Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om skatt

Försäkringskassan betalar ut både förmåner som är skattepliktiga och förmåner som är skattefria. Försäkringskassan ska göra avdrag för preliminär skatt för skattepliktiga förmåner som betalas ut.

Skatteavdrag

Försäkringskassan gör ett avdrag för skatt på alla skattepliktiga förmåner varje gång en förmån betalas ut. Om beloppet är under 100 kronor drar vi i de flesta fall ingen skatt.

Försäkringskassan gör avdrag för skatt:

 • enligt Skatteverkets beslut,
 • enligt skattetabell, eller
 • med 30 procent.

Det finns två former för preliminär skatt. Skatteformen avgör vilket skatteavdrag Försäkringskassan ska göra. Den som bedriver näringsverksamhet kan vara godkänd för F-skatt och alla övriga har A-skatt, exempelvis anställda personer och pensionärer.

Om du både har anställning och bedriver näringsverksamhet kan Skatteverket besluta att du ska ha både A-skatt och F-skatt (FA-skatt).

Din skatteform kan också ändras under året om Skatteverket fattar ett nytt beslut.

Om du får din huvudsakliga inkomst från Försäkringskassan gör vi avdrag för skatt enligt din skattetabell. Får du din huvudsakliga inkomst från någon annan – till exempel en arbetsgivare – räknas det Försäkringskassan betalar ut som sidoinkomst och vi drar då 30 procent i skatt.

För dig som har F-skatt gäller särskilda regler som innebär att vi ska göra skatteavdrag med 30 procent. För dig som har F-skatt med villkor (s.k. FA-skatt) drar vi skatt enligt reglerna för A-skatt enligt allmänna skattetabeller om du inte skriftligen åberopar din F-skatt.

Om du har F-skatt eller SA-skatt (särskild A-skatt) och får sjukpenning, rehabiliteringspenning och smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken eller sjukpenning enligt lagen om yrkesskadeförsäkring ska inte Försäkringskassan göra avdrag för skatt för dessa förmåner. Förutsättningen är att Skatteverket har beslutat att du själv ska betala preliminär skatt under året i form av F-skatt eller SA-skatt.

 

Eftersom aktivitetsstöd betalas ut högst fem dagar per vecka används en särskild skattetabell. Den tas fram varje år av Skatteverket och skickas direkt till Försäkringskassan. Den finns inte på Skatteverkets webbplats.

 

Med dagersättning avses graviditetspenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, närståendepenning, dagpenning till totalförsvarspliktiga och ersättning enligt 20 § lagen 1991:1047 om sjuklön.

Särskilda skattetabeller för dagersättningar gäller när Försäkringskassan gör preliminärskatteavdrag från alla typer av skattepliktiga dagersättningar utom aktivitetsstöd. Tabellerna tas fram i olika procentsatser av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och anger skatteavdragets storlek i procent. Uppdaterade skattetabeller för varje år finns på Skatteverkets webbplats.

 

När Försäkringskassan som huvudutbetalare betalar ut ersättningar för retroaktiv tid drar Försäkringskassan av skatt enligt den särskilda skattetabellen för engångsbelopp. Det innebär att skatten kan dras av med en högre procentsats än när Försäkringskassan vanligtvis betalar ut ersättning för att bättre motsvara din slutliga skatt.

Om du får en ersättning beviljad i efterhand och ersättningen ska betalas ut för en längre tid vid ett tillfälle kan det bli en stor summa. Det innebär att du - innan du får din utbetalning för retroaktiv tid - bör lämna in en ansökan om jämkning och beräkning enligt reglerna om ackumulerad inkomst till Skatteverket. Till ansökan ska du bifoga beslutet om den retroaktiva utbetalningen som du har fått från Försäkringskassan.

Beslutet du får från Skatteverket ska du sedan lämna till Försäkringskassan före utbetalningen för att Försäkringskassan ska kunna dra av rätt preliminärskatt. När du senare deklarerar för inkomsten måste du återigen begära att Skatteverket beräknar skatten enligt reglerna om ackumulerad inkomst.

 
 • föräldrapenning,
 • tillfällig föräldrapenning,
 • graviditetspenning,
 • sjukpenning,
 • sjukersättning,
 • aktivitetsersättning,
 • garantiersättning,
 • närståendepenning,
 • smittbärarpenning,
 • rehabiliteringspenning,
 • aktivitetsstöd,
 • dagpenning till totalförsvarspliktiga,
 • vårdbidrag enligt äldre lagstiftning (dock inte den del som avser merkostnader),
 • omvårdnadsbidrag,
 • familjebidrag till rekryter som ges i form av näringsbidrag.
 

Hur undviker jag kvarskatt?

Eftersom de skatteavdrag som görs är preliminära kan du få kvarskatt om för lite skatt har dragits av under året. Det kan exempelvis ske om du får inkomster från flera utbetalare. Därför är det viktigt att du ser över skatteavdragen på dina inkomster och ser hur mycket skatt som dras på respektive inkomst.

Du kan kontakta Försäkringskassan och meddela att du vill höja skatteavdraget för förmånerna som Försäkringskassan betalar ut.

Du kan också begära jämkning hos Skatteverket för att undvika kvarskatt. Jämkningen innebär att Skatteverket ändrar beräkningen av preliminärt skatteavdrag.

Du ansöker om jämkning antingen i e-tjänsten eller på blanketten Jämkning (ändring av preliminär A-skatt) (SKV 4302), som finns på Skatteverkets webbplats. När du ansökt om jämkning hos Skatteverket får du ett jämkningsbeslut från Skatteverket. Du skickar sedan beslutet till Försäkringskassan. Vi gör sedan skatteavdrag enligt jämkningsbeslutet från Skatteverket från utbetalningen av din ersättning.

Skattefria förmåner

Flera förmåner som betalas ut av Försäkringskassan är skattefria. Det gäller:

 • bostadsbidrag,
 • allmänt barnbidrag,
 • förlängt barnbidrag,
 • flerbarnstillägg,
 • underhållsstöd,
 • adoptionsbidrag,
 • familjebidrag till totalförsvarspliktiga (utom i form av näringsbidrag),
 • handikappersättning enligt äldre lagstiftning,
 • merkostnadsersättning,
 • assistansersättning,
 • bilstöd,
 • vårdbidrag enligt äldre lagstiftning (merkostnadsdelen),
 • ersättning för merutgifter för arbetsresor,
 • bostadstillägg till sjukersättning och aktivitetsersättning,
 • boendetillägg,
 • etableringsersättning,
 • etableringstillägg,
 • bostadsersättning,
 • utvecklingsersättning,
 • betalning av tillägg till sjukersättning efter avstämning av sjukersättning i form av steglös avräkning,
 • tilläggsutbetalning efter avstämning av bostadsbidrag.
 

Om deklaration

Alla skattepliktiga inkomster ska deklareras. Om vi betalar ut en skattepliktig ersättning till dig ska vi redovisa det till Skatteverket i en så kallad arbetsgivardeklaration varje månad. Vi redovisar hur mycket pengar du har fått för månaden och hur mycket skatt vi har dragit.

Du får ingen kontrolluppgift från oss. Vi rekommenderar dig istället att varje månad spara dina utbetalningsbesked tills det är dags att deklarera så att du kan kontrollera att alla uppgifter stämmer i deklarationen. Om du får en ersättning med samma belopp varje månad från oss får du istället ett årsbesked som du sparar till deklarationen. Uppgifter om hur mycket pengar vi har betalat till dig och till Skatteverket finns sedan förifyllt i din deklaration precis som vanligt.

Om du är god man

Om du är ställföreträdare för en person som har ett ärende hos oss kan du få underlag att använda i din årsredovisning till överförmyndarnämnden. Det är en sammanställning över vilka ersättningar vi betalat ut till din huvudman under året och hur mycket vi dragit i skatt.

Under perioden början av januari till mitten av mars kan du logga in via Mina sidor för att beställa årsredovisningen. Behöver du underlag utanför denna period kan du ringa oss och be om ”summerade verkställda betalningar”. Du når oss på telefonnummer 0771-524 524.

Vi behöver ha en kopia på ditt förordnande registrerat hos oss för att du ska få tillgång till underlaget.

Särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands (SINK)

Bor du i ett annat EU-land och får ersättning från Försäkringskassan ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta. Skatten är en statlig definitiv källskatt på 25 procent.

Din ersättning som beskattas enligt SINK behöver inte deklareras, men du kan välja att deklarera och beskatta ersättningen på vanligt sätt trots att du är bosatt utomlands.

Ansökan om beslut om särskild inkomstskatteredovisning kan du göra hos Skatteverket. Skatteverket beslutar om att du ska beskattas enligt SINK.

Finns inte något beslut om SINK-skatt ska Försäkringskassan dra vanlig preliminär skatt.

Dubbelbeskattning innebär att en och samma person beskattas för samma inkomst i två eller flera länder.

Det finns möjlighet att undanröja eller lindra effekterna av dubbelbeskattning. Det är Skatteverket som beslutar i frågor om dubbelbeskattning.

 

En gränsgångare är en person som är bosatt i en gränskommun och pendlar till sitt arbete i en gränskommun i det andra landet.

Reglerna innebär förenklat att gränsgångarens inkomst av anställning beskattas endast i hemvistlandet. Ersättning från Försäkringskassan omfattas dock inte av dessa regler.

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om dubbelbeskattning och om beskattning av gränsgångare.

 

 

Relaterade länkar