Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Assistansersättning för vuxna

Du som behöver mer personlig assistans än i genomsnitt 20 timmar per vecka, har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

 

Allt du behöver veta om assistansersättning för vuxna (Teckenspråksöversättning)

31 minuter
 

Vem kan få assistansersättning?

Du kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för att hantera ett antal behov. Vilka det är räknas upp i lagtexten där de kallas grundläggande behov.

De är:

 • andning
 • personlig hygien
 • att äta och dricka
 • av och påklädning
 • kommunikation med andra
 • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
 • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Du hittar mer utförlig beskrivning av de grundläggande behoven under rubriken ”Vad krävs för att hjälp ska räknas som hjälp med grundläggande behov” lite längre ner på sidan.

Om du får assistansersättning för grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan du även få ersättning för hjälp med andra personliga behov.

För att du ska ha rätt till assistansersättning gäller också att du

 • ska omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • inte har fyllt 66 år när du ansöker
 • ska vara försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

Försäkrad i Sverige

Då kan du i stället få assistans från kommunen

Om du behöver personlig assistans för grundläggande behov i högst 20 timmar per vecka i genomsnitt, ska du ansöka hos din kommun. Kommunen kan också hjälpa till med till exempel ledsagarservice och avlösarservice.

 

Här kan du läsa om vad som krävs för att hjälp ska räknas som hjälp med ett grundläggande behov.

Andning

Hjälp med andning räknas som hjälp med ett grundläggande behov om du har en dokumenterad nedsättning av andningsfunktionen och det finns risker för din hälsa, ytterst ditt liv, om du inte får hjälpen. Hjälp som mer allmänt ska förbättra din andningsförmåga, eller underlätta din andning, räknas däremot inte som hjälp med grundläggande behov.

Personlig hygien

Hjälp med personlig hygien räknas som hjälp med ett grundläggande behov om syftet är att hålla sig ren. Hjälp med till exempel sminkning eller hårinpackning räknas alltså inte. Hjälpen ska vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär.

Måltider

Hjälp med måltider räknas som ett grundläggande behov om du behöver hjälp för att kunna äta. Matlagning räknas alltså inte. Hjälpen ska vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär. Måltider i form av sondmatning räknas alltid som hjälp med grundläggande behov.

Av- och påklädning

Hjälp med av- och påklädning ska vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär för att räknas som hjälp med ett grundläggande behov.

Kommunicera med andra

Hjälp att kommunicera med andra räknas som hjälp med ett grundläggande behov om det ställs speciella krav på den personliga assistenten. Hen ska behöva kunskap om hur du kommunicerar, din funktionsnedsättning och särskild kunskap om dig som får hjälpen.

Stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning

För hjälp med att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning ska den som behöver hjälpen ha en psykisk funktionsnedsättning. Stödet ska syfta till att begränsa allvarliga konsekvenser av den enskildes riskbeteende. Det ska finnas en risk för att den enskilde fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom om hen inte får hjälp.

Stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd

För att löpande stöd vid ett medicinskt tillstånd ska bedömas som hjälp med grundläggande behov krävs att

 • behovet finns löpande under större delen av dygnet, det vill säga utan avbrott i mer än 12 timmar
 • det medicinska tillståndet medför fara för den enskildes liv eller en överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa.

 

Nej, sjukvård utförs av sjukvårdspersonal och du kan inte få assistansersättning för det. Däremot kan du få assistansersättning för vård som kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att din assistent hjälper dig att ta din medicin, hjälper dig med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

Det är personal inom hälso- och sjukvården som bedömer vad som kan utföras som egenvård och vad som är sjukvård. Försäkringskassan behöver ta del av sjukvårdens bedömning, till exempel genom läkarutlåtandet. Det är viktigt att du meddelar oss om något som tidigare har utförts som egenvård börjar utföras som sjukvård.

 

LSS är en förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du omfattas av LSS om du tillhör någon av de här tre grupperna:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och ger betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Om det finns särskilda skäl kan du få assistansersättning även när du är i skola och daglig verksamhet. Det gäller till exempel i följande situationer:

 • När din funktionsnedsättning skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än den personliga assistenten.
 • När det är viktigt att den personliga assistenten finns till hands på grund av ditt hälsotillstånd.
 • När funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att du har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig.
 • När funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till någon som har ingående kunskap om dig och om ditt hälsotillstånd.

Hur mycket pengar kan jag få?

Assistansersättning ges med ett schablonbelopp per timme. I vissa fall kan ersättningen bli lägre och om det finns särskilda skäl kan den bli högre. Ersättningen kan inte överstiga schablonbeloppet med mer än 12 procent.

Så ansöker du om assistansersättning från Försäkringskassan

1. Skaffa ett läkarutlåtande och skicka in det

Kontakta en läkare för att få ett utlåtande om din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig. Läkarutlåtandet ska skickas till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

2. Ansök

Logga in och fyll i ansökan:

 

 

Det är bra om du skriver i din ansökan vad du behöver hjälp med och vilken slags hjälp du behöver. Behöver du till exempel praktisk hjälp eller muntliga instruktioner? Skriv också gärna hur lång tid det tar att hjälpa dig och hur ofta du behöver hjälpen.

Du kan också skriva om du har några hjälpmedel, och om du vistas i skola, daglig verksamhet eller om du är beviljad korttidsvistelse.

Det hjälper oss i vår utredning om du skriver om det finns situationer när du behöver hjälp av mer än en person under samma tid, och hur mycket tid du behöver den typen av hjälp. Om du behöver hjälp av mer än en person under samma tid ska du bifoga

 • ett beslut om bostadsanpassning, och
 • en bedömning av en arbetsterapeut eller en motsvarande utredning.

Skicka beslutet eller bedömningen till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

När du har ansökt

Vi tar en första kontakt

Vi kontaktar dig för att du ska få den information du behöver om utredningen. Du får även möjlighet att ställa frågor.

Om det behövs bokar vi ett utredningssamtal för att gå igenom vilken assistans du behöver och hur mycket. Samtalet kan vara på telefon, hemma hos dig eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer i samtalet som stöd, till exempel en familjemedlem.

 

Inför samtalet kan du förbereda dig genom att tänka igenom vad du behöver hjälp med, till exempel grundläggande behov. Läs om dem under rubriken "Vad krävs för att hjälp ska räknas som hjälp med grundläggande behov?” Fundera gärna på hur lång tid och hur ofta du behöver hjälpen.

Vid utredningssamtalet kommer vi att prata om vad du behöver hjälp med. Eftersom assistansersättning beviljas för behov som är privata och integritetsnära så kan vi även behöva prata om sådana behov.

Beslut efter cirka fem månader

Det tar normalt cirka fem månader innan du får ett beslut. Det kan ta längre tid om vi inte får in all information som vi behöver i tid.

 

Handläggaren utreder tills hen har den information som behövs för att bedöma om du har rätt till assistansersättning. Hen kan kontakta dig eller andra för att hämta in den information som behövs. Andra kan till exempel vara personal i skola, daglig verksamhet eller hälso- och sjukvården.

Handläggarens bedömning och förslag till beslut kvalitetssäkras av en beslutsfattare som fattar beslut om rätten till assistansersättning.

Innan beslutet fattas får du information om vilket underlag som kommer att ligga till grund för beslutet, och vilket beslut vi planerar att fatta. Du får också möjlighet att lämna synpunkter på det.

 

Om du har fått personlig assistans innan beslutet är klart ska du redovisa assistansen till Försäkringskassan under tiden som vi handlägger din ansökan.

Du redovisar assistansen genom att lämna in

 • dokument om dina assistenters anställning
 • tidsredovisningar
 • räkningar.

Om du ska köpa assistans ska du dessutom lämna in ett avtal mellan dig och din anordnare.

Försäkringskassan måste få redovisningen senast den 5:e i andra månaden efter den månad som du började få assistans.

Meddela oss om något ändras

Ett beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Men under den tid som du får ersättning kan något ändras så att det påverkar hur mycket du kan få. Meddela därför oss om något i din situation ändras. Om du är osäker på om du behöver meddela oss är du alltid välkommen att höra av dig och fråga.

Vi vet att man kan vara orolig för att bli av med ersättningen om man meddelar att något ändras. Men vi går bara igenom de timmar som ändringen gäller. Vi ändrar inte heller något vi tidigare har beslutat på grund av nya regler. Om du behöver mer hjälp kan du ansöka om fler timmar genom att fylla i e-tjänsten eller blanketten som heter ansökan om assistansersättning.

Du måste meddela ändringar senast 14 dagar efter att förändringen har inträffat, till exempel:

 • Du ska flytta till en annan bostad.
 • Du ska flytta ihop eller ifrån någon som du har eller haft en parrelation med.
 • Du ska börja, sluta eller byta ett arbete eller någon annan sysselsättning.
 • Din funktionsnedsättning har förändrats.
 • Du får stöd från till exempel kommunen eller regionen, eller det stöd som du får förändras.
 • Om du är utomlands under en eller flera längre perioder. Hur lång period det rör sig om är svårt att säga på förhand, och du får gärna höra av dig till oss så kan vi berätta mer.

Vad händer om jag inte meddelar Försäkringskassan?

Om du får för mycket ersättning kan du vara tvungen att betala tillbaka.

Välj hur din assistans ska anordnas

Du kan välja mellan att anställa dina assistenter själv eller att anlita en anordnare. Anordnaren kan vara din kommun eller en privat anordnare.

 

 

Om du väljer att köpa assistans av en anordnare finns det några saker som du behöver känna till innan assistansen börjar utföras.

För dig som köper assistans

 

Om du väljer att anställa dina assistenter själv finns det några saker som du behöver känna till innan assistansen börjar utföras.

För dig som anställer assistenter själv

Hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning

Försäkringskassan har inte hand om hjälpmedel. Om du behöver hjälpmedel på grund av din funktionsnedsättning kan du vända dig till din kommun eller region.

Att få ett hjälpmedel – så går det till (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja, det går bra.

 • Beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Om inget ändras behöver du alltså inte ansöka igen.

  När något ändras är det viktigt att du anmäler det så att du får rätt ersättning.

 • Nej. Om du behöver hjälp med assistans ska du kontakta din kommun istället. De kan hjälpa till med assistans i form av till exempel hemtjänst.

 • Ja. Meddela din handläggare att du behöver tolk.

 • Ingenting. Du fortsätter att få assistansersättning som vanligt även efter att du fyller 66 år. Däremot kan du inte få fler timmar. Om du behöver mer assistans ska du kontakta din kommun. Kontakta Försäkringskassan om du behöver mindre assistans.

 • Ja. Men en och samma kostnad kan inte ge rätt till både assistansersättning och merkostnadsersättning.

 • Kontakta alltid Försäkringskassan om du planerar att resa utomlands. Då kan vi hjälpa dig att ta reda på om du har rätt till assistansersättning när du är utomlands.

Relaterade länkar

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad