Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vårt uppdrag inom assistansersättning

Informationen på den här sidan vänder sig främst till dig som arbetar inom media. Besöker du vår webbplats som privatperson och vill veta mer assistansersättning finns utförligare information om bland annat vilka krav som finns och hur du ansöker på sidorna:

Assistansersättning för vuxna
Assistansersättning för barn

Försäkringskassans uppdrag

Möjligheten till assistansersättning är viktig för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på samma sätt som personer utan funktionsnedsättning. Tillsammans med Sveriges kommuner har vi ett ansvar att ge rätt stöd till personer med funktionsnedsättning, där vår del handlar om att bedöma rätten till statlig assistansersättning.

Försäkringskassan ansvarar för att den statliga assistansersättningen, utifrån gällande lagar går till de personer som har rätt till den. Alla ska kunna räkna med att bedömas på ett likvärdigt sätt oavsett var i landet de bor. Dessutom har vi ett ansvar att anmäla om vi misstänker att utförare av assistans inte följer de lagar och regler som gäller.

Vem kan få assistansersättning från Försäkringskassan?

För att få statlig assistansersättning från Försäkringskassan ska den som söker tillhöra någon av personkretsarna i LSS. Hen ska även ha behov av hjälp i mer än 20 timmar i veckan med något av sju i lagen fastställda behov. De är:

 • andning
 • personlig hygien
 • att äta och dricka
 • av- och påklädning
 • kommunikation med andra
 • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
 • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Kommunen och Försäkringskassan – vem gör vad?

Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan. Om någon behöver hjälp med de behov som räknas upp i lagen mer än 20 timmar per vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning.

Personen använder sedan dessa pengar för att själv välja hur den personliga assistansen ska anordnas. Assistansen kan anordnas av en kommun eller någon annan som har tillstånd att bedriva verksamhet med assistans. Det är även möjligt att anställa sina egna assistenter.

Understiger behovet 20 timmar i veckan är det kommunen som är ansvarig för stödinsatserna. Exempel på sådana kan vara personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, särskilda boenden och daglig verksamhet. Stöd till personer med funktionsnedsättning och deras familjer ges till största delen, 89 procent av insatserna, av kommunen. Om en person behöver vård till följd av sin funktionsnedsättning ansvarar sjukvården för detta.

 

Frågor och svar

 • LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  Det är en rättighetslag som ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar har goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet, och att de kan påverkar vilket stöd och vilken service som de får.

  Syftet med lagen är att de här personerna ska få möjlighet att leva som andra.

 • För att ansöka om personlig assistans behöver personen tillhöra någon av personkretsarna i LSS. De tre personkretsarna är:

  • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2: Personer som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder på grund av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.
  • Personkrets 3: Personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. Detta gäller om de fysiska eller psykiska funktionsnedsättningarna är stora och orsakar betydande svårigheter i personens dagliga livsföring och personen därför har ett stort behov av stöd eller service. Betydande svårigheter i personens dagliga livsföring kan vara att han eller hon behöver hjälp med att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.
 • Statlig assistansersättning är en av flera olika sorters stöd som personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till. Lagen slår fast att just detta stöd är till för att hjälpa de som behöver hjälp med sex specifika behovsområden i mer än 20 timmar i veckan för att kunna leva ett liv som andra.

  Den som inte kommer upp över denna gräns kan självklart fortfarande vara i stort behov av hjälp, men den ska då utföras av exempelvis sjukvården eller kommunen.

Senast uppdaterad