Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Europeiska socialfonden

Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.

Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

ESF-projektens arbetsområden beskrivs i program för fonden. Programmet för socialfonden i Sverige är gemensamt för hela landet. Det nationella programmet kompletteras med regionala planer i de åtta ESF-regioner som tar hänsyn till olika regionala behov och förutsättningar.

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för socialfonden, på deras webbplats finns mer information om socialfonden.

ESF Programinformation (www.esf.se)

Svenska ESF-rådet är den myndighet under arbetsmarknadsdepartementet som har i uppgift att förvalta den Europeiska socialfonden i Sverige. De åtta regionkontoren tar emot och bereder ansökningar som sedan lämnas till strukturfondspartnerskapen för prioritering. Svenska ESF-rådet fattar därefter beslut om stöd och ansvarar för utbetalning av socialfondsmedel och uppföljning av projekten.

Svenska ESF-rådet (www.esf.se)

Svenska ESF-rådets logotyp

 

De regionala strukturfondspartnerskapen ansvarar för att förankra socialfondsprogrammet på regional nivå och prioriterar mellan projektansökningarna utifrån de regionala behoven. Strukturfondspartnerskapen verkar både för Europeiska socialfonden och Regionalfonden. Det finns åtta regionala strukturfondspartnerskap. Försäkringskassan är ordinarie ledamot i alla åtta.

Här finns en karta som tydliggör den regionala indelningen och som även har kontaktuppgifterna till ledamöterna i Strukturfondspartnerskapen i respektive region.

Försäkringskassans ledamöter i Strukturfondspartnerskapen

Övre Norrland
Mikael Broman
Områdeschef SF Norrbotten
Telefon: 010-111 53 23

Mellersta Norrland
Annika Källgård
Chef SF Jämtland Västernorrland
Telefon: 010-111 62 86

Norra Mellansverige
Eva Alner Liljedahl
Områdeschef SF Gävleborg
Telefon: 010-111 25 85

Östra Mellansverige
Melul Sevim
Områdeschef
Telefon: 010-112 73 50

Stockholm
Magnus Engberg
Områdeschef SF Stockholm Regional
Telefon: 010-116 53 30

Västsverige 
Sofia Lantz
Områdeschef SF Fyrbodal
Telefon: 010-119 69 31

Småland och öarna
Lena Sjögren
Områdeschef SF Småland Sydost
Telefon: 010-118 45 55

Sydsverige
Maja Bjarme
Områdeschef SF Skåne Nordost & Blekinge
Telefon 010-119 43 02

 

På nationell nivå finns en övervakningskommitté med ett arbetsutskott som följer upp Europeiska socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalitet och effektivitet. Försäkringskassan har en ordinarie ledamot och en ersättare i övervakningskommittén.

Ledamot
Lena Rönnestig 
Telefon: 010-116 98 49

Ersättare
Sofia Gagnert 
Telefon: 010-116 33 02

Läs mer om Övervakningskommittén på Svenska ESF-rådets webbplats:

Övervakningskommittén

 

Många områden inom socialfonden berör Försäkringskassan. Exempelvis att förebygga sjukskrivningar, att få personer som är eller har varit sjukskrivna att återgå i arbete, att underlätta för unga och utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, att öka kunskap hos arbetsgivare om hur sjukskrivning kan förebyggas med mera.

Socialfondsperiod 2014-2020

Försäkringskassan prioriterar

  • unga till och med 29 år med funktionsnedsättning, vilken medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt de med en psykisk ohälsa
  • förebyggande insatser för att motverka utanförskap, särskilt för unga
  • kvinnor som är eller har varit sjukskrivna.

Vill du komma i kontakt med Försäkringskassan i frågor rörande Europeiska socialfonden (ESF), se kontaktuppgifter nedan.

Nationell nivå

Har du frågor rörande Försäkringskassans strategiska arbete med ESF, kontakta:

Verksamhetsansvarig
Lena Rönnestig 
010-116 98 49

Verksamhetsutvecklare
Sofia Gagnert 
010-116 33 02

Finansiell controller
Virpi Orava Bergman
010-116 22 98

Regional nivå

Försäkringskassan har regionala kontaktpersoner i arbetet med ESF. De samarbetar med andra aktörer på regional och lokal nivå om frågor som rör ESF och om medverkan i projekt. De deltar också i utformningen av de regionala planerna.

I EU-arbetet är Sverige indelat i åtta regioner. De regionala kontaktpersonerna på Försäkringskassan är kopplade till samma regioner. Nedan ser du namn och kontaktuppgifter till dem.

Karta regioner och kontaktpersoner

Övre Norrland
Lotta Qvarnlöf 
Samverkansansvarig
Telefon: 010-111 67 22

Mellersta Norrland
Lena Flodin  
Specialist
Telefon: 010-111 86 32

Norra Mellansverige
Angelica Gabrielsson
Samverkansansvarig
Telefon: 010-111 25 57

Östra Mellansverige
Rolf Urby
Regionalt samverkansansvarig
Telefon: 010-114 55 01

Stockholm 
Susanne Landin
Samverkansansvarig
Telefon: 010-119 11 09  

Västsverige
Linda Biltmark
Samverkansansvarig
Telefon: 010-118 51 50

Småland och öarna
Klas Rydell
Områdeschef
Telefon: 010-118 44 65

Sydsverige
Ann Walestrand
Samverkansansvarig
Telefon: 010-118 66 26

 

Försäkringskassan har den här programperioden medverkat i 100 projekt av de totalt 530 projekten. Den första april pågick 236 projekt varav Försäkringskassan medverkar i 40 projekt.

Här finns information om Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt.

Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperioden 2014-2020

Samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt, programperiod 2014-2020

Nationellt ESF-projekt med Försäkringskassans medverkan

Hälsofrämjande etablering är ett pågående nationellt ESF-projekt, vilket har som övergripande syfte att bättre och snabbare identifiera och utreda ohälsa eller funktionsnedsättning hos nyanlända i etableringsprocessen. Utifrån det vidtar de åtgärder för att öka deras chanser att kunna försörja sig själva genom arbete eller studier.

Projektet drivs av SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med SKR som projektägare. Verksamheten finns i Umeå, Gävle, Nacka (Värmdö), Eskilstuna, Växjö och Malmö. Det här projektet är bland annat en fortsättning på förstudien Nyanländas hälsa (se nedan).

För mer information, se SKRs webbplats.

Hälsofrämjande etablering (www.skr.se)

 

Försäkringskassan är hittills projektägare till två projekt den här programperioden som båda är avslutade.

Ett är en förstudie för ett nationellt projekt; Nyanländas rehabiliteringsbehov. Förstudien undersökte möjligheter för ökat samarbete och metoder för att tidigt identifiera ohälsa och behov av rehabilitering hos nyanlända inom etableringsfasen. Det var ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Pilotstudier genomfördes i Örnsköldsvik och Halmstad. Förstudien pågick från november 2015 till augusti 2016. Se slutrapporten här:

Förstudierapport - Nyanländas rehabiliteringsbehov

Det andra är projektet 4-ESS – Smart Samverkan i Småland Sydost. Syftet med det var att minska och förebygga sjukfrånvaro hos kommunanställda genom att utveckla samarbetet och kompetensen hos Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och tre kommuner som arbetsgivare. Verksamheten bedrevs i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun. Samarbetsparter i projektet var Arbetsmiljöverket, kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby som arbetsgivare, Region Kalmar (Vimmerby och Torsås hälsocentral ER) och Region Kronoberg (Kungshögen och Sländan). Projektet pågick 1 februari 2017 – 31 januari 2020. Se slutrapporter här:

Slutrapport 4-ESS (Final)pdf öppnas i nytt fönster

Slutrapport 4-ESS (Projektrummet)pdf öppnas i nytt fönster

 

Här presenteras statistiska rapporter rörande sjukpenning och aktivitetsersättning. Statistiken presenteras per NUTS 2-område. NUTS är den regionala indelningen som används inom EU för statistikredovisning (Nomenclature of Units for Territorial Statistics). Sverige är indelat i åtta NUTS 2-områden i EU-arbetet, nämligen: Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland och öarna samt Sydsverige.

Statistiken på NUTS 2-områden baseras på den period utbetalningen gällde, vilket innebär att statistiken kan ändras vid uppdateringar av databasen. Statistiken på forsakringskassan.se definieras annorlunda och baseras på fryst data, vilket innebär att den skiljer sig något från uppgifterna på NUTS 2-områden.

Aktivitetsersättning

Antal mottagare av Aktivitetsersättning

De vanligaste diagnoserna i beståndet av Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - antal per 1000 försäkrade

Aktivitetsersättning - antal per 1000 försäkrade

Nybeviljade Aktivitetsersättningar per 1000 försäkrade

Sjukpenning

Pågående sjukfall per 1000 försäkrade

De vanligaste diagnoserna bland pågående sjukfall

Andel av pågående sjukfall per längdklass

Nya Sjukpenningtalet