Releaseinformation

På denna sida publiceras löpande releaseinformation om Tjänsten.


Stängning av version 2 av SSBTEK

(Publicerad 2017-09-06)

Version 2 av SSBTEK kommer att stängas 11 november 2017.


Information om maj-releasen 2017 för SSBTEK

(Publicerad 2017-02-01)

(senast uppdaterad 2017-08-30)

28 maj 2017 kommer en ny version av SSBTEK att driftsättas, detta som en följd av ändringar i bastjänsterna för CSN och Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kommer att lägga till information angående aktivitetsrapporter och CSN lägger till information angående studiestartsstöd.

Studiestartsstöd kommer att finnas med i CSN:s bastjänst from release i maj (SSBTEK version 4). Studiestartsstöd kommer dock inte att beviljas av CSN förrän tidigast from 3 juli -17 vilket innebär att studiestartsstöd börjar levereras efter detta datum.

Den nya versionen av SSBTEK (version 4) kommer att finnas tillgänglig för test innan release i den testmiljö som finns hos Försäkringskassan sedan tidigare (SHS ref). Ytterligare information om när detta finns tillgängligt kommer att skickas ut närmare release.

Följande är ändrat i Arbetsförmedlingens bastjänst till V4 av SSBTEK:

 • Typen ArbetssokandeInfo utökas med elementet AktivetetsRapportDatum (i af/ers_stod.xsd).
 • Informationen består av en textsträng huruvida personen man frågar på har lämnat in en aktivitetsrapport under perioden som efterfrågas eller inte.
  200 = Arbetssökande har lämnat in aktivitetsrapport under perioden
  500 = Arbetssökande saknas i ALF
  501 = Arbetssökande har inte lämnat in aktivitetsrapport under perioden
  502 = Tekniskt fel

  Är svaret 200 så tillkommer alltid ett datum, datum för senast inlämnade rapport.

Följande är ändrat i CSN:s bastjänst  till V4 av SSBTEK:

 • Typen stodform utökas till att även innefatta SSSTÖD (Studiestartsstöd) (i csn/csntyper.xsd).
 • Typen beloppstyp utökas till att även innefatta STÖDB (Studiestartsstöd bidrag) samt STÖDT (Studiestartsstöd tilläggsbidrag) (i csn/csntyper.xsd).
 • Typen studiestodstypforteckning utökas med elementet studiestartsstod (i csn/csntyper.xsd).
 • Typen Person utökas med elementet Studiestartsstod (i csn/person.xsd samt csn/studiestartsstod.xsd).

Läs mer om Studiestartsstöd i detta

informationsblad 

Testdata

Information om testdata inför majrelease 2017

se Testmiljö SSBTEK 


Driftsättning

(Publicerad 2014-04-29)

Tjänsten SSBTEK kommer att driftsättas 18 maj 2014.

Information om innehåll i Novemberreleasen 2016
(Publicerad 2016-09-21)

För SSBTEK kommer Försäkringskassan att driftsätta följande förändringar i novemberreleasen 2016:

Version 3 av SSBTEK:
Innefattar en ny version av bastjänsten LEFI Online, vilken har följande tillägg i informationsmängden:
Den innehåller utökad information om studiemedelsavisering, i form av att även period (from-tom datum)
förmedlas. För tidigare versioner, så förmedlas inte perioden i svaret.

Dessutom tillkommer information om balanserade pensionsrätter, vilket förmedlas i det nya elementet
faktiskapensionsratter. Om det är ett balanseringsår, så kommer elementet faktiskapensionsratter att
innehålla de balanserade värdena på pensionsrätterna, i annat fall kommer de att ha samma värde som
motsvarande ej balanserade pensionsrätt (i elementet pensionsratter).
                            
Version 1 & 2 påverkas inte av dessa förändringar, förutom:
För dessa versioner av SSBTEK kommer information om studiemedelsavisering från Försäkringskassan
inte att innehålla vilken period ersättningen gäller (vilket man inte heller tidigare fått information om).
Det kan t ex hända att en fråga ger träff på två skilda studiemedelsperioder, vilka då inte går att skilja åt.
Har man behov av att se den informationen får man gå över till version 3 av SSBTEK.

Följ flödet