Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Sinun oikeus käyttää kansalisia vähemistökieliä

Jos kuulut johonki kansalishiin vähemisthöin sulla on oikeus käyttää sinun kieltä Vakkuutuskassan kontaktissa. Tässä saat tietää mikkä kieleliset oikeuvet sulla on ja mikkä vaatimukset sie saatat panna Vakkuutuskashaan.

Kansaliset vähemistökielet on jiddish, romani (romani chib), saame, suomi ja meänkieli.

Kaikki kansaliset vähemistökielet pittää suojata ja eistää

Laki sannoo ette kansalisia vähemistökieliä pittää suojata ja eistää. Se joka kuuluu kansalisheen vähemisthöön pittää saa oikeuven oppia, kehittää ja käyttää ommaa vähemistökieltä. Vakkuutuskassa pittää kuunela kansalisia vähemistöjä ja ottaa huomihoon heitten tarpheita.

Vakkuutuskassala on velvolisuus informeerata sulle sinun oikeuksista. Riippumatta mitä kansalista vähemistökieltä puhut ja missä asut Ruottissa.

Erikoisen vahvat oikeuvet suomele, meänkielele ja saamele

Erikoisen vahvat oikeuvet on sillä joka puhhuu suomea, meänkieltä eli saamea ja assuu yhessä hallintoalueen kunnassa.

Sulla joka asut yhessä hallintoalueen kunnassa on oikeus komyniseerata Vakkuutuskassan kans sinun kielelä. Sie piät kans saattaa saa vastauksen puhuttuna ja kirjotettuna samassa kielessä.

Sie joka asut yhessä kunnassa joka ei kuulu hallintoalueesheen piät kans saattaa kontaktata Vakkuutuskassaa suomeksi, meänkielelä eli saamela, jos on henkilökuntaa joka hallittee kieltä.

Riippumatta missä asut sie piät aina saattaa kirjottaa Vakkuutuskashaan suomeks, meänkielelä ja saamela.

 

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med Försäkringskassan. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på Försäkringskassan.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Försäkringskassan ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Försäkringskassan har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett förvaltningsområde.

Du som bor i en kommun inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med Försäkringskassan på ditt språk. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk.

Du som bor i en kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde ska också kunna kontakta Försäkringskassan på finska, meänkieli eller samiska, om det finns personal som behärskar språket.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Försäkringskassan.

Last updated: