Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Beställning av individdata för forskning

Genom ett undantag från statistiksekretessen kan data från statistikregister lämnas ut för forskningsändamål. Utlämning kan ske efter ansökan och sekretessprövning.

 

För att beställa individdata för forskningsändamål, fyll i blanketten beställning av individdata för forskning och maila den och övriga handlingar till: statistikenheten@forsakringskassan.se

Beställning av individdata för forskning Word, 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Om din beställning avser känsliga personuppgifter måste du ha en godkänd etikansökan från Etikprövningsmyndigheten. I etikansökan ska det tydligt framgå vilken typ av uppgifter som ska inhämtas och att dessa ska inhämtas från Försäkringskassan. De uppgifter som efterfrågas ska vara motiverade att inhämta utifrån forskningsprojektets frågeställningar.

I de fall samkörning med annat datamaterial ingår i studien ska även det vara angivet i etikansökan. Om projektet har för avsikt att begära ut data vid fler än ett tillfälle ska detta framgå av etikansökan. Varje utlämnande kräver ny sekretessprövning och därmed också ett nytt beslut och en ny offert.

Följande handlingar behöver Försäkringskassan för att ta ställning till om individdata kan lämnas till ett forskningsprojekt där känsliga personuppgifter ska behandlas:

  1. Ifyllt formulär ”Beställning av individdata för forskning”.
  2. Etikansökan (inklusive bilagor).
  3. Beslut från Etikprövningsmyndigheten.
  4. Eventuella kompletteringar till Etikprövningsmyndigheten med tillhörande beslut.
  5. Personuppgiftsbiträdesavtal (om Försäkringskassans uppgifter ska lämnas till annan än forskningshuvudman).

Om forskningsprojektet inte behandlar känsliga personuppgifter behöver följande handlingar inkomma:

  1. Ifyllt formulär ”Beställning av individdata för forskning”.
  2. Projektbeskrivning eller liknande.

Till ansökningen bifogade dokument ska vara tydligt namnsatta så att det framgår vad respektive dokument innehåller.

När beställningen inkommit bekräftas ansökan inom två arbetsdagar. Försäkringskassan går därefter igenom ansökan och kontaktar dig. Om det finns oklarheter i beställningen kan komplettering behövas. När det är tydligt vilka uppgifter som ni önskar beställa skickar vi ett utkast till offert där uppgifterna specificeras. Efter att vi är överens om utkast återkommer vi med beslut om utlämnande samt offert på uppdraget. Först efter att beslut är fattat kan Försäkringskassan ta emot eventuell populationsfil.

Beslutet mejlar vi till företrädaren för forskningshuvudmannen som formellt sett är den juridiska person som begär ut uppgifterna. Vi skickar även en kopia på beslutet till dig som beställare.

Är forskningshuvudmannen inte en myndighet kan vi upprätta ett sekretessförbehåll som reglerar hur du som forskare får använda utlämnade uppgifter.

Leverans sker i regel en månad efter att nyckelfil inkommit. Leverans sker på USB-minne i rekommenderad postförsändelse. Faktura skickas cirka 1–3 månader efter leverans.

 

Från att en komplett beställning inkommit till leverans kan det ta 1–4 månader beroende på beställningens omfattning och komplexitet. Beställningen är komplett när Försäkringskassan mottagit formuläret Beställning av individdata för forskning, signerad etikansökan, beslut från Etikprövningsmyndigheten, eventuella kompletteringar till Etikprövningsmyndigheten med tillhörande beslut samt eventuellt personuppgiftsbiträdesavtal om data ska levereras till annan än forskningshuvudmannen. Populationen, som data önskas om, ska också vara färdig att leverera till Försäkringskassan.

 

Datauttag för forskningsändamål innebär i regel att särskilda bearbetningar måste göras. Försäkringskassan debiterar då enligt Avgiftsförordningen, AF 4 § punkt 4. Försäkringskassan skickar alltid offert innan uttaget påbörjas.

Timpriset för individdata för forskningsändamål är 850 kronor per arbetstimme exkl. moms. De flesta beställningar tar mellan 16 och 40 timmar att genomföra. Timantalet varierar utifrån hur mycket tid handläggaren måste lägga på beställningen (till exempel att efterfråga kompletteringar och förtydliganden), sekretessprövningens svårighetsgrad samt tid datauttaget tar att genomföra.

 

En nyckelfil består av populationen och innehåller uppgifter om personnummer och löpnummer samt eventuellt fler variabler så som till exempel datum.

Först när Försäkringskassans fattat beslut om utlämnade av uppgifter till ditt projekt kan vi ta emot populationsfilen.

Nyckelfilen skickas till Försäkringskassan med rekommenderad post. Skickas populationsfilen från SCB har vi möjlighet att ta emot den digitalt. Meddela oss kontaktuppgifter till handläggaren på SCB.

 

Försäkringskassan bevarar datafiler som levererats till ditt projekt, samt eventuell inkommen populationsfil, i sex månader efter att beställning levererats. Om ni önskar att vi sparar material längre än så behöver ni ange detta.

 

Försäkringskassans register för statistik- och forskningsändamål innehåller information om en mängd olika förmåner inom socialförsäkringen. Inte alla förmåner har färdiga variabellistor. För beställning av en sådan förmån beskriv era önskemål så tar vi fram förslag på variabler.

I en beställning behöver du inte specificera exakt vilken tabell som du vill ha variabler ifrån, inte heller exakta variabler. Det som skrivs i en beställning angående data som önskas behöver inte ses som definitivt, Försäkringskassan kan bistå med stöd i val av tabell, exakta variabler osv. innan beslut om utlämnande och offert tas fram.

Nedan finns information om de förmåner som vi har variabellistor färdiga för.

Databasen MiDAS för föräldrapenning, sjuk- och rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning

MiDAS används för att ta fram individdata över sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt föräldrapenning och skattad föräldraledighet. MiDAS visar ersättningsperioder, dvs när en ersättning nyttjades vilket inte är detsamma som när utbetalningen skedde. För övriga ersättningar finns inte kvalitetssäkrat data över ersättningsperioder men för de flesta förmåner finns data för utbetalningar. Data i MiDAS presenteras i episoder och paneler.

Nedan kan du hitta dokumentation för sjuk- och rehabiliteringspenning samt föräldrapenning och skattad föräldraledighet i MiDAS. Det finns ingen dokumentation över sjuk- och aktivitetsersättning men MiDAS är uppbyggt på samma sätt för dessa ersättningar med fall och delfall, se variabelförteckning för vilka tabeller som finns:

Eftersläpning på grund av handläggningstid

Det finns viss eftersläpning i MiDAS. Denna eftersläpning beror på att utbetalningar kan ske relativt långt efter den period som ersättningen avser. Uppgifterna i MiDAS går att beställa från och med då täckningen är 95 %.

För sjuk- och rehabiliteringspenning samt föräldrapenning är fördröjningseffekten cirka tre månader. För sjuk- och aktivitetsersättning är fördröjningseffekten för nybeviljade ärenden, dvs personer som får ersättningen för första gången, cirka nio månader. Midas är en rörlig databas som uppdateras även bakåt i tiden om ny information tillkommer.

Senast uppdaterad