Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Behandling av personuppgifter

Försäkringskassan har många uppgifter om privatpersoner. Det finns lagar och regler om hur vi får behandla uppgifterna. De är till för att skydda dina personuppgifter så att din personliga integritet inte kränks. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur vi behandlar personuppgifter, lagar och regler och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Så behandlar vi personuppgifter inom förmånsverksamheten

Vi behandlar personuppgifter inom flera olika förmåner som till exempel sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag.

Inom förmånsverksamheten får vi bara behandla dina personuppgifter för vissa ändamål, till exempel för att

  • handlägga ärenden
  • informera om socialförsäkringen
  • planera, styra och utvärdera vår verksamhet
  • ta fram statistik
  • lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

I vissa förmånsslag sker handläggningen automatiserat.

Vi arbetar löpande med att säkra behandlingen av personuppgifter och följa upp kvaliteten bland annat genom att utföra tester i it‑systemen. Det kan ge anledning till behandling av dina personuppgifter.

Vi arbetar också med att motverka felaktiga utbetalningar genom bland annat riskbaserade kontroller. Det innebär att vi kontrollerar ett urval av ärenden där risken för fel bedöms som hög, baserat på analyser av felaktiga utbetalningar. Dina uppgifter kan komma att behandlas i sådana analyser, urval och kontroller.

Vi kontrollerar dessutom medarbetarnas sökningar i it-systemen. Det kan ge anledning till behandling av dina personuppgifter.

Kontroller—en del av vårt jobb

Vi byter information med andra

Vi får bara hämta in sådana personuppgifter som vi behöver för de olika ändamålen.

De flesta personuppgifterna får vi från den som ansöker om en ersättning. Ibland hämtar vi uppgifter från andra myndigheter, till exempel från Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Arbetsförmedlingen och a‑kassorna.

Ibland lämnar vi personuppgifter till andra myndigheter, till exempel Skatteverket, CSN, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk och kommunerna. Det gör vi till exempel när du har fått en utbetalning från oss. Vi lämnar bara sådana uppgifter som de behöver och som vi har rätt att lämna ut.

Vi lämnar även personuppgifter till andra mottagare. Vi lämnar till exempel uppgifter till banken för att du ska kunna få pengar utbetalda från oss.

Ibland kan vi behöva lämna eller hämta personuppgifter från en myndighet i ett annat land, både inom EU/EES och utanför EU/EES (så kallat tredje land). Det kan till exempel vara om du arbetar eller har arbetat där eller om du eller någon av dina familjemedlemmar bor eller har bott där.

Så behandlar vi personuppgifter inom vår övriga verksamhet

Vi behandlar också personuppgifter inom verksamhet som inte handlar om förmåner. Det kan handla om allt från att någon begär att få ta del av en allmän handling eller begär ett registerutdrag till HR-ärenden och samarbetsforum med andra myndigheter och aktörer.

Behandlingen av personuppgifter i vår övriga verksamhet är oftast nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för myndighetsutövning eller när vi ska utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi tar bort personuppgifter efter en viss tid

Vi får inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vissa uppgifter får dock sparas för arkivering av allmänt intresse, forskning eller statistik.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig och som finns hos Försäkringskassan. Den informationen får du i form av ett registerutdrag. För att beställa ett registerutdrag behöver du fylla i den här blanketten.

FK 9352 Begäran om information (registerutdrag) enligt EU:s dataskyddsförordning Pdf, 1 MB.

Om du har en säker digital brevlåda kommer vi att skicka ditt registerutdrag till den. Om du inte har en säker digital brevlåda skickas registerutdraget med vanlig post.

Det är gratis att skaffa en säker digital brevlåda, men du måste ha e-legitimation.

Skaffa en digital brevlåda

Du har rätt att

  • få felaktiga uppgifter rättade
  • komplettera ofullständiga personuppgifter under vissa förutsättningar
  • begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Du kan också begära att få personuppgifter raderade. Försäkringskassan är dock inte skyldig att radera personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller för arkivändamål. Detta innebär att möjligheterna till att få personuppgifter raderade är begränsade.

Du kan begära rättelse och radering både muntligen och skriftligen. Ange vilka personuppgifter det gäller och i vilket sammanhang de förekommer. Om du begär rättelse ska du också ange vad uppgifterna ska rättas till. Kontaktuppgifter till oss hittar du här: Kontakta Försäkringskassan

När vi får in din begäran är vi skyldiga att så fort som möjligt meddela dig vilka åtgärder som din begäran leder till.

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet. Om du vill klaga på hur Försäkringskassan hanterar dina personuppgifter gör du det hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten.se (imy.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Försäkringskassans dataskyddsombud övervakar att vi som myndighet följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Du når Försäkringskassans dataskyddsombud genom att ringa, skicka ett brev eller mejl.
Telefon: 08-786 90 00 (växel)
Postadress: 103 51 STOCKHOLM
Mejl: dataskyddsombud@forsakringskassan.se

Senast uppdaterad