Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Hur många barn omfattas av omvårdnadsbidraget?

Sedan omvårdnadsbidraget infördes 2019 har antalet mottagare ökat stadigt. Det är fler pojkar än flickor som omfattas av omvårdnadsbidrag och majoriteten av utbetalningarna går till kvinnor, även om det är möjligt för båda föräldrarna att dela på ersättningen.

Vårdbidraget ersattes 2019 av omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättning för barn. Omvårdnadsbidraget är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till föräldrar med barn som har funktionsnedsättning. Syftet är att förbättra föräldrarnas ekonomiska möjligheter att tillgodose barnets behov av omvårdnad och tillsyn till följd av hens funktionsnedsättning. Det kan ges fram till juni det år barnet fyller 19 år.

Fler pojkar än flickor är berättigade till omvårdnadsbidrag

Det är fler pojkar än flickor vars föräldrar får omvårdnadsbidrag. Under december 2023 omfattades cirka 86 900 barn av bidraget. Av alla pojkar och flickor som omfattas av omvårdnadsbidrag är vanligaste åldern 12–15 år. Det är fler pojkar än flickor som omfattas av omvårdnadsbidrag, drygt två tredjedelar av alla barnen är pojkar.

Antal barn vars föräldrar fått omvårdnadsbidrag, efter barnets ålder, december 2023

Statistikdatabasen: Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag Länk till annan webbplats.

Omvårdnadsbidrag vanligast hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Uppemot två tredjedelar av alla barn som får omvårdnadsbidrag har diagnoser inom hyperaktivitetsstörningar (diagnos F90) och genomgripande utvecklingsstörningar (diagnos F84). Inom dessa diagnoser ryms bland annat autism och adhd.

Av alla pojkar som beviljas omvårdnadsbidrag har drygt en tredjedel hyperaktivitetsstörningar (F90), och lika många har genomgripande utvecklingsstörningar (F84). Bland flickorna är det också en tredjedel som har hyperaktivitetsstörningar (F90), medan ungefär 2 av 7 har genomgripande utvecklingsstörningar (F84). Det är något fler flickor än pojkar som får omvårdnadsbidrag för diabetes mellitus typ 1 (E10).

Andelen nybeviljade vårdbidrag för psykiska sjukdomar (F00–F99) ökade under 2000-talet och denna trend har fortsatt sedan införandet av omvårdnadsbidraget 2019.

Andel (%) pojkar och andel flickor efter diagnos, december 2023

Statistikdatabasen: Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag Länk till annan webbplats. 

År 2009 motsvarade psykiska sjukdomar 45 procent av alla nybeviljade vårdbidrag för flickor, och 61 procent för pojkar. För 2023 ökade motsvarande andelar för omvårdnadsbidrag till 81 procent för flickor och 85 procent för pojkar. Den fortsatta ökningen av andelen nybeviljade omvårdnadsbidrag för psykiska sjukdomar kan delvis förklaras av att allt fler unga personer utreds för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Socialförsäkringen i siffror 2023 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vanligast att ha omvårdnadsbidrag på 25 eller 50 procents nivå

Omvårdnadsbidrag kan betalas ut i fyra olika nivåer beroende på omfattningen av vårdbehovet: 25, 50, 75 eller fullt bidrag, motsvarande 100 procent. Föräldrar kan ha mer än ett helt (100 procent) omvårdnadsbidrag om de har fler än 1 barn med funktionsnedsättning. De flesta föräldrar har omvårdnadsbidrag för 1 barn, men ungefär 27 procent har omvårdnadsbidrag för 2 eller flera barn.

För föräldrar som får omvårdnadsbidrag för 1 barn är det vanligast att ha bidraget på de två lägsta nivåerna, 25 och 50 procent, vilka tillsammans utgör cirka 84 procent av alla utbetalda omvårdnadsbidrag. I de fall där familjer har omvårdnadsbidrag för 2 eller flera barn är det vanligast ha bidrag på 50 eller 75 procents nivå. Nivån beviljas inte per barn utan är sammanvägd bedömning för alla barn i ärendet.

Andel (%) barn som fått omvårdnadsbidrag, fördelat på bidragsnivå och kön, december 2023

Diagrammet visar fördelningen för familjer som har 1 barn med omvårdnadsbidrag

Statistikdatabasen: Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag Länk till annan webbplats.

Antal mottagare har fortsatt att öka

Antal föräldrar som fick vårdbidrag ökade stadigt fram till 2018 och minskade sedan markant när det inte längre gick att ansöka om bidraget. Sedan dess har antal mottagare för omvårdnadsbidraget fortsatt att öka, även efter att vårdbidraget nästan fasats ut.

Kvinnor har hela tiden utgjort en majoritet av mottagarna för vårdbidraget och omvårdnadsbidraget. I december 2023 var 78 procent av mottagarna kvinnor och 22 procent män.

Antal personer som fått omvårdnadsbidrag, 201906–

Statistikdatabasen: Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag Länk till annan webbplats.

Hur fördelas utbetalningen av omvårdnadsbidraget mellan föräldrarna?

Innan omvårdnadsbidraget infördes kunde bara en förälder ansöka om bidraget, men nu har båda föräldrarna möjlighet att ansöka för samma barn och dela lika på bidraget. Syftet är att öka möjligheterna för båda föräldrarna att dela på ansvaret när man har barn med funktionsnedsättning. Båda föräldrarna kan ansöka, gemensamt, var och en för sig, eller bara en av dem.

Om föräldrarna inte aktivt väljer hur utbetalningen ska fördelas i sin gemensamma ansökan, får vardera förälder hälften av bidraget utbetalt till sig. I december 2023 gick 75 procent av alla utbetalningar till kvinnor medan 14 procent av föräldrarna delade lika på utbetalningarna. Endast 10 procent av alla utbetalningar gick till enbart män.

Fördelning av utbetalningar mellan föräldrar, december 2023, procent

Senast uppdaterad