Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Tire hakaja thaj obligacie kana keres kontakto e Agenciasa vašo Socialno Arakhipe Actions
Loading...

Tire hakaja thaj obligacie kana keres kontakto e Agenciasa vašo Socialno Arakhipe

Akate šaj te drabares/čitisares vašo zakonora thaj regulacie phanle e Agenciasa vašo Socialno Arakhipe sar autoriteto/vlast thaj vaš tute sar dizutno.

Publik/javno dokumento

Buteder tare dokumentora ikerde tar autoriteto si publik/javno dokumentora. Kava vakerel kaj sako jek savo dživdisarel ani Švedia si hakajenca te resel dži lende. Akava si čače ke buteder kejsora, numaj thaj godolenge kola naj Švediake dizutne. O Regulacie vašo tromalipe/sloboda taro mediumia kerel vakeripe save dokumentora akana si publik/javno dokumentora thaj sar o autoriteto ka del tumenge resipe dži lende.

Pakjivipe

Sako jek kova si butjarno ani agencia thaj siklilo o pakjivale informacie halas sovli vašo garavdipe thaj džikana si ani buti thaj kana lesko butjarnipe avel dži krajo/agorisarel. Akava si jekajek thaj e bute dženenge kola kerde kontraktora thaj vaver save arakhen pes ande aktivipa katari agencia, sar so si tumačia thaj translatora. Telal varesave kondicie, e butjarne šaj te pučaren varesavi informacia jekhe momentoske e vavere autoritetenge. Si ekskluzie kana naj pakjivipe, sar egzamplo, godolenge kola si involvirime ani buti. E butja phanle e pakjivipasa arakhen pe ango Akto vaš Oficialna Garavdipa.

Registracia tare personalno evidentora/podatkora katari Agencia vašo Socialno Arakhipe

Sako jek kole si socialno arakhipe, skoro sako jek kova dživdinel ani Švedia thaj si le majbut katare 16 berša, si ande garavimasko sistemo vaši socialno arakhipe. Akava si važno/importantno ći te šaj i Agencia vaši Socialno Arakhibe te pokinel o benefitora thaj lovengo leipe, sar so vašo nasvalipe/namboripe, dajake thaj dadeske benefitora thaj čhaveske benefitora. O pravila vašo garavimasko sistemo si ando Kodo vaši Socialno Arakhipe thaj o Akto vašo Personalno evidentora/podatkora.

Tiro hako ki informacia vaš kodo so e Agencia vašo Socialno Arakhipe si la vaš tute

Si tu hako te džanes savi informacie si ki Agencia vašo Socialno arakhipe vaš tute thaj sar tretiril la. Si tu hako te resel dži informacia bilovengo jek drom ando berš.

Hramosaripe dejbasa sovli

Kana hramosares forma dejbasa sovli godova vakerel kaj le informacia si celo/sahni thaj čače. Le dženo savo či pherol celo/sahni ja dela načačutni informacia thaj hramosarel la dejbaja sovli šaj te ovel došalo/bango kaj hohavda či te lel benefito.

Si tu hako te rodes palem dikhipe vaši decizia katari Agencia vašo Socialno Arakhipe

 

Te naj san čalo/zadovolno e deciziasa katari Agencia vaši Socialno Arakhipe, šaj te rode palem te dikhen ola. Pal kodo ka las varesavo taro tire komentara thaj ka keras nevo dikhljaripe vašo kejso. Dikhas ke soduj šajimata vaši neve buča sar evidenso/dokaz thaj sa so sasa ande kejso džiakana.

Ake sar te rodes palem dikhljaripe:

  1. Hramosar amenge lil saveste ka vakeres kaj rodes te dikhljaras palem i decizia. De amenge i data tari decizia thaj vaši so vakerel pe. Vaker amenge soske kames te irisarel pe/smenisarol pe i decizia.
  2. Bičhal to rodipe vaši palem dikhljaripe e ofisoske/kancelariake savi andas i decizia. I adresa si andi decizia telal o hramosaripe te na sijan čalo/zadovolno e deciziasa.

Tu musaj/mora te bičhales ti aplikacia vaši palem dikhipe ko varesavo vaxti/vrama taro kana reslas tuke i decizia. Andi decizia phenol pe kobor/kozom vaxti/vrama si tu godoleske.

Te angažirisardan agento, trubul te vakeres amenge o alav, adresa thaj telefonesko numero tar agento. Pal kodo amen ka anas decizia trubul li hramosardo polnomošno/avukateski zor thaj musaj li o polnomošno/avukateski zor te del pe ando orginal. Te dijan džiakana polnomošno/avukateski zor ko kejso, či trubil te irisare la palpale.

Si tu hako te des rovimata vaši decizia so sas palem dikhljardi

Te najsan čalo/zadovolno e palem dikhljarimasa vaši decizia katari Agencia vašo Socialno Arakhipe, šaj te des rovimata ando administrativno krisi.

Sar te keres kodo:

  1. Also include your name, social security number, address and telephone number. Hramosar lil koleste ka phenes sosar si phanli i decizia, sar kames i decizia te irisarel pe/smenisarel pe. Ko jek čhuv vi tiro alav, o numero taro socialno arakhie thaj o telefonesko numero.
  2. Bičhal to rovimata e palem dikhipaske jekhinake/kotoreske, i adresa arakhel pe ki decizia vaši palem dikhljaripe.

Te angažirisardan agento, de e agentesko alav, adresa thaj telefonesko numero. O krisi anela decizia trubul li hramosardo polnomošno/avukateski zor thaj trubul li te sikavel pe o orginal.

I Agencia vaši Socialno Arakhipe bičhalela to rovimata e administrativno kriseske pala ko verificiripe kaj tiro rovimata reslas ko vaxti/vrama.

Te gindisardan kaj i decizia kataro administrativno krisi si bangi, šaj te keres rovimata e Aministrativno Kriseske vašo Rovimata thaj majagorale dži ko Majučo Administrativno Krisi.

Si tu hako te rodes kompenzacia

Te gindisardan kaj i Agencia vašo Socialno Arakhipe kerdas tume bilačhipe thaj kames finansiaki kompenzacia šaj te rodes kompenzacia .

Tu keres kodo hramosarimasa lil koleste ka rodes kompenzacia. Akale lileste, tu vakeres sar i Agencia vašo Socialno Arakhipe kerdas doš/bangipe ja bičačimata thaj savo phagimata kerdas tuke. Ano jek čhuv tiro alav, adresa thaj vaver kontakt informacie thaj tiro numero vašo socialno arakhipe.

Svensk version för handledare Actions
Loading...

Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med Försäkringskassan

Här kan du läsa om mer om lagar och regler som gäller för Försäkringskassan som myndighet och för dig som medborgare.

Allmän handling

De flesta dokument som förvaras hos en myndighet är allmänna handlingar. Det innebär att alla som bor i Sverige rätt att ta del av dem. Det gäller i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare. I tryckfrihetsförordningen beskrivs vilka handlingar som är just allmänna handlingar och hur myndigheten ska se till att du får ta del av dem.

Sekretess

Den som är anställd hos en myndighet och har fått reda på sekretessbelagd information är skyldig att iaktta sekretess både under sin anställning och efter att hen har slutat anställningen. Det gäller också de flesta uppdragstagare och andra som deltar i myndighetens verksamhet, till exempel tolkar och översättare. Under vissa förutsättningar får de anställda lämna ut information till exempel till andra myndigheter. Det finns undantag när sekretessen inte gäller, till exempel för den som är part i ett ärende. Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Försäkringskassas registrering av personuppgifter

Alla som omfattas av socialförsäkringen, det vill säga nästan alla som bor i Sverige och som har fyllt 16 år, finns i socialförsäkringsregistren. Det är nödvändigt för att Försäkringskassan ska kunna betala ut ersättningar och bidrag, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Reglerna för registren finns i socialförsäkringsbalken och personuppgiftslagen.

Din rätt till information som Försäkringskassan har om dig

Du har rätt att få veta vilken information Försäkringskassan har om dig och hur vi behandlar den.  Du har rätt att ta del av den informationen utan kostnad en gång per år.

Att skriva under på heder och samvete

När du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Den som fyller i ofullständiga eller felaktiga uppgifter och skriver under på heder och samvete kan vara skyldig till bidragsbrott.

Du har rätt att begära omprövning av Försäkringskassans beslut

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar det. Då tar vi del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar både på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Så här gör du för att begära omprövning:

1. Skriv ett brev till oss där du berättar att du begär omprövning av ett beslut. Ange beslutets datum och vad beslutet gäller. Berätta hur och varför du vill att beslutet ändras.

2. Skicka din begäran om omprövning till det kontor som fattat beslutet. Adressen står i beslutet under rubriken Är du inte nöjd med beslutet.

Du måste skicka din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du fick beslutet. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du anlitar ett ombud så ska du meddela oss ombudets namn, adress och telefonnummer. Vi tar då ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om fullmakten måste visas upp i original. Om du redan har lämnat in en fullmakt i ärendet så behöver du inte skicka den igen.

Du har rätt att överklaga omprövningsbeslutet

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Så här gör du:

1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.

Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

Det är Försäkringskassan som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter att ha kontrollerat att ditt överklagande har kommit in i rätt tid.

Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Du har rätt att begära skadestånd

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada och du vill ha ekonomisk kompensation kan du begära skadestånd.

Det gör du genom att skriva ett brev där du begär skadestånd. I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det har orsakat dig. Skriv också ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna ditt personnummer.