Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Assistansersättning för barn

Ett barn som behöver mer personlig assistans än i genomsnitt 20 timmar per vecka har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

 

Allt du behöver veta om assistansersättning för barn (Teckenspråksöversättning)

34 minuter
 

Vem kan få assistansersättning?

Ditt barn kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om hen har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för att klara av ett antal behov. Vilka det är räknas upp i lagtexten där de kallas grundläggande behov.

De är:

 • andning
 • personlig hygien
 • att äta och dricka
 • av och påklädning
 • kommunikation med andra
 • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
 • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Du hittar mer utförlig beskrivning av de grundläggande behov under rubriken ”Vad krävs för att hjälp ska räknas som hjälp med grundläggande behov” lite längre ner på sidan.

Då kan barnet i stället få assistans från kommunen

Om ditt barn behöver personlig assistans för grundläggande behov i högst 20 timmar per vecka i genomsnitt, ska ni i stället ansöka hos er kommun. Kommunen kan också hjälpa till med annat stöd till barn med funktionsnedsättning.

 

Här kan du läsa vad som krävs för att hjälp ska räknas som hjälp med grundläggande behov.

Andning

Hjälp med andning räknas som hjälp med ett grundläggande behov om barnet har en dokumenterad nedsättning av andningsfunktionen och det finns risker för hens hälsa, ytterst hens liv, om hen inte får hjälpen. Hjälp som mer allmänt ska förbättra barnets andningsförmåga, eller underlätta andningen, räknas däremot inte som hjälp med grundläggande behov.

Personlig hygien

Hjälp med personlig hygien räknas som hjälp med ett grundläggande behov om syftet är att hålla sig ren. Hjälp med till exempel sminkning eller hårinpackning räknas alltså inte. Hjälpen ska vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär.

Måltider

Hjälp med måltider räknas som ett grundläggande behov om barnet behöver hjälp för att kunna äta. Matlagning räknas alltså inte. Hjälpen ska också vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär. Måltider i form av sondmatning räknas alltid som hjälp med grundläggande behov.

Av- och påklädning

Hjälp med av- och påklädning ska vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär för att räknas som hjälp med ett grundläggande behov.

Kommunicera med andra

Hjälp att kommunicera med andra räknas som hjälp med ett grundläggande behov om det ställs speciella krav på den personliga assistenten. Hen ska behöva kunskap om hur barnet kommunicerar, barnets funktionsnedsättning och särskild kunskap om barnet som får hjälpen.

Stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning

För hjälp med att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning ska den som behöver hjälpen ha en psykisk funktionsnedsättning. Stödet ska syfta till att begränsa allvarliga konsekvenser av den enskildes riskbeteende. Det ska finnas en risk för att den enskilde fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom om hen inte får hjälp.

Stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd

För att löpande stöd vid ett medicinskt tillstånd ska bedömas som hjälp med grundläggande behov krävs att

 • behovet finns löpande under större delen av dygnet, det vill säga utan avbrott i mer än 12 timmar
 • det medicinska tillståndet medför fara för den enskildes liv eller en överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa.

 

Nej, sjukvård utförs av sjukvårdspersonal och ditt barn kan inte få assistansersättning för det. Däremot kan hen få assistansersättning för vård som kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att din assistent hjälper barnet att ta sin medicin, hjälper med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

Det är personal inom hälso- och sjukvården som bedömer vad som kan utföras som egenvård och vad som är sjukvård. Försäkringskassan behöver ta del av sjukvårdens bedömning, till exempel genom läkarutlåtandet. Det är viktigt att du meddelar oss om något som tidigare har utförts som egenvård börjar utföras som sjukvård.

 

LSS är en förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barnet omfattas av LSS om det tillhör någon av de här tre grupperna:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och ger betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Föräldraansvar och föräldraavdrag

När vi bedömer behovet av personlig assistans ska vi bortse från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Detta görs genom ett schablonavdrag (så kallat föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov enligt 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Följande intervall och avdrag finns beskrivna i den nya förordningen:

 • För barn 0–1 år görs ett avdrag med 12 timmar per dygn för grundläggande behov.
 • För barn 1–6 år görs ett avdrag med 2,5 timmar per dygn för grundläggande behov och 0,5 timmar per dygn för andra personliga behov.
 • För barn 7–1 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för grundläggande behov och 1 timme per dygn för andra personliga behov.
 • För barn 12–17 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för andra personliga behov.

 

Ett barn kan få personlig assistans när hen är i skola, förskola eller barnomsorg. Det är om barnet behöver hjälp med andning eller sondmatning och de bedöms vara grundläggande behov, eller om det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl kan till exempel vara när

 • barnet har svårt att kommunicera med någon annan än sina assistenter
 • barnet har ett hälsotillstånd som gör att det är viktigt att ha en assistent till hands
 • funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att barnet har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig
 • funktionsnedsättningen är sådan att barnet behöver ha någon med sig som har ingående kunskaper om det och hälsotillståndet.

Hur mycket pengar kan jag få?

Assistansersättning ges med ett schablonbelopp per timme. I vissa fall kan ersättningen bli lägre och om det finns särskilda skäl kan den bli högre. Ersättningen kan inte överstiga schablonbeloppet med mer än 12 procent.

Så ansöker du om assistansersättning från Försäkringskassan

1. Skaffa ett läkarutlåtande och skicka in det

Kontakta barnets läkare för att få ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning och hur den påverkar barnet. Läkarutlåtandet ska skickas till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

2. Fyll i en ansökningsblankett

Fyll i blankett:

3062 Ansökan om assistansersättning Pdf, 785 kB.

Är ni två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan. Skicka ansökan till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

 

Det är bra om du skriver i ansökan vad ditt barn behöver hjälp med och vilken slags hjälp hen behöver. Behöver hen till exempel praktisk hjälp eller muntliga instruktioner? Skriv också gärna hur lång tid det tar att hjälpa barnet och hur ofta hen behöver hjälpen.

Du kan också skriva om barnet har några hjälpmedel, och om hen vistas i barnomsorg, skola eller är beviljad korttidsvistelse.

Det hjälper oss i vår utredning om du skriver om det finns situationer när barnet behöver hjälp av mer än en person under samma tid, och hur mycket tid hen behöver den typen av hjälp. Om ditt barn behöver hjälp av mer än en person under samma tid ska du bifoga

 • ett beslut om bostadsanpassning, och
 • en bedömning av en arbetsterapeut eller en motsvarande utredning.

Skicka beslutet eller bedömningen till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund.

När du har ansökt

Vi tar en första kontakt

Vi kontaktar dig för att du ska få den information du behöver om utredningen. Du får även möjlighet att ställa frågor.

Om det behövs bokar vi ett utredningssamtal för att gå igenom vilken assistans ditt barn behöver och hur mycket. Samtalet kan vara på telefon, hemma hos er eller på Försäkringskassan.

Barn har enligt lag rätt att få information och uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem själva. Ditt barn får därför gärna vara med vid samtalet och själv uttrycka sina åsikter. Om inte barnet själv kan bestämma om det kan delta, så avgör du som vårdnadshavare om och hur mycket ditt barn kan vara med. Berätta gärna för oss om det är något särskilt vi behöver tänka på inför samtalet.

 

Inför samtalet kan du förbereda dig genom att tänka igenom vad ditt barn behöver hjälp med, till exempel grundläggande behov. Läs om dem under rubriken ”Vad krävs för att hjälp ska räknas som hjälp med grundläggande behov?” Fundera gärna på hur lång tid och hur ofta ditt barn behöver hjälpen.

Vid utredningssamtalet kommer vi att prata om vad ditt barn behöver hjälp med. Eftersom assistansersättning beviljas för behov som är privata och integritetsnära så kan vi även behöva prata om sådana behov.

Beslut efter cirka fem månader

Det tar normalt cirka fem månader innan du får ett beslut. Det kan ta längre tid om vi inte får in all information som vi behöver i tid.

 

Handläggaren utreder tills hen har den information som behövs för att bedöma om ditt barn har rätt till assistansersättning. Hen kan kontakta dig eller andra för att hämta in den information som behövs. Andra kan till exempel vara personal i skola, daglig verksamhet eller hälso- och sjukvården.

Handläggarens bedömning och förslag till beslut kvalitetssäkras av en beslutsfattare som fattar beslut om rätten till assistansersättning.

Innan beslutet fattas får du information om vilket underlag som kommer att ligga till grund för beslutet, och vilket beslut vi planerar att fatta. Du får också möjlighet att lämna synpunkter på det.

 

Om ditt barn har fått personlig assistans innan beslutet är klart ska du redovisa assistansen till Försäkringskassan under tiden som vi handlägger din ansökan.

Du redovisar assistansen genom att lämna in:

 • dokument om assistenternas anställning
 • tidsredovisningar
 • räkningar.

Om du ska köpa assistans ska du dessutom lämna in ett avtal mellan ditt barn och anordnaren.

Vi måste få in redovisningen senast den 5:e i månaden efter den månad som ditt barn började få assistans.

Meddela oss om något ändras

Ett beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Men under den tid som ditt barn får ersättning kan något ändras så att det påverkar hur mycket hen kan få. Meddela därför oss om något i ditt barns situation ändras. Om du är osäker på om du behöver meddela oss är du alltid välkommen att höra av dig och fråga.

Vi vet att man kan vara orolig för att bli av med ersättningen om man meddelar att något ändras. Men vi går bara igenom de timmar som ändringen gäller. Vi ändrar inte heller något vi tidigare har beslutat på grund av nya regler. Om ditt barn behöver mer hjälp kan du ansöka om fler timmar genom att fylla i e-tjänsten eller blanketten som heter ansökan om assistansersättning.

Du måste meddela ändringar senast 14 dagar efter att förändringen har inträffat, till exempel:

 • Ditt barn ska börja, sluta eller byta förskola eller skola.
 • Ditt barn ska flytta till en annan bostad.
 • Ditt barns funktionsnedsättning har förändrats.
 • Ditt barn får stöd från till exempel kommunen eller regionen, eller det stöd som hen får förändras.
 • Om ditt barn är utomlands under en eller flera längre perioder. Hur lång period det rör sig om är svårt att säga på förhand, och du får gärna höra av dig till oss så kan vi berätta mer.

Vad händer om jag inte meddelar Försäkringskassan?

Om barnet får för mycket ersättning kan hen vara tvungen att betala tillbaka.

Välj hur barnets assistans ska anordnas

Du kan välja mellan att anställa assistenter till barnet själv eller att anlita en anordnare. Anordnaren kan vara din kommun eller en privat anordnare.

 

Om ni väljer att köpa assistans av en anordnare finns det några saker som ni behöver känna till innan assistansen börjar utföras.

 

Om du som förälder väljer att anställa ditt barns assistenter själv finns det några saker som du behöver känna till innan assistansen börjar utföras.

För dig som anställer assistenter själv

Hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning

Försäkringskassan har inte hand om hjälpmedel. Om ditt barn behöver hjälpmedel på grund av sin funktionsnedsättning kan du vända dig till din kommun eller region.

Att få ett hjälpmedel – så går det till (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja. Ditt barn kan få assistansersättning samtidigt som du får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag, men inte för samma behov. Du kan också få merkostnadsersättning samtidigt som ditt barn har assistansersättning men inte för en kostnad som redan ersätts i barnets assistansersättning.

 • Ja, i vissa fall går det. Innan vi på Försäkringskassan utreder barnets behov av flera assistenter samtidigt behöver vi ta del av en utredning om bostadsanpassning och vilka hjälpmedel ditt barn har. Ring ditt barns handläggare om du vill veta mer.

 • Beslut om assistansersättning gäller så länge ingenting ändras. Om inget ändras behöver du inte ansöka igen. När något ändras är det viktigt att du anmäler det så att du får rätt ersättning.

 • Ja. En familjemedlem kan anställas som personlig assistent.

 • Har ditt barn behov av mer assistans under en begränsad period kan du ansöka om fler timmar hos kommunen.

  Är behovet inte tillfälligt kan du ansöka om fler timmar hos Försäkringskassan. Ring din handläggare för att få mer information.

 • Då ska barnet själv ha kontakt med Försäkringskassan och själv skriva under sina handlingar. Har barnet inte förmågan kan ni vända er till kommunen och begära en god man.

 • Om du tycker att beslutet är fel kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Skicka ett brev till Försäkringskassan inom två månader från att du fick beslutet.

  Din begäran om omprövning ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilket beslut som du vill att vi ska ompröva.
  • Hur du vill att beslutet ska ändras.
  • Varför du vill att beslutet ska ändras.
  • Barnets namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Din namnteckning.

  I beslutsbrevet står det vart du ska skicka din begäran om omprövning.

 • Nej, sjukvård utförs av sjukvårdspersonal och ditt barn kan inte få assistansersättning för det.

  Däremot kan ditt barn få assistansersättning för vård som kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att barnets assistent hjälper ditt barn att ta sin medicin, hjälper hen med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

  Det är personal inom hälso- och sjukvården som bedömer vad som kan utföras som egenvård och vad som är sjukvård.

  Det är viktigt att du meddelar oss om något som tidigare har utförts som egenvård börjar utföras som sjukvård. Det finns annars en risk att du får pengar som du inte har rätt till och då kan du behöva betala tillbaka pengarna.

 • Kontakta alltid oss om ni planerar att resa utomlands. Då kan vi hjälpa dig att ta reda på om barnet har rätt till assistansersättning när hen är utomlands.

Senast uppdaterad