantag för de dagar som är reserverade för vardera föräldern. Från den 1 januari 2016 utökades antalet reserverade dagar för respektive förälder från 60 till 90 dagar. Föräldrapenningdagarna kan användas fram till den dagen barnet fyller 12 år eller tills de har slutat femte klass. För barn som är födda före 2014 är gränsen åtta år eller tills de har slutat första klass.

För 390 av de 480 föräldrapenningdagarna grundar sig föräldrapenningen på förälderns inkomst. Föräldrapenningen är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och maximal föräldrapenning baseras på 10 prisbasbelopp. År 2020 motsvarade det en maximal ersättning på 1 006 kronor per dag. De föräldrar som inte uppfyller kraven för att få föräldrapenning som grundar sig på inkomst får föräldrapenning på grundnivå, vilket är 250 kronor per dag. För 90 dagar får alla föräldrar föräldrapenning på lägstanivå, vilket är 180 kronor per dag.

Relaterade länkar

Officiell statistik

Socialförsäkringen

Kontakt