Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Sinun oikeuvet ja velvolisuuet Vakkuutuskassan kontaktissa

Tässä sie saatat lukea lissää laista ja määräyksistä jokka jällaavat Vakkuutuskassale, joka on viranomhainen, ja sulle kansalaisena.

Ylheinen tokymentti

Suuriin osa tokymentistä mitä viranomhainen säilyttää on ylheisiä tokymenttiä. Se merkittee ette kaikila jokka asuvat Ruottissa on oikeus ottaa ossaa niistä. Se jällaa usseimiten kans niitä jokka ei ole Ruottin kansalaisia. Painovaphausmääräyksessä kuvathaan mikkä tokymentit jokka on just ylheisiä asiapaperia ja kuinka viranomhainen pittää valvoa ette sie saat net käytettäväks.

Salapito

Se joka on viranomhaisen työnottaja ja on saanu käshiin tietoja jokka on määrätty salapithoon on velvolinen valvomhaan vaitioloa sekä työsuhteessa ja jälkhiin kun työ on loppunu. Se koskee kans suuriin osan niitä jokka ottavat tehtäviä ja muita jokka osalistuvat viranomhaisen toiminthaan, esimerkiks tulkit ja kääntäjät. Tietyilä eelytyksilä työntekijät saavat jättää ulos tietoja esimerkiks muile viranomhaisile. On poikkeuksia kun vaitiolo ei jällaa, esimerkiks sitä joka on osana asiassa. Vaitiolo määräykset on julkisen- ja salapionlaissa.

Sinun henkilötiot

Vakkuutuskassala oon paljon tietoa privattihenkilöistä. Niitä oon lakia ja sääntöjä kunka met saama käyttää tietoja. Net oon sen takia ette suojata sinun henkilötietoja niin ette sinun henkilökohtasta integriteettiä ei loukata. Täälä sie saatat lukea mikä henkilötieto oon, kunka met käytämä henkilötietoja, lakia ja sääntöjä ja mikkä oikeuet sulla oon.

Mikäs henkilötieto oon?

Henkilötiot oon kaikenlaiset tiot yhestä henkilöstä. Tyypilisiä henkilötietoja oon henkilönumero, nimi ja osote mutta kuva, terhveystiot elikkä asian diarienumero saattavat kansa olla henkilötietoja.

Ette käyttää henkilötietoa

Henkilötion käyttämisellä meinathaan prinsiipisti kaikkia jotako mennee tehhä tioitten kansa. Se saattaa esimerkiksi olla ette lukea, koota sisäle, rekistreerata, säilyttää, risthiinkäyttää elikkä kirjottaa ulos tietoja.

Näin Vakkuutuskassa käyttää henkilötietoja

Vakkuutuskassa käyttää henkilötietoja monen erin etun yhtheyvessä niinku esimerkiksi ko oon kyse siukkarahasta, vanhuustenrahasta, lastenavustuksesta ja asuntoavustuksesta.

Met saama käyttää henkilötietoja vain vishiin tarkotukshiin, esimerkiksi ette

 • käsitellä asioita
 • informeerata sosiaalivakkuutuksesta
 • suunitella, ohjata ja arvioija meän toimintaa
 • ottaa näköselle statistiikkaa
 • jättää ulos tietoja muile viranomhaisille.

Vakkuutuskassa tekkee jatkuvasti töitä ette turvata henkilötioitten käyttämistä ja ette seurata ylös laatua muun muassa testaamalla IT-systeemiä. Se saattaa aiheuttaa ette sinun henkilötietoja käytethään.

Vakkuutuskassa tekkee töitä ette vastustaa vääriä ulosmaksoja. Se tarkottaa ette met tehemä kontrollia asioista. Sinun henkilötietoja saatethaan tulla käyttämhään semmosissa kontrollissa.

Met emmä saa säästää henkilötietoja pitempää aikaa ko tarve vaatii huomihoon ottaen tarkotusta. Vissiä tietoja saapii kuitenki säästää arkiveerinkiä varten ylheisen innostuksen, tutkimuksen elikkä statistiikan vuoksi.

Näin met nouama sisäle ja jätämä ulos tietoja

Met saama noutaa sisäle vain semmosia henkilöhtietoja joitako met tarttema erhiin tarkotukshiin.

Usseimat henkilötiot met saama henkilöltä itteltä. Joskus met nouama tietoja muilta viranomhaisilta, esimerkiksi Verovirastolta, Sentraalilta oppitukilautakunnalta (CSN), Työvälitykseltä ja työttömyyskassoilta.

Joskus met jätämä ulos henkilötietoja muile viranomhaisille, esimerkiksi Verovirastolle, CSN:ile, Kruunuvuotiviranohaiselle, Pansuuniviranomhaiselle Valtion työpansuunivirastolle ja kunnile. Sen met tehemä esimerkiksi ko sie olet saanu ulosmakson meiltä. Met jätämä ulos vain semmosia tietoja joitako net tarttevat ja joitako meilä oon oikeus antaa ulos. 

Met jätämä kansa ulos henkilötietoja muile vasthaanottajille. Met jätämä ulos esimerkiksi tietoja pankhoon ette sie saatat saaja meiltä rahhaa ulosmaksetuksi.

Joskus met tarttema antaa ulos elikkä noutaa sisäle henkilötietoja viranomhaiselta muussa maassa, niin EU/EES:issä ko EU/EES:in ulkopuolela (niin sanottu kolmas maa). Se saattaa esimerkiksi olla jos sie olet töissä elikkä olet ollu töissä sielä elikkä jos sie elikkä joku sinun perejäsenistä asutta elikkä oletta asuhneet sielä.

Sinun oikeuet

Sulla oon oikeus saaja saatavaksi sinun henkilötiot jokka koskevat sinua elikkä oon Vakkuutuskassala. Sen tion jonka sie saat sie saat rekisteriulosvetona. Ette tilata rekisteriulosveon sie häyt täyttää tämän planketin.

9352 Begäran om information (registerutdrag) enligt EU:s dataskyddsförordning Pdf, 1 MB, opens in new window.

Sulla oon oikeus ette

 • saaja väärät tiot oikastuksi
 • vissilä ehoila kompleteerata henkilötiot jokka ei ole täyeliset
 • vissilä ehoila vaatia rajotuksen meän käytöstä sinun henkilötioista.

Ko met saama siäle sinun vaatimuksen met olema velvoliset ette niin kätevästi ko maholista ilmottaa sulle mihinkä toimenpithoin sinun vaatimus oon johtanu.

Daattainspeksuuni oon se viranomhainen joka pittää tuottaa siiheen ette käyttäminen henkilötioista ei joha sopimattomhaan tunkeutumisheen yksityisitten intiviititten henkilökohtasheen integriteethiin. Jos sie halvaat valittaa kunka Vakkuutuskassa hantteeraa sinun henkilötietoja sie tehet sen Daattainspeksuuhniin. Informasuunia kunka sie tehet löytyy.

Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) External link, opens in new window.

Vakkuutuskassa oon henkilötietovastuulinen, ja se merkittee ette met olema vastuuliset hantteeraahmaan sinun henkilötietoja oikealla laila. Vakkuutuskassan daattasuojaeustaja valvoo ette met viranomhaisenna seuraama EU:n daattasuojamääräystä (GDPR) ja muuta daattasuojasäätäntöä. Daattasuojaeustaja oon kansa kontaktihenkilö sulle jollako oon kysymyksiä henkilötioista.

Kontaktitiot daattasuojaeustajalle:

dataskyddsombud@forsakringskassan.se

Lakia ja sääntöjä jokka ohjaavat kunka met käytämä henkilötietoja

EU:n daattasuojamääräys (2016/679)

 • laki (2018:218) kompleteeraavilla säätänöilä EU:n daattasuojamääräykselle
 • 114 kap. sosiaalivakkuutuspalkissa
 • laki (2001:99) julkisesta statistiikasta ja siiheen kuuluvat määräykset.

Allekirjottaa kunnialisesti ja omatunnola

Kun allekirjotat blanketin kunnialisesti ja omatunnola se merkittee ette sie toteat ette tiot on täyeliset ja reheliset. Se joka täyttää puutheelisesti eli virheelisesti tietoja ja allekirjottaa kunnialisesti ja omatunnola saattaa olla syylinen tukiraharikoksheen.

Sulla on oikeus vaatia Vakkuutuskassan päätöksen uuestiarvioinin

Jos et ole tyytyväinen Vakkuutuskassan päätöksen kans sie saatat tahtoa ette met tarkistama asiaa uuesti. Sillon met otama ossaa sinun näkökulmista ja tehemä uuen arvioinin asiasta. Met kattoma sekä maholisia uusia tokymenttiä ja tietoja ja kaikki sen mikä jo on tunnettu asiasta aiemin.

Näin sie tehet ette tahtoa uuestiarvioinin:

 • Kirjota preivi meile missä sie kerrot ette sie tahot uuestiarvioinin päätöksestä. Anna päätöksen päivämäärän ja mitä päätös koskee. Kerro kuinka ja miksi sie haluat ette päätöstä muutethaan.
 • Lähätä sinun uuestiarvioinin tahtomuksen siihen kontturhiin joka teki päätöksen. Osote seisoo päätöksessä otsikon alla Jos et ole tyytyväinen päätöksen kans.

Sie häyt lähättää sinun pyynön uuestiarvioinista tietylä aikakautena jälkhiin kun sait päätöksen. Se seisoo päätöksessä kuinka pitkä aika sulla on.

Jos käytät asiamiestä sie piät ilmottaa meile asiamiehen nimen, osotheen ja telefooninumeron. Met otama sillon kantaa jos tarttee kirjalisen fulmahin ja jos sen fulmahin pittää näyttää ylös orkinaalissa. Jos olet jo jättäny fulmahin asiasta sie et tartte lähättää sitä uuesti.

Sulla on oikeus valittaa uuestiarviointi päätöstä.

Jos et ole tyytyväinen Vakkuutuskassan uuestiarviointi päätöksestä sie saatat valittaa sitä hallinto-oikeutheen.

Näin sie tehet:

 • Kirjota preivi missä sie mainittet mitä päätöstä se koskee, kuinka sie haluat ette päätöstä muutethaan ja miksi. Kirjota kans sinun nimi, henkilönumero, osote ja telefooninumero.
 • Lähätä sinun valitus uuestiarvioinin yksikhöön, osote näkkyy uuestiarviointi päätöksestä.

Jos käytät asiamiestä sie piät jättää asiamiehen nimen, osotheen ja telefooninumeron. Tuomioistuin ottaa kantaa jos tarttee kirjalisen fulmahin ja jos sen pittää näyttää ylös orkinaalissa.

Se on Vakkuutuskassa joka lähättää sinun valituksen hallinto-oikeutheen, jälkhiin kun on tarkistanu ette sinun valitus on tullu aijoissa.

Jos piät ette hallinto-oikeuksen päätös on väärä sie saatat jatkaa valitusta kamarioikeutheen ja viimi käessä Korkeimphaan hallintotuomioistuimheen.

Sulla on oikeus vaatia vahingonkorvausta

Jos piät ette Vakkuutuskassa on aiheuttanu sulle vahinkoa ja sie haluat saa raahalisen korvauksen sie saatat tahtoa vahingonkorvausta.

Sen sie tehet kirjottamalla preivin missä sie tahot vahingonkorvausta. Preivissä sie kuvvaat millä tavala sie meinaat ette Vakkuutuskassa on tehny väärin eli on ollu huolimattomana ja mitä vahinkoa se on sulle aiheuttanu. Kirjota kans sinun nimi, osote ja muita kontaktitietoja ja mielelhään sinun henkilönumero.

 

Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med Försäkringskassan

Här kan du läsa om mer om lagar och regler som gäller för Försäkringskassan som myndighet och för dig som medborgare.

Allmän handling

De flesta dokument som förvaras hos en myndighet är allmänna handlingar. Det innebär att alla som bor i Sverige rätt att ta del av dem. Det gäller i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare. I tryckfrihetsförordningen beskrivs vilka handlingar som är just allmänna handlingar och hur myndigheten ska se till att du får ta del av dem.

Sekretess

Den som är anställd hos en myndighet och har fått reda på sekretessbelagd information är skyldig att iaktta sekretess både under sin anställning och efter att hen har slutat anställningen. Det gäller också de flesta uppdragstagare och andra som deltar i myndighetens verksamhet, till exempel tolkar och översättare.

Under vissa förutsättningar får de anställda lämna ut information till exempel till andra myndigheter. Det finns undantag när sekretessen inte gäller, till exempel för den som är part i ett ärende. Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Dina personuppgifter

Försäkringskassan har många uppgifter om privatpersoner. Det finns lagar och regler om hur vi får behandla uppgifterna. De är till för att skydda dina personuppgifter så att din personliga integritet inte kränks. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur vi behandlar personuppgifter, lagar och regler och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Så behandlar Försäkringskassan personuppgifter

Försäkringskassan behandlar personuppgifter inom flera olika förmåner som till exempel sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag.

Vi får bara behandla personuppgifterna för vissa ändamål, till exempel för att

 • handlägga ärenden
 • informera om socialförsäkringen
 • planera, styra och utvärdera vår verksamhet
 • ta fram statistik
 • lämna ut uppgifter till andra myndigheter.

Försäkringskassan arbetar löpande med att säkra behandlingen av personuppgifter och följa upp kvaliteten bland annat genom att utföra tester i IT-systemen. Det kan ge anledning till behandling av dina personuppgifter.

Försäkringskassan arbetar med att motverka felaktiga utbetalningar. Det innebär att vi gör kontroller av ärenden. Dina personuppgifter kan komma att behandlas i sådana kontroller.

Vi får inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vissa uppgifter får dock sparas för arkivering av allmänt intresse, forskning eller statistik.

Så hämtar vi in och lämnar ut uppgifter

Vi får bara hämta in sådana personuppgifter som vi behöver för de olika ändamålen.

De flesta personuppgifterna får vi från personen själv. Ibland hämtar vi uppgifter från andra myndigheter, till exempel från Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Arbetsförmedlingen och a-kassorna.

Ibland lämnar vi personuppgifter till andra myndigheter, till exempel Skatteverket, CSN, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk och kommunerna. Det gör vi till exempel när du har fått en utbetalning från oss. Vi lämnar bara sådana uppgifter som de behöver och som vi har rätt att lämna ut.

Vi lämnar även personuppgifter till andra mottagare. Vi lämnar till exempel uppgifter till banken för att du ska kunna få pengar utbetalda från oss.

Ibland kan vi behöva lämna eller hämta in personuppgifter från en myndighet i ett annat land, både inom EU/EES och utanför EU/EES (så kallat tredje land). Det kan till exempel vara om du arbetar eller har arbetat där eller om du eller någon av dina familjemedlemmar bor eller har bott där.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig och som finns hos Försäkringskassan. Den informationen får du i form av ett registerutdrag. För att beställa ett registerutdrag behöver du fylla i den här blanketten.

Beställa registerutdrag Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Du har rätt att

 • få felaktiga uppgifter rättade
 • komplettera ofullständiga personuppgifter under vissa förutsättningar
 • begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

När vi får in din begäran är vi skyldiga att så fort som möjligt meddela dig vilka åtgärder som din begäran leder till.

Integritets­skydds­myndigheten är den myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet. Om du vill klaga på hur Försäkringskassans hanterar dina personuppgifter gör du det hos Integritets­skydds­myndigheten. Information om hur du gör finns på

Integritets­skydds­myndigheten (imy.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Försäkringskassans dataskyddsombud övervakar att vi som myndighet följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

dataskyddsombud@forsakringskassan.se

Lagar och regler som styr hur vi behandlar personuppgifter

 • EU:s dataskyddsförordning (2016/679)
 • lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning med tillhörande förordning
 • 114 kap. socialförsäkringsbalken
 • lagen (2001:99) om den officiella statistiken med tillhörande förordningar.

Att skriva under på heder och samvete

När du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Den som fyller i ofullständiga eller felaktiga uppgifter och skriver under på heder och samvete kan vara skyldig till bidragsbrott.

Du har rätt att begära omprövning av Försäkringskassans beslut

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar det. Då tar vi del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar både på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Så här gör du för att begära omprövning:

1. Skriv ett brev till oss där du berättar att du begär omprövning av ett beslut. Ange beslutets datum och vad beslutet gäller. Berätta hur och varför du vill att beslutet ändras.

2. Skicka din begäran om omprövning till det kontor som fattat beslutet. Adressen står i beslutet under rubriken Är du inte nöjd med beslutet.

Du måste skicka din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du fick beslutet. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du anlitar ett ombud så ska du meddela oss ombudets namn, adress och telefonnummer. Vi tar då ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om fullmakten måste visas upp i original. Om du redan har lämnat in en fullmakt i ärendet så behöver du inte skicka den igen.

Du har rätt att överklaga omprövningsbeslutet

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Så här gör du:

1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.

Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

Det är Försäkringskassan som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter att ha kontrollerat att ditt överklagande har kommit in i rätt tid.

Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Du har rätt att begära skadestånd

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada och du vill ha ekonomisk kompensation kan du begära skadestånd.

Det gör du genom att skriva ett brev där du begär skadestånd. I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det har orsakat dig. Skriv också ditt namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna ditt personnummer.

Last updated: