Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Merkostnads­ersättning för barn

Hur fungerar merkostnadsersättning för barn? (Teckenspråk)

17 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om merkostnadsersättning för barn.

 

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder. Försäkringskassan bedömer vad som räknas som merkostnader.

Kan jag få merkostnadsersättning?

Du kan få merkostnadsersättning om

 • ditt barn har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader
 • du har merkostnader på minst 11 825 kronor per år på grund av barnets funktionsnedsättning
 • du är förälder till  barnet, blivande adoptivförälder eller har vårdnaden om barnet
 • du och barnet är försäkrade i Sverige. Ni är försäkrade om ni bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Merkostnader är kostnader som du har på grund av ditt barns funktionsnedsättning, alltså kostnader utöver de som är vanliga för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Merkostnader kan vara engångskostnader eller återkommande kostnader, till exempel för förbrukningsmaterial.

Försäkringskassan bedömer vad som är merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning.

Ett exempel: Du kan normalt inte få ersättning för att köpa en cykel till ditt barn. Men om du behöver anpassa cykeln för att ditt barn ska kunna cykla trots sin funktionsnedsättning så kan du ha rätt till merkostnadsersättning. I det fallet får du ersättning för kostnaden för att anpassa cykeln – du får inte ersättning för vad cykeln kostade utan anpassning.

Det går inte att räkna upp allt som kan vara merkostnader. Men det kan till exempel vara kostnader för

 • hälsa, vård och mat
 • ökat slitage på kläder, skor och inredning eller för tvätt och rengöring
 • resor med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor som inte ersätts av kommunen eller regionen
 • resor med egen bil om ditt barn inte kan åka kollektivt
 • att hyra eller köpa hjälpmedel
 • hjälp i den dagliga livsföringen
 • fritidsaktiviteter som är anpassade så att ditt barn kan delta trots sin funktionsnedsättning.

Du kan inte få merkostnadsersättning för sådant du kan få gratis av kommunen eller regionen. Det betyder till exempel att vid sjukresor med ditt barn kan du bara få ersättning upp till högkostnadsskyddet. Likaså kan du inte få merkostnadsersättning för hjälpmedel om det finns ett likvärdigt hjälpmedel att låna gratis från kommunen eller regionen.

Därför bör du kontakta kommunen eller regionen innan du köper hjälpmedel som barnet behöver på grund av sin funktionsnedsättning.

Kostnaden fördelas över hela den period du använder varan

Om en merkostnad gäller en produkt som kan användas i flera år fördelas kostnaden över hela den period som du använder produkten. Sådana produkter kan till exempel vara möbler eller vitvaror, som beräknas hålla i tio år. Det betyder att om du behöver en tvättmaskin på grund av ditt barns funktionsnedsättning, och tvättmaskinen kostar 6 000 kronor får du räkna med en merkostnad på 600 kronor per år i tio år.

 

Aktuell handläggningstid 

Vi har längre handläggningstid än normalt för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna. Handläggningstiden är i genomsnitt åtta månader.

Du går inte miste om några pengar på grund av handläggningstiden. Har du rätt till ersättning får du pengar i efterskott när vi fattat beslut.

Hur mycket pengar får jag?

Du kan få mellan 1 183 och 2 759 kronor per månad för ett barn beroende på hur stora merkostnader du har. Om dina merkostnader är lägre än 11 825 kronor per år kan du inte få ersättning.

Beloppen gäller för 2020. Du betalar ingen skatt på ersättningen.

Merkostnader per år och ersättning per månad

Dina merkostnader är minst 11 825 kronor per år.
Du kan få 1 183 kronor per månad.

Dina merkostnader är minst 16 555 kronor per år.
Du kan få 1 557 kronor per månad.

Dina merkostnader är minst 21 285 kronor per år.
Du kan få 1 971 kronor per månad.

Dina merkostnader är minst 26 015 kronor per år.
Du kan få 2 365 kronor per månad.

Dina merkostnader är minst 30 745 kronor per år.
Du kan få maxbeloppet 2 759 kronor per månad.

Två föräldrar kan få merkostnadsersättning

Du och barnets andra förälder kan få merkostnadsersättning för samma barn, och då delar ni på ersättningen. Försäkringskassan räknar ut de totala merkostnaderna för barnet och ni kan välja hur ersättningen ska fördelas mellan er. Om ni inte väljer får ni hälften var. Om ni inte är överens gör Försäkringskassan en fördelning i fjärdedelar utifrån vilka merkostnader som var och en av er har.

Hur ansöker jag?

1. Ansök på Mina sidor

Ansök om merkostnadsersättning på Mina sidor. Du använder samma ansökan för att ändra fördelningen av ersättningen mellan dig och den andra föräldern.

Det går bra att ansöka gemensamt i e-tjänsten. När en av er loggat in och fyllt i uppgifterna om dig, den andre föräldern och barnet samt signerat kommer er ansökan bli synlig i den andre förälderns Mina sidor. Där ska hen granska och själv signera ansökan. Det måste göras inom 14 dagar, annars raderas hela ansökan och ni behöver göra en ny.

 

2. Skicka in läkarutlåtande

När du har gjort din ansökan skickar du in ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning. Du som ansöker via vår e-tjänst kan skicka in läkarintyget och andra bilagor digitalt via Mina sidor så snart vi har tagit emot din ansökan. Du kan se ditt ärende på Mina sidor inom ett dygn efter att du ansökt och klickar då på lägg till bilagor till din ansökan.

Om du inte ansöker via e-tjänsten skickar du läkarintyget och andra bilagor till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3. Vi kontaktar dig

När vi börjat handlägga ditt ärende bokar vi en tid med dig där vi tillsammans går igenom de merkostnader som beror på ditt barns funktionsnedsättning. Efter samtalet bedömer Försäkringskassan vilka merkostnader som är skäliga och kan godkännas. Sedan räknar vi ihop de godkända merkostnaderna för att se om du kan få merkostnadsersättning.

Du kan förbereda dig inför samtalet genom att skriva ner vilka merkostnader du har på grund av ditt barns funktionsnedsättning, orsaken till kostnaderna och hur du har beräknat dem.

Om du har skrivit att du behöver tolk kommer handläggaren att boka det till samtalet.

4. Du får ett beslut

Tyvärr har vi i nuläget långa handläggningstider, i genomsnitt åtta månader. Du går inte miste om några pengar på grund av våra handläggningstider. Om du har rätt till ersättning så får du pengarna i efterskott när vi har fattat beslut i ditt ärende.

Om dina merkostnader är minst 11 825 kronor per år får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare.

5. Utbetalning

Merkostnadsersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

För avvikande utbetalningsdagar se

Utbetalningsdatum och handläggningstider

6. Meddela oss om något förändras

Ring din handläggare om merkostnaderna som du har för ditt barn ändras. Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Du kan få merkostnadsersättning från att ditt barn är nyfött om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning.

Ja, du kan få merkostnadsersättning tre månader bakåt i tiden från den månad då vi får din ansökan, om du redan då uppfyllde förutsättningarna för rätt till ersättning.

Ja, barnet behöver inte ha en fastställd diagnos. Det räcker att du skickar in ett intyg från en läkare som beskriver barnets medicinska tillstånd.

Vi bedömer de sammanlagda merkostnaderna för barnen. Om du har flera barn med funktionsnedsättning så kan varje barn kan ge rätt till som mest den högsta nivån på ersättningen. Du kan också få merkostnadsersättning även om dina merkostnader för barnen var för sig inte är tillräckligt höga, men de sammanlagt är så stora att de ger rätt till ersättning.

I beslutsbrevet som du får när du beviljas merkostnadsersättning står det hur länge beslutet gäller. Du kan få merkostnadsersättning för en viss tid eller utan tidsbegränsning. Du kan bara få merkostnadsersättning så länge som du är underhållsskyldig för ditt barn.

Du som förälder är underhållsskyldig tills barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan är du underhållsskyldig så länge barnet går i grundskola, gymnasium eller motsvarande, men längst tills barnet fyller 21 år.

När du inte längre är underhållsskyldig för ditt barn kan du inte få merkostnadsersättning. Men om ditt vuxna barn har merkostnader på grund av en funktionsnedsättning kan han eller hon själv ansöka om merkostnadsersättning.

Merkostnadsersättning för vuxna

Nej, du kan få merkostnadsersättning även om du kan likställas med barnets förälder, det kan du om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är barnets särskilt förordnade vårdnadshavare och har vård om barnet.
 • Du är blivande adoptivförälder till barnet som inte är svensk medborgare och inte är bosatt i Sverige när du får barnet i din vård.

Nej, vi begär inte in några kvitton för att beräkna merkostnader. Du och din handläggare går igenom de merkostnader som beror på ditt barns funktionsnedsättning och därefter gör handläggaren en bedömning.

Ja, du får behålla merkostnadsersättningen om ditt barn vårdas på sjukhus eller en annan institution om vården kan beräknas pågå under högst sex månader.

Nej, om den andre föräldern har vårdbidrag kan du inte beviljas merkostnadsersättning för samma barn samtidigt som vårdbidraget betalas ut.

Nej. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning är två fristående ersättningar och de är inte beroende av varandra. Det görs ingen sammanvägd bedömning av ditt barns behov av omvårdnad och dina merkostnader kopplade till barnets funktionsnedsättning.
Om du har ansökt om båda ersättningarna så utreder vi om du har rätt till ersättningarna och du får två separata beslut.

Ja, ett beslut om merkostnadsersättning ska följas upp regelbundet, minst vart fjärde år om det inte finns skäl för uppföljning med längre mellanrum eller när förhållanden som påverkar rätten till ersättningen ändras.

Exempel på ändrade förhållanden är om en eller flera av dina merkostnader har upphört eller om ditt barns hälsotillstånd har blivit bättre.

Om du har tekniska problem

Om din e-legitimation inte fungerar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor.

För dig om lever med skyddad identitet eller har barn med skyddad identitet

Om du behöver ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Ja. Du kan beviljas merkostnadsersättning även om ditt barn har assistansersättning men merkostnaderna kan inte vara kostnader som ersätts genom assistansersättningen.