Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Releaseinformation

På denna sida publiceras löpande releaseinformation om tjänsten.

Sammanställning över versioner för SSBTEK

(Publicerad 2019-08-23)
Sammanställningen består av kort beskrivning av olika versioner av SSBTEK. För mer information om respektive version och release mer detaljerad information nedan

Sammanfattning innehåll

Första version av tjänsten driftsätts med bastjänster med

information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Driftsättningsdatum

2014-05-18

Stängning av versionen

2017-01-17

 

Sammanfattning innehåll

LEFI Online

 • Hantering av parallella instanser för LEFI Online

Driftsättningsdatum

2015-05-25

Stängning av versionen

2017-11-11

 

Sammanfattning innehåll

LEFI Online version 3

 • Studiemedelsanvisning
 • Balanserade pensionsrätter

Driftsättningsdatum

2016-11-13

Stängning av versionen

2019-05-02

 

Sammanfattning innehåll

CSN version 3

 •  Studiestartsstöd

AF version 2

 • Aktivitetsrapporter

Driftsättningsdatum

2017-05-28

Stängning av version

2019-09-03

 

Sammanfattning innehåll

Anslutning Transportstyrelsen version 1

LEFI Online version 4

 • -FTH tas bort
 •  Utökad information om etableringsersättning
 •  Information om arbetsmarknadspolitiska   program
 •  Bostadsbidrag – växelvist boende barn 
 • Föräldrapenning – mer detaljerad information 

Driftsättningsdatum

2018-09-16

Stängning av versionen

2020-10-31

 

Sammanfattning innehåll

Pingfunktion

LEFI Online version 5.0

 • Omvårdnadsbidrag & merkostnadsersättning
 • Pensionsbehållning Premiepension
 • Karensavdrag
 • Ny semantisk versionshantering

Driftsättningsdatum

2018-12-31

Stängning av versionen

Ej inplanerat

 

Sammanfattning innehåll

LEFI Online version 5.1

 • Utökad information för programanvisning och programersättning,

för mer information se

Lefi-online releaseinformation

Driftsättningsdatum

2019-03-17

Stängning av versionen

Ej inplanerat

 

Sammanfattning innehåll

Migrationsverket ansluts som ny bastjänst

Migrationsverket kommer att leverera information om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.


Ny version av Försäkringskassans bastjänst
LEFI Online version 6.0 innehåller:

 • Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti (JOB).
 • Förhandsbesked avseende utbetalningsuppgifter.

Driftsättningsdatum

2019-11-17

Stängning av versionen

Ej inplanerat 

 

Inkomstpensionstillägg – ny information i LEFI Online från och med september månad 2021

(Publicerad 2021-06-17  uppdaterad 2021-09-03)

Inkomstpensionstillägget är en ny förmån som man kan få som ett tillägg till allmän pension från och med september 2021. Den som redan har allmän pension behöver inte göra något utan du kommer att få inkomstpensionstillägg från september 2021 eller när personen fyller 65 år. Ingen behöver ansöka om tillägget, utan det sker automatiskt när man ansöker om allmän pension.

Inkomstpensionstillägget kommer att komma som ett nytt värde under beloppstyp för utbetalningar som rör pension. Detta innebär att det kommer inte driftsättas någon ny version av tjänsten.

Inkomstpensionstillägget kommer att levereras som en beloppstyp, olika om personen tillhör ÅP37 eller ÅP38, under Ålderspension:

ID Beskrivning
P37 Inkomstpensionstillägg - 37
P38 Inkomstpensionstillägg - 38

Vid ÅP37:

<EXA:beloppstyp>
<EXA:id>P37</EXA:id>
<EXA:beskrivning>Inkomstpensionstillägg - 37</EXA:beskrivning>

Vid ÅP38:

<EXA:beloppstyp>
<EXA:id>P38</EXA:id>
<EXA:beskrivning>Inkomstpensionstillägg - 38</EXA:beskrivning>

För mer information om inkomstpensionstillägg, se:

Inkomstpensionstillägg — Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se)


Nya informationstyper i Migrationsverkets bastjänst

(publicerad 2020-12-16)

Från och med den 16 december 2020 kompletteras ärende- och beslutstyper med följande typer:

ÄrendeTyp
Beskrivande text
US
UPPEHÅLLSSTATUS FÖR BRITTISK MB OCH FAMILJ

BeslutsTyp
Beskrivande text
PUS
PERMANENT UPPEHÅLLSSTATUS F BRIT MB O FAM
UG
BEVIS OM STATUS SOM GRÄNSARBETARE
US
UPPEHÅLLSSTATUS FÖR BRITTISK MB OCH FAMILJ
FÖRFALLER
FÖRFALLER

För mer information om information från Migrationsverkets bastjänst finns på följande sida:

Frågor och svar om Migrationsverkets information i SSBTEK


Ändrat stängningsdatum för SSBTEK version 6

(Publicerat 2020-09-10)

Nytt beslutat stängningsdatum är 31 oktober.

Ändrat stängningsdatum för SSBTEK version 6

(Publicerat 2020-04-30)

Försäkringskassan har via informationsportalen för SSBTEK samt via driftsråd med tjänsteleverantörer kommunicerat att version 6 av SSBTEK kommer stängas 29 maj.

Därefter har önskemål har inkommit från flertalet kommuner att hålla version 6 öppen längre utifrån att man inte kommer hinna gå över till version 8, bland annat utifrån rådande läge med covid-19.

Försäkringskassan har i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKR) beslutat om att senarelägga stängningen av version 6. Nytt beslutat stängningsdatum är 30 september.

Information om respektive version hittar du på informationsportalen för tjänsten på delsidan Release-information.

Ny ersättningstyp - Ersättning för karens i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-04-02)

Ersättning för karens är en ny ersättning för att reducera den försäkrades kostnad för karensavdrag/karensdag.

Gäller för:

 • Anställda med sjuklön (en dag)
 • Egna företagare (upp till 14 dagar)

För att våra medborgare ska kunna ansöka om detta så kommer det att skapas en ny e-tjänst där vi tar in information om vilken dag/period man söker för samt om man söker som anställd eller som egen företagare.
Tjänsten kommer att öppnas på webben den 7 april 2020.

Ersättningen är ett schablonbelopp (700 kr/dag för anställda och 804 kr/dag för egna företagare). Skatten är alltid 30 % och ska alltid avrundas nedåt till närmaste hela krontal.
Volymerna beräknas bli ca 1 000 000 ansökningar per månad. Ansökan ska kunna göras för dagar fr o m 20-03-11 för anställda och egna företagare.

Utbetalning av karensersättning ska inte påverka ramtidsberäkningen så därför sparas den bara i utbetalningshistoriken men INTE i ärendehistoriken.

I LEFI Online/LEFI Prenumeration kommer ersättningen att redovisas som utbetalning av sjukpenning, dvs sjukpennings ordinarie beloppstyper kommer användas. Informationen levereras från och med 7 april i
tjänsten.


Avtal mellan Migrationsverket och SKR är undertecknat och klart

(Publicerad 2020-02-12)

Migrationsverkets anpassningar av tjänsten utifrån krav på uppgiftsminimering är färdigställda. Anpassningarna innebär inga förändringar i XML. Testmiljön är från och nu fullt tillgänglig med Migrationsverkets och Transportstyrelsens data.

Produktionssättning i skarp drift är planerad till vecka 8 och exakt datum för detta kommer meddelas till er när det är satt.

Detta är uppgifterna som Migrationsverket lämnar ut:

 • Beviljade beslut uppehålls- och/eller arbetstillstånd (skäl till beslut lämnas inte ut)
 • Beslut att återkalla uppehålls- och arbetstillstånd (skälen för beslutet att lämnas inte ut)
 • Permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd om beviljat
 • Giltighetstiden vid tidsbegränsat uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för ansökan i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för beslut i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för beslut om återkallelse
 • Datum för ärende om återkallelse initierades på Migrationsverket

SKR och FK kommer informera användare som redan har stegat till version 8 och även användare som väntar på den nya versionen. SKR och Migrationsverket kommer följa upp förståelsen av informationen från Migrationsverket med ett antal användare som arbetar i olika verksamhetssystem som kvalitetsåtgärd och som underlag för stöd till användarna. Mer information kommer publiceras om det.


Kompletterande information om ”preliminära” utbetalningsuppgifter i tjänsten LEFI Online

(Publicerad 2019-12-09)

Försäkringskassan har lagstöd för och utlämna information om utbetalda ersättningar i tjänsten LEFI Online.

När en handläggare hos Försäkringskassan handlägger ett ärende så görs en bedömning utifrån befintliga underlag och slutligen fattas ett beslut. Ett beslut kan medföra att en utbetalning ska ske. Då registrerar handläggaren en utbetalning i handläggningssystemet. Detta utgör då en registrerad utbetalning tillika preliminär utbetalning. Efter ett internt ekonomiskt brytdatum övergår den registrerade utbetalningen till att utgöra en verkställd utbetalning.

Tidigare har LEFI Online endast kunna visa så kallade verkställda utbetalningar. Nu efter novemberreleasen 2019 kommer tjänsten för 8 förmåner kunna visa preliminära utbetalningar (dvs registrerade utbetalningar men som inte ännu hunnit bli verkställda).

När i månaden preliminära utbetalningsuppgifter kan ses i tjänsten går inte att svara entydigt på utan det beror på när en handläggare registrerat en utbetalning. När detta sker beror på vilken förmån som avses men också på ärendeflöde, helgdagar osv.

Denna funktionalitet återfinns i version 6 av LEFI Online som i sin tur återfinns i version 8 av SSBTEK. För och kunna se preliminära utbetalningsuppgifter krävs att man uppdaterat och använder version 8 av SSBTEK eller version 6 av LEFI Online direkt. Kolla med er IT-avdelning / tjänsteleverantör kring detta.


Rättning av felmeddelande från CSN

15/9 kommer felet som funnits i CSN:s bastjänst att vara rättat.

I dagsläget får man felmeddelande när man frågar på en person som får studiehjälp för ett läsår och dessutom får Extra tillägg eller Inackorderingstillägg för en kortare period än läsåret.


SSBTEK v8 klar för test

Det går nu att testa mot SSBTEK v8. Kontakt är verifierad hela vägen till Migrationsverkets server samt att version 6 av LEFI är klar.


SSBTEK Version 8 (driftsättning 2019-11-17)

(Publicerad 2019-05-06)
I november kommer en ny version av SSBTEK. Följande förändringar kommer att ingå:

Ny bastjänst - Migrationsverket

Migrationsverket ansluts som en ny bastjänst i SSBTEK. Migrationsverket kommer att leverera information om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Ny version av Försäkringskassans bastjänst - LEFI Online version 6.0

LEFI Online utökas med två nya informationsmängder.

1. Information gällande personer som omfattas av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti (JOB). Följande  kommer att förmedlas:

Antalet förbrukade dagar inom JOB
Ja/Nej om deltagaren förbrukat alla dagar inom JOB

2. Förhandsbesked avseende utbetalningsuppgifter. Gäller för följande förmåner:

 • Aktivitetsstöd
 • Utvecklingsersättning
 • Etableringsersättning
 • Etableringstillägg
 • Bostadsersättning
 • Föräldrapenning
 • Tillfällig föräldrapenning
 • Sjukpenning

Mer detaljerad information kommer längre fram.


Ny version av SSBTEK kräver direktåtkomst till Transportstyrelsen
(Publicerad 2018-10-08)

Inom kort kommer version 6 av SSBTEK – sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd lanseras. Transportstyrelsen kommer höra av sig till de kommuner som berörs, för direktåtkomst till fordonsinnehav.

För att kommuner ska kunna börja använda sig av den versionen av SSBTEK krävs ett medgivande om direktåtkomst till Transportstyrelsens vägtrafikregister. För de kommuner som inte har ett sådant medgivande krävs det en ansökan till Transportstyrelsen.

I dagsläget är 275 kommuner anslutna till SSBTEK och av dessa är det cirka 90 kommuner som saknar ett medgivande. Transportstyrelsen kommer höra av sig till samtliga anslutna kommuner. De som inte är anslutna kommer få instruktioner om att ansöka om ett medgivande.

– Vi som arbetar med förvaltningen av SSBTEK uppmanar alla användare att skyndsamt kontrollera mejl från Transportstyrelsen. Förhoppningen är att alla kommuner ska kunna ha ett medgivande på plats innan den nya versionen lanseras.

Frågor kring medgivandena hänvisas direkt till Transportstyrelsen på fordonsintressent@transportstyrelsen.se.


Kommande förändringar i decemberreleasen 2018
(Publicerad 2018-10-08)

2018-12-29 driftsätts en ny version av SSBTEK (version 7). Försäkringskassans bastjänst är uppdaterad samt att en PING-funktion som möjliggör testanrop.

PING-funktion
Möjliggör testanrop mot SSBTEK för att se att installation och konfiguration har gått bra.

Testet visar om anropet via SHS fram till integrationen har gått bra samt att integrationen är installerad och kan ge ett svar. Det görs inget anrop mot någon backend-tjänst i nuläget.

Exempel på anrop:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://schema.forsakringskassan.se/integration/ssbt/7">

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<ns:testaBastjanstInformation/>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Följande är nytt i Försäkringskassans bastjänst LEFI Online version 5:

Omvårdnadsbidrag/Merkostnadsersättning

Den 1 januari 2019 träder förmånerna Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning ikraft. Förmånerna gäller personer med funktionsnedsättning och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning.

Omvårdnadsbidrag:

Två föräldrar kan beviljas omvårdnadsbidrag för samma barn med funktionsnedsättning. Bidraget kan beviljas på fyra nivåer: helt, tre fjärdedelar, halvt eller en fjärdedel. Varje nivå motsvarar en viss procentsats av prisbasbeloppet. Nivån på omvårdnadsbidraget beror på hur mycket omvårdnad och tillsyn barnet eller barnen behöver. Vid en ansökan för flera barn görs en sammanvägd bedömning av barnens totala behov av omvårdnad och tillsyn. Flera barns totala omvårdnadsbehov kan ge rätt till mer än ett helt bidrag men ett barn kan aldrig ge rätt till mer än ett helt bidrag. Hela omvårdnadsbidraget är skattepliktigt.

Merkostnadsersättning:

Två föräldrar kan beviljas merkostnadsersättning för samma barn med funktionsnedsättning. En vuxen kan ansöka för sig själv och beviljas merkostnadsersättning. Ersättningen beviljas om den vuxne eller barnet har merkostnader på grund av funktionsnedsättningen. Bidraget kan beviljas på fem nivåer: 30 procent, 40 procent, 50 procent, 60 procent eller 70 procent av prisbasbeloppet. Nivån beror på hur stora merkostnaderna till följd av funktionsnedsättningen är. Ett barns merkostnader kan högst generera 70 procent av prisbasbeloppet. Flera barns merkostnader kan ge rätt till högre nivå än 70 procent. För att ha rätt till den lägsta nivån måste merkostnaderna vara minst 25 procent av prisbasbeloppet. Hela ersättningen är skattefri.

Föräldrar kan ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning enskilt, var och en för sig eller gemensamt för sitt eller sina barn med funktionsnedsättning. Föräldrarna kan välja att dela på bidraget eller ersättningen i valfri procentsats.

LEFI Online kommer att förmedla information om dessa nya förmåner. Information om vårdbidrag och handikappersättning kommer att fortsätta förmedlas.

Pensionsbehållning Premiepension

Sedan tidigare förmedlar LEFI Online pensionsbehållning i form av inkomstpension. I och med version 5 av LEFI Online kommer nu även pensionsbehållning i form av premiepension levereras.

Ett nytt fält Premiepensionbelopp läggs till i schemat.

Karensavdrag

Från 1 januari 2019 ersätts den nuvarande karensdagen med ett karensavdrag.

Karensavdraget kommer i princip att motsvara karensdagen beloppsmässigt men kommer att kunna fördela sig över en period av dagar.

Karensavdraget kommer att redovisas med samma kod som karensdagen men med den skillnaden att det blir en period som kan vara längre än en dag samt ett antal dagar som kan vara fler än en.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna.

Inga förändringar i schemat för detta.

Ny versionshantering i LEFI Online

Befintlig versionshantering i LEFI Online resulterar i en stor mängd arbete för samtliga parter vid införande av ny version. För att förenkla detta arbete införs en ny versionshantering som innebär att ett versionsattribut läggs till i frågan, dvs i frågan som ställs måste man ange vilken version av LEFI man anropar. Detta gäller alltså from LEFI Online version 5.

Detta möjliggör snabbare förändringar samt minskar behovet av hantering för äldre versioner.

Schemat kommer utökas med fältet lefiOnlineVersion.


 

Relaterade länkar

Aktuellt