Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Du vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat go dus lea oktavuohta Dáhkádusgássain

Dás sáhtát lohkat eanet lágaid ja njuolggadusaid birra mat leat fámus Dáhkádusgássái eiseváldin ja dutnje álbmogin.

Almmolaš áššebábir

Eanemus áššebáhpirat mat vurkejuvvot eiseválddis leat almmolaš áššebáhpirat. Dat mearkkaša ahte visot geat orrut Ruoŧas sáhttet váldit oasi dain. Dat guoská eanemus oassái maid daid geat eai leat ruoŧa ássit. Prentenfriddjavuođalágas čilgehuvvojit makkár áššebáhpirat leat juste almmolaš áššebáhpirat ja got eiseváldi galgá bargat vai don oaččut oasi dain.

Čiegusvuohta

Dan guhte lea virgáiduvvon eiseválddi luhtte lea ožžon diehtit čiegus dieđuid ja lea geatnegahtton čuovvut čiegusvuođa sihke su virggis ja maŋŋil go lea loahpahan virggi. Dat guoská maid eanemus bargogohččun olbmuide ja iežáid geat oassálaste eiseválddi doaimmas, ovdamearkka dihte dulkkat ja jorgaleaddjit. Muhtin eavttuid vuođul virgeolbmot ožžot guođđit dieđuid ovdamearkka dihte iežá eiseválddiide. Gávdnojit spiehkastagat goas čiegusvuohta ii lea fámus, ovdamearkka dihte dasa gii lea bealli ovtta áššis. Mearrádusat čiegusvuođa birra gávdnojit almmolaš- ja čiegusvuođalágas.

Dáhkádusgássa registtar persovdnadieđuiguin

Visot geat gullot sosiáladáhkádussii, namalassii meastui visot geat orrut Ruoŧas ja leat deavdán 16 jagi, gávdno sosiáladáhkádusregistaris. Lea dárbbašlaš vai Dáhkádusgássa galgá sáhttit máksit buhtadusaid ja doarjagiid, ovdamearkka dihte buohcceruđa, váhnenruđa ja mánádoarjaga. Njuolggadusat registarii gávdno sosiáladáhkádusa váldolágas ja persovdnadiehtolágas.

Du vuoigatvuohta dihtui mii Dáhkádusgássas lea du birra

Dus lea riekti diehtit makkár dieđut Dáhkádusgássas lea du birra ja got mii gieđahallat daid. Dus lea vuoigatvuohta váldit oasi dieđus nuvttá oktii jahkái.

Čállit vuollái gudniin ja oamedovdduin

Go čálát vuollái skovi gudniin ja oamedovdduid de mearkkaša ahte don duođaštat ahte dieđut leat riekta ja duođat. Dan guhte deavdá dievasmeahttun dehe boastut dieđuid ja čállá vuollái gudniin ja oamedovdduin sáhttá leat sivalaš doarjjarihkkumii.

Dus lea riekti gáibit ođđa geahččaleami Dáhkádusgássa mearrádusas

Jus leat duhtameahttun Dáhkádusgássa mearrádusain de sáhtát gáibidit ahte mii ođđasit geahččalit dan. De mii váldit oasi du oainnuin ja dahkat ođđa geahččaleami áššis. Mii geahččat sihke vejolaš ođđa vuođuid ja visot mii gávdno áššis ovddibun.

Ná barggat go gáibidat ođđa geahččaleami:

  1. Čále reivve minsiidda gos muitalat ahte gáibidat ođđa geahččaleami mearrádusas. Dieđit mearrádusa beaivemeari ja maid mearrádus guoská. Muital got ja manin don háliidat ahte mearrádus galgá rievdaduvvot.
  2. Sádde du gáibádusa ođđa geahččaleapmái dan kontuvrii mii mearrida. Čujuhus lea mearrádusas bajilčállaga It go leat duhtavaš mearrádusain vuolde.

Don fertet sáddet sisa du gáibádusa ođđa geahččaleapmái ovdal viissis áiggi maŋŋil go leat ožžot mearrádusa. Dat čužžo mearrádusas man guhkes áigi dus lea.

Jus don geavahat sáttaolbmo de don galggat dieđihit sáttaolbmo nama, čujuhusa ja telefovdnanummara minsiidda. Dalle mii váldit vuhtii jus dárbbahuvvo čálalaš fápmudus ja jus fertet vuosehit fápmudusa originálas. Jus don leat juo guođđán fápmudusa áššis dalle it dárbbaš sáddet sisa dan fas.

Dus lea vuoigatvuohta váidalit ođđageahččalanmearrádusa

Jus leat duhtameahttun Dáhkádusgássa ođđageahččalanmearrádusain de sáhtát váidalit dan hálddahusriektái.

Ná barggat:

  1. Čále reivve gos dieđihat makkár mearrádusas lea sáhka, got don háliidat ahte mearrádus galgá rievdaduvvot ja manin. Čále maid iežat nama, persovdnanummara, čujuhusa ja telefovdnanummara.
  2. Sádde du váidaleami ođđageahččalanossodahkii, čujuhusa oaidná ođđageahččalanmearrádusas.

Jus don geavahat sáttaolbmo de don galggat dieđihit sáttaolbmo nama, čujuhusa ja telefovdnanummara minsiidda. Duopmostuollu váldá vuhtii jus dárbbahuvvo čálalaš fápmudus ja jus ferte vuosehit fápmudusa originálas.

Dat lea Dáhkádusgássa mii sádde váidaleami hálddahusriektái maŋŋil go lea dárkkistan ahte du váidaleapmi lea boahtán sisa rivttes áiggis.

Jus don oaivvildat ahte hálddahusrievtti mearrádus lea boastut de sáhtát váidalit gámmirriektái ja maŋemusat Alimus hálddahusduopmostullui.

Dus lea riekti gáibidit vahátbuhtadusa

Jus don oaivvildat ahte Dáhkádusgássa lea dagahan vahága dutnje ja don háliidat ekonomalaš buhtadusa de sáhtát gáibit vahátbuhtadusa.

Dan barggat nu ahte čálát reivve gos gáibidat vahátbuhtadusa. Reivves čálát man láhkai don oaivvildat ahte Dáhkádusgássa lea bargan boastut dehe suostán ja makkár vahága leat dagahan dutnje. Čále maid du nama, čujuhusa ja iežá oktavuođadieđuid ja mielas fal du persovdnanummara.

 

Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med Försäkringskassan

Här kan du läsa om mer om lagar och regler som gäller för Försäkringskassan som myndighet och för dig som medborgare.

Allmän handling

De flesta dokument som förvaras hos en myndighet är allmänna handlingar. Det innebär att alla som bor i Sverige rätt att ta del av dem. Det gäller i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare. I tryckfrihetsförordningen beskrivs vilka handlingar som är just allmänna handlingar och hur myndigheten ska se till att du får ta del av dem.

Sekretess

Den som är anställd hos en myndighet och har fått reda på sekretessbelagd information är skyldig att iaktta sekretess både under sin anställning och efter att hen har slutat anställningen. Det gäller också de flesta uppdragstagare och andra som deltar i myndighetens verksamhet, till exempel tolkar och översättare. Under vissa förutsättningar får de anställda lämna ut information till exempel till andra myndigheter. Det finns undantag när sekretessen inte gäller, till exempel för den som är part i ett ärende. Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Försäkringskassas registrering av personuppgifter

Alla som omfattas av socialförsäkringen, det vill säga nästan alla som bor i Sverige och som har fyllt 16 år, finns i socialförsäkringsregistren. Det är nödvändigt för att Försäkringskassan ska kunna betala ut ersättningar och bidrag, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Reglerna för registren finns i socialförsäkringsbalken och personuppgiftslagen.

Din rätt till information som Försäkringskassan har om dig

Du har rätt att få veta vilken information Försäkringskassan har om dig och hur vi behandlar den. Du har rätt att ta del av den informationen utan kostnad en gång per år.

Att skriva under på heder och samvete

När du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Den som fyller i ofullständiga eller felaktiga uppgifter och skriver under på heder och samvete kan vara skyldig till bidragsbrott.

Du har rätt att begära omprövning av Försäkringskassans beslut

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar det. Då tar vi del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar både på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Så här gör du för att begära omprövning:

1. Skriv ett brev till oss där du berättar att du begär omprövning av ett beslut. Ange beslutets datum och vad beslutet gäller. Berätta hur och varför du vill att beslutet ändras.

2. Skicka din begäran om omprövning till det kontor som fattat beslutet. Adressen står i beslutet under rubriken Är du inte nöjd med beslutet.

Du måste skicka din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du fick beslutet. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du anlitar ett ombud så ska du meddela oss ombudets namn, adress och telefonnummer. Vi tar då ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om fullmakten måste visas upp i original. Om du redan har lämnat in en fullmakt i ärendet så behöver du inte skicka den igen.

Du har rätt att överklaga omprövningsbeslutet

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Så här gör du:

1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.

Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

Det är Försäkringskassan som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter att ha kontrollerat att ditt överklagande har kommit in i rätt tid.

Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Du har rätt att begära skadestånd

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada och du vill ha ekonomisk kompensation kan du begära skadestånd.

Det gör du genom att skriva ett brev där du begär skadestånd. I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det har orsakat dig. Skriv också ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna ditt personnummer.

Last updated: