Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Sulla oon oikeus vaphaasheen elähmään jossako ei ole väkivaltaa

Väkivalta oon valitettavasti jotaki joka oon olemassa meän yhtheiskunnassa ja se oon osa monen ihmisen arkipäivästä. Jos sie olet joutunu väkivallan elikkä seksyellin väkistämisen kohtheeksi, sulla oon oikeus saaja apua ja tukea. Tämän riippumatta jos rikoksen tekiä oon joku jonka sie tunnet elikkä ei. Se oon tärkeätä muistaa ette se oon aina rikoksen tekiä joka oon vastuulinen siittä mitä oon tapahtunnu, se ei ole koskhaan sinun syy.

Monela oon kokemuksia miehitten väkivallasta vaimoja kohitti, väkivallasta likhiisissä suhtheissa, kunnialiittyvästä väkivallasta, seksyellistä väkistämisestä ja trakaseriistä. Tavalisiinta oon ette tekiä oon joku joka oon lähelä sitä joka oon joutunu kohtheeksi, esimerkiksi perejäsen elikkä nykynen elikkä entinen paartneri.

Ette oon kokemuksia väkivallasta elikkä loukkauksista saattaa merkitä suuria rajotuksia ja kärsimistä ja tehhä suurta vahinkoa, niin psyykkisesti ko fyysisesti. Sulla oon oikeus ellää elämän jossako ei ole väkivaltaa ja sortamista. Apua oon olemassa ja ensimäinen askel oon ette kertoa sinun kokemuksista jollekki henkilölle elikkä virastolle joka saattaa auttaa sinua.

Erin sorttista väkivaltaa

Väkivalta saattaa tarkottaa useampia muotoja tekemisistä ja sitä saattaa olla useaman sorttisen väkivallan kohtheena samala aikaa. Tässä met selvitämmä erin sorttista väkivaltaa. Ko met Försääkrinkikassala puhuma väkivallasta meän lähtökohta oon seuraava:

 

Fyysinen väkivalta saattaa olla pukkimiset, potkimiset, lyönit, hirtto-ote, kiinipiättäminen elikkä lyöminen apuvälihneelä.

Passiivi, fyysinen väkivalta saattaa olla ette henkilö tekkee jonkulaista väkivaltaa jotaki kohitti ja se väkivalta antaa fyysisiä seurauksia, esimerkiksi ette sitä ei anna toisen nukkua.

 

Suulisia loukkauksia, uhkaa, eristämistä, kiristystä elikkä kontrollia joka vähän kertaa johtaa psyykkisheen heikkentymisheen sille joka oon kohtheena.

Psyykkinen väkivalta oon kansa epäsuoraa uhkaa ittemurhasta elikkä uhka joka oon suunattu muuta likhiistä kohitti.

 

Seksyelli väkivalta oon ette pakottaa jotaki tekheen elikkä kattomhaan seksyelliä tekoja ommaa halua vasten. Se saatta olla kyse raiskaamisesta ja kansa seksyellistä trakaseriistä (esimerkiksi tahoton koskeminen). Ette ostaa seksyelliä palveluja oon aina laitonta, koska se oon kyse ette käyttää jotaki henkilöä hyväksi. Tämä jällaa riippumatta kunka suuri elikkä minkälainen korvaus oon.

 

Materielli väkivalta tarkottaa ette se joka tekkee väkivaltaa lyöpii rikki tavaroita jokka kuuluvat sille joka oon väkivallan kohtheena, elikkä jos se pillaa, elikkä pakottaa väkivallan kohtheena olevaa itte pilaahmaan omasuutta joilako oon erityinen merkitys. Väkivalta kotielukoita kohitti räknäthään kansa materielhiin väkivalthaan.

 

Ekonoominen väkivalta saattaa olla ette yks henkilö pittää vaaria kunka paartneri käyttää rahoja elikkä ette se ei anna paartnerin pittää yhthään omia rahoja ollenkhaan. Se saattaa kansa olla ette henkilö pakottaa paartnerin ottamhaan lainoja, kontroleeraa ekonomiitä ja materielliä omasuuksia ette lisätä eristämistä, kohtheenaolemista ja ette tehhä henkilön ekonoomisesti riippuvaisen.

 

Huolimattomuus saattaa olla ette se joka oon joutunu kohtheeksi, ei saa sitä apua jotako se tarttee ruan, lääkheitten elikkä hykieenin kansa. Enämpi konkreettisesti se saattaa olla kyse siittä ettei saaja apua nousheen ylös sängystä elikkä ette saaja väärän annoksen lääkheistänsä.

 

Latentti väkivalta tarkottaa ette oon ikunen pölkö elikkä kiusa väkivallasta. Se saattaa olla viha elikkä akresiviteetti joka näkkyy tekiän kropan asenosta ja kropan ilmiöstä, ja joka luopii pölköä ja koethaan uhkana elikkä muistuttaa entisistä väkivallan kokemuksista.

Tukea ja apua sille joka oon joutunu väkivallan, uhan elikkä seksyellin väkistämisen kohtheeksi

Sie et ole yksin. Niitä oon monta jokka tarjoavat tukea ja apua ette parantaa tilanetta elikkä keskustella jostaki joka oon tapahtunnu.

 

Sosiaalipalvelu

Sie saatat ottaa yhtheyttä sosiaalipalvelun kansa siinä kunnassa jossako sie olet kirjoila. Net toimit jokka sosiaalipalvelu tarjoa henkilöile jokka oon väkivallan kohtheena vaihtelevat mutta usseimat kunnat antavat neuvoja, tukipuheluja ja ekonoomista avustusta. Sosiaalipalvelu saattaa kansa välittää kontaktia paikalisitten päivystystoiminoitten kansa ka avustaa tilapäiselä suoja-asumisella.

Terhveys- ja saihraanhoito

Hoito-ophaala (Vårdguiden 1177) oon muun muassa informasuunia sulle joka olet joutunu väkivallan kohtheeksi likhiisessä suhtheessa.

Våld i nära relationer (ruottiksi) (1177.se) External link, opens in new window.

Polisi

Sie piät aina soittaa 112 jos sie tarttet akyttiä apua.
Polisin informasuunisivu rikoksista likkhiisissä suhtheissa.

Brott i nära relation (polisen.se) External link, opens in new window.

Hedersfortryck.se (Kunniansortaminen)

Informasuunia sulle joka olet joutunu kohtheeksi ja sulle joka halvaat oppia lissää kunniansortamisesta.
Sulle joka olet töissä elikkä tehet vapaehtosta työtä ja tarttet neuvoja ja konsyltasuunia kysymyksissä jokka koskevat kunnihaanliittyvvää sortamista oon tukitelefooni numerolla 010-223 57 60.

Hedersfortryck.se (ruottiksi) (Kunniansortaminen) External link, opens in new window.

Vaimorauhalinja

Vaimorauhalinja tarjoa puhelutukea telefoonin kautta ympäri vuorokauen. Net saattavat kansa auttaa sinua kontaktitioitten kansa sosiaalipalvelhuun, sosiaalipäivystyksheen elikkä vaimopäivystyksheen. Telefoonipuhelu oon ilhmainen eikä näy telefooniräkinkissä. Älä unhouta ette jos sie et halvaa ette telefooninumero näkkyy listassa viimisthääns soitetuile numeroile mupilitelefoonissa sie tarttet itte ottaa pois numeron listasta. Telefooninumero: 020-50 50 50.

Kvinnofridslinjen (kvinnofridslinjen.se) External link, opens in new window.

Rikosuhriopas

Opas sulle joka olet joutunu rikoksen kohtheeksi.

Brottsofferguiden (ruottiksi) (brottsofferguiden.se) External link, opens in new window.

Rikosuhripäivystykset

Tarjoavat tukea jos sie olet joutunu rikoksen kohtheeksi.

Brottsofferjourernas riksförbund (ruottiksi) (brottsofferjouren.se) External link, opens in new window.

Dinarattigheter.se (Sinun oikeuet)

Tarjoa informasuunia sulle joka olet joutunu kunniansortamisen kohtheeksi.

Dinarattigheter.se (ruottiksi) (karlekenarfri.se) External link, opens in new window.

Päivystävä lähimäinen

Iteälli organisasuuni joka tarjoa sulle puhelutukea keskustelun (chat) ja telefoonin kautta.

Jourhavande medmänniska (ruottiksi) (jourhavande-medmanniska.se) External link, opens in new window.

Vaimo- ja tyärpäivystykset

Roks:ila ja Unizon:ila oon päivystyksiä ympäri maata jokka tarjoavat tukea tyttärille ja vaimoile.

Roks (ruottiksi) (roks.se) External link, opens in new window.

Unizon (ruottiksi) (unizon.se) External link, opens in new window.

Q-päivystys

Vaimoile jokka oon joutunheet väkivallan kohtheeksi ja joilako oon kokemuksia väärinkäyttämisestä ja prostitysuunista. Q-päivystyksessä ei vaaita huumevaphautta siltä vaimolta joka hakkee tukea, suojaa ja informasuunia hänen oikeuksista.

Q-jouren (ruottiksi) (qjouren.se) External link, opens in new window.

RFSL Tukivasthaanotto

Hbtqi-henkilöile jokka oon joutunheet trakaseriitten, uhan elikkä väkivallan kohtheiksi.

RFSL Stödmottagning (ruottiksi) (rfsl.se) External link, opens in new window.

Riikinföreninki tukikeskus insestiä ja muita seksyelliä väkistämisiä vasten lapsuuessa

Vaimoile jokka oon joutunheet seksyellin väkistämisen kohtheeksi lapsuuessa.

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (ruottiksi) (rise-sverige.se) External link, opens in new window.

Riikinkriisikeskus – Ruottin kriisikeskus miehile

Paraplyyorganisasuuni toiminoile jokka tekevät työtä ette antaa tukea miehile jokka oon kriisissä. Täälä sie saatat löytää kontaktitietoja kriisikeskukshiin miehile ympäri maata.

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män (ruottiksi) (rikskriscentrum.se) External link, opens in new window.

Terrafem

Päivystystelefooni vaimoile joilako oon ulkomaalainen lähtö. Puhelu ei näy sinun telefooniräkinkissä. Älä unhouta ette jos sie et halvaa ette telefooninumero näkkyy listassa viimisthääns soitetuile numeroile mupilitelefoonissa sie tarttet itte ottaa pois numeron listasta.

Telefooninumero: 020-52 10 10.

Terrafem (ruottiksi) (terrafem.org) External link, opens in new window.

TRIS

Tris oon tukitelefooni sulle joka olet joutunu kunnianliittyvän väkivallan ja sortamisen kohtheeksi.

TRIS (ruottiksi) (tris.se) External link, opens in new window.

Last updated: