Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Assistansersättning för barn

 
Assistansersättning för barn (Teckenspråk) 32 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om assistansersättning för barn.

 

Ett barn som behöver mer personlig assistans än i genomsnitt 20 timmar per vecka har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

Vem kan få assistansersättning?

Ditt barn kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan om hen har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Assistansen ska gälla hjälp med något av dessa grundläggande behov:

 • andning
 • personlig hygien
 • att äta och dricka
 • att klä av och på sig
 • att kommunicera med andra
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om barnet.

Om ditt barn får assistansersättning för grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan hen även få ersättning för hjälp med andra personliga behov.

För att ditt barn ska ha rätt till assistansersättning gäller också att hen ska

 • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • vara försäkrat i Sverige.

Då kan barnet i stället få assistans från kommunen

Om ditt barn behöver personlig assistans för grundläggande behov i högst 20 timmar per vecka i genomsnitt, ska ni i stället ansöka hos er kommun. Kommunen kan också hjälpa till med annat stöd till barn med funktionsnedsättning.

 

Här kan du läsa om vad som krävs för att hjälp ska räknas som hjälp med ett grundläggande behov.

Andning

Hjälp med andning räknas som hjälp med ett grundläggande behov om barnet har en dokumenterad nedsättning av andningsfunktionen och det finns risker för hens hälsa, ytterst hens liv, om hen inte får hjälpen. Hjälp som mer allmänt ska förbättra barnets andningsförmåga, eller underlätta andningen, räknas däremot inte som hjälp med grundläggande behov.

Personlig hygien

Hjälp med personlig hygien räknas som hjälp med ett grundläggande behov om syftet är att hålla sig ren. Hjälp med till exempel sminkning eller hårinpackning räknas alltså inte. Hjälpen ska vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär.

Måltider

Hjälp med måltider räknas som ett grundläggande behov om barnet behöver hjälp för att kunna äta. Matlagning räknas alltså inte. Hjälpen ska också vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär. Måltider i form av sondmatning räknas alltid som hjälp med grundläggande behov.

Av- och påklädning

Hjälp med av- och påklädning ska vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär för att räknas som hjälp med ett grundläggande behov.

Kommunicera med andra

Hjälp att kommunicera med andra räknas som hjälp med ett grundläggande behov om det ställs speciella krav på den personliga assistenten. Hen ska behöva kunskap om hur barnet kommunicerar, barnets funktionsnedsättning och särskild kunskap om barnet som får hjälpen.

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om barnet

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om barnet kan vara kvalificerad hjälp för att aktivera och motivera barnet att uppfylla andra grundläggande behov. Det kan också vara tillsyn för att begränsa allvarliga konsekvenser av ett utagerande beteende. För att sådan hjälp ska räknas som hjälp med ett grundläggande behov måste barnet ha en psykisk funktionsnedsättning, och den som hjälper barnet ska ha ingående kunskaper om hen.

 

LSS är en förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barnet omfattas av LSS om det tillhör någon av de här tre grupperna:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och ger betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

 

När vi bedömer hur mycket personlig assistans ett barn behöver ska vi bortse från den hjälp som en förälder normalt ska tillgodose (föräldraansvaret). Hur mycket hjälp det är beror på barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

I några situationer väger vi inte in föräldraansvaret. Det gäller

 • andning och måltider i form av sondmatning som grundläggande behov
 • åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges
 • åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider i form av sondmatning.

 

Ett barn kan få personlig assistans när hen är i skola, förskola eller barnomsorg. Det är om barnet behöver hjälp med andning eller sondmatning och de bedöms vara grundläggande behov, eller om det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl kan till exempel vara när

 • barnet har svårt att kommunicera med någon annan än sina assistenter
 • barnet har ett hälsotillstånd som gör att det är viktigt att ha en assistent till hands
 • funktionsnedsättningen gör det särskilt angeläget att barnet har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig
 • funktionsnedsättningen är sådan att barnet behöver ha någon med sig som har ingående kunskaper om det och hälsotillståndet.

Hur mycket kan man få i assistansersättning?

Ersättningen är 319,70 kronor per timme, men man kan ansöka om mer om man kan visa att man har högre kostnader. Den högsta möjliga ersättningen är 358 kronor per timme

Så ansöker man om assistansersättning från Försäkringskassan

1. Skaffa ett läkarutlåtande och skicka in det

Kontakta barnets läkare för att få ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning och hur den påverkar barnet. Läkarutlåtandet ska skickas till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund.

2. Fyll i en ansökningsblankett

Fyll i blanketten Ansökan om assistansersättning.

3062 Ansökan om assistansersättning Pdf, 771 kB, öppnas i nytt fönster.

Är ni två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan. Skicka ansökan till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund.

 

Det är bra om du skriver i ansökan vad ditt barn behöver hjälp med och vilken slags hjälp hen behöver. Behöver hen till exempel praktisk hjälp eller muntliga instruktioner? Skriv också gärna hur lång tid det tar att hjälpa barnet och hur ofta hen behöver hjälpen.

Du kan också skriva om barnet har några hjälpmedel, och om hen vistas i barnomsorg, skola eller är beviljad korttidsvistelse.

Det hjälper oss i vår utredning om du skriver om det finns situationer när barnet behöver hjälp av mer än en person under samma tid, och hur mycket tid hen behöver den typen av hjälp. Om ditt barn behöver hjälp av mer än en person under samma tid ska du bifoga

 • ett beslut om bostadsanpassning, och
 • en bedömning av en arbetsterapeut eller en motsvarande utredning.

Skicka beslutet eller bedömningen till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund.

När du har ansökt

Försäkringskassan tar en första kontakt

Vi kontaktar dig för att du ska få den information du behöver om utredningen. Du får även möjlighet att ställa frågor.

Om det behövs bokar vi ett utredningssamtal för att gå igenom vilken assistans ditt barn behöver och hur mycket. Samtalet kan vara på telefon, hemma hos er eller på Försäkringskassan.

Barn har enligt lag rätt att få information och uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem själva. Ditt barn får därför gärna vara med vid samtalet och själv uttrycka sina åsikter. Om inte barnet själv kan bestämma om det kan delta, så avgör du som vårdnadshavare om och hur mycket ditt barn kan vara med. Berätta gärna för oss om det är något särskilt vi behöver tänka på inför samtalet.

 

Inför samtalet kan du förbereda dig genom att tänka igenom vad ditt barn behöver hjälp med, till exempel grundläggande behov. Läs om dem under rubriken ”Vad krävs för att hjälp ska räknas som hjälp med grundläggande behov?” Fundera gärna på hur lång tid och hur ofta ditt barn behöver hjälpen.

Vid utredningssamtalet kommer vi att prata om vad ditt barn behöver hjälp med. Eftersom assistansersättning beviljas för behov som är privata och integritetsnära så kan vi även behöva prata om sådana behov.

Beslut efter cirka fyra månader

Det tar normalt cirka fyra månader innan du får ett beslut. Det kan ta längre tid om vi inte får in all information som vi behöver i tid.

 

Handläggaren utreder tills hen har den information som behövs för att bedöma om ditt barn har rätt till assistansersättning. Hen kan kontakta dig eller andra för att hämta in den information som behövs. Andra kan till exempel vara personal i skola, daglig verksamhet eller hälso- och sjukvården.

Handläggarens bedömning och förslag till beslut kvalitetssäkras av en beslutsfattare som fattar beslut om rätten till assistansersättning.

Innan beslutet fattas får du information om vilket underlag som kommer att ligga till grund för beslutet, och vilket beslut vi planerar att fatta. Du får också möjlighet att lämna synpunkter på det.

 

Om ditt barn har fått personlig assistans innan beslutet är klart ska du redovisa assistansen till Försäkringskassan under tiden som vi handlägger din ansökan.

Du redovisar assistansen genom att lämna in:

 • dokument om assistenternas anställning
 • ett avtal mellan ditt barn och en anordnare
 • tidsredovisningar
 • räkningar.

Vi måste få in redovisningen senast den 5:e i månaden efter den månad som ditt barn började få assistans.

Välj hur barnets assistans ska anordnas

Du kan välja mellan att anställa assistenter till barnet själv eller att anlita en anordnare. Anordnaren kan vara din kommun eller en privat anordnare.

Om du väljer att anställa assistenterna själv får du större möjlighet att påverka hur assistansen utförs, men du måste lägga ner mycket tid på administration.

3079 Begär betalningsmottagare och anordnare för assistansersättning Pdf, 723 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med den första november betalar Försäkringskassan inte ut ersättning för assistans som utförs av en privat assistansanordnare som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du kan läsa mer om lagändringen på regeringens webbplats.

Utbetalning av ersättning för personlig assistans utan tillstånd förbjuds (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du anlitar kommunen eller en privat anordnare kan du göra på två sätt. Du kan låta Försäkringskassan betala ut ersättningen direkt till anordnaren. Eller själv ta emot ersättningen och köpa assistansen av anordnaren.

Om du anlitar en privat anordnare behöver du kontrollera att den har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det gör du genom att mejla till registrator.tillstand@ivo.se.

Om du väljer att själv ta emot ersättningen och köpa assistans av en privat anordnare behöver du även kontrollera hos Skatteverket att anordnaren är registrerad som arbetsgivare och godkänd för F‑skatt. Kooperativ och ekonomiska föreningar behöver inte vara godkända för F‑skatt, men du måste vara beredd på att sköta mer av administrationen själv.

När du har valt assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till Försäkringskassan.

 

Om du väljer att anställa ditt barns assistenter själv finns det några saker som du behöver känna till innan assistansen börjar utföras. Du ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Information för dig som anställer assistenter själv

 

Om du som förälder väljer att anställa dina barns assistenter själv finns det några saker som du behöver känna till om hur du ska gå tillväga innan assistansen inleds, exempelvis att du ska anmäla verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Vi har samlat information på en separat sida om vad du behöver göra och vad du behöver tänka på när du redovisar till Försäkringskassan.

Information för dig som anställer assistenter själv

Skicka in räkning och tidsredovisning

Utbetalning

Ersättningen kan betalas ut på två sätt, antingen i efterskott eller i förskott. Efterskott är vanligast, det är bara om du själv anställer alla barnets assistenter som du kan få ersättningen i förskott.

Assistansersättning i efterskott betalas omkring den 5:e eller den 20:e varje månad. Ersättningen betalas ut när kompletta underlag har kommit in och när de blivit handlagda.

Assistansersättning i förskott betalas en gång i månaden. Omkring den 20:e varje månad får du en preliminär utbetalning för de timmar som du har blivit beviljad assistansersättning.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Meddela alltid förändringar

Ring din handläggare om barnet:

 • behöver mindre assistans än vad som står i beslutet
 • får något annat stöd, till exempel från kommunen eller regionen
 • vårdas på sjukhus
 • av legitimerad hälso‑ och sjukvårdspersonal bedöms behöva sjukvårdande insatser
 • reser utomlands och det påverkar hur barnets assistenter arbetar.

Vissa förändringar kan påverka rätten till assistansersättning, och om du har fått pengar som du inte har haft rätt till så kan du bli skyldig att betala tillbaka. Meddela oss senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen.

Hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning

Försäkringskassan har inte hand om hjälpmedel. Om ditt barn behöver hjälpmedel på grund av sin funktionsnedsättning kan du vända dig till din kommun eller region.

Att få ett hjälpmedel - så går det till (1177 Vårdguiden) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja. Ditt barn kan få assistansersättning samtidigt som du får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag, men inte för samma behov. Du kan också få merkostnadsersättning samtidigt som ditt barn har assistansersättning men inte för en kostnad som redan ersätts i barnets assistansersättning.

 • Ja, i vissa fall går det. Innan vi på Försäkringskassan utreder barnets behov av flera assistenter samtidigt behöver vi ta del av en utredning om bostadsanpassning och vilka hjälpmedel ditt barn har. Ring ditt barns handläggare om du vill veta mer.

 • Beslut om assistansersättning gäller så länge ingenting ändras. Om inget ändras behöver du inte ansöka igen. När något ändras är det viktigt att du anmäler det så att du får rätt ersättning.

 • Om ditt barn beviljas assistansersättning kommer vi att följa upp ditt vårdbidrag, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

 • Ja. En familjemedlem kan anställas som personlig assistent.

 • Ja. En släkting kan anställas som personlig assistent. Det finns ingen övre åldersgräns så länge personen kan utföra arbetet med god kvalitet.

 • Ja, men du kan inte få assistansersättning för den assistenten. Försäkringskassan betalar bara ut ersättning för personliga assistenter som är över 18 år.

 • Har ditt barn behov av mer assistans under en begränsad period kan du ansöka om fler timmar hos kommunen.

  Är behovet inte tillfälligt kan du ansöka om fler timmar hos Försäkringskassan. Ring din handläggare för att få mer information.

 • Då ska barnet själv ha kontakt med Försäkringskassan och själv skriva under sina handlingar. Har barnet inte förmågan kan ni vända er till kommunen och begära en god man.

 • Om du tycker att beslutet är fel kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Skicka ett brev till Försäkringskassan inom två månader från att du fick beslutet.

  Din begäran om omprövning ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilket beslut som du vill att vi ska ompröva.
  • Hur du vill att beslutet ska ändras.
  • Varför du vill att beslutet ska ändras.
  • Barnets namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Din namnteckning.

  I beslutsbrevet står det vart du ska skicka din begäran om omprövning.

 • Nej, sjukvård utförs av sjukvårdspersonal och ditt barn kan inte få assistansersättning för det.

  Däremot kan ditt barn få assistansersättning för vård som kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att barnets assistent hjälper ditt barn att ta sin medicin, hjälper hen med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

  Det är personal inom hälso- och sjukvården som bedömer vad som kan utföras som egenvård och vad som är sjukvård.

  Det är viktigt att du meddelar oss om något som tidigare har utförts som egenvård börjar utföras som sjukvård. Det finns annars en risk att du får pengar som du inte har rätt till och då kan du behöva betala tillbaka pengarna.

 • Kontakta alltid oss om ni planerar att resa utomlands. Då kan vi hjälpa dig att ta reda på om barnet har rätt till assistansersättning när hen är utomlands.

Senast uppdaterad