Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Visselblåsarfunktion

Du som jobbar eller har jobbat på Försäkringskassan, kan rapportera vissa typer av missförhållanden som du upplevt i verksamheten. Det gör du enkelt via vår visselblåsarfunktion.

Vem kan visselblåsa enligt lagen?

Följande personer har rätt att rapportera enligt lagen:

 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete
 • personer som söker eller fullgör praktik
 • personer som står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning, till exempel inhyrd personal från bemanningsföretag
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltningsledning eller tillsynsorgan
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan, och har fått del av eller inhämtat informationen under sin tid i verksamheten
 • medarbetare på Försäkringskassan.

Du som misstänker bidragsbrott

Om du misstänker bidragsbrott eller felaktiga utbetalningar kan du tipsa oss anonymt via vår e-tjänst.

Tipsa om felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott

Det här kan du visselblåsa om

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som antingen

 • angår allmänheten, så att det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram
 • strider mot EU‑direktivet som visselblåsarlagen bygger på, eller mot lagar och föreskrifter som riksdagen, regeringen eller en myndighet har meddelat.

Missförhållanden av allmänintresse

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs det att missförhållandet angår en krets av personer som kan betecknas som ”allmänheten”. Allmänheten ska också ha ett legitimt intresse av att missförhållandet kommer fram. Allmän nyfikenhet räknas inte som ett legitimt intresse.

Missförhållanden som strider mot direktiv, lagar och föreskrifter

Att någon agerar eller låter bli att agera på ett visst sätt är ett missförhållande om det strider mot

 • direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningen av EU‑direktiv 2019/1937
 • lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen, och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet
 • målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet.

Visselblåsare har starkt skydd i lagen

Som visselblåsare får man ett skydd enligt den så kallade visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (2021:890). Skyddet innebär bland annat att visselblåsarens identitet omfattas av sekretess. Sekretessen för visselblåsaren är stark, det vill säga, uppgift om den rapporterande personens identitet får aldrig lämnas ut om inte en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig.

Lagen skyddar också visselblåsaren mot hindrande åtgärder och repressalier. Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta hen för negativa följder. Negativa följder kan exempelvis vara ändrade arbetsuppgifter, utebliven lön eller uppsägning. Arbetsgivaren får inte heller försöka ta reda på vem visselblåsaren är.

Det är inte bara myndighetens anställda som kan rapportera missförhållanden enligt lagen, utan också tidigare anställda, personer som söker eller har sökt arbete hos myndigheten, konsulter med flera.

Gör så här för att visselblåsa

Det är utsedda inom Försäkringskassans regelefterlevnadsfunktion som tar emot rapporterna, utreder dem och återkopplar till visselblåsaren.

Uppgifter som kan behövas i din rapport

De här uppgifterna kan behöva finnas med i din rapport, beroende på vad rapporten gäller:

 • Namn och kontaktuppgifter till dig eller er som rapporterar.
 • Vilken relation du har till Försäkringskassan, exempelvis om du är anställd eller före detta anställd på myndigheten.
 • En beskrivning av missförhållandet.
 • Uppgifter om vilka som är inblandade.
 • Eventuell tid och plats.
 • Eventuell dokumentation.
 • Om du har vidtagit några åtgärder med anledning av missförhållandet.

Om du väljer att rapportera anonymt kan visselblåsarfunktionen inte bedöma om du omfattas av lagens skydd eller inte. De kommer inte heller att kunna kontakta dig för att ställa kompletterande frågor som kan vara avgörande för utredningen. Du kan inte heller få den återkoppling lagen slår fast att du ska få om du rapporterar anonymt.

Extern visselblåsarkanal

Regeringen har utsett ett antal myndigheter som genom externa rapporteringskanaler ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sitt utpekade ansvarsområde. Hela listan över ansvariga myndigheter finns i förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:949).

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om visselblåsning och visselblåsarlagen

Frågor och svar

Det finns en FAQ med svar på vanliga frågor om visselblåsning och visselblåsarlagen.

Frågor och svar om att rapportera missförhållanden enligt visselblåsarlagen Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets­grundlagen

Vissa personer som kan visselblåsa omfattas inte bara av visselblåsarlagen, utan också av bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Meddelarfrihet

Meddelarfriheten innebär att offentliganställda i viss utsträckning kan lämna uppgifter som normalt är sekretessbelagda för publicering i massmedier, utan att straffas för det. Uppgifterna får då bara lämnas till någon som har ett utgivningsbevis, till exempel författare, nyhetsbyråer, radioredaktioner eller databaser.

Genom meddelarfriheten har statsanställda en generell möjlighet till undantag från tystnadsplikten till den som kan offentliggöra uppgifterna i medier, men undantaget gäller inte handlingssekretessen. Vissa tystnadsplikter som gäller viktiga allmänna intressen har dock tillåtits inskränka meddelarfriheten.

Senast uppdaterad