Statligt tandvårdsstöd Actions
Loading...

Statligt tandvårdsstöd

Text Innehåll speglat tandvård/funktionsnedsättning Actions
Loading...

Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader. Det består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.  


Vad är allmänt tandvårdsbidrag?

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett bidrag som du kan använda till bland annat undersökningar och förebyggande tandvård.

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag och det går att spara bidraget till nästkommande år. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Det är möjligt att använda två bidrag under ett år. Du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har du två bidrag vid den 1 juli, försvinner ett av dessa och ersätts med ett nytt.

Hur stort är bidraget?

 • Från och med det år du fyller 22 år till och med det år du fyller 29 år är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Har jag rätt till allmänt tandvårdsbidrag?

Om du är bosatt i Sverige har du i de flesta fall rätt till allmänt tandvårdsbidrag. Även du som är bosatt i ett annat land men arbetar eller studerar i Sverige kan i vissa fall ha rätt till allmänt tandvårdsbidrag.

Vad kan jag använda mitt allmänna tandvårdsbidrag till?

Du kan använda ditt bidrag till bland annat undersökningar och förebyggande tandvård. Du kan även använda bidraget för att delbetala ett avtal om abonnemangstandvård.          

Din tandläkare ska kunna ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandling du vill ha.

Hur gör jag för att använda mitt allmänna tandvårdsbidrag?

För att du som patient ska kunna ta del av stödet måste du gå till en vårdgivare är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta vårdgivare är det.

Du behöver inte ansöka om bidraget, utan säg till din tandläkare eller tandhygienist att du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Din tandläkare drar då av ditt bidrag från din räkning.

 

Vad är särskilt tandvårdsbidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder, som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Har jag rätt till särskilt tandvårdsbidrag?

Det är endast vissa bestämda sjukdomar och funktionsnedsättningar som ger rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Dessa bestäms av Socialstyrelsen. Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du:

 • är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling,
 • är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-eller halsregionen,
 • har Sjögrens syndrom,
 • har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck,
 • har cystisk fibros,
 • har ulcerös colit,
 • har Crohns sjukdom,
 • har tarmsvikt,
 • har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom,
 • har svårinställd diabetes,
 • genomgår dialysbehandling,
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling,
 • har genomgått en organtransplantation.

Hur mycket pengar får jag?

Du får 600 kronor per halvår. Bidraget går att dela upp. Du kan till exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor nästa besök. Du kan inte spara bidraget från ett halvår till ett annat.

Du får ditt särskilda tandvårdsbidrag den 1 januari och den 1 juli varje år.

Hur ansöker jag om särskilt tandvårdsbidrag?

Du behöver inte ansöka. Bidraget dras av direkt från din tandläkar- eller tandhygienisträkning.

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs ett underlag. Vilket underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler samt läkarintyg finns på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) (socialstyrelsen.se) öppnas i nytt fönster

       
 

Vad är högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga utgifter för tandvård. En viss del av dina kostnader betalas av Försäkringskassan.

Högkostnadsskyddet kan inte användas för till exempel tandblekning eller annan kosmetisk tandvård. Din tandläkare eller tandhygienist är skyldig att upplysa dig som patient om din behandling ger rätt till tandvårdsstöd via högkostnadsskyddet eller inte.

Har jag rätt till högkostnadsskydd?

Om du är bosatt i Sverige har du i de flesta fall rätt till högkostnadsskydd. Även du som är bosatt i ett annat land men arbetar eller studerar i Sverige kan i vissa fall ha rätt till högkostnadsskydd.

Hur stor del av mina kostnader kan jag få ersättning för?

Kostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor betalar du själv. Sedan får du ersättning för:

 • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
 • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Ersättningen från Försäkringskassan beräknas inte utifrån det pris som tandläkaren tar utan från ett referenspris. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för alla de åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar.

Om du har ett avtal om abonnemangstandvård

Den vård som ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan inte ingå i högkostnadsskyddet.

Hur gör jag för att använda mig av högkostnadsskyddet?

Du behöver inte ansöka om högkostnadsskydd. Försäkringskassan betalar ersättningen till din vårdgivare som drar av det direkt från din tandläkar- eller tandhygienisträkning.

 

Vanliga frågor

För att du som patient ska kunna ta del av tandvårdsstödet måste den vårdgivare som behandlar dig vara ansluten. De flesta vårdgivare inom tandvården är anslutna till tandvårdsstödet.

Abonnemangstandvård innebär att du ingår ett avtal med din tandläkare om att få tandvård till ett fast pris under tre år. Du kan använda det allmänna eller det särskilda tandvårdsbidraget som en delbetalning för ett avtal om abonnemangstandvård. Abonnemangstandvård kan däremot inte ingå i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som du får gjorda under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.

Det är Socialstyrelsen som beslutar vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som ger rätt till särskilt tandvårdsbidrag.
Mer om dessa regler och läkarintyg finns på Socialstyrelsens hemsida,
Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se).
 

Är du inte nöjd med den tandvård som du fått eller det pris du fått betala ska du i första hand vända dig till den som har utfört vården. Om ni inte kan komma överens kan du gå vidare med dina klagomål.

Gäller det folktandvården kan du vända dig till landstingets patientnämnd (kan även kallas förtroendenämnd).

Gäller det privat tandvård kan du vända dig till Privattandläkarnas förtroendenämnd tel. 08-555 446 55 alternativt e-post:

info@ptl.se

Tänk på att inte alla privata tandläkare är anslutna till Privattandläkarna.

Gäller det privat tandvård bedriven av Praktikertjänst AB vänder du dig till Praktikertjänsts reklamationsnämnd tel. 010-128 36 00 alternativt e-post:

synpunkter@ptj.se

Om du anser dig felbehandlad kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Inspektionen för vård och omsorg (ivo.se) öppnas i nytt fönster

Ja, din vårdgivare måste ha en prislista med både pris och referenspris för olika åtgärder.

Det ska framgå tydligt av prislistan om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspriset. I prislistan ska det också stå om tandläkaren erbjuder dig någon form av garanti för utförda behandlingar. Du har också rätt till skriftlig information från din vårdgivare om vilka material som används för din behandling.

Vid mer omfattande behandlingar har du rätt till en skriftlig behandlingsplan. 

I behandlingsplanen ska finnas uppgift om:

 • diagnosen som tandläkaren har ställt
 • den behandling som tandläkaren föreslår och varför
 • eventuellt förslag till alternativa behandlingar
 • behandlingen kan ge rätt till statligt tandvårdsstöd
 • pris och referenspris för åtgärderna.

Behandlingsplanen ska vara skriven på ett sådant sätt att du förstår vad som står i den.

På Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets webbplats hittar du referenspriser för tandvårdsbehandlingar:

www.tandvårds- och läkemedelsverket (tlv).se öppnas i nytt fönster

Kvitto

Du har rätt att få ett kvitto. På kvittot ska stå vad varje åtgärd kostar och vad den har för referenspris, så att du lätt kan jämföra. Det ska också stå om du har fått ersättning för en del av kostnaderna från högkostnadsskyddet.
Om behandlingen har omfattat tandtekniskt arbete ska du tillsammans med kvittot få en kopia av det underlag som tandläkaren har fått från det tandtekniska laboratoriet. Kostnaden för det tandtekniska arbetet ska stå på underlaget.

Undersökningsprotokoll

Efter varje undersökning ska du få ett protokoll av tandläkaren direkt efter undersökningen. Med undersökning menas undersökningar och utredningar som omfattar en allmän bedömning av dina tänder. Det gäller alltså inte vid undersökning av enstaka tänder eller ett enstaka problem, till exempel vid akutbesök.

Undersökningsprotokollet ska innehålla

 • allmän information om din tandhälsa
 • råd om hur du ska sköta dina tänder
 • diagnos för tänder som behöver behandlas.

Nej, tandläkaren kan inte kräva någon ersättning från dig. Det är alltid vårdgivaren som ansvarar för att bedöma om du kan få ersättning för en åtgärd.

Om Försäkringskassan vid en efterhandskontroll upptäcker att du har fått ersättning du inte har rätt till är det tandläkaren som blir skyldig att betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan.

relaterade_lankar_relaterade_lankar_mallobjekt_1 Actions
Loading...