Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Handikappersättning

 
Information för dig med handikappersättning 17 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som idag har handikappersättning. Här får du information om hur du påverkas av riksdagens beslut om att införa merkostnadsersättning som på sikt ska ersätta handikappersättningen.

 

Handikappersättning är till för personer som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att de behöver hjälp i vardagen, eller har merkostnader till följd av funktionsnedsättningen. Det går inte längre att ansöka om handikappersättning.

Handikappersättning ersattes 2019 av merkostnadsersättning. Det innebär att det bara är du som har ett pågående ärende som fortsatt kan få handikappersättning.

Om du har pågående handikappersättning

Informationen riktar sig främst till dig som har en pågående handikappersättning.

 

Om ditt beslut om handikappersättning har upphört före juli 2021 kan du ansöka på nytt och få handikappersättning i ytterligare högst 18 månader. Det gäller om du fortfarande har rätt till handikappersättning. Anledningar till att ditt beslut kan upphöra är om:

 • ditt beslut var tidsbegränsat
 • dina förutsättningar har ändrats så att det påverkade ditt behov av handikappersättning, exempelvis om ditt hjälpbehov eller dina merkostnader hade ökat eller minskat
 • du har fått ett beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension och det beslutet fattades före 1 juli 2021.

Om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning, kan du i stället välja att ansöka om merkostnadsersättning när din handikappersättning har upphört.

Merkostnadsersättning för vuxna

Vem kan få en ny period med handikappersättning?

Om du får beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning eller beslut om ålderspension som är fattat senast 30 juni 2021 eller om du har handikappersättning som upphör senast 30 juni 2021 kan du beviljas en ny period om högst 18 månader om din handikappersättning om din funktionsnedsättning eller sjukdom gör att en eller flera av de här sakerna fortfarande stämmer in på dig:

 • du behöver hjälp i den dagliga livsföringen minst två timmar om dagen.
 • du behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta.
 • du har merkostnader.

Om du får ersättning enbart för merkostnader så måste de vara högre än 13 556 kronor om året (beloppet gäller för 2021).

Dessutom måste du:

 • ha en funktionsnedsättning som består i minst ett år
 • vara försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här. Det finns några undantag från den regeln.

Så ansöker du om en ny period

Du som har ett tidsbegränsat beslut blir kontaktad av din handläggare när beslutet upphör. Handläggaren meddelar om du har möjlighet att ansöka om en ny period och hjälper dig med ansökan.

Om ditt beslut upphör av någon annan anledning får du ett brev från oss med information om när ersättningen upphör. Du behöver då själv kontakta din handläggare ifall du vill ansöka om en ny period. Din handläggare kan hjälpa dig att fylla i ansökningsblanketten.

 

När upphör min handikappersättning?

Om du har ett tidsbegränsat beslut som gäller längre än till 1 juli 2021 kommer din handikappersättning att upphöra och du kan inte ansöka om en ny period. Detsamma gäller om det blir aktuellt att följa upp ditt beslut efter 1 juli 2021.

Vad händer om jag har fått sjuk- eller aktivitetsersättning eller ålderspension före 1 juli 2021 men handikappersättningen upphör efter det datumet?

Om din handikappersättning har upphört efter juni 2021 men beslutet om sjuk- eller aktivitetsersättning fattades innan dess kan du ansöka om en ny period med handikappersättning. Du kan som längst få en ny period på 18 månader och det krävs också att din funktionsnedsättning eller sjukdom innebär att:

 • du behöver hjälp i den dagliga livsföringen minst två timmar om dagen
 • du behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta
 • du har merkostnader.

Ett exempel är en person som har haft handikappersättning och fick beslut om ålderspension den 30 juni 2021. Försäkringskassan meddelade att sista utbetalning av handikappersättning var i juli 2021. Eftersom beslutet om ålderspension fattades innan 1 juli 2021 kan personen ansöka om en ny period med handikappersättning på som mest 18 månader. Det här gäller oavsett om beslutet om handikappersättning gäller för hjälpbehov eller merkostnader, eller om det gäller handikappersättning enligt garanterad nivå för blind eller grav hörselskada.

Om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning kan du ansöka om merkostnadsersättning. Men du kan inte få handikappersättning och merkostnads­ersättning samtidigt.

Merkostnadsersättning för vuxna

 

Har du fått beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension före januari 2019

Om du är blind har du rätt till handikappersättning på den högsta ersättningsnivån, eller på en lägre nivå när du har fått beslut om hel sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension före januari 2019, då behåller du din handikappersättning så länge som det står i beslutet. Om du har en grav hörselskada och fått beslut om hel sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension före januari 2019, så behåller du din handikappersättning så länge som det står i beslutet.

Det här gäller januari 2019‑juni 2021

Om ditt beslut har upphört under den här perioden kan du ansöka på nytt och få handikappersättning i ytterligare högst 18 månader. Anledningar till att ditt beslut kan upphöra är om:

 • ditt beslut var tidsbegränsat
 • du har fått beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension och det beslutet är fattat före den 1 juli 2021.

Det här gäller från och med juli 2021

När upphör min handikappersättning? Om du har ett tidsbegränsat beslut som gäller längre än till 1 juli 2021 kommer din handikappersättning att upphöra. Detsamma gäller om du får beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension efter 1 juli 2021. Du kan då ansöka om merkostnadsersättning med garanterad nivå för blind eller grav hörselskada, eller om du har merkostnader till följd av din funktionsnedsättning.

Merkostnadsersättning för vuxna

Vad händer om jag har fått beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension före 1 juli 2021 och mitt beslut om handikappersättning upphör efter det datumet?

Då har du möjlighet att ansöka om handikappersättning för en ny period om högst 18 månader.

Ett exempel är en person som har handikappersättning med garanterad nivå för blind eller grav hörselskada och har fått beslut om ålderspension den 30 juni 2021. Försäkringskassan meddelade att sista utbetalning med handikappersättningen var i juli 2021. Personen har då möjlighet att ansöka om en ny period med handikappersättning om högst 18 månader.

 

Rätten till handikappersättning har baserats på en sammanvägning av en persons hjälpbehov och merkostnader som uppstått på grund av funktionsnedsättningen. I merkostnadsersättningen har hjälpbehovet lyfts ur eftersom flera insatser kring hjälpbehovet idag tillgodoses av kommunen och regionen. Merkostnadsersättningen ersätter därför enbart kostnader.

Handikappersättning

Det här är handikappersättning i korthet:

 • Rätten till ersättning bedöms utifrån en sammanvägning av hjälpbehov och merkostnader.
 • Det är bara vuxna med funktionsnedsättning som kan få ersättningen.
 • Det finns en lagstadgad rätt till handikappersättning för blinda och personer med grav hörselnedsättning.
 • Ersättningen kan beviljas på tre ersättningsnivåer.
 • Ersättningen kan beviljas retroaktivt upp till sex månader innan ansökan kom in.
 • Rätten till handikappersättning ska följas upp (omprövas) vid ändrade förhållanden.
 • Rätten till handikappersättning ska följas upp när en person får beslut om aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension
 • I handikappersättningen ingår ett förmånsintyg som kan ge vissa rabatter.

Merkostnadsersättning

Det här är merkostnadsersättning i korthet:

 • Rätten till ersättning baseras enbart på skäliga merkostnader.
 • Vuxna med funktionsnedsättning eller föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få ersättningen.
 • Det finns en lagstadgad rätt till merkostnadsersättning för blinda och personer med grav hörselnedsättning.
 • Ersättningen kan beviljas på fem ersättningsnivåer.
 • Ersättningen kan beviljas retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in.
 • Rätten till ersättningen följs upp (omprövas) minst vart fjärde år om det inte finns skäl att följa upp ärendet med längre tidsintervall. Uppföljningen sker också vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till ersättningen.
 • För en person som är blind och har merkostnadsersättning på en garanterad nivå gäller även att ersättningen ska följas upp (omprövas) när personen får beslut om hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller hel ålderspension.
 • Förmånsintyget ingår inte i merkostnadsersättningen.

Utbetalning

Handikappersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

Du kan få handikappersättning på tre nivåer beroende på hur mycket hjälp du får och hur stora merkostnader du har. Du betalar ingen skatt på ersättningen.

Nivåerna justeras efter prisbasbeloppet vid varje årsskifte. För 2024 är de:

 • 1 719 kronor per månad (lägsta)
 • 2 531 kronor per månad (mellan)
 • 3 295 kronor per månad (högsta).

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Anmäl förändringar

Meddela om något som påverkar din rätt till eller nivån på handikappersättningen påverkas. Det kan till exempel vara att ditt hjälpbehov minskar eller att du inte längre har en merkostnad. Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Hjälp i vardagen kan till exempel vara medicinering, personlig hygien, matlagning, ledsagning, inköp, tvätt och städning.

  Det kan också vara hjälp för att kunna ta sig till arbetet eller studierna, eller hjälp på arbetsplatsen till exempel med att ta fram pärmar och annat arbetsmaterial eller att komma till och från en matsal.

 • Merkostnader är extra kostnader du har på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Det ska vara skäliga kostnader och det kan till exempel vara kostnader för:

  • vårdutrustning och hyra eller inköp av hjälpmedel
  • sjukgymnastik, läkarvård och behandling
  • läkemedel och specialkost som läkare eller dietist ordinerat
  • tandvård
  • hushållsutrustning
  • sjuk- och behandlingsresor
  • extra slitage på kläder
  • arvode för god man
  • hemtjänstavgift.
   Vissa av de här kostnaderna kan ersättas av till exempel kommunen eller landstinget. I så fall kan du inte dessutom få handikappersättning för dem, eftersom du aldrig kan få dubbel ersättning för en kostnad.
 • Ja, du får behålla handikappersättningen om du inte ska vara kvar på sjukhuset längre än sex månader.

 • Ditt beslut gäller under förutsättningen att omständigheterna är desamma som när du fick ditt beslut. Beslutet om handikappersättning ska följas upp om det händer något som påverkar din rätt att få handikappersättningen eller om du får ett beslut om aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension. Det gäller även dig som har handikappersättning med anledning av din synnedsättning eller hörselnedsättning. Du ansvarar själv för att anmäla till Försäkringskassan om något har ändrats i din situation. Det kan till exempel vara att ditt hjälpbehov minskar eller att du inte längre har en merkostnad.

  De nya reglerna för handikappersättning innebär att din ersättning upphör om det blir aktuellt att följa upp ditt beslut. Se mer information om vad som gäller för just dig under rubrikerna:

  • Det här gäller under perioden januari 2019 till juni 2021
  • Det här gäller från juli 2021
  • Vad händer om jag får aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension?
  • Du som är blind eller gravt hörselskadad
 • Nej, din handikappersättning övergår inte automatiskt till merkostnadsersättning. Om du vill ha merkostnadsersättning behöver du ansöka om det. Det är inte möjligt att få merkostnadsersättning samtidigt som du har handikappersättning.

 • Ja, du som är beviljad handikappersättning har fortfarande möjlighet att använda förmånsintyget.

   

  Visa digitalt förmånsintyg, enkelt och hållbart

  2 minuter

  Den här filmen vänder sig till dig som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning. Den förklarar på teckenspråk hur du kan använda tjänsten Visa förmånsintyg.

   

  I merkostnadsersättningen utfärdas däremot inte ett förmånsintyg när någon beviljats merkostnadsersättning. Anledningen är att intyget från början motiverades med att handikappersättningen var en pensionsförmån precis som sjuk- och aktivitetsersättning, vilket idag inte är fallet. Merkostnadsersättning utgår endast från merkostnader som en person har utifrån sin eller sitt barns funktionsnedsättning. Ersättningen är skattefri och har därmed ingen koppling till pension.

 • Riksdagen har beslutat att införa merkostnadsersättning för att skapa enklare, tydligare och mer moderna regelverk för personer med funktionsnedsättning.

 • Merkostnadsersättning kommer på sikt att ersätta handikappersättning, men de kommer att löpa parallellt under en period framöver. Däremot är det inte möjligt att ansöka om handikappersättning efter 1 januari 2019. Ett undantag finns för dig som har handikappersättning sedan tidigare där beslutet upphör senast juni 2021. Du kan ansöka om handikappersättning och om förutsättningarna är uppfyllda få den under högst 18 månader till.

Senast uppdaterad