Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Europeiska socialfonden Plus

Försäkringskassan är en aktör i genomförandet av Europeiska socialfonden Plus (ESF+) i Sverige. Fonden medfinansierar projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Försäkringskassan medverkar i projekt som ligger i linje med vårt uppdrag, och som bidrar till utveckling för våra målgrupper.

Svenska ESF‑rådet är förvaltande myndighet för socialfonden vilket bland annat innebär att det är de som utlyser och betalar ut projektmedel. På deras webbplats finns mer information om socialfonden.

ESF Programinformation (esf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Många områden inom socialfonden berör Försäkringskassan. Det kan till exempel vara att förebygga sjukskrivningar, att ge stöd till sjukskrivna för att de ska kunna börja jobba igen, att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden, att öka kunskap hos arbetsgivare om hur sjukskrivning kan förebyggas med mera.

De projekt som Försäkringskassan medverkar i måste vara väl förankrade hos myndigheten, både avseende syfte, metoder och arbetssätt. För att vi ska kunna ta ställning till en eventuell medverkan behöver man därför kontakta Försäkringskassan i god tid innan man lämnar in en ansökan till ESF‑rådet om man önskar ha oss i ett projekt.

Nationell nivå

Försäkringskassan har ett nationellt kansli i arbetet med ESF+ som arbetar strategiskt och stödjande på övergripande nivå. Kansliet kan bland annat informera om hur Försäkringskassan strategiskt arbetar med socialfonden och vara ingång för blivande och pågående nationella projekt.

Kom i kontakt med kansliet på: ESF-kansliet@forsakringskassan.se

Regional nivå

Försäkringskassan har regionala kontaktpersoner i arbetet med ESF+. De regionala kontaktpersonerna kan bland annat informera om hur Försäkringskassan arbetar med socialfonden på regional nivå och vara ingång för blivande och pågående regionala projekt.

I arbetet med EU‑fonder är Sverige indelat i åtta regioner. För att förenkla ingången regionalt på Försäkringskassan i frågor gällande socialfonden, är de regionala kontaktpersonerna kopplade till dessa åtta regioner.

Här finns en karta som tydliggör den regionala indelningen och som även har kontaktuppgifterna till kontaktpersonerna i respektive region.

Karta regioner och kontaktpersoner Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Övre Norrland
Lotta Qvarnlöf
lotta.qvarnlof@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

Mellersta Norrland
Lena Flodin
lena.flodin@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

Norra Mellansverige
Åsa Brodd
asa.brodd@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

Östra Mellansverige
Stefan Mörk
stefan.mork@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

Stockholm
Susanne Landin
susanne.landin@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

Västsverige
Linda Biltmark
linda.biltmark@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

Småland och öarna
Emmeli Gidius Persson
emmeli.gidius.persson@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

Sydsverige
Ann Walestrand
ann.walestrand@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

 

När projektansökningar kommer in till Svenska ESF‑rådet, gör de en första beredning där de bedömer vilka av dem som uppfyller kraven och tar fram underlag för prioritering. Strukturfondspartnerskapen är de som sedan gör en prioritering bland de godkända ansökningarna, utifrån regionala behoven. Den här prioriteringen ligger till grund för Svenska ESF‑rådets beslut om vilka projekt som ska få stöd. Utöver det ansvarar strukturfondspartnerskapen för att förankra socialfondsprogrammet på regional nivå.

Strukturfondspartnerskapen verkar både för Europeiska socialfonden Plus och för Regionalfonden. Det finns åtta regionala strukturfondspartnerskap. Försäkringskassan är ordinarie ledamot i alla åtta.

Här finns en karta som tydliggör den regionala indelningen och som även har kontaktuppgifterna till ledamöterna i Strukturfondspartnerskapen i respektive region.

Försäkringskassans ledamöter i Strukturfondspartnerskapen Pdf, 512 kB, öppnas i nytt fönster.

Övre Norrland
Mikael Broman
mikael.broman@forsakringskassan.se
Områdeschef SF Norrbotten

Mellersta Norrland
Annika Källgård
annika.kallgard@forsakringskassan.se

Norra Mellansverige
Anna Hallberg
anna.hallberg@forsakringskassan.se
Områdeschef SF Falun

Östra Mellansverige
Melul Sevim
melul.sevim@forsakringskassan.se
Områdeschef

Stockholm
Magnus Engberg
magnus.engberg@forsakringskassan.se
Områdeschef SF Stockholm Regional

Västsverige 
Andreas Pettersson
andreas.pettersson@forsakringskassan.se
Områdeschef SF Göteborg

Småland och öarna
Lena Söderholm
lena.soderholm@forsakringskassan.se
Områdeschef SF Småland Sydost

Sydsverige
Maja Mörtsell Bjarme
maja.mortsell.bjarme@forsakringskassan.se
Områdeschef SF Syd

 

På nationell nivå finns en övervakningskommitté med ett arbetsutskott som följer upp socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalitet och effektivitet. Försäkringskassan har en ordinarie ledamot och en ersättare i övervakningskommittén.

Ledamot
Martin Jonasson
martin.jonasson@forsakringskassan.se

Ersättare
Sofia Gagnert
sofia.gagnert@forsakringskassan.se

Läs mer om Övervakningskommittén på Svenska ESF‑rådets webbplats:

Socialfondens ÖK ‑ Svenska ESF-rådet (esf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Försäkringskassan har under programperioden 2014‑2020 medverkat i 122 projekt av de totalt 937 projekten. Den 31 december 2022 pågick 235 projekt varav Försäkringskassan medverkar i 19 projekt.

Här finns information om Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF‑projekt.

Försäkringskassans medverkan i ESF‑projekt programperioden 2014‑2020 Pdf, 306 kB, öppnas i nytt fönster.

Samordningsförbundens medverkan i ESF‑projekt, programperiod 2014‑2020 Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan har varit projektägare till två projekt programperioden 2014-2020 som båda är avslutade.

En förstudie för ett nationellt projekt; Nyanländas rehabiliteringsbehov som pågick mellan november 2015 till augusti 2016. Förstudien undersökte möjligheter för ökat samarbete och metoder för att tidigt identifiera ohälsa och behov av rehabilitering hos nyanlända inom etableringsfasen.

Projektet var ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Pilotstudier genomfördes i Örnsköldsvik och Halmstad. Se slutrapporten här:

Förstudierapport - Nyanländas rehabiliteringsbehov Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet 4-ESS ‑ Smart Samverkan i Småland Sydost vars syfte var att minska och förebygga sjukfrånvaro hos kommunanställda genom att utveckla samarbetet och kompetensen hos Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och tre kommuner som arbetsgivare.

Verksamheten bedrevs i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun. Samarbetsparter i projektet var Arbetsmiljöverket, kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby som arbetsgivare, Region Kalmar (Vimmerby och Torsås hälsocentral ER) och Region Kronoberg (Kungshögen och Sländan). Projektet pågick 1 februari 2017 ‑ 31 januari 2020. Se slutrapporter här:

Slutrapport 4-ESS (Final) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport 4-ESS (Projektrummet) Pdf, 818 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Här presenteras statistiska rapporter rörande sjukpenning och aktivitetsersättning. Statistiken presenteras per ESF‑region. Det finns åtta regioner: Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland och öarna samt Sydsverige.

Statistiken på dessa regioner baseras på den period utbetalningen gällde, vilket innebär att statistiken kan ändras vid uppdateringar av databasen. Statistiken på forsakringskassan.se definieras annorlunda och baseras på fryst data, vilket innebär att den skiljer sig något från uppgifterna på ESF‑regioner.

Aktivitetsersättning

Antal mottagare av Aktivitetsersättning Excel, 282 kB, öppnas i nytt fönster.

De vanligaste diagnoserna i beståndet av Aktivitetsersättning Excel, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - antal per 1000 försäkrade Excel, 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsersättning - antal per 1000 försäkrade Excel, 180 kB, öppnas i nytt fönster.

Nybeviljade Aktivitetsersättningar per 1000 försäkrade Excel, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukpenning

Pågående sjukfall per 1000 försäkrade Excel, 268 kB, öppnas i nytt fönster.

De vanligaste diagnoserna bland pågående sjukfall Excel, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel av beståndet sjukskrivna i respektive längdklass Excel, 490 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya Sjukpenningtalet Excel, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad