Assistansanordnare

Här finner du som är assistansanordnare aktuell information om assistansersättning...

Två nya blanketter för assistansersättning

2017-05-29

Läs mer

Försäkringskassan har uppdaterat blanketterna ”Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om en personlig assistent” (3066) och ”Räkning – Assistansersättning” (3057). De nya blanketterna ska användas för redovisning som skickas in till Försäkringskassan efter den 29 maj.

Tänk på att om du använder de gamla blanketterna kommer du behöva komplettera med uppgifter och då kommer handläggningen att ta längre tid.

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent (3066)

I blanketten har vi justerat att uppgifterna som lämnas även avser om assistenten lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans. Uppgifterna lämnas inte längre på heder och samvete.

Uppgifterna om vilka assistenter som arbetar hos den assistansberättigade måste lämnas till Försäkringskassan innan de börjar utföra assistansen. Försäkringskassan ansvarar inte för att inhämta uppgifterna. Vi betalar inte ut ersättning för tid innan uppgifterna om assistenten lämnades in till oss. Det är inte heller möjligt att få ersättningen retroaktivt för den tiden.

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent (3066)

Räkning (3057)

Räkningsblanketten har utökats med uppgifter så att man

 1. ska man fylla i om assistans har utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det är inte om man har beslut om att behålla sin assistans i verksamheten, utan om assistans faktiskt utförts i sådan verksamhet.
 2. kan skriva in flera perioder när man vårdats på sjukhus och att man ska skriva vilka klockslag man skrivits in och ut från sjukhuset.

Räkning assistansersättning (3057)

Ifyllnadsanvisningarna till 3057

Stäng

Korrekta uppgifter om personliga assistenter en förutsättning för utbetalning av assistansersättning

2017-05-02

Läs mer

För att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättningen måste arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt personliga assistenter lämna in uppgifter till myndigheten om assistenterna innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden. Begäran om ersättning för tid innan uppgifterna om assistenten har lämnats till oss kommer att avslås.

Uppgifterna kan lämnas på blankett 3066 ”Anmälan från arbetsgivaren – uppgifter personliga assistenter”, men det är inget krav att man använder den för att skicka in uppgifterna. Vi kräver inte heller att uppgifterna lämnas på heder och samvete.

Uppgifterna som ska lämnas är:

 • assistentens personuppgifter.
 • om assistenter är över 18 år.
 • om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området.
 • om assistenten är närstående till den som får personlig assistans.
 • om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans.

Bakgrund

51 kap. 24 § 1 i Socialförsäkringsbalken (SFB) innebär att det ankommer på arbetsgivaren och uppdragsgivaren att lämna uppgifterna till Försäkringskassan. Att uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden innebär att det inte endast är på Försäkringskassans begäran som uppgifterna ska lämnas eller att Försäkringskassan ansvarar för att inhämta uppgifterna.

Försäkringskassan tolkar bestämmelsen så att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren måste lämna uppgifter om assistenten innan assistansen börjar utföras för att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättning för arbete som en assistent utfört.

Blankett 3066 – Anmälan från arbetsgivare

Stäng

Snabbare återkoppling genom tidigare kontroll

2017-03-13

Läs mer

   

I Försäkringskassans elektronisk tidsredovisning (ELT) kan man skicka in tidsredovisningen för assistansersättningen digitalt.

Den 29 maj inför vi en ny kontroll i ELT som innebär att tidsredovisningar som signerats med Bank-ID eller mobilt Bank ID och som inte tillhör den personliga assistenten stoppas innan underlaget når handläggningen.

Syftet är ett ge dig som anordnare eller personlig assistent snabbare återkoppling om det är något fel på underlaget du skickar in, så du kan korrigera det på en gång. Vår förhoppning är detta ska minska behovet av komplettering.

Fakta

ELT har funnits sedan september 2016. Tjänsten fungerar bra och allt fler använder den. De tidsredovisningar som skickas in digitalt är ofta mer korrekta och kräver mindre kompletteringar än de som skickas in med post.

ELT, Elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning

Stäng

Försäkringskassan byter bank för utbetalning

2017-03-13

Läs mer

Den 1 april byter Försäkringskassan bank från Nordea till Swedbank för samtliga sina utbetalningar. Det innebär att vi inte längre kan betala ut ersättning till plusgirokonton med OCR-kontroll.

Vem berörs av bankbytet?

Har ni bankgiro eller plusgirokonto utan OCR-kontroll berörs ni inte av att vi byter bank. Försäkringskassan har i den mån det varit möjligt granskat vilka anordnare som berörs och tagit kontakt med dem.

Om ni inte har blivit kontaktad av oss, men ändå har en OCR-kontroll kopplad till ert plusgirokonto behöver ni göra vissa förändringar för att få er utbetalning.

Om du berörs – vad ska du göra?

Kontakta er bank för att få råd om hur detta ska lösas. Lösningen kan vara att ni tar bort OCR-kontrollen, att ni byter plusgirokonto eller att ni öppnar ett bankgirokonto i stället.

Om ni tar bort OCR-kontrollen behöver era assistansmottagare inte anmäla nytt konto. Fråga banken om ni kan ta bort OCR-kontrollen. Ändringen behöver vara genomförd senast den 17 mars för att ni ska kunna ta emot betalningen från Försäkringskassan.

Om ni byter konto behöver ni meddela era assistansmottagare att de ska anmäla det nya kontot till Försäkringskassan med blankett 3079. Assistansmottagaren eller dennes ställföreträdare måste skriva under blanketten.

För snabbare hantering och information om hur blanketterna kan skickas in till Försäkringskassan kontakta Maria Isetjärn, 010-119 62 48.

Om ni inte gör några ändringar kommer utbetalningen att gå i retur till Försäkringskassan. Vi kontaktar er direkt när vi ser att en utbetalning inte har nått fram. Så snart vi har fått ett nytt konto gör vi en ny utbetalning.

Varför byter vi bank?

Bankbytet är inget Försäkringskassan själv har bestämt, utan vi följer det ramavtal för betaltjänster som Riksgälden har upphandlat. Det är reglerat i förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Har ni frågor?

Kontakta vårt kundcenter på 0771-17 90 00.
Kundcenter har öppet måndag till torsdag 7–18 och fredagar 7–16.

Stäng

Godkännande av elektronisk signatur på inskannad tidsredovisning upphör

2016-12-22  

Läs mer

Försäkringskassan kommer från och med redovisningen av assistans för februari 2017 inte längre godta elektroniska signeringar som har skrivits ut och skickats in till Försäkringskassan.

Ta bort inbyggd funktion

De inbyggda funktionerna för att visa att redovisningen är signerad i systemet behöver därför tas bort så att fälten för underskrift av assistent respektive anordnare inte innehåller någon text om signering alternativt logga.

Redovisning genom manuell underskrift eller ELT

Det innebär att en tidredovisning (FK3059)av utförd assistans måste vara underskriven för hand av assistenten och anordnaren alternativt att den skickas in via den elektroniska tjänsten (ELT).

Bakgrund

Försäkringskassan har godtagit tidsredovisningar med elektronisk signatur inskickade av assistansanordnare som anslutit sig till systemet istället för att kräva manuell underskrift av assistenten och anordnaren.

Det finns inte juridiska förutsättningar för att godta utskrivna elektroniska signeringar. Därför har Försäkringskassan under 2016 informerat om att godkännandet skulle gälla fram till dess att Försäkringskassan kunde tillhandahålla en tjänst för elektronisk överföring mellan tidredovisningssystem och Försäkringskassan.

I september 2016 driftsatte Försäkringskassan tjänsten ELT (Elektroniska Tidsredovisningar för Assistansersättning) som möjliggör elektronisk överföring av uppgifterna om utförd personlig assistans motsvarande blankett 3059 till Försäkringskassan.

ELT, Elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning

Stäng

Uppgifter om personliga assistenter ger snabbare utbetalning

2016-12-19

Läs mer

Försäkringskassans behöver hjälp av er anordnare att få in uppgifter om era personliga assistenter i vårt nya IT-stöd. Finns uppgifterna IT-systemet kan våra kontroller ske maskinellt istället för manuellt. När de maskinella kontroller införs våren 2017 kommer beslut om utbetalning på så vis kunna ske snabbare.

Vems uppgifter behöver vi?

Uppgifterna som behöver lämnas in är för assistenter som anställts före 2013-07-01 och fram till och med 2016-09-30 och som fortfarande är anställda. Detta gäller även om ni redan har skickat in uppgifter genom blankett FK3066. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår i den excelfil som tagits fram.

När behöver vi uppgifterna?

Filen bör vara Försäkringskassan tillhanda senast den 1 februari 2017, men gärna tidigare.

Hur lämnar ni in uppgifterna?

Filen  innehåller personliga uppgifter och därför kan ni inte mejla den till oss. Vi ber er istället att spara filen på ett USB-minne och lämna det till Försäkringskassan. Kontakta gärna någon av personer nedan för att komma överens om hur och var ni kan lämna USB-minnet. Om det inte fungerar med ett överlämnande så behöver vi tillsammans diskutera hur vi kan lösa frågan på ett säkert sätt.

OBS! Om du som anordnare anlitar en systemleverantör, kontakta din leverantör först och kontrollera om uppgifterna möjligtvis kan skickas in via dem.

Frågor och kontaktpersoner

Om du har frågor om excelfilen eller den praktiska hanteringen av överlämnande kontakta:  

Christine Liljendahl, 010-116 94 03, christine.liljendahl@forsakringskassan.se

Ingrid Ridborn,  010-116 44 18, ingrid.ridborn@forsakringskassan.se

Stefan Lindh, 010- 116 19 68, stefan.lindh@forsakringskassan.se


Excelfilen som ska fyllas i
Information från anordnare om personliga assistenter

Stäng

Assistansersättningens schablonbelopp höjs den 1 januari 2017

2016-11-03

Läs mer

Assistansersättningens schablonbelopp höjs den 1 januari 2017 till 291 kr per timme. Det högsta möjliga timbeloppet blir 326 kr per timme.

Stäng

Internutredning av assistansersättningen avslutad

2016-10-14

Läs mer

Under vintern fick Försäkringskassan signaler om att en medarbetare lämnat sekretessbelagd information om assistansberättigade till ett företag i branschen. Det ledde till en omfattande genomgång av assistansärenden. Det utredningsarbetet är nu avslutat.

Sammanlagt har vi utrett drygt 30 fall som har resulterat i att Försäkringskassan gjort fyra åtalsanmälningar, två gäller tidigare anställda och två har valt att säga upp sig. Dessutom har ytterligare en medarbetare fått en disciplinåtgärd i form av löneavdrag. I detta ärende har det inte gjorts någon åtalsanmälan. De assistansbolag som är berörda har myndigheten anmält till Inspektionen för vård och omsorg och två företrädare för minst ett av bolagen är polisanmälda. Från och med juli stoppade även Försäkringskassan utbetalningarna av assistansersättning till dessa bolag.

En lång rad åtgärder har genomförts för att stärka säkerheten och förhindra att liknande incidenter uppstår framöver som till exempel att begränsa behörigheterna inom assistansersättningen, ökad noggrannhet vid rekryteringar, fler kontroller, översyn av jävsituationer och skilja bedömning av rätt till assistansersättning från beräkningen av utbetalningarna.

Även om utredningsarbetet är nu avslutat, fortsätter Försäkringskassans internutredare sitt dagliga kontrollarbete. Vi lämnar alltid över misstänkta ärenden till personalansvarsnämnden, polismyndigheten eller Inspektionen för vård och omsorg.

Läs mer om utredningen
Avslutad utredning: Internutredning av misstänkta brott inom assistansersättningen

Stäng

Fel vid utskick om förändrade blanketter för assistansersättning

2016-08-29

Läs mer

Försäkringskassan skickade i förra veckan ut ett brev med information om nya blanketter (FK 3057 och FK3059) och ifyllnadsanvisning inom assistansersättning. Brevet har skickats till alla personer som har assistansersättning samt deras eventuella gode män, förvaltare och föräldrar. Av misstag har breven skickats till samtliga föräldrar vars barn har assistansersättning, istället för enbart till vårdnadshavarna.

Försäkringskassan beklagar det felaktiga utskicket. Vi bedömer att brevet inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer

Har du fått ett brev om att blanketterna inom assistansersättning kommer ändras?

Stäng

Nya versioner av blanketterna FK 3057 och 3059

2016-08-23 uppdaterad 2016-09-02 , 2016-10-07

Läs mer

Nu finns nya versioner av blanketterna FK3057 och 3059 att ladda ner. De förändrade blanketterna ska användas för redovisning av utförd assistans från och med september och framåt. Det är bäst att ladda ner blanketterna i så nära anslutning till att du ska använda dem som möjligt. Du får då alltid den senaste versionen.

Ifyllnadsanvisningen för blankett FK 3059 har uppdaterats med information om hur du fyller i den för hand.

FK 3057: Räkning assistansersättning

3057 Räkning assistansersättning

Ifyllnadsanvisning: 3057 Räkning assistansersättning

FK 3059: Tidsredovisning assistansersättning

3059 Tidredovisning assistansersättning

Ifyllnadsanvisning: 3059 Tidsredovisning assistansersättning

Just nu skickar Försäkringskassan ut det andra brevet inom efterskottsbetalning till alla som har assistansersättning. Brevet handlar om att blanketterna kommer förändras.

Brev om ändrade blanketter

Stäng

Frågor och svar om nya föreskrifter om assistansersättning vid högre timbelopp

2016-07-04

Läs mer

Försäkringskassans styrelse fattade den 30 juni beslut om nya föreskrifter för införandet av efterskottsbetalning för assistansersättning. De nya föreskrifterna gäller från den 1 oktober 2016. De brukare som av Försäkringskassan betraktas som egna arbetsgivare kommer dock även fortsättningsvis att få assistansersättningen utbetald i förskott.

Vad är nytt i föreskrifterna jämfört med tidigare? Hur påverkas du som brukare eller anordnare av de nya föreskrifterna? Vad gäller om du har högre timbelopp? Vi har här samlat svaren på de här frågorna och ett antal till i ett särskilt underlag.

Frågor och svar om nya föreskrifter om assistansersättning vid högre timbelopp (204 kB)

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning (34 kB)

Stäng

Stoppade utbetalningar inom assistansersättningen

2016-06-09

Läs mer

Försäkringskassan har tagit ett administrativt ställningstagande om att från och med juli och tills vidare stoppa utbetalningar till flera assistansanordnare vars företrädare har polisanmälts av myndigheten för till exempel mutbrott och ekonomisk brottslighet. De har även anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Berörda assistansanordnare är informerade och ställningstagandet är en del i den omfattande utredning inom assistansersättningen som Försäkringskassan inledde i januari.

De kunder som berörs av de stoppade utbetalningarna kontaktas av Försäkringskassan via telefon och brev. Som kund behåller man sin ersättning och man har möjlighet att välja en annan anordnare med tillstånd.

Ställningstagandet att stoppa utbetalningarna grundar sig på en bestämmelse i Socialförsäkringsbalken (51 kap. 19 §). Det är en administrativ åtgärd som inte påverkar rätten till assistansersättning för de kunder som berörs.

Frågor och svar (140 kB)

Stäng

Vad händer om redovisning av assistans kommer in för sent?

2016-06-02, Uppdaterad nyhet. Första publicering 2016-04-15.

Läs mer

Enligt Försäkringskassans föreskrifter ska redovisning av assistans ha kommit in senast den 5 i andra månaden efter den månad då assistans började utföras. Det har på senare tid förekommit uppgifter om att en korrekt redovisning som kommer in efter detta datum får till följd att utbetalning för den redovisade månaden uteblir. Försäkringskassan vill förtydliga att den enda konsekvensen av att en korrekt redovisning kommer in efter detta datum är att utbetalningen i enlighet med gällande beslut av assistansersättning för den redovisade månaden fördröjs.

Stäng

Sjukvårdande insatser och egenvård inom assistansersättningen

2016-05-30

Läs mer

Från och med maj 2016 finns en särskild blankett för läkarutlåtande för assistansersättning. Där ska läkaren skriva om sjukvårdande insatser utförs i hemmet. Uppgiften behövs för att Försäkringskassan ska kunna bedöma för vilka åtgärder assistansersättning ska beviljas.

Frågor och svar

Sjukvård och egenvård (pdf 260 kB, öppnar nytt fönster)

Stäng

Nya läkarutlåtanden för assistansersättning, handikappersättning, vårdbidrag och bilstöd

2016-05-30

Läs mer

Försäkringskassan har tagit fram särskilda blanketter för läkarutlåtanden för assistansersättning och handikappersättning samt omarbetat befintliga läkarutlåtanden för vårdbidrag och bilstöd. Läkarutlåtandena har beretts med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund.

Varför har Försäkringskassan tagit fram nya läkarutlåtanden?

De medicinska underlagen är en viktig grund när Försäkringskassan ska bedöma rätten till någon av de berörda förmånerna. Men när en läkare ska utfärda ett läkarutlåtande till en patient har det inte varit helt tydligt för läkaren vilken medicinsk information Försäkringskassan behöver för att kunna bedöma ett ärende. De nya läkarutlåtandena ger läkaren ett bättre stöd för att lämna relevant information till Försäkringskassan.

Frågor och svar

Läkarutlåtanden (pdf 334 kB, öppnar nytt fönster)

Stäng

 

Elektronisk redovisning av tidrapport och räkning

2016-04-26

Läs mer

Försäkringskassan arbetar just nu med ett IT-system som gör det möjligt att lämna tidrapporten elektroniskt. Tidrapporten kan lämnas digitalt från och med den 1 oktober 2016, för september månad och framåt. Kontakta din systemleverantör för mer information. 

Vi vet också att det är många som vill kunna skicka in räkningen digitalt men detta kommer tyvärr att dröja. När också en sådan lösning finns tillgänglig kan vi tyvärr inte säga i dagsläget.
Försäkringskassan har under en längre tid arbetat med att utveckla ett nytt IT-stöd för assistansersättningen. IT-stödet byggs främst för att säkerställa en bättre kontroll på utbetalningarna och bättre statistik kring assistansersättningen. I december 2015 driftsattes den första delen av kontrollsystemet och i september 2016 driftsätts delar av handläggningsstödet.

Stäng

 

Vad händer om redovisning av assistans kommer in för sent?

2016-04-15

Läs mer

Enligt Försäkringskassans föreskrifter ska redovisning av assistans ha kommit in senast den 5 i andra månaden efter den månad då assistans började utföras. Det har på senare tid förekommit uppgifter om att en korrekt redovisning som kommer in efter detta datum får till följd att utbetalning för den redovisade månaden uteblir. Försäkringskassan vill förtydliga att den enda konsekvensen av att en korrekt redovisning kommer in efter detta datum är att utbetalningen av assistansersättning för den redovisade månaden fördröjs..

Stäng

 

Från och med maj månad. Redovisa alla timmar på respektive blankett

2016-04-07

Läs mer

Från och med redovisningen för maj månad ska samtliga lämnade timmar redovisas på en och samma blankett (dvs. FK 3059 Tidsredovisning respektive FK 3057 Räkning). Den försäkrade ska redovisa uppgifter om lämnade timmar inom ramen för beviljat beslut. Den försäkrade kan ha ansökt om fler timmar men inte hunnit få beslut om dessa timmar. Om han eller hon har fått assistans även för dessa timmar och vill ha timmarna utbetalda så ska även dessa timmar redovisas till Försäkringskassan. Ibland har de ansökta och de redan beviljade timmarna redovisats särskilt, t.ex. på separata blanketter.

Anledningen till ändringen är att detta har hanterats olika i landet och att det kommande IT-systemet inte medger särskild redovisning för ansökta och redan beviljade timmar. Genom detta förtydligande blir handläggningen lika i landet.

Stäng

 

Utbetalning av assistansersättning när kommun lagt ut utförandet på assistansbolag

2016-03-22

Läs mer

Ett villkor för att Försäkringskassan ska betala ut assistansersättning till den som anordnar personlig assistans är att den assistansberättigade har ett avtal med anordnaren om utförande av personlig assistans. 

En assistansberättigad kan tidigare ha valt kommunen som anordnare av assistans och haft ett avtal med kommunen. Kommunen kan därefter ha lagt ut utförandet av assistansen på ett assistansföretag och upprättat ett avtal med företaget. Försäkringskassan kan då ha styrt om utbetalningen av assistansersättning till assistansföretaget. Motiveringen har varit att det funnits en obruten avtalskedja mellan personen, kommunen och assistansföretaget och att det varit enligt den assistansberättigades önskemål. 

Från och med utbetalningen i maj 2016 kommer Försäkringskassan inte längre att betala ut assistansersättning till ett sådant assistansföretag om det inte finns ett avtal mellan personen och assistansföretaget. Anledningen är att Försäkringskassans kontroller inför utbetalning behöver förbättras. Frågan har också aktualiserats i arbetet med utvecklingen av IT-stödet. Försäkringskassan ser nu över vilka personer som kan vara berörda och informerar dessa om reglerna för utbetalning av assistansersättning. Såvitt känt rör det sig om assistansberättigade hos ett 15-tal kommuner.

Stäng

 

Ändrad procentsats för ob-kostnader

2016-02-29

Läs mer

I Försäkringskassans förslag till regeringen på schablonbelopp för 2016 beräknas ob-kostnaden vara 13,9 procent av den beräknade grundlönen 139,55 kr per timma (i stället för 11,5 procent tidigare år).

Stäng

 

Försäkringskassan har upptäckt att sekretessbelagda uppgifter om assistansberättigade och vilket bolag personen tillhör har lämnats vidare av medarbetare på Försäkringskassan till tredje part.

2016-02-15

Läs mer

Det  vi kan se är att den information som plockats ut är personnummer till personer som är berättigade assistans. Systemet som uppgifterna kommer från innehåller bara den typen av information och inte till exempel läkarintyg eller diagnoser.

De assistansanordnare som hittills varit berörda har Försäkringskassan kontaktat per telefon och informerat dem om vad som har hänt. Om internutredningen visar att fler anordnare är berörda tar myndigheten kontakt med dem.

All information som vi har möjlighet att dela med oss av i dagsläget finns nu samlad på en särskild sida.

Samlad information: Utredning om utlämnade av personuppgifter inom assistansersättningen

Stäng

 

Otillåten informationshantering

2016-02-07

+ Läs mer

En medarbetare på Försäkringskassan har tagit fram sekretessbelagda uppgifter om assistansberättigade och deras assistansanordnare. Uppgifterna har medarbetaren sedan lämnat över till ett enskilt assistansbolag. Internutredningen är överlämnad till PAN (personalansvarsnämnden) som ska ta ställning till om ärendet ska lämnas över till åklagarmyndigheten. Försäkringskassan har dessutom anmält det aktuella bolaget till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och gjort en polisanmälan.

En medarbetare inom FV Väst i Göteborg har vid upprepade tillfällen under 2015 och 2016 tagit fram sekretessbelagda uppgifter från Försäkringskassans handläggningssystem inom assistansersättningen. Uppgifterna har därefter lämnats över till ett assistansbolag.

Försäkringskassans Internutredningsenhet agerade direkt när de fick indikationer om att allt inte stod rätt till. Vi har hög säkerhet genom kontinuerliga uppföljningar och vi hittar därför fel och avvikande mönster.

- Vi ser allvarligt på den här typen av händelse. Därför har vi inlett en risk- och konsekvensanalys av vilken information som kan begränsas till ett fåtal handläggare, säger Helena Lundkvist VO-chef för FV Kundmöte.

Vilken typ av uppgifter handlar det om?

Det vi vet är att den information som plockats ut är personnummer till assistansberättigade och vilka assistansanordnare de är knutna till. Totalt ett 40-tal assistansanordnare. Hur många assistansberättigade och exakt vilka som berörs kan vi inte svara på i nuläget.

Anmälan av medarbetaren

När händelsen upptäcktes försattes medarbetaren ur tjänstgöring. Medarbetaren har sedan själv valt att säga upp sig och arbetar inte längre kvar hos myndigheten.

En internutredning är genomförd och överlämnad till PAN (personalansvarsnämnden) som vid sitt nästa sammanträde kommer att ta ställning till om ärendet ska lämnas över till åklagarmyndigheten.

Anmälning av bolaget

Myndigheten har både anmält det aktuella bolaget till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och gjort en polisanmälan.

Kontakt med berörda assistansanordnare

Vi kommer att kontakta alla berörda assistansanordnare, totalt ett 40-tal, per telefon och informera dem om vad som har hänt. Om man som assistansanordnare inte blir kontaktad av Försäkringskassan i närtid är man inte en av de assistansanordnare som berörs. Vid eventuella frågor är anordnarna välkomna att ringa till vårt Kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Kontakt med berörda assistansberättigade

Hur många assistansberättigade och exakt vilka som berörs kan vi inte svara på i nuläget. Därför väljer vi också att publicera den här informationen på vår hemsida. Vid eventuella frågor ska man i första hand kontakta sin personliga handläggare. Om man inte kommer i kontakt med handläggaren går det bra att ringa till vårt kundcenter för privatpersoner på 0771-524 524.

- Jag förstår om man kan känna en oro både för det som inträffat men även för rätten till sin assistans. Därför vill jag poängtera att rätten till assistans inte påverkas av den här händelsen. Vårt uppdrag och handläggningen fortgår som vanligt med att säkerställa att rätt person får rätt ersättning, säger Therese Karlberg VO-chef för FV inom utveckling och stöd.

Vad händer nu?

Internutredningen är överlämnad till PAN som tar ställning om ärendet ska lämnas över till åklagarmyndigheten. Myndigheten har både anmält det aktuella bolaget till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och gjort en polisanmälan.

 

- minimera

Frågor och svar om rättsligt ställningstagande - definition av psykisk funktionsnedsättning

20 1 5-12-22

+ Läs mer

1. Vad handlar domen om?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 25 juni 2015 en dom som innebär en delvis förändrad tillämpning inom assistansersättningen. Domen har fått referatnumret HFD 2015 ref. 46.

I domen konstaterar HFD att det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade” endast gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar.
 

2. Vilken tolkning gör Försäkringskassan av domen från HFD?

För att det grundläggande hjälpbehovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper” ska vara aktuellt krävs att det finns en psykisk funktionsnedsättning och att hjälpbehovet är en följd av denna nedsättning.

För att behov av hjälp av någon med ingående kunskaper om den försäkrade ska kunna ses som ett grundläggande behov måste behovet av hjälp dessutom kunna kopplas till något av de andra grundläggande behoven, det vill säga hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera med andra.

3. Vad menas med en psykisk funktionsnedsättning?

Det finns inte någon enhetlig definition av vad som menas med en psykisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan har därför tagit fram ett rättsligt ställningstagande om hur Försäkringskassan definierar begreppet psykisk funktionsnedsättning vid tillämpning av 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det har vi gjort för att få  en enhetlig rättstillämpning inom Försäkringskassan.

I det rättsliga ställningstagandet säger vi att personer som har en nedsättning av någon av de psykiska funktionerna ska anses ha en psykisk funktionsnedsättning. Vad som avses med psykiska funktioner framgår av Socialstyrelsens version av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Ställningstagandet innehåller inte något krav på att funktionsnedsättningen ska vara av en viss grad eller varaktighet. Det betyder dock inte att graden och varaktigheten saknar betydelse. Enligt 9 a § LSS ska funktionshindret som orsakar hjälpbehovet vara stort och varaktigt. Det innebär att endast behov av hjälp av någon med ingående kunskaper om den försäkrade till följd av en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning kan godtas som ett grundläggande behov.

Det rättsliga ställningstagandet ska tillämpas av Försäkringskassan sedan det beslutades.

4. Finns det personer som kommer att förlora sin assistansersättning till följd av domen?

Ja, det finns personer som utifrån den tidigare tillämpningen hade rätt till assistansersättning, men som nu inte längre har rätt till ersättning.

Det är dock först i samband med en tvåårsomprövning som Försäkringskassan, med anledning av domen, kan dra in beviljad ersättning.

5. Vilka grupper av personer berörs av domen?

 • De som tidigare har ansetts ha behov av hjälp av någon med ingående kunskaper och som inte har en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning.
 • De som har en psykisk funktionsnedsättning och där det inte finns en koppling mellan hjälpbehovet och de övriga grundläggande behoven.
 • De som har en psykisk funktionsnedsättning men där behovet av hjälp av någon med ingående kunskaper inte är en följd av denna funktionsnedsättning.
 • För de som utifrån de övriga grundläggande behoven kommer upp i mer än 20 timmar per vecka innebär domen dock inte att de får färre assistanstimmar eftersom de behov som inte längre ses som grundläggande sannolikt kommer att ses som andra personliga behov.

6. Hur många personer berörs av domen?

Det är svårt att göra en bedömning av hur många personer som totalt kan komma att omfattas av den förändrade tillämpningen. Försäkringskassan har inte de uppgifter som behövs för att kunna uttala sig om hur många personer som berörs av den nya tillämpningen. Oavsett hur många som omfattas så är det en stor förändring för de som berörs.

7. När börjar domen gälla?

Från den dag domen meddelades, det vill säga den 25 juni 2015.

8. Vad tycker Försäkringskassan om domen?

För oss på Försäkringskassan är det bra att ha fått ett klargörande från HFD av när bestämmelsen kan tillämpas.

 

- minimera

 

Rättsligt ställningstagande (FKRS 2015:07) - definition av psykisk funktionsnedsättning

20 1 5-12-18

Läs mer

Rättsligt ställningstagande (FKRS 2015:07) – definition av psykisk funktionsnedsättning

Försäkringskassan har beslutat om ett rättsligt ställningstagande som definierar psykisk funktionsnedsättning som ”nedsättning av någon av de psykiska funktionerna”. Vad som avses med psykiska funktioner framgår enligt ställningstagandet av Socialstyrelsens version av:

 WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Ställningstagandet har gjorts med anledning av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Domen slår fast att vid bedömning av rätten till assistansersättning kan endast personer med psykisk funktionsnedsättning tillgodoräkna sig tid för det så kallade femte behovet, ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”. 

Rättsligt ställningstagande – Psykisk funktionsnedsättning vid bedömning av grundläggande behov (FKRS 2015:07)

Enhetlig rättstillämpning kräver enhetlig definition

Utan en enhetlig definition av begreppet psykisk funktionsnedsättning kan inte heller rättstillämpningen bli enhetlig. Eftersom en sådan definition inte tidigare har funnits har Försäkringskassan tagit fram ett rättsligt ställningstagande som slår fast hur vi definierar psykisk funktionsnedsättning vid tillämpning av 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Definitionen kommer att från och med nu ligga till grund för våra bedömningar. 

Försäkringskassans definition av psykisk funktionsnedsättning är ”nedsättning av någon av de psykiska funktionerna”. Vad som räknas till psykiska funktioner framgår av Socialstyrelsens version av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Klassificeringen är känd inom hälso- och sjukvården. 

Bedömning av psykisk funktionsnedsättning 

För att det grundläggande hjälpbehovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” ska vara aktuellt krävs att det finns en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning och att hjälpbehovet är en följd av denna nedsättning.

Försäkringskassan bedömer om en person har nedsättning av en psykisk funktion utifrån informationen i de medicinska underlagen och med stöd av försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR). 

Grad och varaktighet 

Enligt 9 a § LSS ska funktionshindret som orsakar hjälpbehovet vara stort och varaktigt. Det innebär att endast behov av hjälp av någon med ingående kunskaper om den försäkrade till följd av en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning kan godtas som ett grundläggande behov. 

Ingående kunskaper 

För att behov av hjälp av någon med ingående kunskaper om den försäkrade ska kunna ses som ett grundläggande behov måste behovet av hjälp kunna kopplas till något av de andra grundläggande behoven, det vill säga hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera med andra. 

Bakgrund 

Den 25 juni 2015 meddelade HFD en dom som innebar en delvis förändrad tillämpning inom assistansersättningen (HFD 2015 ref. 46). Domen slog fast att det endast är personer med psykisk funktionsnedsättning som kan få tillgodoräkna sig tid för ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” vid bedömningen av behovet av hjälp med de grundläggande behoven som avses i 9 a § LSS lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) överstiger 20 timmar i veckan. Med anledning av domen har Försäkringskassan fattat beslut om rättsligt ställningstagande – Psykisk funktionsnedsättning vid bedömning av grundläggande behov (FKRS 2015:07). 

Frågor och svar – Försäkringskassans tolkning av dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande assistansersättning

- minimera

 

Ny rapport - Assistansersättningens utveckling 2015:13

2015-12-18

Läs mer

Försäkringskassan har, enligt regleringsbrevet 2015, haft i uppdrag att analysera och redovisa orsaker till att såväl antalet beviljade timmar som att antalet personer inom assistansersättningen ökar. Det har resulterat i socialförsäkringsrapporten Assistansersättningens utveckling 2015:13. 

Rapporten lämnades över till Regeringskansliet den 15 december 2015.

 

Socialförsäkringsrapport Assistansersättningens utveckling 2015:13 (1 000 kB)

Utökad sammanfattning till Assistansersättningens utveckling 2015:13 (311 kB)

Frågor och svar till Assistansersättningens utveckling 2015:13 (317 kB)

Stäng

Nya versioner av blanketter

2015-11-08

Läs mer

Uppdaterade blanketter

FK 3066 Anmälan från arbetsgivare
Här ska du som arbetsgivare lämna uppgift om den personliga assistenten innan assistansen påbörjas och vid ändrade förhållanden. Blanketten har omarbetats för att passa det nya IT-stödet som börjar införas under hösten 2016. Uppgifter ska lämnas för en assistent per blankett. Uppgifter ska lämnas om assistenten är anställd av en anordnare, av den assistansberättigade eller om anordnaren är uppdragsgivare åt assistenten. Den omarbetade blanketten publiceras den 8 november. Genom att använda blanketten säkerställer du att Försäkringskassan får nödvändig information.

FK 3080 Uppgift om personlig assistent för retroaktiv tid
Här ska du som arbetsgivare och assistenten lämna uppgifter om den assistansberättigade kommer att ha personlig assistans innan Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning. Blanketten har omarbetats för att passa det nya IT-stödet som börjar införas under hösten 2016. Uppgifter lämnas som tidigare för en assistent per blankett. Uppgifter ska lämnas om assistenten är anställd av en anordnare, av den assistansberättigade eller om anordnaren är uppdragsgivare åt assistenten. Den omarbetade blanketten publiceras den 8 november. Genom att använda blanketten säkerställer du att Försäkringskassan får nödvändig information..

StängFortsatt arbete för bättre kontroll och större rättsäkerhet administrationen av assistansersättningen

2015-10-08

Läs mer

Försäkringskassan hade 2014 ett regeringsuppdrag att redovisa planerade åtgärder för att få bättre kontroll och större rättsäkerhet inom assistansersättningen. Den 1 oktober 2015 lämnade Försäkringskassan in en återrapportering om detta till regeringen.

- Vi har nu genomfört och påbörjat flera åtgärder för de tre områden som omfattas av återrapporteringen, att minska risken för felaktiga utbetalningar, att säkerställa en mer likformig och rättvis tillämpning av assistansersättningen och att höja kvaliteten i de medicinska underlagen, säger Monica Svanholm, områdeschef på Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning.

Ett viktigt steg för att minskar riskerna för felaktiga utbetalningar är införandet av ett IT-stöd för assistansersättningen som kommer att driftssättas successivt 2015 till 2017. Försäkringskassan arbetar även för att öka utfallsrättvisan inom ersättningarna inom funktionshinderområdet, inklusive assistansersättningen. Utvecklingen av medicinska underlag är en annan del i att säkerställa att rätt person får rätt ersättning.

- Vi har det senaste året förändrat och utvecklat våra arbetssätt inom assistansersättningen, bland annat har vi infört en enhetlig modell för beräkning, vi har omarbetat behovsbedömningsstödet och vi kommer att övergå till efterskottsbetalning från den 1 oktober 2016. Det är många olika åtgärder som beskrivs i återrapporteringen och en del av åtgärderna har lett till att vi har identifierat ytterligare förbättringsområden, säger Monica Svanholm.

Under hösten 2015 kommer Försäkringskassan slutföra flera rapporter som kommer att ge ytterligare underlag för att förbättra kontrollen av assistansersättningen. Bland annat ska Försäkringskassan i december återrapportera regeringsuppdraget kring orsaker till volymökningar inom assistansersättningen.

Läs hela återrapporteringen 

”Hantering av assistansersättningen – Försäkringskassans arbete för att få bättre kontroll och större rättsäkerhet i administrationen av assistansersättningen”.

Läs även tidigare återrapporteringar av uppdraget att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättsäker hantering av assistansersättningen. Uppdraget rymmer tre delar, förbättrad kontroll och minskad risk för felaktiga utbetalningar, regionala skillnader samt medicinska underlag. Förbättrad kontroll och regionala skillnader återrapporterades 2 maj 2014 och medicinska underlag återrapporterades 16 juni 2014.

Försäkringskassans arbete för att åstadkomma bättre kontroll och större rättsäkerhet i administrationen av assistansersättningen – återrapportering om medicinska underlag 16 juni 2014

Försäkringskassans arbete för att åstadkomma bättre kontroll och större rättsäkerhet i administrationen av assistansersättningen – återrapportering om bättre kontroll och regionala skillnader 2 maj 2014

Stäng

 

Ny tillämpning i assistansersättningen efter dom från Högsta förvaltningsdomstolen, den 25 juni 2015

2015-09-22

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” enligt 9 a § LSS, endast gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. Domen innebär delvis ny tillämpning inom assistansersättningen.

De som har rätt till assistansersättning ska ingå i en av tre personkretsar. Därefter gör vi en bedömning av behovet av stöd utifrån de fem grundläggande behoven. Efter att ha studerat förarbetena har Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att det femte grundläggande behovet endast gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

Försäkringskassan har med anledning av domen försökt att utreda vad som avses med en psykisk funktionsnedsättning. Det har framkommit att det inte finns någon enhetlig definition. Vi håller därför på och tar fram ett rättsligt ställningstagande kring hur Försäkringskassan definierar begreppet psykisk funktionsnedsättning vid tillämpning av 9 a § LSS. Detta gör vi för att få fram en enhetlig rättstillämpning inom Försäkringskassan.

Arbetet med det rättsliga ställningstagandet pågår och kommer att publiceras så snart det är klart.

Koppling till något av de andra fyra grundläggande behoven

Försäkringskassan har tolkat domen och tagit följande ställning: För att ett behov av ”hjälp av någon med ingående kunskaper om den försäkrade” ska ses som ett grundläggande behov måste hjälpbehovet kunna kopplas till något av de andra fyra grundläggande behoven. Det handlar om hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera med andra.

Minskat antal timmar för grundläggande behov

Följande grupper kan få minskat antal timmar för grundläggande behov vid tvåårsomprövning:

-De som tidigare har ansetts ha behov av hjälp av någon med ingående kunskaper och som inte har en psykisk funktionsnedsättning.

- De som har en psykisk funktionsnedsättning och där det inte finns en koppling mellan hjälpbehovet och de övriga grundläggande behoven

- De som har en psykisk funktionsnedsättning men där behovet av hjälp av någon med ingående kunskaper inte är en följd av den psykiska funktionsnedsättningen

Dessa grupper kommer att få färre timmar beaktade som grundläggande behov. För de som utifrån de övriga grundläggande behoven kommer upp i mer än 20 timmar innebär det troligtvis inte att de får färre assistanstimmar eftersom de behov som inte längre ses som grundläggande sannolikt kommer att ses som övriga personliga behov.  

Hur många omfattas av den nya tillämpningen?

– Vi har svårt att göra en bedömning av hur många personer som totalt kan komma att omfattas av den förändrade tillämpningen. Försäkringskassan följer inte vilket eller vilka grundläggande behov en person får assistansersättning för. Oavsett hur många som berörs så är det en stor förändring för de som berörs. Vi kommer stötta dessa personer på bästa sätt, säger Monica Svanholm, chef inom avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Domen med mål nr 3527-14 går att läsa på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats.

Till dig som har frågor:

- Frågor från personer som har assistans eller deras ombud gällande enskilda ärende
– den assistansberättigades personlig handläggare
- Frågor från assistansanordnare och brukarorganisationer – kundcenter för partner 0771-17 90 00
- Frågor från media – presstjänsten 010 116 98 88

Frågor och svar - Försäkringskassans tolkning av dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande assistansersättning (pdf 242 kB, öppnar nytt fönster)

Stäng

 

Nya versioner av blanketter

2015-05-28
Nu finns uppdaterade blanketter för assistansersättning.

Läs mer

FK 3059 Tidsredovisning – assistansersättning. 
Uppgift om kollektivavtal har förenklats och uppgifter kan lämnas om två beräkningsperioder under samma kalendermånad. Den som själv anställer sina assistenter ska uppge om assistenten omfattas av kollektivavtal. Om så är fallet ska även uppgifter om assistentens beräkningsperiod anges. Den nya versionen bör användas för assistans som lämnas från juni månad.

FK 3059 Tidsredovisning – assistansersättning

Ifyllnadsanvisningarna till blankett FK3059

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

FK 3062 Ansökan om assistansersättning. 
Vissa frågor har förtydligats och vissa har tagits bort.

FK 3062 Ansökan om assistansersättning

FK 3064 Anmälan från kommun – beviljade insatser från kommun. 
Uppgifter om beviljade insatser har förtydligats.

FK 3064 Anmälan från kommun – beviljade insatser från kommun

FK 3078 Anmälan från kommun - behov av personlig assistans. 
Uppgifter om insatser från kommunen har förtydligats.

FK 3078 Anmälan från kommun - behov av personlig assistans

Stäng

Ny blankett: 
Anmälan om personlig assistent för retroaktiv tid (3080)

2015-04-09
Den 12 april publiceras en ny blankett för den som får assistans men ännu inte fått beslutet från Försäkringskassan.

Läs mer

I den här blanketten lämnar ni uppgifter om den personliga assistenten, om assistentens arbetsgivare, anställningstid och anställningsform. Assistenten och arbetsgivaren skriver under. Skicka in blanketten tillsammans med avtalet mellan den som får assistans och anordnaren, blanketten Räkning (3057) och blanketten Tidsredovisning (3059). Senast den femte i den andra månaden efter den månaden då assistansen börjades måste Försäkringskassan ha blanketten och de övriga handlingarna. Sedan ska räkningen och tidsredovisningen skickas in varje månad. Om inte handlingarna kommer in i rätt tid kommer inte Försäkringskassan att kunna betala ut assistansersättningen när beslutet är klart.

Exempel:
Om assistansen börjar i maj ska alla handlingar ha kommit in till Försäkringskassan senast 5 juli. 

Ny version av blankett 3062 Ansökan om assistansersättning

2015-04-09
Den 24 maj publiceras en ny blankett för den som får assistans men ännu inte fått beslutet från Försäkringskassan.

Stäng

 

Samma bedömning av arbetstiden för alla assistenter som omfattas av kollektivavtal

2014-12-12
Regelverket kring assistansersättning innehåller bestämmelser som syftar till att assistansersättning inte ska kunna betalas ut för en assistents arbetstider som överstiger tillåten tid enligt lagstiftning eller kollektivavtal.

Läs mer

Bestämmelserna infördes 1 juli 2013 och det har funnits otydligheter i hur bestämmelserna ska tolkas och praktiskt tillämpas. Reglerna har orsakat problem i den praktiska tillämpningen såväl för Försäkringskassan som för ersättningsberättigade och assistansanordnare. Försäkringskassan har därför i omgångar försökt klarlägga tillämpningen.

Tidigare tolkning

Om en person som har assistansersättning själv har anställt sina personliga assistenter har Försäkringskassan tidigare ansett att lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete ska reglera vad som är tillåten arbetstid, alltså även för de assistenter som omfattas av ett kollektivavtal. Försäkringskassan betalade ut för en högsta arbetstid för assistenten på 40 timmar i veckan i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. Om assistenten däremot var anställd av exempelvis ett assistansföretag var det möjligt att betala ut för i genomsnitt 48 timmar i veckan över en längre period. Den som själv anställde sina assistenter kom därför i ett sämre ekonomiskt läge jämfört med ett företag om assistenterna arbetade 48 timmar i veckan.

Ny tolkning

- Vi har tittat närmare på frågan och på nytt analyserat lagstiftningen efter diskussioner med anordnare. Det vi har landat i är att vi anser att kollektivavtal bör reglera tillåten arbetstid om assistenten arbetar under ett kollektivavtal. Detta även för den som själv anställer sina assistenter och där lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete i sig är tillämplig. Det innebär att alla personliga assistenter som omfattas av kollektivavtal får sin arbetstid bedömd utifrån samma måttstock, säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef för funktionshinderfrågor på Försäkringskassan.

För en assistent som omfattas av ett kollektivavtal är högsta tillåten arbetstid 48 timmar/vecka i genomsnitt under beräkningsperioden.

För en assistent som inte omfattas av kollektivavtal och som arbetar åt en ersättningsberättigad person som är arbetsgivare gäller bestämmelserna i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Även här har Försäkringskassan ändrat sin tolkning. Assistansersättning kan betalas ut för högst 52 timmar i veckan i genomsnitt under en fyraveckorsperiod om det även finns behov av övertidsarbete, men högst 300 timmars övertid per kalenderår. Om det finns särskilda omständigheter kan ersättning för fler timmar lämnas.

Den ändrade tolkningen gäller omedelbart. Den tidigare tolkningen av bestämmelserna kan inte anses vara uppenbart felaktig. Det innebär att de beslut som Försäkringskassan fattat om att inte betala ut för alla arbetade timmar inte kan ändras på Försäkringskassans eget initiativ. Den som har begärt omprövning och där något omprövningsbeslut ännu inte fattats kommer att få beslutet att inte betala ut ersättning för en viss assistents arbetstid prövat utifrån den nya tolkningen.

Blankett FK 3059 Tidsredovisning kommer att uppdateras.

Stäng

Försäkringskassan föreslår krav på läkarutlåtande vid ansökan om assistansersättning

2014-07-11
Försäkringskassan anser att ett läkarutlåtande ska bifogas vid en ansökan om assistansersättning. Det skulle leda till bättre underlag vid beslut om assistansersättning och att besluten kan fattas på kortare tid.

Läs mer

- I dagsläget är det otydligt vilka underlag som krävs vid en ansökan om assistansersättning och många gånger behöver vi på Försäkringskassan begära kompletteringar för att få de medicinska underslag som vi behöver för att kunna bedöma behovet av assistans, säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef inom den del av Försäkringskassan som arbetare med funktionsnedsättningsfrågor. 

Förslaget om krav på läkarutlåtande finns med i den återrapportering som Försäkringskassan lämnade till regeringen i juni. Det är den tredje delen i regeringens uppdrag till Försäkringskassan att åstadkomma bättre kontroll och större rättssäkerhet i administrationen av assistansersättningen. - Det är vi på Försäkringskassan som ska bedöma behovet av assistans och för att kunna göra det behöver vi en större enhetlighet i de underlag som vi baserar våra beslut på. Vi anser att ett läkarutlåtande skulle underlätta både för dem som ansöker och för oss. Dessutom bidrar det till en tydlighet gentemot hälso-sjukvården vilken medicinsk information vi behöver, säger Helena Lundkvist, verksamhetsområdeschef inom den del av Försäkringskassan som arbetar med funktionsnedsättningsfrågor. 

Förändringen föreslås gälla från 1 juli 2015 och kopplat till det föreslår Försäkringskassan också att myndigheten ska kunna ersätta kostnader för läkarutlåtanden på samma sätt som görs i andra ersättningar där det krävs läkarutlåtanden, som handikappersättning och vårdbidrag. 

Utformningen av läkarutlåtandet bör göras av Försäkringskassan tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen. På sikt bör även medicinska uppgifter inom assistansersättningen överföras elektroniskt, i enlighet med det arbete som bedrivs inom projektet Informationsvägar mellan Försäkringskassan och Vården (IFV). Syftet med IFV-projektet är bland annat att elektroniskt kunna föra över medicinsk information mellan Försäkringskassan och vården. Men i avvaktan på det elektroniska utbytet är det viktigt att ett läkarutlåtande arbetas fram för assistansersättningen. 

I återrapporteringen till regeringen föreslår Försäkringskassan också att det ska tillsättas en statlig utredning som tittar på gränsdragningen mellan egenvård och sjukvård. 

- Assistansersättningen finns för att personer med funktionsnedsättningar ska få det stöd som de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi vill därför att gränsdragningen gentemot sjukvården ska vara tydligare. Det förekommer att arbetsuppgifter som kan anses vara sjukvård utförs av personliga assistenter utan adekvat utbildning trots att det inte får förekomma, säger Therese Karlberg. 

Regeringsuppdraget innehöll tre delar. De två första delarna handlade om åtgärder för bättre kontroll samt att motverka regionala skillnader, den tredje delen handlade om specifikation av medicinska underlag. Uppdraget har redovisats i två rapporter.

Återrapportering av regeringsuppdrag (433 pdf, öppnar nytt fönster)

Svar på regeringsuppdrag (pdf 248 kB, öppnar nytt fönster)

Stäng

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

2014-06-19
Regeringen gav i januari 2014 Försäkringskassan ett uppdrag i tre delar.

Läs mer

De två första delarna handlade om åtgärder för bättre kontroll samt att motverka regionala skillnader, den tredje delen handlade om specifikation av medicinska underlag. Uppdraget har redovisats i två rapporter.

Återrapportering av regeringsuppdrag (2014-04-25)

Återrapportering av regeringsuppdrag (2014-06-13)

Stäng

Viktigt att veta för anordnare av personlig assistans.

Har du tecknat avtal om att utföra personlig assistans. Här finns information för anordnare som är viktigt att känna till

Läs mer

När Försäkringskassan har fått ett avtal där det står att du är anordnare av den personliga assistansen finns det saker som är viktiga att känna till.

Du måste lämna uppgifter till oss

Du som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent är skyldig att meddela Försäkringskassan i följande situationer:

 • Om assistenten är närstående till eller bor tillsammans med den som får assistans.
 • Om assistenten är bosatt utanför EES-området.
 • Om assistenten inte har fyllt 18 år.

Du som anordnare ska lämna de här uppgifterna innan assistenten börjar arbeta som assistent. Om någon av uppgifterna ändras måste du meddela oss det.

Så lämnar du uppgifterna

Fyll i och skicka in blanketten Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om personliga assistenter (3066).

Du måste anmäla förändringar

Du som är anordnare och har fått ersättning utbetald till dig är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om duvet att något har ändrats som kan påverka rätten till eller storleken på assistansersättningen. Det kan till exempel vara uppgifter om bosättning, hälsotillstånd, daglig verksamhet, barnomsorg, sjukhusvistelse eller liknande.

Vi kan fråga dig om uppgifter som vi behöver

I första hand ska Försäkringskassan alltid fråga den som har assistans om sådant som gäller personen själv. Men Försäkringskassan kan också fråga anordnaren om uppgifter som har betydelse för bedömningen av rätten till assistansersättning. Du som är anordnare är skyldig att lämna de uppgifter som Försäkringskassan ber om.

Du ska komma in med uppgift om assistentens arbetstid
Du som arbetsgivare eller uppdragsgivare åt en personlig assistent ansvarar för att varje månad redovisa uppgifter om assistentens arbetstid. Det gör du på blanketten som heter Tidsredovisning – assistansersättning (FK3059). Assistenten ska också skriva under och intyga uppgifterna på blanketten.

Redovisning för tid innan beslut

 • Om en person har assistans innan han hon får ett beslut så kan han hon få ersättning även för den tiden. Det är under förutsättning att personen beviljas assistansersättning och skickar in följande:
 • ett avtal mellan sig och anordnaren
 • tidsredovisningar
  räkningar
  en handling som styrker att assistenten är anställd, till exempel ett anställningsavtal.

Handlingen som styrker att assistenten är anställd måste innehålla följande:

 • arbetsgivarens namn, adress och underskrift
  assistentens namn, adress underskrift
  anställningens tillträdesdag
  uppgifter som visar att arbetstagaren är anställd som personlig assistent
  uppgifter som visar om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid
  uppgifter om arbetstiden (heltid, deltid eller antalet avtalade timmar)
  uppgifter om hur ofta lönen ska betalas ut.

Vid tidsbegränsad anställning ska det framgå typ av tidsbegränsad anställning, anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.

När ska avtalen, räkningarna och tidsredovisningarna skickas in?

Avtal om assistans och handlingar som styrker assistentens anställning ska komma in senast den 5:e i den andra månaden efter den månad som assistansen började utföras.

Räkning och tidredovisningar ska komma in till Försäkringskassan kontinuerligt senast den 5:e i andra månaden efter den månad som redovisningen gäller. Om man till exempel får personlig assistans i januari så ska räkningarna och tidsredovisningarna komma in till Försäkringskassan senast den 5 mars.

Om redovisningen inte är fullständig eller kommer in för sent

Om redovisningen gäller assistanstimmar som man har beslut om, kan Försäkringskassan vänta med att betala ut pengarna eller minska utbetalningen.

Om redovisningen gäller assistanstimmar som man inte har ett beslut om så kan Försäkringskassan inte betala ut någon ersättning. Det kan till exempel vara vid en ny ansökan eller en ansökan om fler timmar.

Viktigt att känna till för dig som anställer assistenter

I vissa situationer betalar Försäkringskassan inte assistansersättning:

 • Om assistenten är under 18 år.
  Om assistenten på grund av ålderdom, sjukdom eller liknande orsak inte klarar av att arbeta som personlig assistent. Det finns dock inte någon övre åldersgräns.
  Om assistenten har arbetat fler timmar än vad som anges i kollektivavtalet, arbetstidslagen eller i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.
  Om assistenten är bosatt i ett land utanför EES och utför assistans i ett land utanför EES betalar Försäkringskassan assistansersättning bara i särskilda fall, till exempel om den ordinarie assistenten blivit sjuk under vistelsen i ett annat land.

Du kan som anordnare bli skyldig att betala tillbaka pengar

Försäkringskassan kan kräva att du betalar tillbaka pengar. Det är om du har lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att bli att lämna uppgifter och det leder till att vi betalar ut för mycket.

Även om Försäkringskassan skulle betala ut för mycket pengar utan att du har gjort något fel så kan du som anordnare vara tvungna att betala tillbaka. Det är om du  har insett eller haft goda skäl att inse att ersättningen var för hög.

Har du frågor?

Du är välkommen att ringa till vårt kundcenter för partner på 0771-17 90 00 om du har frågor om ditt ärende.

Stäng

Assistansersättning – begränsning av utbetalning för viss arbetstid

2014-06-04
Försäkringskassan ser begränsning av arbetstid som en kontrollbestämmelse för arbetsgivaren/anordnaren av assistansersättning.

Läs mer

Försäkringskassan kan komma att begränsa utbetalningarna av assistansersättning om personliga assistenter arbetar mer än den tillåtna arbetstiden under en viss period. I arbetstidslagen och enligt kollektivavtal kallas det beräkningsperiod. Det är anordnarens/arbetsgivarens ansvar att se till att assistentens arbetstid hålls inom gällande ramar.

- Assistansersättning ska inte kunna finansiera arbete som strider mot arbetstidslagstiftningen. Det är därför det finns en bestämmelse i socialförsäkringsbalken om det, säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef inom den del av Försäkringskassan som hanterar assistansersättningen.

Bestämmelsen finns i 51 kap. 16 § socialförsäkringsbalken och hänvisar till tre olika bedömningsgrunder för vad som är tillåten arbetstid - arbetstidslagen, lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete och kollektivavtal. Försäkringskassan har haft flertalet samråd med brukarrörelsen och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

- Det är anordnaren som ansvarar för att de anställda assistenterna inte utför mer arbete än vad som är tillåtet enligt bestämmelsen. Försäkringskassan ska normalt godta de uppgifter som arbetsgivaren lämnar säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef inom den del av Försäkringskassan som hanterar assistansersättningen.

Om det visar sig att en arbetsgivare/anordnare har en assistent som arbetar mer än vad som tillåtet enligt lagstiftningen kan Försäkringskassan göra arbetsgivaren/anordnaren uppmärksam på det. Försäkringskassan kan också lämna uppgifter till Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg om myndigheten bedömer att arbetstidsreglerna inte följs.

- Vi kommer då inte att betala för timmar som överskrider de tillåtna, säger Therese Karlberg.

Tolkningen av väntetid har diskuterats och Försäkringskassan kommer att jämställa väntetid med jourtid när arbetstiden beräknas.

- Här har vi haft en dialog med brukarna och anordnarna och på Försäkringskassan landar vi i att väntetid ska ses om jourtid, säger Therese Karlberg. Det innebär att en timmas väntetid jämställs med en timmas arbetstid.

Tillämpningen av bestämmelsen kommer att ske från augusti 2014. Det gäller för assistenter vars beräkningsperiod börjar i augusti eller senare. Blankett 3059 Tidsredovisning kommer att uppdateras och beräknas kunna laddas ner under juli månad.

Stäng

Ändrade regler om assistansersättning

Från och med den 1 juli 2013 ändras lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Läs mer

Vem påverkas av lagändringarna?

Lagändringarna påverkar den som är assistansberättigad, till exempel när det gäller vem man kan anlita som assistent. De påverkar också den som är anordnare av personlig assistans, till exempel när det gäller att lämna uppgifter till Försäkringskassan.

Vi har samlat ihop frågor och svar kring de största förändringarna i ett dokument som du kan hitta här:

Frågor och svar - ändrade regler om assistansersättning (uppdaterad 2015-12-23) (pdf 377 kB, öppnar nytt fönster)

Andra berörda myndigheter

Försäkringskassans handläggning påverkas av lagändringarna. Även kommunerna påverkas både i sin roll som anordnare av personlig assistans och i sin roll som ansvarig myndighet för LSS.

Socialstyrelsen har hittills ansvarat för att ge tillstånd till anordnare av personlig assistans och att utöva tillsyn. Denna del av Socialstyrelsens verksamhet tas från och med den 1 juni 2013 över av en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ändrade blanketter

Blanketterna Räkning (3057) och Tidsredovisning (3059) anpassas till de nya reglerna. 

Leverantörer av administrativa system för assistansanordnare kan begära tekniska versioner av blanketterna, som lämpar sig för inbyggnad i systemen. De kan beställas redan nu genom att skicka e-post till blankettladan@forsakringskassan.se. Observera att de här versionerna av blanketterna är speciellt framtagna tekniska underlag för IT-utveckling och inte ska användas av anordnare och brukare.

Inspektionen för vård och omsorg behandlar ansökan om tillstånd

För att bedriva verksamhet med personlig assistans måste du först ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och Omsorg.

Till Inspektionen för vård och omsorg webbplats (öppnar nytt fönster)

Information om nytt IT-stöd för assistansersättning.

2014-06-24

Försäkringskassan arbetar nu med ett projekt för att bygga ett helt nytt IT-stöd för assistansersättningen.

Vad innehåller det nya IT-stödet

 • Ett nytt handläggningsstöd med inbyggda maskinella kontroller som ska effektivisera handläggningen och minska risken för felaktiga utbetalningar
 • Förbättrad statistik
 • Möjlighet för anordnare att skicka in tidsredovisningar elektroniskt

Vilka delar av IT-stödet kommer påverka anordnare

Vi kommer att förändra och i vissa fall också ta fram nya blanketter som anordnare och assistansberättigade använder. Exakt vilka blanketter som kommer att förändras är inte klart ännu. Redan nu kan vi dock se att blanketterna för tidsredovisning och räkning kommer att förändras på något vis.
Redan nu pågår samarbete med anordnare och företag som ha tekniska lösningar för tidsredovisning.

När kommer förändringarna att träda ikraft

Projektet pågår fram till slutet av 2015 och planeringen är att det nya IT-stödet ska driftsättas i september 2015. Innan driftsättningen ska information och utbildning ges till berörda handläggare, assistansanordnare och assistansberättigade i de delar som påverkar dem.


Mer information finns här:
Försäkringskassan om funktionsnedsättning, Nyhetsbrev 3
 

Stäng

 

Information om godkännande av teknisk lösning med elektronisk signering på blankett Tidsredovisning (FK 3059)

Information om elektronisk signering (pdf 124 kB, öppnar nytt fönster)

Vägledningar

Här finner du Försäkringskassans vägledningar i pdf-format.

Läs mer om vägledningar

Statistik och rapporter

Officiell statistik och rapporter finner du här

Fler blanketter

3066 Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om personliga assistenter (pdf 57 kB, öppnar nytt fönster)

3080 Anmälan - Uppgift om personlig assistent för retroaktiv tid (pdf 101 kB, öppnar nytt fönster)

Fördjupad information

Vill du veta mer kan dessa externa länkar ge dig ytterligare information.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lägger ut uppgifter om assistansföretag som beviljats tillstånd på Inspektionen för vård och omsorg webbplats. Där finns också blanketter för att ansöka och anmäla. 

Länk till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)