Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Det här är officiell statistik

Försäkringskassan är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena Stöd vid sjukdom och handikapp samt Stöd till barnfamiljer.

För den officiella statistik som Försäkringskassan ansvarar för tillämpas de kvalitetskriterier som rådet för den officiella statistiken har fastslagit.

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen:

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidare bearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns idag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.

Samordning av Sveriges officiella statistik (scb.se)

Tillräcklig kvalitet och Code of Practice

Riktlinjer för Sveriges officiella statistik finns i tillräcklig kvalitet och Code of Practice. Tidigare omfattade Code of Practice endast europeisk statistik. Under 2014 beslutade dock Rådet för den officiella statistiken att Code of Practice skulle ersätta Tillräcklig kvalitet.

Utveckling av Försäkringskassans officiella statistik

Försäkringskassan arbetar med att utveckla den officiella statistiken. Under 2011 och 2012 pågick ett arbete med att identifiera vilka krav som ställs på den officiella statistiken och hur väl Försäkringskassan uppfyller dessa. Det arbetet resulterade i en rapport med en åtgärdslista över vad som behövde göras. En översyn av innehållet i den officiella statistiken gjordes. Vid publiceringen 2013 lades nya produkter till den officiella statistiken, till exempel jämställdhetsbonus. I samband med denna översyn gjordes en utfästelse om att statistiken på Försäkringskassan hade tillräcklig kvalitet. Under 2015 planerar Försäkringskassan att genomföra ett projekt för att se över kvaliteten på den officiella statistiken. Nästa steg blir att säkerställa att Code of Practice efterlevs.

Annan statistik

Förutom Försäkringskassans officiella statistik så publiceras även annan statistik på hemsidan. Annan statistik kan även läggas ut när något särskilt har studerats som kan vara av intresse för externa användare.

Likt den officiella statistiken publiceras annan statistik i elektronisk form, i huvudsak i Exceldokument. Den hämtas vanligtvis från samma källa som den officiella statistiken och bearbetas på liknande sätt. Därmed kan kvaliteten för annan statistik anses vara motsvarande den för officiell statistik.