Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Allmänna villkor för att använda Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare

Dessa allmänna villkor gäller för att använda Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare

1. Allmänt om Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare

E-tjänsterna för arbetsgivare ger arbetsgivare elektronisk tillgång till vissa av Försäkringskassans tjänster. Behörighetsadministratörer och användare hos arbetsgivaren kan få tillgång till e-tjänsterna.

Behörighetsadministratörer och användare av e-tjänsterna identifieras med personlig e-legitimation. Behörighetsadministratörerna administrerar behörigheterna via ett webbgränssnitt. Användarna lämnar uppgifter i e-tjänsterna för arbetsgivare.

2. Villkorens omfattning och tillämplighet

De allmänna villkor samt instruktioner och tillkännagivanden som löpande finns på Försäkringskassans webbsidor för arbetsgivare gäller för att använda Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare.

www.forsakringskassan.se/arbetsgivare

3. Förutsättningar för användning av Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare

E-tjänster för arbetsgivare kan endast användas om behörighetsadministratör eller användare identifieras med e-legitimation. E- legitimation tillhandahålls av särskilda utfärdare, se under punkt 9. En arbetsgivare som vill ansluta sig till Försäkringskassans e - tjänster för arbetsgivare måste acceptera dessa allmänna villkor.

4. Anmälan till Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare

Arbetsgivaren ska vid anslutning till e-tjänster för arbetsgivare anmäla en behörighetsadministratör till Försäkringskassan. Anmälan av behörighetsadministratören ska göras av behörig person hos arbetsgivaren. För att anmäla ska arbetsgivaren använda e-tjänsten ”Anslut ditt företag till e-tjänsterna för arbetsgivare” eller blanketten ”Underlag för att använda e-tjänster för arbetsgivare ”.

Genom att skicka in en anmälan till Försäkringskassan accepterar arbetsgivaren dessa allmänna villkor för att använda e-tjänster för arbetsgivare.

Efter det att uppgifterna har registrerats hos Försäkringskassan kan behörighetsadministratören via webbgränssnittet administrera användare hos arbetsgivaren samt vid behov registrera ytterligare behörighetsadministratörer.

5. Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att behörighetsadministratör endast tilldelar behörighet till annan behörighetsadministratör eller användare som behöver tillgång till Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare.

Arbetsgivaren ansvarar för att användningen av Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare sker i enlighet med dessa allmänna villkor. Arbetsgivaren ska löpande ta del av de villkor, information med mer gällande Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare som publiceras på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsgivaren ansvarar för att behörighetsadministratörer och användare endast får tillgång till uppgifter i den omfattning som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren ska kontinuerligt följa upp tilldelade behörigheter samt omedelbart ta bort behörigheter för behörighetsadministratör eller användare som slutar sin anställning eller byter arbetsuppgifter.

6. Tekniska förutsättningar

Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare är tillgänglig via Internet. En förutsättning för att använda tjänsterna är att arbetsgivaren har tillgång till nödvändig dator - och kommunikationsutrustning, programvara samt internetabonnemang. Detaljerad information om tekniska krav för att använda Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare finns på Försäkringskassans webbplats.

7. Behandling av personuppgifter

Försäkringskassan är ansvarig för den behandling av personuppgifter myndigheten utför. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och Dataskyddslagen.

8. Support

Vid problem med eller frågor om att använda Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner. Kontaktuppgifter finns på Försäkringskassans webbplats. Problem som har koppling till identifiering med e-legitimation ska i första hand lösas med stöd av respektive utfärdare.

9. E-legitimation

Endast e-legitimation som tillhandahålls av de utfärdare som anges på Försäkringskassans webbplats kan användas vid identifiering i Försäkringskassans e-tjänster. Bestämmelser/villkor gällande e-legitimation framgår av respektive utfärdares villkor.

10. Ansvarsbegränsning

Försäkringskassan ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba behörighetsadministratörer eller användare av e-tjänsterna för arbetsgivare och som till exempel beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, data, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem eller liknande.

Försäkringskassan ansvarar inte för fel eller problem hänförliga till e-legitimation. 

Länkar till andra webbplatser som finns på Försäkringskassans webbplats är en ren informationsservice och Försäkringskassan tar inget ansvar för material eller information som finns på sådana webbplatser.

11. Uppföljning

Försäkringskassan loggar alla aktiviteter som utförs i Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare.

12. Tillgänglighet

Uppgifter om när Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare är tillgängliga publiceras på Försäkringskassans webbplats.

Vid planerade driftavbrott meddelas arbetsgivarna genom att information om detta publiceras på Försäkringskassans webbplats.

13. Ändring av allmänna villkor

Försäkringskassan förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Meddelande om ändringar i villkoren publiceras på Försäkringskassans webbplats. En arbetsgivare som inte accepterar ändrade villkor kan begära att avregistreras som användare av E-tjänster för arbetsgivare i enlighet med punkt 14 i dessa allmänna villkor.

14. Giltighetstid och uppsägning

Anslutningen till Försäkringskassan e-tjänster för arbetsgivare gäller tills vidare. Arbetsgivaren kan när som helst skriftligen begära att avregistreras som användare av Försäkringskassans e-tjänster för arbetsgivare. Efter det att Försäkringskassan mottagit begäran avregistreras arbetsgivaren och en bekräftelse skickas till arbetsgivaren. Försäkringskassan kan med tre månaders uppsägningstid säga upp arbetsgivaren som användare av E-tjänster för arbetsgivare.