Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Beställning av individdata för statistikändamål

Undantaget tillämpas restriktivt och avser främst andra statistikansvariga myndigheter med motsvarande sekretesskydd. En sekretessprövning görs för varje enskild beställning.

 

För att beställa individdata för statistikändamål, fyll i blanketten nedan och maila den och övriga handlingar till: statistikenheten@forsakringskassan.se

Beställning av individdata för statistikändamål Word, 53 kB, öppnas i nytt fönster.

Du får en bekräftelse på att vi mottagit din beställning inom två arbetsdagar. Vi går därefter igenom ansökan och kontaktar dig. Om det finns oklarheter i din beställning kan du behöva komplettera den med ytterligare information. När din beställning är komplett får du ett utkast till offert där din beställning specificeras. Efter att vi är överens om beställningens innehåll sekretessprövar Försäkringskassan utlämnandet. Om vi bedömer att uppgifterna kan lämnas ut återkommer vi med beslut om utlämnande samt offert. Försäkringskassan tar endast emot populationsfiler efter att beslut om utlämnande har fattats. Leveranssätt sker enligt överenskommelse och faktura skickas ca 1-3 månader efter leverans.

 

Leveranstid sätts i största möjliga mån efter beställarens önskemål men beror på hur omfattande beställningen är och hur resursläget ser ut vid beställningen.

 

Utlämnanden av individuppgifter innebär i regel att särskilda bearbetningar måste göras. I de fall som Försäkringskassan inte har särskilt beslutad uppgiftslämnarskyldighet debiteras datauttaget enligt Avgiftsförordningen, AF 4 § punkt 4. Försäkringskassan skickar alltid offert innan ett uttag påbörjas. Timpriset för individdata som tas fram och levereras av Försäkringskassan är 850 kronor per arbetstimme exkl. moms.

 

En nyckelfil består av populationen och innehåller uppgifter om personnummer och löpnummer samt eventuellt fler variabler så som till exempel datum.

Först när Försäkringskassans fattat beslut om utlämnade av uppgifter till ditt projekt kan vi ta emot populationsfilen.

Nyckelfilen skickas till Försäkringskassan med rekommenderad post. Skickas populationsfilen från SCB har vi möjlighet att ta emot den digitalt. Meddela oss kontaktuppgifter till handläggaren på SCB.

 

Försäkringskassan bevarar datafiler som levererats till ditt projekt, samt eventuell inkommen populationsfil, i sex månader efter att beställning levererats. Om ni önskar att vi sparar material längre än så behöver ni ange detta.

 

Försäkringskassans register för statistik- och forskningsändamål innehåller information om en mängd olika förmåner inom socialförsäkringen. Inte alla förmåner har färdiga variabellistor. För beställning av en sådan förmån beskriv era önskemål så tar vi fram förslag på variabler.

I en beställning behöver du inte specificera exakt vilken tabell som du vill ha variabler ifrån, inte heller exakta variabler. Det som skrivs i en beställning angående data som önskas behöver inte ses som definitivt, Försäkringskassan kan bistå med stöd i val av tabell, exakta variabler osv. innan beslut om utlämnande och offert tas fram.

Nedan finns information om de förmåner som vi har variabellistor färdiga för.

Databasen MiDAS för föräldrapenning, sjuk- och rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning

MiDAS används för att ta fram individdata över sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt föräldrapenning och skattad föräldraledighet. MiDAS visar ersättningsperioder, dvs när en ersättning nyttjades vilket inte är detsamma som när utbetalningen skedde. För övriga ersättningar finns inte kvalitetssäkrat data över ersättningsperioder men för de flesta förmåner finns data för utbetalningar. Data i MiDAS presenteras i episoder och paneler.

Nedan kan du hitta dokumentation för sjuk- och rehabiliteringspenning samt föräldrapenning och skattad föräldraledighet i MiDAS. Det finns ingen dokumentation över sjuk- och aktivitetsersättning men MiDAS är uppbyggt på samma sätt för dessa ersättningar med fall och delfall, se variabelförteckning för vilka tabeller som finns:

Eftersläpning på grund av handläggningstid

Det finns viss eftersläpning i MiDAS. Denna eftersläpning beror på att utbetalningar kan ske relativt långt efter den period som ersättningen avser. Uppgifterna i MiDAS går att beställa från och med då täckningen är 95 %.

För sjuk- och rehabiliteringspenning samt föräldrapenning är fördröjningseffekten cirka tre månader. För sjuk- och aktivitetsersättning är fördröjningseffekten för nybeviljade ärenden, dvs personer som får ersättningen för första gången, cirka nio månader. Midas är en rörlig databas som uppdateras även bakåt i tiden om ny information tillkommer.

Senast uppdaterad