Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Europeiska socialfonden Plus

Försäkringskassan är en aktör i genomförandet av Europeiska socialfonden Plus (ESF+) i Sverige. Fonden medfinansierar projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Försäkringskassan medverkar i projekt som ligger i linje med vårt uppdrag, och som bidrar till utveckling för våra målgrupper.

Svenska ESF‑rådet är förvaltande myndighet för socialfonden vilket bland annat innebär att det är de som utlyser och betalar ut projektmedel. På deras webbplats finns mer information om socialfonden.

Programinformation ESF+ (esf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Många områden inom socialfonden berör Försäkringskassan. Det kan till exempel vara att förebygga sjukskrivningar, att ge stöd till sjukskrivna för att de ska kunna börja jobba igen, att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden, att öka kunskap hos arbetsgivare om hur sjukskrivning kan förebyggas med mera.

De projekt som Försäkringskassan medverkar i måste vara väl förankrade hos myndigheten, både avseende syfte, metoder och arbetssätt. För att vi ska kunna ta ställning till en eventuell medverkan behöver man därför kontakta Försäkringskassan i god tid innan man lämnar in en ansökan till ESF‑rådet om man önskar ha oss i ett projekt.

Nationell nivå

Försäkringskassan har ett nationellt kansli i arbetet med ESF+ som arbetar strategiskt och stödjande på övergripande nivå. Kansliet kan bland annat informera om hur Försäkringskassan strategiskt arbetar med socialfonden och vara ingång för blivande och pågående nationella projekt.

Kom i kontakt med kansliet på: ESF-kansliet@forsakringskassan.se

Regional nivå

Försäkringskassan har regionala kontaktpersoner i arbetet med ESF+. De regionala kontaktpersonerna kan bland annat informera om hur Försäkringskassan arbetar med socialfonden på regional nivå och vara ingång för blivande och pågående regionala projekt.

I arbetet med EU‑fonder är Sverige indelat i åtta regioner. För att förenkla ingången regionalt på Försäkringskassan i frågor gällande socialfonden, är de regionala kontaktpersonerna kopplade till dessa åtta regioner.

Här finns en karta som tydliggör den regionala indelningen och kontaktuppgifter till Försäkringskassans regionala kontaktpersoner i respektive region.

karta

1. Övre Norrland
Lotta Qvarnlöf
lotta.qvarnlof@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

2. Mellersta Norrland
Lena Flodin
lena.flodin@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

3. Norra Mellansverige
Åsa Brodd
asa.brodd@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

4. Östra Mellansverige
Stefan Mörk
stefan.mork@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

5. Stockholm
Susanne Landin
susanne.landin@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

6. Västsverige
Linda Biltmark
linda.biltmark@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

7. Småland och öarna
Emmeli Gidius Persson
emmeli.gidius.persson@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

8. Sydsverige
Åsa Gärrenstad
asa.garrenstad@forsakringskassan.se
Samverkansansvarig

 

När projektansökningar kommer in till Svenska ESF‑rådet, gör de en första beredning där de bedömer vilka av dem som uppfyller kraven och tar fram underlag för prioritering. Strukturfondspartnerskapen är de som sedan gör en prioritering bland de godkända ansökningarna, utifrån regionala behoven. Den här prioriteringen ligger till grund för Svenska ESF‑rådets beslut om vilka projekt som ska få stöd. Utöver det ansvarar strukturfondspartnerskapen för att förankra socialfondsprogrammet på regional nivå.

Strukturfondspartnerskapen verkar både för Europeiska socialfonden Plus och för Regionalfonden. Det finns åtta regionala strukturfondspartnerskap. Försäkringskassan är ordinarie ledamot i alla åtta.

Här finns en karta som tydliggör den regionala indelningen och kontaktuppgifter till Försäkringskassans ledamöter i Strukturfondspartnerskapen i respektive region.

karta

1. Övre Norrland
Mikael Broman
mikael.broman@forsakringskassan.se
Områdeschef SFT Norra

2. Mellersta Norrland
Michael Boman
michael.boman@forsakringskassan.se
Områdeschef SFT Samverkan

3. Norra Mellansverige
Fredrik Samnegård
fredrik.samnegard@forsakringskassan.se
Områdeschef FV Syd

4. Östra Mellansverige
Ann Sjöström
ann.sjostrom@forsakringskassan.se
Områdeschef SFT Mellansverige

5. Stockholm
Jonatan Lindstrand
jonatan.lindstrand@forsakringskassan.se
Områdeschef SF Stockholm Regional

6. Västsverige 
Andreas Pettersson
andreas.pettersson@forsakringskassan.se
Områdeschef SF Göteborg

7.Småland och öarna
Lars Clarvid
lars.clarvid@forsakringskassan.se
Områdeschef SFT Sydvästra

8. Sydsverige
Ulrika Thell Mijdema
ulrika.thell.mijdema@forsakringskassan.se
Områdeschef SFT Syd

 

På nationell nivå finns en övervakningskommitté med ett arbetsutskott som följer upp socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalitet och effektivitet. Försäkringskassan har en ordinarie ledamot och en ersättare i övervakningskommittén.

Ledamot
Carina Hagelin Kjällman
carina.hagelin-kjallman@forsakringskassan.se

Ersättare
Sofia Gagnert
sofia.gagnert@forsakringskassan.se

Representant i arbetsutskott
Isabella Öhqvist
isabella.ohqvist@forsakringskassan.se

Läs mer om Övervakningskommittén på Svenska ESF‑rådets webbplats:

Socialfondens ÖK ‑ Svenska ESF-rådet (esf.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Försäkringskassan har under programperioden 2021‑2027 hittills medverkat i 15 projekt av de totalt 224 i programområde A1, A2, D och F. Försäkringskassan är projektägare till ett nationellt projekt.

Här finns förtydligat var i landet Försäkringskassans medverkar i ESF+ -projekt.

Försäkringskassans deltagande i ESF+ projekt Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Här presenteras statistiska rapporter rörande sjukpenning och aktivitetsersättning. Statistiken presenteras per ESF+ region. Det finns åtta regioner: Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland och öarna samt Sydsverige.

Statistiken på dessa regioner baseras på den period utbetalningen gällde, vilket innebär att statistiken kan ändras vid uppdateringar av databasen. Statistiken på forsakringskassan.se definieras annorlunda och baseras på fryst data, vilket innebär att den skiljer sig något från uppgifterna på ESF+ regioner.

Aktivitetsersättning

Antal mottagare av Aktivitetsersättning Excel, 289 kB, öppnas i nytt fönster.

De vanligaste diagnoserna i beståndet av Aktivitetsersättning Excel, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - antal per 1000 försäkrade Excel, 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsersättning - antal per 1000 försäkrade Excel, 182 kB, öppnas i nytt fönster.

Nybeviljade Aktivitetsersättningar per 1000 försäkrade Excel, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukpenning

Pågående sjukfall per 1000 försäkrade Excel, 208 kB.

De vanligaste diagnoserna bland pågående sjukfall Excel, 113 kB.

Andel av beståndet sjukskrivna i respektive längdklass Excel, 494 kB.

Sjukpenningtalet 1.0 Excel, 125 kB.

Senast uppdaterad